Aq-160, efa-115 o gólne wskazówkiPobieranie 134.91 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar134.91 Kb.
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCY MODUŁ

3319

DOTYCZY M.IN. MODELU:AQ-160, EFA-115

O

GÓLNE WSKAZÓWKI • Zmianę trybów pracy zegarka umożliwia naciskanie przycisku C.

 • Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku B powoduje podświetlenie wyświetlacza zegarka.

TRYB TIMEKEEPINGTRYB CZAS
NA ŚWIECIE

TRYB ODLICZANIA

TRYB STOPER

TRYB ALARM

TRYB USTAWIEŃ WSKAZÓWEK
TRYB TIMEKEEPING (GODZINA I DATA)

Zegarek wskazuje czas dwiema odrębnymi metodami: cyfrową i analogową.

Procedury ustawień czasu cyfrowego i analogowego różnią się od siebie.


 • W

  trybie Timekeeping naciskanie przycisku D powoduje cykliczne przełączanie pomiędzy dostępnymi ekranami formatów, według schematu przedstawionego poniżej.


Cyfrowy czas i data

Tryb Timekeeping służy do ustawiania i wyświetlania aktualnego czasu i daty. Po ustawieniu wskazań czasu cyfrowego można skonfigurować ustawienia wyświetlania czasu, czas letni (DST), kod własnej strefy czasowej i format wyświetlania czasu 12/24 godziny. • Zegarek zawiera zdefiniowane kody miast, które reprezentują odpowiednie dla nich strefy czasowe. Podczas ustawiania czasu cyfrowego istotne jest, aby prawidłowo wybrać kod miasta dla własnej strefy czasowej. Jeżeli Twoja lokalizacja nie odpowiada miastu z tabeli kodów miast należy wybrać kod miasta zgodny z Twoją strefą czasową.

 • Należy pamiętać, że wszystkie czasy w trybie Word Time wyświetlane są odpowiednio do ustawień czasu lub daty w trybie Timekeeping.

 • Po prawidłowym ustawieniu czasu i daty własnej strefy czasowej można przystąpić do ustawień strefy czasowej poprzez zmianę kodu miasta w trybie Timekeeping.


U

stawienie cyfrowego czasu i daty1. W trybie Timekeeping należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż do momentu, gdy wskaźnik sekund zacznie migać. Oznacza to przejście do ekranu ustawień.

2. Naciśnięcie dwa razy przycisku C powoduje przełączenie na ustawianie kodu miasta własnej strefy czasowej (patrz ilustracja poniżej).

Następnie za pomocą przycisku B i D należy wybrać odpowiedni kod miasta.
 • Przed kolejnymi zmianami najpierw należy ustawić kod miasta dla własnej strefy czasowej.

 • Więcej informacji zawarto w rozdziale „Tabela kodów miast".

3

. Naciskanie przycisku C przesuwa miganie według poniższego schematu.

4. Aby zmienić ustawienia podświetlanej (migającej) pozycji należy nacisnąć przycisk B i D do zmiany wartości.MODUŁY 3319 2


Ekran

Czynność

Przyciski

36

Reset sekund na 00.

Naciśnij D.

of

Przełączanie pomiędzy czasem letnim DST (ON) a czasem standardowym (OF).

Naciśnij D.

Tyo

Zmiana kodu miasta.

Użyj przycisków D (wschód) i B (zachód).

10 08

Zmiana godziny lub minut.

Użyj przycisków
D (+) i B (-).

12h

Zmiana formatu wyświetlania czasu 12 (12H) lub 24-godzinny (24H).

Naciśnij D.

2004

Zmiana roku.

Użyj przycisków
D (+) i B (-).

6-30

Zmiana miesiąca lub dnia.

Lt

Czas podświetlenia 3 sekundowy lub 1 sekundowy.

Naciśnij D.

5. Wciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień. • Zresetowanie tylko sekund (bez zmian DST, kodu miasta dla własnej strefy czasowej, godziny lub minut) powoduje automatyczne ustawienie wskazówki minutowej zegarka.

 • Więcej o ustawieniach DST w rozdziale „Ustawienia DST”.

 • Wybrany format wyświetlania godzin 12/24 w trybie Timekeeping odnosi się do wszystkich trybów pracy zegarka.

 • Więcej informacji o podświetleniu w rozdziale „Podświetlenie wyświetlacza".


Ustawienia czasu letniego (DST)

Ustawienie czasu letniego (DST) powoduje dodanie jednej godziny do czasu standardowego. Należy pamiętać, iż we wszystkich krajach lub strefach czasowych stosowany jest czas letni (DST).


Przełączanie pomiędzy DST a czasem standardowym w trybie Timekeeping


1. W trybie należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż do momentu gdy wskazanie sekund zacznie migać.

2. Wciśnięcie jeden raz przycisku C powoduje przejście do ekranu ustawień DST.

3. Naciskanie przycisku D powoduje cykliczne przełączanie się pomiędzy DST (wyświetlany jest ON) i czasem standardowym (wyświetlany jest OF).

4. Wciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień. • Wskaźnik DST jest wyświetlany w trybie Timekeeping, Alar i Hand Setting, gdy czas letni został wyłączony.
Ustawienia czasu analogowego


1. W trybie Timekeeping należy pięciokrotnie nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu ustawień ręcznych.

2. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż do momentu, gdy zacznie migać zegar cyfrowy.

3. Wciśnięcie przycisku D powoduje przesunięcie wskazówek do przodu o 20 sekund.


 • Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku D powoduje przesuwanie wskazówek do przodu ze zwiększoną prędkością.

 • Jeżeli zajdzie potrzeba przesunięcia wskazówek o większy dystans, to należy wcisnąć i przytrzymać przycisk D, a następnie wcisnąć przycisk B. Operacja ta powoduje obracanie wskazówek ze zwiększoną prędkością, bez potrzeby naciskania przycisków. Szybkie obracanie wskazówek trwa do momentu, aż nie zostanie naciśnięty dowolny przycisk. Także ta operacja przerywana jest automatycznie, gdy wskazówki osiągną pozycję godziny 12 lub gdy zabrzmi alarm (alarm codzienny lub Sygnał Pełnej Godziny).

4. Należy wcisnąć przycisk A, aby wyjść z ekranu ustawień.

 • Zegarek automatycznie ustawi wskazówkę minutową do wskazań sekund w trakcie wyjścia z ekranu ustawień.

 • Aby powrócić do trybu Timekeeping należy nacisnąć przycisk C.


T
Zegarek ten może wskazywać aktualny czas w jednym z 27 miast (29 stref czasowych) z całego świata. Dla każdego kodu miasta (strefy czasowej) można wybrać ustawienie czasu letniego lub standardowego.

 • Wszystkie operacje opisane w tym rozdziale wykonywane są w trybie Word Time, do którego wchodzi się poprzez naciskanie przycisków C.
RYBY WORLD TIME (CZAS NA ŚWIECIE)

MODUŁY 3319 3Wyświetlanie czasu w innym mieście (w innej strefie czasowej)

Po wejściu do trybu World Time wciskanie przycisku D pozwala na przewijanie poszczególnych kodów miast (stref czasowych) w kierunku wschodnim. • Więcej informacji o kodach miast w rozdziale „Tabela kodów miast".

 • Jeżeli wskazanie czasu dla danego miasta (strefy czasowej) jest nieprawidłowe należy sprawdzić ustawienia czasu w trybie Timekeeping i ustawienia własnej strefy czasowej i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian.

Przełączanie pomiędzy czasem standardowym a czasem letnim (DST) dla kodu miast


1. Po wejściu do trybu Word Time za pomocą przycisku D należy przejść do kodu miasta, w którym ma być zmienione ustawienie czasu standardowego/letniego.

2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku A przez około 2 sekundy powoduje cykliczne przełączanie pomiędzy czasem letnim (wskaźnik DST wyświetlany) a czasem standardowym (wskaźnik DST nie wyświetlany).

 • Wskaźnik DST będzie wyświetlany po przejściu do danego kodu miasta (strefy czasowej), dla którego został włączony czas letni.

 • Należy zwrócić uwagę, że ustawienie czasu letniego DST/czas standardowy ma zastosowanie tylko i wyłącznie dla danego kodu miasta.

 • Dla kodu miasta GMT nie ma możliwości przełączania ustawień pomiędzy DST a czasem standardowym.TRYB COUNTDOWN TIMER (ODLICZANIE WSTECZNE)

Odliczanie wsteczne maże być ustawione w zakresie od 1 minuty do 60 minut. Po zakończeniu odliczania wstecznego uruchamia się sygnał dźwiękowy alarmu.

 • Można uruchomić funkcję auto powtarzania, która automatycznie rozpoczyna od początku odliczanie po osiągnięciu czasu 0.

 • Funkcja odliczania wstecznego dostępna jest w Trybie Coundown Timer, do którego wchodzi się poprzez naciskanie przycisku C.


Ustawienie czasu odliczania

Przed użyciem Countdown Timer należy dokonać konfiguracji następujących ustawień.Czas początkowy odliczania, Włączyć lub wyłączyć funkcję auto powtarzania, Włączyć lub wyłączyć sygnalizację dźwiękową
Funkcja auto powtarzania

Gdy funkcja auto powtarzania jest włączona, to odliczanie wsteczne automatycznie uruchamia się ponownie po osiągnięciu 0. Operacja ta powtarzana jest, aż do czasu jej zatrzymania lub przerwana jest automatycznie po ośmiu pełnych cyklach odliczania.

Gdy funkcja auto powtarzania jest wyłączona, to odliczanie wsteczne zatrzymywane jest po osiągnięciu 0, a na wyświetlaczu pojawia się

wskazanie początkowe odliczania. • Naciśnięcie przycisku D w trakcie odliczania wstecznego z opcją auto powtarzania powoduje zatrzymanie odliczania. Wznowienie odliczania następuje po ponownym naciśnięciu przycisku D. Zresetowanie procesu odliczania do wartości następuje po naciśnięciu przycisku A, gdy proces odliczania został zatrzymany.


Sygnalizacje dźwiękowe w trakcie operacji odliczania

Zegarek wydaje sygnały dźwiękowe w trakcie operacji, co umożliwia kontrolę stanu odliczania bez potrzeby spoglądania na tarczę zegarka.


Sygnały dźwiękowe na koniec odliczania

Sygnał końca odliczania informuje o osiągnięciu 0 na koniec odliczania. • Gdy sygnalizacja procesu odliczania jest wyłączona, to koniec odliczania sygnalizowany jest dźwiękiem przez 10 sekund (dźwięk ten można wyłączyć naciskając dowolny przycisk).

 • Gdy sygnalizacja procesu odliczania jest wyłączona, to koniec odliczania jest dźwiękiem przez 1 sekundę.MODUŁY 3319 4


Sygnalizacja procesu odliczania

Gdy sygnalizacja procesu odliczania jest włączona, to zegarek używa sygnałów dźwiękowych w trakcie odliczania. Znaczenie sygnalizacji opisano poniżej. • Cztery krótkie sygnały co minutę, na 5 minut przed końcem odliczania.

 • Cztery krótkie sygnały, na 30 sekund przed końcem odliczania.

 • Pojedynczy krótki sygnał co sekundę, na 10 sekund przed końcem odliczania.

 • Gdy czas odliczania wstecznego ustawiono na 6 minut lub więcej, to zegarek wydaje krótki sygnał co sekundę na 10 sekund przed osiągnięciem ostatnich 5 minut czasu odliczania. Cztery krótkie sygnały sygnalizują osiągnięcie ostatnich 5 minut odliczania.


Konfiguracja czasu odliczania


1. Będąc w trybie Countdown Timer należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż do momentu, gdy wskazanie czasu odliczania zacznie migać.

 • Jeżeli czas początkowy odliczania nie jest wyświetlany należy skorzystać z procedury rozdziału „Korzystanie z Countdown Timer".

2. Wciskanie przycisku C powoduje przełączanie migającego kursora, według sekwencji pokazanej na schemacie poniżej.
3. Gdy wybrana pozycja miga, za pomocą przycisków D i B można zmienić jej wartość.Ustawienia

Ekran

Operacje na przyciskach

Czas początkowy05' 00

Należy użyć przycisków D (+) i B (-), aby zmienić ustawienia

 • Można ustawić czas odliczania od 1 do 60 minut w odstępach co 1 minutę.

Auto powtarzanie
Naciskanie przycisku D cyklicznie przełącza pomiędzy włączaniem
(wyświetlany )a wyłączeniem (wyświetlany ) funkcja auto powtarzania.

Sygnalizacja dźwiękowa procesu odliczania


ON

Należy użyć przycisku D, aby przełączać pomiędzy włączaniem (ON) a wyłączaniem (OF) sygnalizacji procesu odliczania.

4. Aby wyjść z ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk A. • Wykonując powyższą procedurę z punktu 1 i 2 można podejrzeć aktualne ustawienia funkcji auto powtarzania i procesu sygnalizacji dźwiękiem.


Korzystanie z Countdown Timer


Będąc w trybie Countdown Timer należy wcisnąć przycisk D, aby uruchomić odliczanie wsteczne.

 • Operacja odliczania kontynuowana jest nawet po opuszczeniu trybu Countdown Timer.

 • Wciśnięcie przycisku D w trakcie operacji odliczania wstecznego powoduje zatrzymanie odliczania.

 • Aby całkowicie zatrzymać operację odliczania, najpierw należy ją zatrzymać (przez naciśnięcie przycisku D), a następnie wcisnąć przycisk A. Spowoduje to przejście do ustawień początkowych.
TRYB STOPWATCH (STOPER)


Stoper umożliwia pomiar upływu czasu, międzyczasu oraz dwóch finiszów.

 • Zakres wyświetlania stopera to 59 minut i 59,99 sekund.

 • Po osiągnięciu końca zakresu, stoper zeruje wartości kontynuuje odliczanie czasu do nowa (do momentu jego zatrzymania).

 • Operacja pomiaru czasu za pomocą stopera kontynuowana jest nawet po wyjściu z trybu Stopera.

 • Wyjście z trybu Stopwatch (stopera), gdy na wyświetlaczu obecny jest zamrożony czas międzyczasu powoduje wyzerowanie wskazania oraz powrót do pomiaru upływu czasu.

 • Wszystkie opisane w niniejszym rozdziale operacje realizuje się w trybie Stopwatch (stopera), który uruchamia się za pomocą przycisku C.
MODUŁY 3319 5


Pomiar czasu stoperem

Z


wykły pomiar

M


iędzyczas

D


wa finisze
TRYB ALARM


Można ustawić do pięciu niezależnych alarmów. Gdy alarm jest włączony, to po osiągnięciu czasu alarmu zegarek sygnalizuje to dźwiękiem. Jeden z alarmów jest alarmem śpiocha, podczas gdy pozostałe cztery alarmy są alarmami jednorazowymi.

W zegarku można również ustawić Sygnał Pełnej Godziny (zabrzmi podwójny sygnał o każdej pełnej godzinie). • W trybie Alarm występuje sześć ekranów ustawień: cztery dla alarmów jednorazowych (oznaczonych numerami od AL1 do AL4), jeden dla alarmu śpioch (oznaczony SNZ) i jeden dla Sygnału Pełnej Godziny (oznaczony SIG).

 • Wszystkie operacje w tym rozdziale wykonywane są w trybie Alarmu, do którego wchodzi się za pomocą przycisku C.
U
1. Będąc w trybie Alarmu za pomocą przycisku D można przełączać się pomiędzy ekranami numeru alarmów ( wg poniższego schematu).


stawienie czasu alarmu

 • Aby ustawić alarm jednorazowy należy przejść do ekranu ze wskaźnikiem numeru alarmu od AL1 do AL 4. Aby ustawić alarm śpiocha należy przejść do ekranu ze wskaźnikiem SNZ.

 • Alarm śpiocha powtarzany jest co pięć minut.

2. Po wyborze numeru alarmu należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż do momentu, gdy wskazanie godzin zacznie migać.

 • Operacja ta automatycznie włącza alarm.

3. Naciskanie przycisku C przesuwa miganie pomiędzy ustawieniami godzin i minut.

4. Gdy dana pozycja miga, wciskanie przycisku D (+) i B (-) powoduje zmianę wartości. • Przy wybranym 12-godzinnym formacie wyświetlania czasu należy poprawnie ustawić czas, zwracając uwagę na wskaźnik P.

5. Aby wyjść z ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk A.
Obsługa alarmu

Gdy czas alarmu zostanie osiągnięty, to zegarek emituje dźwięk przez 20 sekund niezależnie od tego w jakim trybie zegarek się znajduje. W przypadku alarmu śpiocha sygnał alarmu powtarzany jest siedem razy w odstępach pięciominutowych lub do czasu jego wyłączenia. • Alarm i Sygnał Pełnej Godziny emitowany jest zgodnie ze wskazaniami czasu cyfrowego trybu Timekeeping.

 • Aby wyłączyć dźwięk alarmu wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.

 • Wykonanie jednej z poniższych operacji w trakcie pięciominutowych przerw alarmu śpiocha anuluje bieżącą operację alarmu śpiocha.

Wyświetlenie ekranu ustawień trybu Tmekeeping

Wyświetlenie ekranu ustawień SNZ


Testowanie alarmu

Dla usłyszenia sygnału alarmowego należy przytrzymać w trybie Alarm przycisk D.


MODUŁY 3319 6


W
1. Będąc w trybie Alarm za pomocą przycisku D należy wybrać żądany alarm.

2. Naciskanie przycisku A cyklicznie przełącza pomiędzy włączeniem (wyświetlane ON) a wyłączeniem alarmu (wyświetlane OF).


łączanie/wyłączanie alarmu


 • Włączenie jednorazowego alarmu (od AL1 do AL4) powoduje wyświetlenie wskaźnika alarmu jednokrotnego na ekranie trybu alarmu.

 • Włączenie alarmu śpiocha powoduje wyświetlenie wskaźnika alarmu śpiocha na ekranie trybu alarmu.

 • Wskaźnik włączenia alarmu śpiocha widoczny jest we wszystkich trybach pracy zegarka.

 • We wszystkich trybach pracy zegarka, oprócz trybu Alarm, widoczny jest wskaźnik włączenia alarmu.

 • Wskaźnik włączenia alarmu miga, gdy alarm rozbrzmiewa.

 • Wskaźnik SNZ miga w trakcie pięciominutowych przerw pomiędzy alarmami.Włączanie/wyłączanie Sygnału Pełnej Godziny


1. Będąc w trybie Alarmu za pomocą przycisku D należy wybrać Sygnał Pełnej Godziny (SIG).

2. Naciskanie przycisku A powoduje przełączanie pomiędzy włączeniem (wyświetlany OF) a wyłączeniem (wyświetlany OF). • Wskaźnik włączenia Sygnału Pełnej Godziny wyświetlany jest we wszystkich trybach pracy zegarka, gdy funkcja jest włączona.PODŚWIETLENIE


Podświetlenie jest realizowane za pomocą elektroluminescencyjnego panelu, włączenie którego podświetla cały wyświetlacz. Dzięki temu jest on dobrze widoczny, również w całkowitej ciemności.

Zegarek posiada funkcję auto podświetlenia (Auto Light) • Funkcja Auto Light musi być wcześniej włączona (sygnalizowane jest to odpowiednim wskaźnikiem).

 • Więcej informacji o podświetleniu w „Ostrzeżenia dotyczące funkcji auto podświetlenia”.Włączenie podświetlenia

W dowolnym trybie naciśnięcie przycisku B podświetla ekran przez około 1 sekundę. • Podane powyżej operacja włącza podświetlenie niezależnie od bieżącego ustawienia funkcji Auto Light.


Wybór czasu podświetlenia


1. W trybie Timekeeping należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż do momentu, gdy wskazanie sekund zacznie migać.

2. Należy nacisnąć przycisk C dziewięć razy, aż pojawi się ekran ustawień czasu podświetlenia.

3. Gdy ustawienie czasu podświetlenia miga, należy nacisnąć przycisk D, aby cyklicznie przełączać pomiędzy 1 sekundowy a 3 sekundowym czasem podświetlenia.

4. Aby wyjść z ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk A .


Funkcji Auto Light

Włączenie funkcji Auto Light sprawia, że po skierowaniu nadgarstka zgodnie z poniższą ilustracją (w dowolnym trybie) automatycznie włącza podświetlenie na około 1 lub 3 sekundy.


MODUŁY 3319 7


P

rzestawienie zegarka z położenia poziomego na pochylone w kierunku wzroku pod kątem większym niż 40 stopni powoduje automatyczne włączenie podświetlenia.

Ostrzeżenie!

 • Podczas odczytów wskazań zegarka z wykorzystaniem funkcji Auto Light należy upewnić się, że znajdują się Państwo w bezpiecznym miejscu. Szczególną ostrożność należy zachować w czasie biegu czy zajmowania się innym rodzajem aktywności, w których może dojść do wypadku. Należy zwrócić uwagę, aby nagłe włączanie podświetlenie nie rozproszyło uwagi osób postronnych.

 • Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze czy motocyklu należy upewnić się, że funkcja Auto-Light jest wyłączona. Nagłe i niezamierzone włączenie podświetlenia może spowodować rozproszenie uwagi, czego wynikiem może być wypadek.


Włączanie / wyłączanie funkcji Auto-Light

Przytrzymanie w trybie Timekeeping przycisku B przez około 2 sekundy powoduje cykliczne włączenie (wyświetla się wskaźnik auto podświetlenia) i wyłączenie (wskaźnik auto podświetlenia nie wyświetla się) funkcji Auto Light. • Aby uniknąć wyczerpania baterii, funkcja Auto-Light jest wyłączana automatycznie w około 6 godzin po jej uruchomieniu. Aby ją z powrotem załączyć, należy ponownie wykonać powyższą procedurę.

 • Wskaźnik aktywności funkcji Auto-Light jest widoczny na wyświetlaczu zegarka we wszystkich trybach jego pracy.


DODATKOWE WSKAZÓWKI

Poniższy rozdział zawiera bardziej szczegółowe oraz techniczne informacje dotyczące pracy zegarka. Opisane są w nim również istotne środki ostrożności oraz wskazówki związane z różnymi cechami i funkcjami zegarka.


Wskaźnik graficzny

Wskaźnik graficzny w poszczególnych trybach pracy zegarka.
Tryb

Wskaźnik graficzny

Timekeeping

Sekundy trybu Timekeeping

Word Time

Sekundy trybu Timekeeping

Countdown Timer

Minuty trybu Countdown Timer

Stopwatch

Sekundy trybu Stopwatch

Alarm

Brak wskaźnika

Hand Setting (ustawienia wskazówek)

Brak wskaźnika

Moduł 3319
Pole graficzne

Moduł 3781Tryb

Wskaźnik graficzny A

Wskaźnik graficzny B

Timekeeping

Sekundy trybu Timekeeping

Minuty trybu Timekeeping

Word Time

Sekundy trybu Timekeeping

Minuty trybu Timekeeping

Countdown Timer

Minuty trybu Countdown Timer

Sekundy trybu Countdown Timer

Stopwatch

Sekundy trybu Stopwatch

1/10 sekundy trybu Stopwatch

Alarm

Brak wskaźnika

Brak wskaźnika

Hand Setting (ustawienia wskazówek)

Brak wskaźnika

Brak wskaźnika
Funkcja automatycznego powrotu

Jeśli zegarek zostanie pozostawiony bez obsługi z migającymi cyframi na wyświetlaczu (w trybie ustawień) przez 2-3 minuty, nastąpi automatycznie zapisanie wprowadzonych danych i wyjście z trybu ustawień.


Przewijanie

Przyciski B i D używane są w różnych trybach i ekranach ustawień do przewijania danych (wartości) na wyświetlaczu. W większości przypadków wciśnięcie i przytrzymanie tych przycisków powoduje przewijanie (zmianę wartości) ze zwiększoną prędkością.


Ekrany początkowe

Po wyjściu w tryb Word Time lub Alarm na wyświetlaczu jako pierwsze pojawiają się dane oglądane jako ostatnie przed wyjściem z danego trybu.


MODUŁY 3319 8


Tryb Timekeeping

 • Wyzerowanie sekund w czasie, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59, powoduje wyzerowanie tego wskazania oraz dodanie jednej minuty. W zakresie od 0 do 29 zliczanie minut nie ulega zmianie.

 • W formacie 12-godzinnym, dla godzin popołudniowych na wyświetlaczu, pojawia się wskaźnik P (PM), natomiast dla godzin przedpołudniowych wskaźnika tego nie ma.

 • W formacie 24-godzinnym, czas jest wskazywany w zakresie od 00:00 do 23:59 (bez wskaźnika pory dnia).

 • Rok można ustawić w zakresie od 2000 do 2039.

 • Wbudowany kalendarz uwzględnia różne długości miesięcy oraz lata przestępne. Po jednokrotnym ustawieniu daty nie ma potrzeby powtarzania tej operacji w przyszłości, z wyjątkiem sytuacji po wymianie baterii.


Word Time (Czas światowy)

 • Bieżący czas we wszystkich miastach trybu Word Time kalkulowany jest na podstawie różnicy (GMT) dla każdego z tych miast i bazuje na aktualnym ustawieniu czasu lokalnego w trybie Timekeeping.

 • Różnica czasu (GMT) jest różnicą czasu z danej strefy a czasem Greenwich Mean Time.

 • Różnica czasu GMT jest kalkulowana przez zegarek na podstawie danych UTC ”Coordinated Universal Time”.


Ostrzeżenia dotyczące podświetlenia

 • Elektroluminescencyjny panel szybko zużywa zasilanie podczas długiego korzystania z podświetlenia.

 • Podświetlenie może być słabo widoczne w bezpośrednim świetle słonecznym.

 • Podświetlenie wyłącza się automatycznie w czasie działania alarmu.

 • Zegarek podczas działania funkcji podświetlenia może generować dźwięk. Nie jest to objawem jego błędnego działania.

 • Częste korzystanie z podświetlenia skraca żywotność baterii.


Wskazówki dotyczące funkcji Auto-Light

 • W celu zabezpieczenia zegarka przed zbyt szybką utratą zasilania funkcja Auto Light wyłącza się samoczynnie po około 5 godzinach od momentu jej aktywowania.

 • Noszenie zegarka po wewnętrznej stronie nadgarstka oraz poruszanie ręką może spowodować automatyczne uruchomienie podświetlenia wyświetlacza (poprzez zadziałanie funkcji Auto Light). Jeśli zegarek ma być noszony na wewnętrznej stronie nadgarstka, zalecane jest wyłączenie funkcji Auto Light.


Podświetlenie może się nie włączać, gdy tarcza zegarka jest nachylona do poziomu o ponad 15° (w górę lub w dół). Należy upewnić się, że tył dłoni jest równoległy do ziemi.

Podświetlenie wyłącza się automatycznie po około dwóch sekundach, nawet wtedy, gdy tarcza zegarka jest skierowana w stronę wzroku. • Na prawidłowe działanie funkcji podświetlenie może oddziaływać w niekorzystny sposób pole magnetyczne czy statyczne pole elektryczne. Jeśli podświetlenie nie włącza się, należy ustawić zegarek w położeniu wyjściowym ( równolegle do ziemi), po czym ponownie przechylić go w stronę wzroku. Jeśli to nie skutkuje, opuścić ramię całkowicie w dół, po czym ponieść z powrotem w stronę wzroku.

 • W określonych okolicznościach, podświetlenie może się nie uruchamiać przez około 1 sekundę lub mniej po podniesieniu zegarka w stronę wzroku. Niekoniecznie świadczy to jednak o jego błędnym działaniu.


TABELA KODÓW MIAST


Kod miasta

Miasto

Różnica UTC

Inne główne miasta w tej samej strefie czasowej

PPG

Pago Pago

-11,0
HNL

Honolulu

-10,0

Papeete

ANC

Anchorage

-9,0

Nome

LAX

Los Angeles

-8,0

Vancouver, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Dawson City

DEN

Denver

-7,0

El Paso, Edmonton

CHI

Chicago

-6,0

Meksyk, Houston, Dallas / Fort Worth, Nowy Orlean, Winnipeg

NYC

Nowy York

-5,0

Miami, Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Hawana, Lima, Bogota

CCS

Caracas

-4,0

La Paz, Santiago, Port of Spain

RIO

Rio de Janeiro

-3,0

Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

---
-2,0
---
-1,0

Azory, Praia

LON

Londyn

+0,0

Dublin, Lizbona, Casablanca, Dakar, Abidjan

PAR

Paryż

+1,0

Mediolan, Rzym, Berlin, Madryt, Frankfurt, Amsterdam, Wiedeń, Algier, Sztokholm, Hamburg

CAI

Kair

+2,0

Istambuł, Ateny, Helsinki, Bejrut, Damaszek, Cape Town

JRS

Jerozolima

JED

Jeddah

+3,0

Moskwa, Kuwejt, Riyadh, Aden, Addis Abeba, Nairobi

THR

Teheran

+3,5

Shiraz

DXB

Dubaj

+4,0

Abu Drabi, Muscat

KBL

Kabul

+4,5
KHI

Karachi

+5,0

Male

DEL

Delhi

+5,5

Mombaj, Kalkukta

DAC

Dhaka

+6,0

Colombo

RGN

Rangun

+6,5
BKK

Bangkok

+7,0

Dżakarta, Pnohm Penh, Hanoi, Vientiane

HKG

Hong Kong

+8,0

Singapur, Kuala Lampur, Taipei, Perth Pekin, Manila, Ułan Bator

TYO

Tokio

+9,0

Seul, Pyongyang

ADL

Adelaide

+9,5

Darwin

SYD

Sydney

+10,0

Guam, Melbourne, Rabaul

NOU

Noumea

+11,0

Port Vila

WLG

Wellington

+12,0

Christchurch, Nadi, wyspy Nauru

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna