Annales universitatis mariae curie-skłodowskaPobieranie 22.77 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar22.77 Kb.

ANNALES

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

LUBLIN – POLONIA

VOL. LXII (2) SECTIO E 2007
Spis treści


Table of contents
Krzysztof Domaradzki, Renata Kieloch

Działanie różnych dawek herbicydów z grupy regulatorów wzrostu i pochodnych
sulfonylomocznika na Galium aparine i Stellaria media w zależności od fazy
rozwojowej 1
The influence of various doses of growth regulators herbicides and sulfonylurea
herbicides on Galium aparine and Stellaria media depending on growth stage

Anna Jezierska-Domaradzka, Eugeniusz Kuźniewski

Allelopatyczny wpływ wodnych wyciągów z Capsella bursa-pastoris (L.) Medik
i Stellaria media (L.) Vill na kiełkowanie i juwenilne stadia Ocimum basilicum L.
i Origanum majorana L. 10
Allelopathic effect of water extracts of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik and
Stellaria media (L.) Vill on germination and juvenile stages of Ocimum basilicum L.
and Origanum majorana L.

Sylwia Kaczmarek, Kazimierz Adamczewski

Bromus sterilis – chwast ekspansywny, kiełkowanie i progi szkodliwości 17
Bromus sterilis – expansive weed, germination and weed thresholds

Czesława Trąba, Józefa Wiater

Reakcja Chenopodium Album na rodzaj nawożenia i gatunek rośliny uprawnej 23
The reaction of Chenopodium Album to the kind of manuring and crop species

Wiesław Wojciechowski, Józef Sowiński

Wpływ sposobu zagospodarowania pól na zapas diaspor chwastów w glebie 33
The effect of field management on weed seed bank in the soil

Roman Krawczyk

Produkcja biomasy przez Chenopodium album L. w jęczmieniu jarym odchwaszczanym chemicznie zredukowanymi i zalecanymi dawkami herbicydów 40
Biomass production of Chenopodium album L. in spring barley sprayed with
different herbicides at the recommended and at the reduced doses

Jan Majda, Jan Buczek, Czesława Trąba

Plenność niektórych gatunków chwastów owocujących na odłogu 48
Seed production of some weed species fruiting on fallows

Agnieszka Stokłosa

Wpływ światła i temperatury na kiełkowanie odmian botanicznych owsa
głuchego (Avena fatua L.) 56
Influence of light and temperature on germination of wild oat (Avena fatua L.)
varieties

Krzysztof Heller, Marcin Praczyk

Ocena rozwoju osobniczego (ontogenezy) chwastów w łanie lnu włóknistego 70
Ontogenesis of weeds in fibrous flax field

Zofia Rzymowska, Janina Skrzyczyńska

Niektóre cechy biologiczne Agrostemma githago L. i Centaurea cyanus L.
w różnych siedliskach Wysoczyzny Siedleckiej 82
Selected biological features of Agrostemma githago L. and Centaurea cyanus L.
at various habitats of the Siedlecka Upland

Zbigniew Pawlonka, Janina Skrzyczyńska

Ontogeneza Apera spica-venti (L.) P. Beauv. w pszenżycie ozimym 90
Ontogenesis of Apera spica-venti in winter triticale

Mariusz Artur Kulik

Wpływ warunków glebowych, sposobu użytkowania i składu mieszanki
na zadarnienie pastwiska 99
The effect of soil conditions, way of utilization and mixture composition
on the pasture turfness

Justyna Rezmerska-Piętka, Zofia Łęgowiak, Andrzej Radecki

Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na biologię dominujących chwastów w monokulturze żyta 109
The influence of long-term mineral and organic fertilization on biology of dominating
weeds in rye monoculture

Teresa Dąbkowska, Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz, Paul Bintsanga-
-Malounguidi

Wpływ warunków pogodowych i zabiegów odchwaszczających na rozwój chwastów
w kukurydzy, ze szczególnym uwzględnieniem Echinochloa crus-galli 117
The effect of weather conditions and weed control measures on maize weeds
development, particularly on Echinochloa crus-galli

Piotr Kraska, Ewa Kwiecińska-Poppe

Wpływ wodnych wyciągów z Apera spica-venti na energię i zdolność kiełkowania
Secale cereale i Triticosecale 127
The influence of water extract from Apera spica-venti on germination energy
and germination capacity of Secale cereale and Triticosecale

Joanna Kurus, Elżbieta Podstawka-Chmielewska

Pszeniec różowy (Melampyrum arvense L.) jako element krajobrazu rolniczego 137
Melampyrum arvense L. as an element of agricultural landscape

Teresa Skrajna, Janina Skrzyczyńska

Wybrane cechy biologiczne i występowanie Anthoxanthum
aristatum
Boiss. na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej 145
Selected biological features and occurrence of Anthoxanthum aristatum Boiss.
in the Kałuszyńska Upland

Beata Feledyn-Szewczyk, Irena Duer

Podobieństwo glebowego banku nasion i aktualnego zachwaszczenia łanu pszenicy
ozimej w różnych systemach produkcji rolnej 157
Similarity between soil seed bank and current weed flora in winter wheat cultivated
in different crop production systems

Ewa Kwiecińska-Poppe, Piotr Kraska, Edward Pałys

Energia i zdolność kiełkowania Triticum aestivum i Hordeum vulgare w zależności
od potencjału allelopatycznego wodnych wyciągów z Galium aparine 168
Germination energy and capacity of Triticum aestivum and Hordeum vulgare
depending on the allelopathic potential of water extracts from Galium aparine

TOMASZ PIECHOTA, JACEK DACH

Zdolność kiełkowania diaspor chwastów przechowywanych w oborniku kompostowanym z napowietrzaniem i w warunkach składowania beztlenowego 177
Germination of weed seed in manure stored in anaerobic conditions and aerobically
composted

Leszek Majchrzak

Kiełkowanie zbóż w warunkach sąsiedztwa ziarniaków Avena fatua L.
i Festuca rubra L. – aspekt allelopatyczny 185
Cereals germination in the neighbourhood conditions of grain of Avena Fatua L.
and Festuca rubra L. – allelopathic aspect

Natalia A. Lykova, Alexander I. Popov, Dina I. Alexeeva

The influence of edaphic and hydrothermal factors on the properties of maternal plants, seeds and seedlings properties of spring wheat and barley cultivars 193
Wpływ czynników edaficznych i hydrotermalnych na cechy rośliny macierzystej,
nasion i kiełków odmian pszenicy jarej i jęczmienia

JÓZEF BOROWIEC, DANUTA URBAN, ANNA IWONA MIKOSZ

Zmienność geochemiczna siedlisk łąkowych doliny Bugu w rejonie Dubienki 205
Geochemical Variability of Meadow Soils and Vegetation of the Bug River Valley
in the Dubienka Area

Maria Jędruszczak, Bożena Budzyńska, Magdalena Gocół

Zasobność glebowego banku nasion chwastów w zależności od sposobu regulacji
zachwaszczenia 217
Weed diaspor soil bank in dependence on methods of weed control

Jan Kapeluszny, Małgorzata Haliniarz

Wybrane elementy biologii kiełkowania stulichy psiej (Descurainia sophia Webb. ex Prantl.) i stokłosy żytniej (Bromus secalinus L.) 226
Selected elements of germination biology of flaxweed (Descurainia sophia Webb. ex Prantl.) and rye brome (Bromus secalinus L.)

Wiesław Bednarek, Renata Reszka

Oddziaływanie wapnowania i nawożenia różnymi formami azotu na zawartość
ruchomych form i mineralnych frakcji fosforu w glebie 234
The effect of liming and fertilization with various nitrogen forms on the content
of available forms and mineral fractions of phosphorus in the soil

Dorota Pryma Michalska-Hejduk, Hieronim Andrzejewski

Struktura płciowa populacji ostrożenia polnego Cirsium arvense 243
Sex structure of creeping thistle Cirsium arvense population

Andrzej Woźniak

Zapas diaspor chwastów w glebie rędzinowej w stanowisku po pszenżycie jarym 250
Content of weed seed in rendzina soil under spring triticale

Izabela Ratuszniak, Zbigniew Sobisz, Edward Ratuszniak

Ocena żywotności nasion złocienia polnego Chrysanthemum segetum L. 257
Evaluation of Chrysanthemum segetum L. seed vitality

Marian Wesołowski, marta kokoszka

Elementy fenologii chwastnicy jednostronnej w zasiewach niektórych roślin
uprawnych 265
Elements of barnyard grass phenology in canopies of some crop plants


Pobieranie 22.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna