Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowymPobieranie 141.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar141.45 Kb.

Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start z życiu zawodowym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

L.dz. 294 / 2010 SIWZ
Wysokie Mazowieckie, dnia 18 marca 2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa  i adres Zamawiającego

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem


18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4
Tel.:  086 275 25 88
Fax.: 086 275 26 34
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00


 1. Nazwa zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Organizacja wycieczki – Szlakiem Unii Europejskiej – w ramach projektu POKL EFS Nr WND-POKL.09.02.00-2—047/09-00 Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansa na lepszy start w życiu zawodowym”

2. Numer sprawy: L.dz. 292 / 2010.


 1. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 223, poz.1655,
z  późn.zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. W zakresie nieuregulowanym w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części „SIWZ” mają zastosowanie przepisy ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Miejsce wycieczki: Strasburg, Luksemburg, Bruksela, Maastricht, Aachen

2. Kraje: Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia, Niemcy

3. Dojazd: autokar klasy turystyczny (wiek do 8 lat) z WC, klimatyzacją, DVD i wszystkimi sprawnymi urządzeniami

4. Miejsce wyjazdu: Wysokie Mazowieckie

5. Data wyjazdu: 25 czerwca 2010r. (nie wcześniej niż o godzinie 14h00)

8. Rodzaj wycieczki: Pobyt 6 dni - zwiedzanie

9. Posiłki: HB – śniadania wzmocnione, obiadokolacje i ciepłe napoje na pokładzie autokaru

10. Kategoria hotelu: turystyczne oraz 3*

11. Pokoje: 2-3-4 osobowe z łazienkami lub opcją: łazienki na korytarzu

12. Ilość wszystkich uczestników: 52 osób dorosłych + 5 opiekunów

13. Miejsce wyjazdu i powrotu: Parking przy szkole ul. Jagiellońska (Wysokie Mazowieckie)

14. Transport – autokar klasy turystycznej (wiek do 8 lat) z WC, klimatyzacją, DVD i wszystkimi sprawnymi urządzeniami

15. Ubezpieczenie NNW, KL,

16. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić program wycieczki zawierający dokładne określenie czasu wyjazdu i powrotu zgodny z proponowanymi przez Zamawiającego terminami.

17. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy.

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony
w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

19. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

20. Zamawiający zastrzega sobie podanie w ofercie przetargowej nazwy i adresu konkretnego hotelu, jako miejsca pobytu

21. Zamawiający nie dopuszcza żadnych możliwości zamiany hotelach w momencie zakwaterowania na inne niż podane w ofercie jak również ich kategorii, formy wyżywienia oraz innych parametrów zamówienia niezgodnych z SIWZ.

22. W przypadku nie zrealizowania części zamówienia zastrzega się, że za usługę wycenioną, lecz niewykonaną nie przysługuje wynagrodzenie.

23. Program wycieczki*:


DZIEŃ 1. (25/06/2010)

 • Wyjazd z Wysokiego Mazowieckiego w godzinach popołudniowych ale nie wcześniej niż o 14h00.

 • Przejazd w kierunku Francji

 • Nie planuje się noclegów w Niemczech

 • Oferent zobowiązuje się do krótkich postojów na danej trasie


DZIEŃ 2. (26/06/2010)

 • Przyjazd do Strasburga

 • Zwiedzanie Starego Miasta:

- Katedra Notre Damme

- La Petite France • Przejazd w kierunku budynków Administracji Europejskiej:

- budynek Rady Europy

- budynek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości • Przejazd do Luxemburga

 • Zwiedzanie centrum:

- Katedra NMP lub Św. Michała

- Pałac Wielkiego Księcia • Przejazd przez Kirchberg

 • Przejazd do hotelu – przedmieścia Brukseli (obiadokolacja i nocleg)


DZIEŃ 3. (27/06/2010)

 • Śniadanie (wzmocnione)

 • Przejazd do Brukseli

 • Zwiedzanie :

 • - MiniEurope (bilety wliczone w cenę)

- spacer pod Atomium (krótka przerwa na zdjęcia)

- Grande Place

- Manneken Pis

- przerwa 3 godzinna • - Muzeum Instrumentów Muzycznych (bilety wliczone w cenę)

- Katedra Św. Michała i Goduli

- Muzeum Historii Sztuki

- Przejazd przed siedzibę NATO (pół godziny na zdjęcia w przypadku zgody służb NATO-OTAN)


 • Przejazd do hotelu – obiadokolacja i nocleg)DZIEŃ 4. (28/06/2010)


 • Śniadanie (wzmocnione)

 • Przejazd do Brukseli

 • Zwiedzanie Brukseli cd.:

- Centrum Zjednoczonej Europy

- Pałac Sprawiedliwości

- Parlament Unii Europejskiej* (wizyta i wysłuchanie wykładu)


 • Przejazd na nocleg i obiadokolację

* - zamawiający dokonał rezerwacji i znajduje się na liście oczekujących. Akceptacja zwiedzania nastąpi około 25 maja 2010

DZIEŃ 5. (29/06/2010)

 • Śniadanie (wzmocnione)

 • Przejazd do Maastricht

 • Zwiedzanie:

- Gouvernement Provincial De Limburg

- Helpoort – brama miejska

- Onze Leve Basilek


 • Przejad do Aachen

 • Zwiedzanie :

 • Katedra Aachener Dom (bilety wliczone w cenę)

 • Kaplica Pałacowa

 • Skarbiec (bilety wliczone w cenę)

 • Marktplatz i XIVwieczny Ratusz

 • Ciepły posiłek i powrót

 • Oferent zobowiązuje się do krótkich postojów na danej trasie

DZIEŃ 6. (30/06/2010)

 • Przyjazd w godzinach popołudniowych na teren szkoły, zakończenie wycieczki

* - dopuszcza się dodatkowe propozycje oferentów, w przypadku wypełnienia minimum programowego

Cena powinna obejmować:

- cenę ogólną dla całego zamówienia przy 52 uczestnikach oraz w przeliczeniu na 1 osobę + 5 opiekunów

- przejazd autokarem z Wysokiego Mazowieckiego do miejsc wymienionych w punkcie IV. pkt. 23 wraz z powrotem na miejsce wyjazdu

- 3 noclegi z zakwaterowaniem w pokojach 2, 3, 4 os. (nie koniecznie w jednym hotelu)

- wyżywienie zgodnie z ofertą ( 3 śniadania wzmocnione, 3 obiadokolacje i 1 ciepły posiłek w drodze

powrotnej )

- opieka polskiego pilota

- ubezpieczenie NNW i KL czyli ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów


i opiekunów) w wysokości min.5.000zł / osobę

- opłaty za wszelkie bilety wstępu dla uczestników i opiekunów wycieczki

- zapewnienie miejsc parkingowych z poniesieniem wszystkich opłat parkingowych przez Wykonawcę,
24. Wymagania jakościowe i materiałowe:

a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym – aktualny przegląd i ubezpieczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego na terytorium Polski (Wysokie Mazowieckie) przed wyruszeniem w trasę.

b) Usługi objęte zamówieniem maja być świadczone środkami transportu:

- przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej

- spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego

- prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług

c) posiadającymi:

- nagłośnienie z mikrofonem,

- woreczki na nieczystości,

- aparat / ekspres do przygotowywania ciepłych napoi

- WC

- klimatyzację- DVD

d) wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki

bezpieczeństwa tj.:

- przestrzegać przepisów p.poż.. i BHP,

- objąć wszystkich uczestników wycieczek ubezpieczeniem NNW w wysokości min.5.000zł /osób

e) oznaczyć pojazdy,

25. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

b) W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w ust.13 pkt.1 – 2 w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczestników wycieczek.

c) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i opiekunów w czasie trwania wycieczek.

d) Wykonawca jest zobowiązany do:

- zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty,

- sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach;

- Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu zgłaszania uwag; Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

26.. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):


     1. Organizacja wycieczek
 1. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy.
VII. Informacja nt. zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
VIII. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2010r.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- aktualny wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej zgodny
z charakterem zamówienia,

- aktualny wpis do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 223, poz.2268


z pózn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 30 grudnia 2005r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz.U.Nr 5, poz.28).

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c) Znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania sie o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy:

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 ustawy;

b) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 lub 2 ustawy.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

a) jest niezgodna z ustawa;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 Prawa zamówień publicznych;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 Prawa zamówień publicznych

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.

5. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu według formuły „spełnia / nie spełnia”. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI ust.1 niniejszej specyfikacji mają dostarczyć:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie powinno być wydane w trybie opisanym w dziale VII Kodeksu postępowania administracyjnego. Stwierdzenie przez właściwy organ, że wpis jest aktualny na dany dzień nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie jest wydaniem zaświadczenia.

b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

c) Aktualny wpis do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 223, poz.2268 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 30 grudnia 2005r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz.U.Nr 5, poz.28).

d) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

e) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22 Prawa zamówień publicznych (wg Załącznika nr 3)

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów wskazanych w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt.1.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

a) Dokument ustanawiający pełnomocnika, z którego jednoznacznie wynika upoważnienie, o którym mowa w rozdziale XXV ust.1,2,3 pkt. SIWZ

b) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w ust.1 pkt.1 i 5 dla każdego partnera
z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

4. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia.

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

a) Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Jeżeli dokument składany w formie kserokopii składa sie z więcej niż 1 strony, każda ze stron musi być potwierdzona za zgodność


z oryginałem.

b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

c) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożoną przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszym rozdziale specyfikacji dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie Wykonawcy oraz odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 Prawa zamówień publicznych.


 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, na nr faksu podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

2. Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art.26 ust.3 i art.85 ust.2 ustawy musza być składane pisemnie w formie, o której mowa w rozdziale X ust.5 SIWZ. 3. Ofertę w niniejszym postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania sie droga elektroniczna.

5. Pracownikami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami są:

− w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – mgr inż. Andrzej Jamiołkowski – Dyrektor ZSZ


im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

− w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych – Maria Malinowska – Kierownik Gospodarczy w godzinach pracy Zamawiającego.

6. Wykonawca może zwrócić sie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania winny być składane na piśmie i skierowane na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji.

7. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

10. Nie udziela sie żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

11. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

12. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

13. Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

14. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne oraz jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust.1 lub 2 ustawy.

15. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informacje o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
 1. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert uznanych za ważne.
 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 1. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania oferta może tylko raz zwrócić sie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty


1. Wykonawca składa Formularz oferty wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (wg Załącznika nr 2).

2. Wykonawca wraz z oferta składa:

a) Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika.

b) Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści SIWZ, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

3. Przygotowanie oferty:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

c) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z oferta wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

d) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

e) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

f) Poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

g) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

h) Ofertę należy umieścić w podwójnej zamkniętej kopercie. Na kopertach musza znajdować się następujące oznaczenia:

- Koperta zewnętrzna:

ZSZ im. Stanisława Staszica, Ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie z dopiskiem:

„Organizacja wycieczki - Szlakiem Unii Europejskiej w ramach projektu: Apetyt na języki znajomość języków obcych szansa na lepszy start w życiu zawodowym w 2010 roku. NIE OTWIERAĆ PRZED 31 marca 2010 r. GODZ. 9.30”

- Koperta wewnętrzna: nazwa i adres Wykonawcy oraz napis jak wyżej.

i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. W przypadku kiedy podmiot występuje samodzielnie i zamierza zatrudnić podwykonawców musi wykazać w ofercie (Formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

5. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia:

a) W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilku Wykonawców, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika, o którym mowa w rozdziale XXV ust.2 pkt.2 i 3 SIWZ,

- upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców wspólnie – należy załączyć do oferty,

- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty składane wspólnie,
w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.

b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

c) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

d) W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.6. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że nie mogą być udostępniane informacje stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych wymagań jak składana oferta oraz z dopiskiem na kopertach (wewnętrznej
i zewnętrznej) "ZMIANA".

8. Zmiana oferty złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać sie z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANE". Koperty oznaczone napisem "WYCOFANE" będą otwierane
w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.


 1. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwosci składania ofert wariantowych.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1. Oferty należy składać w:

ZSZ im. Stanisława Staszica,

ul. Jagiellońska 4,

18-200 Wysokie Mazowieckie

Pokój nr 14 (sekretariat)

2. Termin składania ofert:

do dnia 31 marca 2010 do godz. 9.00

3. Otwarcie ofert:

a) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w:

ZSZ im. Stanisława Staszica,

ul. Jagiellońska 4,

18-200 Wysokie Mazowieckie

Pokój nr 14 (sekretariat)w dniu 31 marca 2010 o godz. 9.30

b) Otwarcie ofert jest jawne.

c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

d) Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

e) Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekaże wszelkie informacje.


 1. Opis sposobu obliczenia ceny kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,


z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacja zamówienia wynikające z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia a niewymienione w dokumentach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

a) koszty ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW

b) koszty transportu uczestników z miejsc wyjazdu tj. parkingu przy ZSZ im. Stanisława Staszica


w Wysokiem Mazowieckiem do miejsc docelowych wskazanych w ust. IV pkt.23 wraz z powrotem na miejsce wyjazdu

c) koszty opłat parkingowych,

d) wszystkie bilety wstępu dla uczniów i ich opiekunów,

e) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji podczas wykonywania umowy

6. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania oferta).

7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.


 1. Informacje dotyczące obcych walut

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 1. Kryterium wyboru Wykonawcy oceniane będzie, według następującej zasady:

 1. Cena – 100 %

 1. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.

 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższa ilość punktów.

 3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał sie od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.
 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w rozdziale XI.

2. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulująca współprace Wykonawców występujących wspólnie.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa, może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1.

 1. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
 1. Inne informacje


1) Postanowienia dotyczące podwykonawców:

a) W przypadku, kiedy podmiot występuje samodzielnie i zamierza zatrudnić podwykonawców

musi wykazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

2) Informacje dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

b) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musza ustanowić pełnomocnika.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do:

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

b) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.


 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sadu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowana czynność lub zaniechanie Zamawiającego, zawierający:

a) żądanie,

b) zwięzłe przytoczenie zarzutów,

c) uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) wnosi sie w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawie jego wniesienia.

4. Protest dotyczący:

a) treści ogłoszenia wnosi sie w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;

b) postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi sie w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

a) pisemnej,

b) faksem na nr faksu: podany rozdziale I niniejszej specyfikacji

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za pomocą faksu.

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, ze mógł zapoznać sie z jego treścią.

7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający przekaże kopie protestu jednocześnie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału
w postępowaniu toczącym sie w wyniku wniesienia protestu.

9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staja sie Wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania.

10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a) treści ogłoszenia,

b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) odrzucenia ofert,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

11. Protest inny niż wymieniony w ust.10 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

12. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust.10 i 11 uznaje sie za jego oddalenie.

13. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust.6 ustawy.

14. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty.

15. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopie treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza sie najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołączą sie do odwołania. Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie.

17. Kopie odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego sie
w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

18. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19. Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sadu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

20. Skargę wnosi sie za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

21. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.


 1. Postanowienia końcowe

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnią sie od chwili ich otwarcia.

2. Nie ujawnia sie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.

3. Udostępnienie zainteresowanym odbywać sie będzie zgodnie z §5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.Nr 188, poz.1154).

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 1. Załączniki

Załączniki składające sie na integralną część specyfikacji:

1) Załącznik nr 1 – Wzór umowy

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

________________________________

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Stanisława Staszica

w Wysokiem Mazowieckiem

(-) mgr inż. Andrzej Jamiołkowski


Pobieranie 141.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna