Apollo mikuni tPobieranie 342.54 Kb.
Strona1/4
Data28.04.2016
Rozmiar342.54 Kb.
  1   2   3   4
APOLLO MIKUNI T

APOLLO KISO T
elektroniczna kasa fiskalna

SERWISOWA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA I UŻYTKOWANIA

wersja 1.0 (luty 2000)


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 4

budowa kasy 5

1. UKŁAD KLAWIATURY kasy apollo-mikuni T 5

2. UKŁAD KLAWIATURY kasy apollo-Kiso T 5

3. OPIS STACYJKI KASY (PRZEŁĄCZNIKA TRYBU PRACY) 6

4. Wyświetlacz kasy 7

5. Sygnalizacja zalogowania kasjera 7

6. Sygnalizacja zabezpieczenia dostępu do kasy hasłem 7

INICJALIZACJA KASY (ZEROWANIE PAMIĘci RAM KASY) 7

programowanie kasy 8

1. WPROWADZANIE NUMERU UNIKATOWEGO (pozycja „S” stacyjki) 8

2. PROGRAMOWANIE STAWEK PTU (pozycja „S” stacyjki) 8

3. OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA KASY (pozycja PRG stacyjki). 9

4. PROGRAMOWANIE CZASU i daty (pozycja „PRG” stacyjki) 95. PROGRAMOWANIE KLAWISZA [+%] ORAZ [-%] (pozycja „PRG” stacyjki) 9

6. PROGRAMOWANIE parametrów i ceny DZIAŁÓW 10

(pozycja „PRG” stacyjki) 107. PROGRAMOWANIE parametrów i ceny PLU (pozycja „PRG” stacyjki) 10

8. Programowanie nazwy działu (pozycja „PRG” stacyjki) 109. Programowanie nazwy PLU (pozycja „PRG” stacyjki) 11

10. kasowanie artykułów plu (pozycja „PRG” stacyjki) 11

11. PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA PARAGONU (pozycja „PRG” stacyjki) 12

12. PROGRAMOWANIE nazw kasjerów (pozycja „PRG” stacyjki) 12

13. Programowanie ograniczeń i opcji kasy (pozycja „PRG” stacyjki) 12

14. ustawianie jakości druku (pozycja „PRG” stacyjki) 13

15. WYDRUK DANYCH ZAPROGRAMOWANYCH (pozycja „PRG” stacyjki) 14

FISKALIZACJA KASY 14

1. WPROWADZENIE NUMERU NIP-u (pozycja „S” stacyjki) 14

2. START TRYBU FISKALNEGO (pozycja „S” stacyjki) 14

operacje sprzedaży 15

1. SYSTEM KASJERÓW 15

2. WYŚWIETLANIE BIEŻĄCEGO CZASU 15

3. Sprzedaż poprzez działy 15

4. SPRZEDAŻ PLU 16

5. SPRZEDAŻ Z RABATEM LUB MARŻĄ OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW 17

6. SPRZEDAŻ Z RABATEM LUB MARŻĄ OD POJEDYNCZEGO ARTYKUŁU 17

7. KOREKTA BŁĘDNIE WPROWADZONEJ POZYCJI 17

8. WPŁATA GOTÓWKI DO KASY 17

9. WYPŁATA GOTÓWKI Z KASY 17

10. WPROWADZANIE KODU NIEDODAWANego 18

11. OTWARCIE SZUFLADY BEZ DOKONYWANIA TRANSAKCJI 18

12. ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI GOTÓWKĄ, CZEKIEM ORAZ KARTĄ KREDYTOWĄ 18

RAPORTY 18

1. PRZYKŁAD RAPORTU DOBOWEGO FISKALNEGO 19

2. PRZYKŁAD RAPORTU PLU 20

3. przykładowy wydruk raportu kasjerów 21

4. przykładowy wydruk raportu godzinowego 22

5. przykładowy raport DZIAŁÓW (finansowy) 22

6. przykładowy raport z pamięci fiskalnej wykonany według dat 23

7. przykład raportu sumarycznego wykonanego według dat 25

KOMUNIKATY NA WYŚWIATLACZU 25

zasady ładowania akumulatorów 27

połączenie kasy z komputerem 28

zdejmowanie rolki zwijacza papieru 28


WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla autoryzowanych serwisantów Apollo Electronics. Zawiera ona wszystkie procedury programowe niezbędne do uruchomienia nowo zakupionych kas model APOLLO-KISO T i APOLLO-MIKUNI T. Przed przystąpieniem do pracy radzimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji.
UWAGI WSTĘPNE


 • Nowo zakupioną kasę należy umieścić w miejscu osłoniętym przed działaniem promieni słonecznych, nie narażonym na działanie kurzu, wilgoci i wysokiej temperatury. Nie ustawiać kasy w pobliżu grzejników.

 • Nie wolno dotykać klawiszy mokrymi rękami !

 • Kasę należy czyścić przy użyciu czystej i miękkiej ściereczki.

 • Nie używać do czyszczenia benzyny, rozpuszczalników lub innych aktywnych środków chemicznych.

 • Kasę APOLLO-KISO T należy podłączyć do gniazdka sieciowego o napięciu 220V/50Hz wyposażonego w bolec. Gniazdko powinno znajdować się w pobliżu kasy i nie powinno być osłonięte innymi sprzętami lub przedmiotami.

 • Kasa APOLLO-KISO T nie posiada wyłącznika sieciowego. Jedynym sposobem odłączenia kasy od napięcia zasilającego jest wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego.

 • Na przewodzie zasilającym kasę APOLLO-KISO T znajduje się bezpiecznik 220V/250 mA.

 • Kasa wyposażona jest w baterie kadmowo-niklowe podtrzymujące zawartość pamięci RAM w przypadku braku zasilania. Baterie te należy wymieniać tylko na taki sam lub równoważny typ, zalecany przez producenta. Pozbywać się zużytych baterii zgodnie z instrukcją producenta.


UWAGI DO KASY APOLLO-MIKUNI T


 • Kasa APOLLO-MIKUNI T jest zasilana z zewnętrznego zasilacza będącego na wyposażeniu kasy. Zasilacz podłącza się do gniazda sieciowego 220V/50 Hz.

 • Zasilacz nie posiada wyłącznika sieciowego. Po zakończeniu pracy kasy należy go odłączyć od napięcia sieciowego.

 • Zasilacz nie posiada elementów zabezpieczenia, regulacji lub konserwacji dostępnych bez otwierania obudowy. Nie należy dokonywać żadnych samodzielnych napraw ze względu na możliwość porażenia prądem

 • Kasa APOLLO MIKUNI T jest wyposażona w baterię podtrzymującą pamięć RAM (dla uproszczenia nazywana baterią). Jej zadaniem jest podtrzymanie zawartości pamięci RAM kasy. Bateria ta ma znacznie dłuższy czas ładowania niż akumulatory zasilające. W związku z tym pierwsze użycie kasy powinno być poprzedzone ładowaniem baterii przez nie mniej niż 48 - 50 godzin. Kasę należy wówczas podłączyć do zasilacza włączonego do sieci 220V oraz ładować w pozycji kluczyka OFF przez wymieniony wcześniej czas.

budowa kasy


1. UKŁAD KLAWIATURY kasy apollo-mikuni T


BATERIA
KOD
WPŁATA

WYPŁATA


CENA
7

8

9

4

8X/CZAS

#/BS

ANULACJA


-%
4

5

6

3

7CZEK

KREDYT

KASJER


+%
1

2

3

2

6
SUMA


BŁĄD

0

00


.
1

5GOTÓWKA2. UKŁAD KLAWIATURY kasy apollo-Kiso T
KOD
WPŁATA

WYPŁATA


X/CZAS
7

8

9

4

8CENA

KREDYT

+%

-%
4

5

6

3

7SUMA

CZEK

#/BS


ANULACJA
1

2

3

2

6

GOTÓWKA

BŁĄD

KASJER
0

00


.
1

5

opis poszczególnych klawiszy:
GOTÓWKA - klawisz kończący transakcję sprzedaży z zapłatą gotówką

CZEK - klawisz kończący transakcję sprzedaży z zapłatą czekiem

KREDYT- klawisz kończący transakcję sprzedaży na kredyt

SUMA - klawisz sumy pośredniej

CENA - klawisz umożliwiający sprzedaż PLU poprzez zmienną cenę

WPŁATA- wpłata gotówki do kasy bez transakcji sprzedaży

WYPŁATA - wypłata gotówki z kasy

KOD - klawisz potwierdzenia wprowadzonego numeru PLU

- przesuw papieru w drukarceX/CZAS - klawisz mnożenia oraz wyświetlania czasu

+% - narzut procentowy

-% - rabat procentowy

#/BS - klawisz otwarcia szuflady bez transakcji sprzedaży oraz wpisania kodu niedodawanego

ANULACJA - korekta poszczególnych pozycji podczas transakcji sprzedaży

BŁĄD - kasowanie błędnego wpisu

KASJER - klawisz potwierdzenia numeru kasjera

1 - 9, 0, 00 - klawisze numeryczne

[ . ] - klawisz kropki dziesiętnej używany do wprowadzania ilości ułamkowych

1 - 8 - klawisze działów

BATERIA - wskaźnik (dioda świecąca na czerwono) informujący, że kasa pracuje z akumulatora wewnętrznego. Miganie diody oznacza niski stan naładowania akumulatorów.
3. OPIS STACYJKI KASY (PRZEŁĄCZNIKA TRYBU PRACY)


OFF - kasa wyłączona

REG - rejestracja transakcji sprzedaży

X - odczyty raportów bez kasowania danych dotyczących tego raportu w pamięci

RAM


Z - odczyty raportów z kasowaniem danych oraz odczyt danych zawartych w pamięci fiskalnej kasy

PRG - programowanie kasy

S - tryb serwisowy

UWAGA !!! Kasa nie posiada specjalnego klucza serwisowego. Dostęp do pozycji „S” stacyjki jest możliwy kluczem przeznaczonym do programowania kasy (PRG).
4. Wyświetlacz kasy


1234567890

5. Sygnalizacja zalogowania kasjera
C01


6. Sygnalizacja zabezpieczenia dostępu do kasy hasłem
INICJALIZACJA KASY (ZEROWANIE PAMIĘci RAM KASY)
Po rozpakowaniu i włączeniu kasy do sieci należy wykonać poniższą operację w celu umożliwienia dalszego programowania kasy. Operacja ta powoduje skasowanie całej zawartości RAM kasy. Przed ufiskalnieniem operacja ta nie jest zapisywana do pamięci fiskalnej kasy. Po ufiskalnieniu zerowanie RAM jest zapisywane do pamięci fiskalnej kasy. Po ufiskalnieniu można wykonać 200 takich zerowań, po czym kasa zostaje zablokowana do dalszej rejestracji i można wykonywać na niej tylko odczyty zawartości pamięci fiskalnej.


 • przełącz kluczyk w stacyjce kasy w pozycję (S)

 • po otwarciu obudowy kasy naciśnij przycisk resetu znajdujący się na płycie głównej kasy (po kilku sekundach wyświetlacz powinien wskazać _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • wprowadź poniższą procedurę

8114  • poczekaj aż pojawią się cztery zera

GG MM 
gdzie GG - godzina

MM - minuty


 • wprowadź datę w sekwencji dzień, miesiąc, rok


DDMMRR 


gdzie DD - dzień

MM - miesiąc

RR - dwie ostatnie cyfry roku
Po wykonaniu powyższych procedur nastąpi wydruk paragonu, który po ufiskalnieniu będzie miał poniższą treść:


APOLLO ELECTRONICS

02-285 WARSZAWA

ul. Szyszkowa 35/37

tel. 668 20 25

fax. 668 20 35

NIP:526-0030-54-08

00000031

# NIEFISKALNY #

ZEROWANIE RAM

NR 005
Nr UNIKAT.,

NIP,PTU O.K.

09-02-00 12:15

# NIEFISKALNY #


Treść paragonu (wykonanego przez kasę po ufiskalnieniu) informuje o prawidłowym odczytaniu z pamięci fiskalnej i zapisaniu do pamięci RAM numeru unikatowego, NIP, i stawek podatku. Elementów tych nie należy więc ponownie programować (szczególnie dotyczy to stawek podatkowych).


programowanie kasy

Procedury programowania muszą być poprzedzone zalogowaniem kasjera. Wylogowanie kasjera następuje każdorazowo po przekręceniu kluczyka w pozycję OFF stacyjki kasy.
1. WPROWADZANIE NUMERU UNIKATOWEGO (pozycja „S” stacyjki)

Numer unikatowy kasy jest nadawany przez Ministerstwo Finansów i ma postać dwóch liter i ośmiu cyfr. Wprowadzanie numeru unikatowego jest operacją jednorazową, w wyniku której następuje zapis numeru unikatowego do pamięci fiskalnej kasy.

10 znaków numeru unikatowego   1111 

(z tabeli kodów znaków alfanumerycznych)2. PROGRAMOWANIE STAWEK PTU (pozycja „S” stacyjki)

Programowanie stawek PTU wymaga wykonania raportu dobowego fiskalnego. Programowanie stawek podatku po ufiskalnieniu kasy jest możliwe tylko 30 razy.


X YY   7777 


gdzie X - numer stawki podatkowej (od 1 do 6)

YY - wartość procentowa stawki podatkowej (dwie cyfry z zakresu 00 - 98) podanie cyfry 99 unieaktywnia stawkę podatkową
W momencie ufiskalniania kasy stawki podatkowe zaprogramowane przed ufiskalnieniem zostaną zapisane do pamięci fiskalnej automatycznie. Procedura programowania stawek PTU nie powoduje przed ufiskalnieniem kasy zapisu stawek podatkowych do pamięci fiskalnej.
3. OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA KASY (pozycja PRG stacyjki).
Programowanie kasy można wykonać w pozycji kluczyka PGM korzystając z dziewięciu sekcji programowania.
Sekcja 1: programowanie parametrów i ceny jednostkowej dla działów

Sekcja 2: programowanie nazw działów

Sekcja 3: programowanie parametrów i ceny jednostkowej dla PLU

Sekcja 4: programowanie nazw PLU i usuwanie PLU

Sekcja 5: programowanie funkcji %+ i %-

Sekcja 6: programowanie nagłówka paragonu

Sekcja 7: programowanie daty i czasu

Sekcja 8 programowanie haseł i ograniczeń dla kasjerów oraz opcji pracy kasy

Sekcja 10: odczytywanie zaprogramowanych parametrów
Ażeby wejść do konkretnej sekcji programowania należy wykonać następujące operacje:


S  S - numer sekcji (od 01 do 10)


Numer sekcji programowania, używanej w danej chwili jest wyświetlany w lewym skrajnym położeniu na wyświetlaczu. Po zakończeniu procedury programowania kasa automatycznie wychodzi z sekcji programowania. Jeśli wprowadzony numer sekcji nie jest właściwy i konieczne jest wejście do innej sekcji programowania należy nacisnąć klawisz GOTÓWKA lub podać właściwy numer sekcji. Klawisz BŁĄD spełnia uniwersalną funkcję kasowania procedury przed jej zatwierdzeniem w przypadku popełnienia błędu w trakcie programowania.

4. PROGRAMOWANIE CZASU i daty (pozycja „PRG” stacyjki)
numer właściwej dla procedury sekcji programowania


Programowanie czasu jest możliwe po wykonaniu raportu dobowego fiskalnego. Czas może być programowany w zakresie od 0.00 do 23.59. Datę w kasie programuje się tylko na taką, jaka została ostatnio zapisana w pamięci fiskalnej podczas wykonywania ostatniego raportu dobowego fiskalnego lub datę późniejszą.
GG MM  
gdzie GG - godzina

MM - minuty

DD MM RR  
gdzie DD - dzień

MM - miesiąc

RR – dwie ostatnie cyfry roku
5. PROGRAMOWANIE KLAWISZA [+%] ORAZ [-%] (pozycja „PRG” stacyjki)

XXXX 
gdzie XXXX - 4cyfry (dwie cyfry całości, dwie ułamka np. 15,25% wprowadzamy 15 , 25)XXXX 
gdzie XXXX - 4cyfry (dwie cyfry całości, dwie ułamka np. 15,25% wprowadzamy 15 , 25)


6. PROGRAMOWANIE parametrów i ceny DZIAŁÓW

(pozycja „PRG” stacyjki)

Programowanie działów może odbyć się po wykonaniu raportu dobowego fiskalnego, okresowego i artykułów PLU. Zmiany w stawkach podatkowych przypisanych do Działów są zapisywane w pamięci fiskalnej kasy.

ABCD   cena jednostkowa  
klawisz działuA

Sprzedaż pojedynczego artykułu z automatycznym zakończeniem płatnością gotówką (SICS)

Nie - 0

Tak - 1


B

Limit ceny jednostkowej (HALO)

1 - 0.09

2 - 0.99


3 - 9.99

4 - 99.99

5 - 999.99

6 - 9999.99

7 - 99999.99


C

Nieaktywna

Zawsze 0

D

Stawka podatku dla działu

1 - A 2 - B

3 - C 4 - D

5 - E 6 - F

7 - zw.

Jeśli zaprogramowanie ceny jednostkowej dla działu nie jest konieczne (sprzedaż będzie prowadzona według cen zmiennych) za „cenę jednostkową” w procedurze programowania podaje się „0”. Cena jednostkowa może mieć wartość maksymalnie 8 cyfrową.

7. PROGRAMOWANIE parametrów i ceny PLU (pozycja „PRG” stacyjki)


Programowanie PLU (max 1000) może odbyć się po wykonaniu raportu dobowego.

niekolejny numer PLU kolejny numer PLU


nr PLU   AABC   cena jednostkowa  
klawisz działu, do jakiego ma należeć PLU


AA

Dwucyfrowy numer grupy towarowej, do której ma należeć artykuł PLU

00 do 99

B

Funkcja nieaktywna

Zawsze 0

C

Stawka podatku dla PLU

1 - A 2 - B

3 - C 4 - D

5 - E 6 - F

7 - zw.

Numer PLU może mieć 13 znaków. Jeśli zaprogramowanie ceny jednostkowej dla PLU nie jest konieczne (sprzedaż będzie prowadzona według cen zmiennych) za „cenę jednostkową” w procedurze programowania podaje się „0”. Cena jednostkowa PLU może mieć wartość maksymalnie 8 cyfrową. Zmiany w stawkach podatkowych dla PLU zapisywane są do pamięci fiskalnej.


8. Programowanie nazwy działu (pozycja „PRG” stacyjki)


Programowanie nazwy działu może odbyć się po raporcie dobowym fiskalnym. Nazwa działu może mieć maksymalnie 10 znaków. Zmiany w nazwach działów zapisywane są do pamięci fiskalnej.

Nazwa działu programowana  

według tabeli kodów

klawisz odpowiedniego działu

9. Programowanie nazwy PLU (pozycja „PRG” stacyjki)
Programowanie nazwy PLU może odbyć się po raporcie dobowym fiskalnym i po wcześniejszym zaprogramowaniu parametrów dla PLU (programowanie w pkt 7). Nazwa PLU może mieć maksymalnie 10 znaków. Zmiany w nazwach PLU zapisywane są do pamięci fiskalnej.
niekolejny numer PLU kolejny numer PLU


Numer PLU   Nazwa PLU programowana  

według tabeli kodów

Poniżej pokazano tabelę kodów znaków alfanumerycznych. Przykładowe programowanie znaków alfanumerycznych :
Litera „A” – kod znaku 41 - sposób wprowadzenia
Litera „J” – kod znaku 4A - sposób wprowadzeniaLitera „ą” – kod znaku C3 - sposób wprowadzenia
Litera „Ć” – kod znaku CD - sposób wprowadzenia


Podczas programowania znaków według tabeli kodów zawierających w kodzie litery A, B, C, D, E, F należy podać odpowiednio cyfry od 0 do 5 i nacisnąć klawisz CENA.

  Drugi znak kodu

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  Pierwszy

  2

  spacja

  !  #

  $

  %

  &  (

  )

  *

  +

  ,

  -

  .

  /

  Znak

  3

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  :

  ;

  <

  =

  >

  ?

  Kodu

  4

  @

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O  5

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  V

  W

  X

  Y

  Z

  [

  \

  ]

  ^

  _  6

  ½

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  j

  k

  l

  m

  n

  o  7

  p

  q

  r

  s

  t

  u

  v

  w

  x

  y

  z

  {

  |

  }

  ~

  8  9  A  B  C  ą

  ć

  ę

  ł

  ń

  ó

  ś

  ź

  ż

  Ą

  Ć

  Ę

  Ł  D

  Ń

  Ó

  Ś

  Ź

  Ż

  E  F

  SP - spacja


10. kasowanie artykułów plu (pozycja „PRG” stacyjki)
Istnieje w kasie możliwość usunięcia niepotrzebnych (niewykorzystywanych) artykułów PLU. Operacja ta jest możliwa do wykonania po raporcie dobowym fiskalnym. Liczba usuniętych artykułów jest zapisywana w pamięci fiskalnej.

Numer PLU  
11. PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA PARAGONU (pozycja „PRG” stacyjki)

Nagłówek paragonu kasy zawiera 7 linii (nie wlicza się w to linii z numerem NIP). Każda linia może zawierać do 16 znaków w wierszu. Linie nagłówka nie są automatycznie środkowane w związku z tym umieszczenie tekstu na środku paragonu wymaga wprowadzenie odpowiedniej liczby spacji przed środkowanym tekstem. Program nie sprawdza, czy nagłówek jest zaprogramowany.
Numer linii   tekst nagłówka  

Od 1 do 7 według tabeli kodów


12. PROGRAMOWANIE nazw kasjerów (pozycja „PRG” stacyjki)

Nazwa kasjera może mieć maksymalnie 10 znaków.
Numer kasjera   nazwa kasjera  

Od 01 do 10 według tabeli kodów
13. Programowanie ograniczeń i opcji kasy (pozycja „PRG” stacyjki)Pobieranie 342.54 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna