Arcybiskupie seminarium duchownePobieranie 17.66 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.66 Kb.

ARCYBISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE
Wprowadzenie historyczne


1. Arcybiskupie Seminarium Duchowne (w skrócie ASD) w Poznaniu należy do najstarszych seminariów duchownych w Polsce. Zostało powołane do istnienia, zgodnie z decyzją Soboru Trydenckiego z roku 1563, przez biskupa poznańskiego Adama Konarskiego na Synodzie Diecezjalnym w dniu 26 października 1564 roku. W pierwszym etapie istnienia ASD ściśle współdziałało w procesie formacji kleryków z istniejącą od 1519 roku Akademią Lubrańskiego. Przez pewien czas alumni ASD odbywali studia teologiczne w Kolegium Jezuickim w Poznaniu. Od końca XVIII wieku ASD stanowiło samodzielną instytucję. Przez cały czas swego istnienia było ostoją wierności Bogu i Ojczyźnie, miejscem rzetelnej pracy i formacji teologicznej, wydając wielu znakomitych kapłanów (także kandydatów na ołtarze). W 1974 roku papież Paweł VI, po pięcioletnim okresie próbnym, dekretem Posnaniensis urbs ustanowił w Arcybiskupim Seminarium Duchownym Papieski Wydział Teologiczny. W 1998 roku Papieski Wydział Teologiczny przestał istnieć a w jego miejsce powołano Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odpowiedzialni za formację

2. Pierwszym odpowiedzialnym za formację w ASD jest Arcybiskup Metropolita Poznański, który powołuje rektora i pozostałych moderatorów seminarium. Arcybiskup Metropolita Poznański zatwierdza regulamin ASD oraz coroczny program wychowawczy. On też podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów do ASD, a także decyduje o udzieleniu alumnom posług i święceń.


3. Bezpośrednią troskę o przygotowanie alumnów do kapłaństwa sprawują rektor, prefekci i ojcowie duchowni. Swoje obowiązki moderatorzy ASD pełnią w ścisłej współpracy z Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim.

Formacja alumnów

4. Formacja kleryków ma charakter integralny i obejmuje wymiar osobowy, duchowy, intelektualny i pastoralny. Formacja w każdej z wymienionych płaszczyzn kieruje się sobie właściwymi zasadami.


5. Fundamentem przygotowania do kapłaństwa jest kształtowanie dojrzałej osobowości. Dlatego w pierwszych latach pobytu w seminarium zwraca się szczególną uwagę na formację osobową.
6. Sercem formacji jest kształtowanie osobistej więzi z Chrystusem. Szczególną rolę w formacji duchowej spełniają ojcowie duchowni oraz spowiednicy mianowani przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego. Klerycy uczestniczą w codziennej Mszy św., wspólnych modlitwach i spotkaniach formacyjnych. Są także zobowiązani do prowadzenia rozmów z ojcem duchownym na temat rozeznania i rozwoju swego powołania; mają prawo do wyboru spowiednika.
7. Formacja intelektualna prowadzi do poznania i przyjęcia integralnej nauki Kościoła. W formacji intelektualnej kleryków ASD ściśle współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Klerycy ASD są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego UAM. Zasady współpracy pomiędzy obu instytucjami zostały zawarte w umowie podpisanej przez Rektora ASD i Dziekana WT UAM z dnia 6 marca 2000 r.
8. Każdego roku moderatorzy ASD opracowują roczny program wychowawczy. W programie tym uwzględnione są wytyczne Stolicy Apostolskiej dla Kościoła powszechnego, elementy programu duszpasterskiego Archidiecezji. Ponadto program odpowiada na bieżące problemy wychowawcze.
9. Roczny program wychowawczy realizowany jest poprzez udział we Mszy św., przyjmowanie sakramentów św., udział w liturgii, wspólną i indywidualną modlitwę, egzorty ogólne dla wszystkich kleryków oraz dla poszczególnych roczników. Założenia programu są realizowane również w czasie spotkań w mniejszych grupach, w rozmowach indywidualnych, a także w przygotowywanych przez kleryków nabożeństwach słowa.
10. Formacja pastoralna ma służyć ukształtowaniu wrażliwości pasterskiej (PDV 58). Celowi temu służą zajęcia z teologii praktycznej prowadzone na WT UAM, jak i wszelkiego rodzaju praktyki o charakterze pastoralnym odbywane w czasie trwania roku formacyjnego oraz wakacji. Szczególną formą formacji są praktyki kleryków roku VI, które poprzez cotygodniowy pobyt kleryka w wyznaczonej parafii pozwalają na zapoznanie się z różnymi rodzajami pracy duszpasterskiej.

Współpracownicy w dziele formacji

11. ASD pozostaje w stałym kontakcie z księżmi proboszczami. Regularnie organizowane są konferencje moderatorów ASD z proboszczami parafii rodzinnych kleryków oraz parafii, w których odbywają oni praktyki. Ponadto proboszczowie zobowiązani są do wyrażenia pisemnej opinii o kleryku. W razie potrzeb wychowawczych moderatorzy ASD kontaktują się częściej z poszczególnymi proboszczami oraz innymi księżmi.


12. Szczególny związek wychowawczy istnieje pomiędzy moderatorami ASD, a pracownikami WT UAM. ASD organizuje także konferencje z nauczycielami akademickimi.
13. ASD informuje wszystkich kapłanów o swojej działalności. Dokonuje się to przede wszystkim na Kongregacjach Księży Dziekanów, w czasie których Rektor zdaje sprawozdanie z działalności ASD.
14. ASD zaprasza specjalistów z różnych dziedzin, którzy w kompetentny sposób, w duchu chrześcijańskim, udzielają odpowiedzi na ważne problemy współczesności.
15. W ramach formacji seminaryjnej klerycy, zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej, mogą korzystać z pomocy psychologa. Opinia psychologa ma charakter doradczy, nigdy decydujący.

Współpraca z rodzinami kleryków

16. Ważną rolę w formacji młodego człowieka odgrywa dom rodzinny, który tradycyjnie jest określany jako pierwsze seminarium. Moderatorzy ASD interesują się warunkami rodzinnymi kleryków, co pozwala właściwie ukierunkować proces formacyjny. Dla pogłębienia współpracy zapoznaje się rodziców z wymaganiami życia seminaryjnego, a także proponuje się im formy osobistego pogłębienia życia wiary (np. rekolekcje).Udział w dziele powołań.
17. ASD aktywnie uczestniczy w dziele powołań Archidiecezji, poprzez organizowanie rekolekcji oraz dni skupienia dla młodzieży męskiej. Działalność powołaniowa prowadzona jest przez kleryków również w czasie wyjazdów na tzw. niedziele pomocy dla ASD.
18. ASD współdziała także z Towarzystwem Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

Utrzymanie ASD

19. Źródłami utrzymania ASD są ofiary wiernych świeckich i duchownych, część daniny diecezjalnej, czesne kleryków oraz dochody z Kapłańskiego Funduszu Seminaryjnego. Za materialne funkcjonowanie ASD odpowiada rektor, którego wspiera dyrektor ekonomiczny.


Wykaz dokumentów:

DFK Sobór Watykański II, Dekret o Formacji Kapłańskiej, Optatam totius,

W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 1968.
PDV Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, W: " L'Osservatore

Romano" 1992/ 3-4, s. 4-63.


Ratio Konferencja Episkopatu Polski, Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia

(Zasady Formacji kapłańskiej w Polsce), 26 sierpnia 1999,Częstochowa 1999
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Ratio fundamentalis institutionis

sacerdotalis z dnia 19 marca 1985 roku wydane przez,
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Wskazania dotyczące wychowawców

w seminariach z dnia 4 listopada 1993 r.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna