Art. 1 Przyrzeczenie Organizatora KonkursuPobieranie 22.48 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar22.48 Kb.
REGULAMIN KONKURSU

Lost: Zagubieni 4 - Konkurs Cyfrowego Polsatu i AXN”

Art. 1

Przyrzeczenie Organizatora Konkursu

Organizator Konkursu zobowiązuje się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone szczegółowo w niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.Art. 2

Definicje

 1. Organizator Konkursu – Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w wysokości 10.733.000 złotych w pełni wpłacony.
 1. Fundator Nagród – Fundatorem Nagród dla Zwycięzców Konkursu jest HBO Polska Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor kanału AXN w Polsce.
 1. Konkurs – oznacza konkurs przeznaczony dla użytkowników strony internetowej www.cyfrowypolsat.pl pod nazwą Lost: Zagubieni – Konkurs Cyfrowego Polsatu i AXN, na warunkach i w terminach określonych w Regulaminie Konkursu. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl w dniu 1 września 2008 r.
 1. Odpowiedzi Konkursowe - oznacza odpowiedź na pytanie konkursowe, tj.:

Kto jest odtwórczynią roli więźniarki Kate?

a) Evangeline Lilly

b) Angelina Jolie

c) Jennifer Garner
Z podanych odpowiedzi należy wybrać jedną, która jest poprawna.


 1. Zwycięzcy Konkursu – osoby, które zgodnie z Regulaminem Konkursu mogły być jego uczestnikami, oraz które po wypełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie zostały wybrane przez Komisję jako autorzy właściwych odpowiedzi, które spłynęły w wyznaczonym terminie.
 1. Komisja – oznacza zespół osób wyznaczony przez Organizatora Konkursu do nadzorowania przebiegu Konkursu oraz do wyłonienia Zwycięzców Konkursu. W skład Komisji wchodzą:

 1. Olga Zomer – Przewodnicząca Komisji

 2. Bartłomiej Kozłowski – Sekretarz Komisji

 3. Anna Suplewska – Członek Komisji


Art. 3

Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 września 2008 i kończy się w dniu 14 września 2008 r.Art. 4

Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników serwisu internetowego Cyfrowego Polsatu.
Art. 5

Zasady uczestnictwa w Konkursie
W celu ubiegania się o jedną z nagród przewidzianą dla Zwycięzców Konkursu należy odpowiedzieć poprawnie na zadane pytanie, podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres oraz przesłać odpowiedź pocztą e-mail na wskazany adres: konkurs@cyfrowypolsat.pl (decyduje data, godzina oraz w razie potrzeby minuta wysłania e-maila). W temacie maila należy wpisać: KONKURS LOST: ZAGUBIENI.
Art. 6

Zasady przyznawania nagród


 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, na posiedzeniu w dniu 15 września 2008 roku, wybierze spośród osób, które wypełnią wszystkie warunki wymagane do ubiegania się o nagrodę 14 Zwycięzców Konkursu, którzy jako pierwsi w poszczególnych dniach (1.09, 2.09, 3.09, 4.09, 5.09, 6.09, 7.09, 8.09, 9.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09.2008 ) odpowiedzieli poprawnie na zadane pytanie.

 2. Z każdego dnia zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca, który jako pierwszy udzielił poprawnej odpowiedzi.

 3. Werdykt Komisji zostanie spisany przez Sekretarza Komisji w protokole posiedzenia i podpisany przez Komisję.

 4. Imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu zostaną uwidocznione w protokole Komisji Konkursu wraz ze wskazaniem przyznanej im nagrody.

 5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Cyfrowego Polsatu w dniu 26 sierpnia 2008 r.

 7. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.

 8. Fundator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bądź nieodebranych nagród na inne cele Fundatora.Art. 7

Nagrody
Nagrodami rzeczowymi w Konkursie jest 7 gier komputerowych „Lost: Zagubieni” i 7 serialowych zestawów (t-shirt + torba ekologiczna), ufundowanych przez HBO Polska.Sp. z o.o. wyłącznego dystrybutora kanału AXN w Polsce. Każdego dnia (1.09, 2.09, 3.09, 4.09, 5.09, 6.09, 7.09, 8.09, 9.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09) zostanie przyznana 1 nagroda dla jednej osoby, która jako pierwsza danego dnia udzieli właściwej odpowiedzi. W pierwszej kolejności zostaną przyznane gry komputerowe, w drugiej serialowe zestawy.

Art. 8

Powiadomienie Zwycięzców Konkursu


 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród na stronie internetowej Organizatora Konkursu w dniu 16 września 2008 roku.

 2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody za pośrednictwem poczty polskiej, za pokwitowaniem odbioru w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia listy Zwycięzców Konkursu.

 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl imion i nazwisk oraz adresów Zwycięzców Konkursu.

 4. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę Konkursu po dwukrotnym awizowaniu jej dostarczenia prawo Zwycięzcy do ubiegania o jej wydanie wygasa.

 5. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów związanych z odbiorem nagrody.

 6. W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.


Art. 9

Reklamacje i skargi


 1. Wszystkie reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu powinny być składane w formie pisemnej najpóźniej do 30 września 2008 pod adres:

Cyfrowy Polsat S.A.,ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa,

 1. Reklamacje lub skargi składane w formie pisemnej powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, numer telefonu, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi.

 2. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Organizator Konkursu rozpatrzy je w terminie 15 dni od daty otrzymania przedmiotowej reklamacji lub skargi.

 3. Decyzja Organizatora Konkursu w przedmiocie reklamacji lub skargi jest ostateczna.


Art. 10

Postanowienia końcowe


 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r., informacje uzyskane od Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

 2. Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne.

 3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie, w trakcie trwania Konkursu, możliwość rozszerzenia katalogu Uczestników Konkursu, a także przedłużenia trwania Konkursu w drodze podpisanego przez Organizatora Konkursu aneksu do Regulaminu Konkursu ogłoszonego w sposób, w jaki ogłoszony jest Konkurs.

 5. Każdy z Uczestników Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.

 6. Regulamin Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu, pod adresem Warszawa, ul. Łubinowa 4 A i na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl.

 7. Przyrzekającym w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. k.c. jest Organizator Konkursu.


Warszawa, dnia 1 września 2008 roku
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna