Armia Krajowa akPobieranie 119 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar119 Kb.
Armia Krajowa (AK)* - zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod okupacją niemiecką państwa polskiego i sowiecką w granicach sprzed 1 września 1939 oraz poza nimi. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym czasie w Europie.

Kryptonimy: "Polski Związek Powstańczy" (PZP), "Siły Zbrojne w Kraju" (SZK).

Rodowód 


 • 27 września 1939 – powołanie Służby Zwycięstwu Polski,

 • 13 listopada 1939 – rozkazem Naczelnego Wodza powstaje Związek Walki Zbrojnej, opierający się na strukturach SZP.

 • 14 lutego 1942 – przemianowanie rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego na Armię Krajową.

 • 19 stycznia 1945 rozwiązanie AK.

Armia Krajowa wywodziła się ze Związku Walki Zbrojnej i Polskiego Związku Powstańczego, ale w skład jej weszło wiele mniejszych organizacji, m.in.:

 • Narodowa Organizacja Wojskowa – od 1942 (częściowo),

 • Konfederacja Narodu – od sierpnia 1943,

 • Narodowe Siły Zbrojne – od 1944 (częściowo),

 • Bataliony Chłopskie (częściowo),

 • Gwardia Ludowa WRN (PPS - WRN) - od 1940 (autonomiczna)

Głównym jej zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie mającego wybuchnąć w sposobnej chwili ogólnokrajowego powstania, akcja "Burza".

Walka bieżąca AK filipinka sidolówka.jpg

błyskawica and other insurgent weapons.jpg
Przeprowadzenie zwycięskiego powstania powszechnego było celem strategicznym Armii Krajowej. Do czasu jego wybuchu planowano prowadzić walkę bieżącą.

Podstawowymi formami działania miały być sabotaż, dywersja, wywiad i propaganda. Dopiero w późniejszym okresie miano przystąpić do działań partyzanckich.

20 kwietnia 1940 powstał Związek Odwetu. Jego komendantem mianowano mjr. Franciszka Niepokólczyckiego "Teodora". Był to szczególnie zakonspirowany pion ZWZ, który stanowić miał trzon bojowy organizacji. W jego skład wchodziły: sztab, komórki zabezpieczenia działalności sabotażowo-dywersyjnej, zespoły i zakonspirowane sekcje sabotażowo-dywersyjne, oraz sekcje minersko-saperskie. Posiadał on rozbudowane struktury organizacyjne i bojowe zarówno na terenach Generalnego Gubernatorstwa, jak i włączonych do Rzeczy Niemieckiej. Oddziały Odwetu organizowały głównie akcje minerskie na kolejach, dywersję i sabotaż w przemyśle zbrojeniowym, węzłach transportu i łączności.

Zgodnie z obowiązującą koncepcją walki zbrojnej, dywersją i sabotażem objęto przemysł ciężki, metalurgiczny, chemiczny, transport kolejowy i drogowy. Największe nasilenie akcji sabotażowych nastąpiło wiosną 1941, czyli w okresie, gdy Niemcy koncentrowali na ziemiach polskich ogromne siły Wehrmachtu i Luftwaffe przed uderzeniem na ZSRR. W następnej fazie uderzeniami objęto transporty paliw, amunicji i żywności oraz składy materiałów wojennych. Komenda Główna AK ograniczała działalność Związku Odwetu zakazując prowadzenia akcji zbrojnych w obawie przed represjami Niemców wobec ludności cywilnej zamieszkującej dany teren.

W sierpniu 1941 powołano [1]  specjalną organizację dywersyjną pod dowództwem ppłk. Jana Włodarkiewicza "Jana" o nazwie Wachlarz. Organizacja miała dwa główne zadania: prowadzenie bieżącej akcji sabotażowo-dywersyjnej oraz zapewnienie osłony powstania od wschodu. Jej struktura to pięć odcinków - praktycznie od Morza Bałtyckiego do Ukrainy z kilkuosobowymi patrolami. Liczyła około 800 ludzi. Przeprowadziła ok. 100 akcji przede wszystkim na transporty kolejowe. Najgłośniejszą było jednak rozbicie więzienia w Pińsku przez grupę żołnierzy pod dowództwem por. Jana Piwnika "Ponurego". "Wachlarz" nie zdołał jednak rozwinąć swojej działalności na szeroką skalę. Pod koniec 1942 został rozwiązany, a jego żołnierze włączeni do lokalnych struktur AK.

W maju 1942 powołano Organizację Specjalnych Akcji ("Osa") pod dowództwem ppłk. Józefa Szajewskiego "Philips". Była to ściśle zakonspirowana komórka AK, której celem była fizyczna likwidacja funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu policji i bezpieczeństwa, więziennictwa oraz administracji, wyróżniających się szczególnym okrucieństwem. Komórka podporządkowana była bezpośrednio Komendzie Głównej Armii Krajowej i wykonywała zadania stawiane jej bezpośrednio pzrez komendanta. W jej skład wchodził sztab, warszawski i krakowski oddział bojowy oraz oddział "Zagralin" przeznaczony do działalności na obszarze Rzeszy. W lutym 1943 oddział bojowy Osy wcielono do Kedywu KG AK i przemianowano na "Kosę". "Kosa" obok "Motoru" była najsilniejszą jednostką bojową Kedywu KG AK.

W czerwcu 1943 Komenda Główna AK powołała nową jednostkę bojową "Agat", wywodzącą się z Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Jej dowódcą został cichociemny kpt. Adam Borys "Pług" Była to 3 kompania batalionu "Zośka". Agat przeznaczony został do wykonywania zadań specjalnych, jakie dotąd wykonywała "Kosa"[2]. W styczniu 1944 nazwę "Agat" zamieniono na "Pegaz", a w czerwcu 1944 "Pegaz" przemianowano na "Parasol". Organizacja ta dokonała szeregu spektakularnych akcji bojowych. Należą do nich: zamach na generała SS i policji Franza Kutscherę, akcja odbicia pod Arsenałem Jana Bytnara "Rudego", zamach na SS-Obergruppenfuhrera Wilhelma Koppego i na Franza Burckla, akcja "Hergel", akcja "Braun" i inne.

22 stycznia 1943, w celu koordynowanie działalności sabotażowo-dywersyjnej i partyzanckiej, powołano Kierownictwo Dywersji (Kedyw) KG AK. Na jego czele stanął płk Emil Fieldorf "Nil". W jego skład weszły: Związek Odwetu, Wachlarz, Tajna Organizacja Wojskowa oraz grupy bojowe Szarych Szeregów. W skład Kierownictwa Dywersji wchodziły: biuro studiów oraz referaty - operacyjny, szkoleniowy, wywiadu, łączności, produkcji konspiracyjnej, sabotażu kolejowego, przemysłowego, telekomunikacyjnego, chemicznego i bakteriologicznego.

Strukturę terenową powiązano ściśle z okręgami, inspektoratami i obwodami. Na każdym szczeblu dowodzenia znajdował się oficer Kedywu odpowiedzialny za prowadzenie działalności bojowej. Swoista dwutorowość dowodzenia w zakresie walki zbrojnej i niejasny podział kompetencji między komendantem określonego szczebla dowodzenia a oficerem Kedywu, sprzeczny z zasadą jednoosobowego dowodzenia był źródłem wielu konfliktów.[3]

Kedyw posiadał swoje oddziały dyspozycyjne, podległe bezpośrednio jego komendantowi, oraz oddziały dyspozycyjne formowane w okręgach. Dobrze wyszkolone i przygotowane do działań dywersyjnych oddziały były stopniowo kierowane w teren, gdzie stanowiły zalążki nowo formowanych oddziałów partyzanckich.

Działalność ZWZ - AK w latach 1941 -1943 to stopniowe przechodzenie od akcji sabotażowo-dywersyjnych do działań dywersyjno-partyzanckich. W 1943 oddziały AK 39 razy atakowały patrole żandarmerii oraz stoczyły 130 walk. Ponadto wykolejono 99 pociągów i zniszczono 15 stacji kolejowych [4]. Do większych należy zaliczyć: bitwę w lasach józefowskich, pod Pawłami, w lasach siekierzyńskich. Oddział "Ponurego" na Kielecczyźnie prowadził regularne bitwy z wojskami niemieckich. Jego działalność utrudniała doprowadziła jednak do masowych represji ludności wiejskiej[5]

Specyficzną metodą walki była działalność ekspropriacyjna. W akcji Góral, zdobyto 106 mln zł.

Wywiad ofensywny AK systematyczna obserwował przemieszczenia jednostek niemieckich. Analizy przesłane były do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Wywiad gospodarczy również zanotował sukcesy. Jedną z najgłośniejszych akcji było wykrycie miejsca produkcji rakiet V1 i V2 w Peenemünde na wyspie Wolin.

Specyficznym środkiem walki z okupantem była działalność informacyjno-propagandowa. Najważniejszym zadaniem propagandy było podtrzymywanie oporu ludności i mobilizowanie do walki. Wydawano prasę konspiracyjną, wydawnictwa i ulotki. W ramach akcji N szerzono destrukcję w wojsku oraz wśród ludności niemieckiej.

Początkiem 1944 okręgi AK przygotowywały się do realizacji Burzy. Kontynuowano też walkę bieżącą. Nasilono wywiad ofensywny i polityczny oraz likwidację dygnitarzy niemieckich i konfidentów. Prowadzono szkolenie i konspiracyjną produkcję broni.

Wiosną 1944 nasiliły się działania partyzanckie na obszarach wschodnich i centralnych. Koncentracja oddziałów partyzanckich spowodowała, że Niemcy rozpoczęli operacje przeciwpartyzanckie. Jedna z nich Operacja Sturmwind II , doprowadziła na Lubelszczyźnie do rozbicia pod Osuchami zgrupowania oddziałów AK i BCh pod dowództwem mjr. Edwarda Markiewicza Kaliny. Była to największa klęska w dziejach partyzanckich działań Armii Krajowej Przestało istnieć prawie 1200-osobowe zgrupowanie partyzanckie[6].

Struktura organizacyjna AK [edytuj]

Komenda Główna składała się z siedmiu oddziałów: Organizacyjnego, Informacyjno-Wywiadowczego, Operacyjno-Szkoleniowego, Kwatermistrzostwa, Łączności, Biura Informacji i Propagandy oraz Finansowego, miała też własnych duszpasterzy. Jako odrębną jednostkę utworzono w styczniu 1943 Kedyw, przeprowadzający akcje dywersyjne i specjalne.

W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1943) siły AK liczyły ok. 380 tys. osób, w tym 10 tys. oficerów. Kadrę oficerską sprzed wojny uzupełniano absolwentami tajnych kursów oraz przerzucanymi do kraju cichociemnymi.

AK zaopatrywała się w sprzęt na drodze akcji bojowych (wyposażenie niemieckie), alianckich zrzutów oraz własnej produkcji.

Straty w walce: około 100 tys. poległych, 50 tys. wywiezionych do ZSRR i uwięzionych.

Po zakończeniu wojny część akowców odmówiła dokonania demobilizacji i kontynuowała walkę w ramach Delegatury Sił Zbrojnych, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Warta" i innych.Masowe prześladowania członków tych organizacji, określanych w późniejszym okresie również, jako żołnierze wyklęci, trwały przez cały okres stalinowski.

Komenda Główna 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/ak_medalion_01.jpg/200px-ak_medalion_01.jpg
Awers srebrnego medalika z Matką Boską AK

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/ak_medalion_02.jpg/200px-ak_medalion_02.jpg
Rewers z wygrawerowaną kotwicą znakiem Polski Walczącej

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/seweryn_malinowski_-_legitymacja_ak.jpg/200px-seweryn_malinowski_-_legitymacja_ak.jpg
Legitymacja członkowska z Okręgu Warszawskiego
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/ostroleka-pomnik_ak.jpg/200px-ostroleka-pomnik_ak.jpg
Pomnik AK w Ostrołęce

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/p3010161.jpg/200px-p3010161.jpg
Pomnik AK w Rzeszowie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/sopot_pomnik_ak_k.jpg/200px-sopot_pomnik_ak_k.jpg
Pomnik AK w Sopocie

Struktura organizacyjna Komendy Głównej AK lipiec 1944

 • Grupy podległe bezpośrednio Komendantowi Głównemu

  • Kierownictwo Walki Podziemnej, Kierownictwo Walki Cywilnej - Stefan Korboński "Nowak"

  • Biuro Finansów i Kontroli - ppłk dypl. Stanisław Thun "Leszcz"

  • Komisja Rewizyjna - Mikołaj Dolanowski "Lod"

  • Biuro Informacji i Propagandy - płk dypl. Jan Rzepecki "Prezes"

   • Propaganda Bieżąca Prasa - mjr dypl. Tadeusz Wardejn-Zagórski"Gozdawa"

   • Prasa Wojskowa - ppłk dypl. Mieczysław Biernacki

   • Informacja Polityczna - dr Aleksander Gieysztor "Olicki"

   • Propaganda Dywersyjna Przeciwniemiecka - por. Tadeusz Żenczykowski"Kowalik"

   • Propaganda Antykomunistyczna - por. Tadeusz Żenczykowski "Krawczyk"

   • Wydział Mob. Propagandy (Akcja N) - por. Tadeusz Żenczykowski "Kania"

   • Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze - ppor. Jerzy Rutkowski"Kmita","Michał"

   • Kolportaż - Wanda Kraszewska "Lena"

   • Biuro Historyczne - dr Stanisław Płoski "Sławski"

 • Oddziały i grupy podległe Szefowi Sztabu - Z-ca Komendanta - gen. bryg.Tadeusz Pełczyński "Grzegorz" "Robak"

 • Zastępca Szefa Sztabu do Spraw Organizacyjnych - płk Antoni Sanojca"Kortum"

  • Oddział I Organizacyjny - płk Franciszek Kamiński - "Zenon"

   • Biuro Personalne - płk Stanisław Juszczakiewicz "Kuba"

   • Biuro Legalizacji - Tadeusz Werner "Andrzej"

   • Odtwarzanie Sił Zbrojnych - ppłk dypl. Jan Lamers "Florian"

   • Duszpasterstwo - płk ks. Tadeusz Jachimowski "Budwicz"

   • Zastępca Duszpasterstwo - pod płk krd. Andrzej Rokoszewski "Hans"

   • Służba Sprawiedliwości - płk aud. Konrad Zieliński "Karola"

   • Wojskowa Służba Kobiet - Maria Wittek "Mira"

   • Łączność z Obozami Jenieckimi - Stefania Mieczyńska "Jacek"  • Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy - płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki "Heller","Makary"

   • Wydział Wywiadowczy - ppłk dypl. Franciszek Herman "Bogusławski"

   • Biuro Studiów - mjr dypl. Bohdan Zieliński "Tytus"

   • Komisja Badawcza broni rakietowych - inż. Stefan Waciurski "Funia"

   • Referat Ruchu Kolejowego - ppłk Leon Cehak "Drwęcki"

   • Wywiad Obronny (kontrwywiad) - Bernard Zakrzewski "Oskar"

 • I Z-ca Szefa Sztabu i Szef Operacji - gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek"

  • Oddział III Operacyjny - płk dypl. Józef Szostak "Filip"

   • Wydział Piechoty i Wyszkolenia - płk dypl. Karol Ziemski "Wachnowski"

   • Wydział Artylerii - ppłk Jan Szczurek-Cergowski "Sławbor"

   • Wydział Broni Szybkich - vacat (w latach 1942 do kwietnia 1944 płk dypl. kaw. Janusz Bokszczanin "Sęk")

   • Wydział Saperów - ppłk Franciszek Niepokólczycki "Teodor"

   • Wydział Lotnictwa - płk Bernard Adamecki "Gozdawa"

   • Wydział Marynarki - kmdr Konstanty Jacynicz "Witold"

 • II Z-ca Szefa Sztabu, Kwatermistrz - płk. dypl. Zygmunt Miłkowski "Denhof"

  • Oddział IV Kwatermistrzostwo - ppłk dypl. Stefan Górnisiewicz "Góra"

   • Szefostwo uzbrojenia - ppłk Jan Szypowski "Leśnik"

   • Intendentura - ppłk dypl. int. Henryk Bezeg "Gil"

   • Szefostwo Służby Sanitarnej - płk dr. med. Leon Strehl "Feliks"

   • Szefostwo Służby Kartograficznej - ppłk Mieczysław Szumański "Bury"

   • Szefostwo Służby Weterynaryjnej (vacat)

   • Szefostwo Służby Taborowej (Szef niezidentyfikowany)  • Oddział V-O Łączności, Z-ca Szefa Sztabu do spraw Łączności i Dowodzenia - ppłk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski "Kuczaba"

   • Wydział Łączności Technicznej - ppłk Jerzy Uszycki "Ort"

   • Kierownictwo Odbioru Zrzutów - ppłk Konstanty Kułagowski "Rareż"

   • Pułk Dyspozycyjny Komendy Głównej "Baszta" - ppłk Stanisław Kamiński"Daniel"  • Oddział V-K Łączności Konspiracyjnej - Janina Karasiówna "Hanka","H.K"

   • Kancelaria Główna i Biuro Szyfrów - Janina Bredel "Marianka"

   • Łączność Kurierska w Kraju

    • Okręgi zachodnie - S. Frolłowiczowa "Beata"

    • Okręgi wschodnie - J. Tuwanówna "Ina"

   • Łączność Kurierska Zagraniczna - Emilia Malessa "Marcysia"  • Komenda "Kedywu" - ppłk Jan Mazurkiewicz "Radosław"

  • Biura Inspekcji - Gen. Stanisław Rostworowski "Odra"

  • Szefostwo Biur Wojskowych - ppłk Ludwik Muzyczka "Benedykt"

  • Kierownictwo Produkcji Konspiracyjnej - por. inż. Witold Gokieli "Ryszard"

  • Wojskowy Szef Komunikacji - mjr dypl. Tomasz Bondarczuk-Galiński

  • Inspektor Główny Wojskowej Służby Ochrony Powstania - płk Józef Koczwara "Zbigniew"

AK miała też struktury na Węgrzech i w Berlinie oraz łączniczkę w Résistance.

Po upadku powstania warszawskiego - 5.10.1944, siedziba kwatery Komendy Głównej AK przeniesiona została do Częstochowy, 19 stycznia 1945 ostatni komendant AK gen. Leopold Okulicki ps. "Niedźwiadek", wydał rozkaz zwalniający żołnierzy AK ze złożonej przysięgi wojskowej.

Struktury terenowe 

Organizacja terenowa dzieliła się na obszary (białostocki, lwowski, warszawski prawo- i lewobrzeżny oraz zachodni), oraz samodzielne okręgi dla większych miast. Mniejszymi jednostkami były podokręgi, inspektoraty i obwody.


Na początku 1944 struktura AK przedstawiała się następująco:

 • Obszar Warszawski

   • kryptonim: "Cegielnia", "Woda", "Rzeka"

   • Komendant: płk Albin Skroczyński "Łaszcz"

  • Podokręg Wschodni

   • kryptonim: "Struga", "Krynica", "Gorzelnia"

   • Komendant: płk Hieronim Suszczyński "Szeliga"

  • Podokręg Zachodni

   • kryptonim: "Hallerowo", "Hajduki", "Cukrownia"

   • Komendant: płk Franciszek Jachieć "Roman"

  • Podokręg Północny

   • kryptonim: "Olsztyn", "Tuchola", "Królewiec", "Garbarnia"

   • Komendant ppłk Zygmunt Marszewski "Kazimierz"

 • Obszar Południowo-Wschodni

   • kryptonim: "Lux", "Lutnia", "Orzech"

   • Komendant: płk Władysław Filipkowski "Janka"

  • Okręg Lwów AK

   • kryptonim: "Dukat", "Lira", "Promień"

   • Obwód Lwów Zachód AK

   • Komendaci (kolejno):

    • mjr Emil Macieliński "Kornel",

    • por. Włodzimierz Białoszewicz "Grzmot".

   • Obwód Lwów Wschód AK

   • Komendaci (kolejno): ppłk Władysław Kotarski "Druh", por. Władysław Zych "Falko", por. Leszek Kozioradzki"Bohowityn".
    Od 1941r.: ppłk Władysław Smereczyński "Esem", p.o. ppłk Adolf Galinowski "Robert", płk Ludwik Czyżewski"Franciszka", ppłk dypl. Stefan Czerwiński "Luśnia"

  • Okręg Stanisławów AK

   • kryptonim: "Karaś", "Struga", "Światła"

   • Komendanci (kolejno): ppłk Jan Rogowski "Włodzimierz", kpt. Władysław Herman "Żuraw"

  • Okręg Tarnopol AK

   • kryptonim: "Komar", "Tarcza", "Ton"

   • Komendanci (kolejno): p.o. kpt Mieczysław Widajewicz "Czerma", ppłk/płk Franciszek Studziński "Radwan", płkJan Majewski "Szmigiel", płk Bruno Rolke "As", płk dypl. Kazimierz Bębiński "Luboń", ppłk Jan Kiwerski "Oliwa", mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter "Żegota", płk Jan Kotowicz "Twardy"

 • Obszar Zachodni

   • kryptonim: "Zamek"

   • Komendant: płk Zygmunt Miłkowski "Denhoff"

  • Okręg Pomorze AK

   • kryptonim: "Borówki", "Pomnik"

   • Komendanci (kolejno): mjr Józef Ratajczak "Karolczuk", p.o. kpt Józef Chyliński "Kamień", płk Rudolf Ostrihansky "Aureliusz", płk Janusz Pałubicki "Piorun", "Janusz"  • Okręg Poznań AK

   • kryptonim: "Pałac", "Parcela"

   • Komendanci (kolejno): ppłk Rudolf Ostrihansky "Ludwik", p.o. kpt/mjr Wacław Kotecki "Wawrzyn", płk Jerzy Lubiński "Eliot" mjr Glinka "Rówiec", p.o. por. Tadeusz Janowski "Wojnar", por. kpt Jan Kamiński "Czarny", płk Henryk Kowalówka "Dziedzic"

a także okręgi samodzielne:

 • Okręg Wilno AK

   • kryptonim "Miód", "Wiano"

   • Komendanci (kolejno): ppłk Nikodem Sulik "Jodko", mjr/ppłk Aleksander Krzyżanowski "Wilk"

  • Podokręg Litwa Kowieńska • Okręg Nowogródek AK

   • kryptonim: "Cyranka", "Nów"

   • Komendanci (kolejno): płk Mikołaj Krajnik "Grzymała", ppłk Janusz Prawdzic-Szlaski "Borsuk", ppłk Adam Szydłowski "Poleszuk", ppłk Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz"

 • Okręg Warszawa AK

   • kryptonim: "Drapacz" "Przystań" "Wydra" "Prom"

   • Komendant: płk dypl. Antoni Chruściel "Monter"

 • Okręg Polesie AK

   • kryptonim: "Kwadra", "Twierdza", "Żuraw"

   • Komendanci (kolejno): mjr Aleksander Habiniak "Kuźma", ppłk Franciszek Józef Faix "Ordyński", ppłk Stanisław Dobrski "Żuk", płk Henryk Krajewski "Leśny", "Trzaska"

 • Okręg Wołyń AK

   • kryptonim: "Hreczka", "Konopie"

   • Komendant: płk Kazimierz Bąbiński "Luboń"

 • Okręg Białystok AK

   • kryptonim: "Lin", "Czapla", "Pełnia", "Sarna"

   • Komendanci (kolejno): ppłk Franciszek Slęczka "Krak", mjr Feliks Banasiński, por. Antoni Iglewski "Nieczuja", ppłkJózef Spychalski "Samuraj", kpt/ppłk Władysław Liniarski "Mścisław"

 • Okręg Lublin AK

   • kryptonim: "Len", "Salon", "Żyto", "Orbis", "Bank Handlowy", "Spółdzielnia Rolnicza", "Monopol"

   • Komendanci: mjr Józef Spychalski "Czarny", "Dzierżyński", "Samura", "Socha", "Soroka", Stryjek" (X.1939-VII.1940), płk dypl. Tadeusz Pełczyński "Adam", "Aolis", "Rolski", "Wolf" (VII.1940-VII.1941), płk Ludwik Bittner"Baza", "Halka", "Rot", "Krakowiak", "Tarnowski" (1.VIII.1941-XII.1942), płk Kazimierz Tumidajski "Marcin", "Edward", "Maciej" (1.I.1943-4.VIII.1944), ppłk Franciszek Żak "Ignacy", "Róg", "Wir" (VIII.1944-I.1945) • Okręg Kraków AK

   • kryptonim: "Gobelin", "Godło", "Muzeum"

   • Komendanci (kolejno): płk dypl. Julian Filipowicz "Róg", płk dypl. Zygmunt Miłkowski "Wrzos", płk dypl. Józef Spychalski "Luty", ppłk dypl. Wojciech Wayda "Odwet", płk dypl. Edward Godlewski "Garda", płk Przemysław Nakoniecznikow-Klukowski "Kruk II"

 • Okręg Śląsk AK

   • kryptonim: "Kilof","Komin", "Kuźnia, "Serce"

   • Komendanci (kolejno): ppor. Józef Korol "Hajducki", "Starosta", ppor. Józef Szmechta "Hutnik", ppłk Henryk Kowalówka "Topola", ppłk dypl. Paweł Zagórowski "Maciej", mjr dypl.(od maja 1944 ppłk dypl.) Zygmunt Walter-Janke "Zygmunt",

 • Okręg Radom-Kielce AK

   • kryptonim: "Jodła", "Rolnik"

   • Komendanci (kolejno): płk dypl. Leopold Engel-Ragis "Śląski", p.o. - płk Feliks Jędrychowski "Ostroga", płk dypl.Stanisław Dworzak "Daniel", płk Jan Zientarski "Mieczysław", "Ein"

 • Okręg Łódź AK

   • kryptonim: "Arka", "Kreton", "Barka", "Łania"

   • Komendanci (kolejno): płk Leopold Okulicki "Pan Jan", ppłk Stanisław Juszczakiewicz "Kornik", płk Ludwik Czyżewski "Julian", płk Michał Stempkowski "Grzegorz", "Barbara"

Akcja "Burza" 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/akcjaburza.jpg/200px-akcjaburza.jpg

http://pl.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png

Odznaka AK przyznawana za udział w "Akcji Burza"


Wydarzenia w 1943 na froncie sowiecko-niemieckim postawiły przed rządem polskim w Londynie kwestię ustosunkowania się do prawdopodobnego wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie. 26 października 1943 Rząd Naczelnego Wodza wydał instrukcję dla kraju. Zakładała ona prowadzenia działań sabotażowo-dywersyjnych wymierzonych w cofające się oddziały niemieckie. W instrukcji zaznaczono, że w warunkach braku unormowanych stosunków polsko-sowieckich, władze cywilne i wojskowe pozostaną w konspiracji.

Na podstawie instrukcji Rządu i Naczelnego Wodza dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski "Bór" wydał 20 listopada 1943 rozkaz nakazujący rozpoczęcie przygotowań do zbrojnej operacji kryptonim "Burza". Rozkaz ten przewidywał ujawnienie wobec Rosjan władz wojskowych i cywilnych. Armia Krajowa, wobec wkraczających wojsk sowieckich, miała wystąpić w roli gospodarza. Było to w sprzeczności z instrukcja naczelnego wodza nakazującą konspirację. W Komendzie Głównej AK zwyciężył pogląd porozumienia z Armią Czerwoną. Uważano, ze bez współdziałania taktycznego, dalsze kontynuowanie walki za wielce ryzykowne i mogące narazić oddziały partyzanckie na represje i rozbrojenie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/warsaw_uprising_boyscouts.jpg/200px-warsaw_uprising_boyscouts.jpg
Powstańcy warszawscy

2 lutego 1944 Rada Ministrów zaakceptowała rozkaz dowódcy AK. Oceniając decyzję "Bora" Naczelny Wódz pisał: cyt. "Motywy Waszej decyzji ujawnienia się - aby wobec wkraczających w ziemie polskie Rosjan reprezentował Rzeczpospolitą i jej legalne władze - zasługują na najwyższy szacunek"[7]. Na początku lipca 1944 zmodyfikowano część dotychczasowych założeń Burzy obejmując nią duże kresowe miasta: Wilno i Lwów a później Warszawę.

4 stycznia 1944 Armia Czerwona przekroczyła granice przedwojennej Rzeczypospolitej. Na Wołyniu oddziały AK podjęły współpracę taktyczną z oddziałami Armii Czerwonej. Wspólnie toczyły walkę z cofającymi się wojskami niemieckimi i oddziałami nacjonalistów ukraińskich. Pierwsze kontakty polsko-sowieckie nie pozostawiały jednak złudzeń, co do rzeczywistych zamiarów Rosjan. Nie godzili się oni na respektowanie polskich oddziałów partyzanckich i administracji cywilnej podległej rządowi w Londynie. Dowódca AK w meldunku do Naczelnego Wodza z 19 kwietnia 1944 pisał: "Niczego dobrego z tamtej strony nie oczekujemy, nie łudzimy się też możliwą ich lojalnością współpracy z niepodległymi czynnikami polskimi"'[7]. Żołnierzy AK czekały aresztowania, zsyłki, obozy, wcielenia do Armii Czerwonej lub do armii Berlinga.

Mimo lokalnych osiągnięć militarnych, "Burza" w sensie politycznym zakończyła się niepowodzeniem. Respektowanie praw suwerennych władz polskich nie leżało w planach Stalina i państw zachodnich.

Przysięga Żołnierzy AK 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/20080809_mokotow_44_reenactment_img_2936.jpg/200px-20080809_mokotow_44_reenactment_img_2936.jpg
Składanie przysięgi - rekonstrukcja historyczna walk w czasie Powstania Warszawskiego - Mokotów'44

Rota przysięgi Armii Krajowej – obowiązująca od lutego 1942

Przyjmowany

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.

Przyjmujący

Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

Komendanci Armii Krajowej Komendant AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz był w zależności politycznej od Delegata Rządu. Funkcję tę pełnili:

Zdjęcie

stopień

imię i nazwisko

pseudonim

okres urzędowania

michał karaszewicz.jpg

gen. dyw.

Michał Tokarzewski-Karaszewicz[8]

Torwid

27 IX 1939 - III 1940

sosnkowski kazimierz.jpg

gen. broni

Kazimierz Sosnkowski

Godziemba

III 1940 - 18 VI 1940

general stefan rowecki - polish commander.jpg

gen. dyw.

Stefan Rowecki

Grot

18 VI 1940 - 30 VI 1943

tadeusz bor komorowski.jpg

gen. dyw.

Tadeusz Komorowski

Bór

VII 1943 - 2 IX 1944

okulicki3.jpg

gen. bryg.

Leopold Okulicki

Niedźwiadek

3 X 1944 - 17 I 1945

Przypisy


 1.  Chlebowski "Wachlarz… s.18

 2.  "Kosa" została rozbita w czerwcu 1943

 3.  W Okręgu Kieleckim AK, por. Jan Piwnik "Ponury" w wyniku konfliktu na tle form prowadzenia walki zbrojnej zmuszony był podać się do dymisji.

 4.  T. Krząstek "W 55 rocznicę..." s. 26

 5.  W lipcu 1943 Niemcy wymordowali ludność Michniowa.

 6.  Tadeusz Krzastek: W 55 rocznice powstania Armii Krajowej s. 27

 7. ↑ 7,0 7,1 Materiały do sympozjum: "Operacja zbrojna AK..." s.8

 8.  Komendant główny SZP-ZWZ

Bibliografia 

 • Tadeusz Krzastek: W 55 rocznice powstania Armii Krajowej (Polish Edition). "Egros". ISBN 8386268638. 

 • Cezary Chlebowski: "Wachlarz" : monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej : wrzesień 1941 - marzec 1943. Warszawa: Pax, 1983. ISBN 83-211-0419-3. 

 • Światowy Związek Żołnierzy AK, Materiały sympozjum nt: Operacja zbrojna AK kryptonim Burza na ziemiach południowo-wschodnich II RP w 1944. Biblioteczka ”Na Kresach Południowo Wschodnich 1939-1945 nr 7. Kraków 1994

 • Studium Polski Podziemnej. Londyn, "Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945", Tom II, czerwiec 1941-kwiecień 1943, Ossolineum, 1990, ISBN 83-04-03591-X, ISBN 83-04-03630-4 (tom II)

 • Studium Polski Podziemnej. Londyn, "Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945", Tom III, kwiecień 1943 - lipiec 1944, Ossolineum, 1990, ISBN 83-04-03591-X, ISBN 83-04-03631-2 (tom III), Załącznik (schemat) "Organizacja i skład osobowy Komendy Głównej AK w drugiej połowie lipca 1944 r."

 • Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, Marek Ney-Krwawicz w: Mówią Wieki nr 9/1986

 • "Kedyw Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Dokumenty - rok 1944", opr. Hanna Rybicka, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

 • Hanna Rybicka, "Oddział kobiecy warszawskiego Kedywu. Dokumenty z lat 1943-1945", Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003

 • Józef Rybicki, "Notatki szefa warszawskiego Kedywu", Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003*Za Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> 12 lipca – poniedziałek ck zamek, godz. 10. 00 (Grupy A1, C1, D1, E1, F1) wstęp wolny
2010 -> Co bada abw? – z Arturem Górskim (PiS), wiceprzewodniczącym Podkomisji stałej ds nauki I szkolnictwa wyższego rozmawia Maria S. Jasita Posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili poprawkę do rządowego projektu ustawy o Instytutach badawczych, która
2010 -> Opis systemu
2010 -> A wszystko to bo ciebie kocham Ich Troje Agnieszka Łzy
2010 -> Związek Harcerstwa Polskiego Starachowice dnia 02. 05. 2013r
2010 -> Repertuar wrzesień październik 2013 nova scena
2010 -> Bóg. Honor. Ojczyzna. Dewiza dla Polski
2010 -> Regulamin stołÓwki szkolnej
2010 -> Tel. 071 349-09-19 tel. / fax 071 349-09-14 kom: 791-637-320
2010 -> SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna