„Asy ortografii to my! Powtórzenie i utrwalenie zasad poprawnej pisowni. Cele ogólne: -sprawdzenie stopnia znajomości zasad i reguł ortograficznych -powtórzenie i utrwalenie zasad ortograficznych Cele szczegółowePobieranie 81.58 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar81.58 Kb.
Magdalena Kuchta
SCENARIUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO – HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA

TEMAT:


„Asy ortografii to my! Powtórzenie i utrwalenie zasad poprawnej pisowni.

Cele ogólne:

-sprawdzenie stopnia znajomości zasad i reguł ortograficznych

-powtórzenie i utrwalenie zasad ortograficznych
Cele szczegółowe:

Uczeń powinien:-znać zasady pisowni wyrazów z: „ó-u; rz-ż; ch-h” wymiennym i niewymiennym

-porządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej,

-potrafi zastosować w praktyce posiadaną wiedzę,

-zna przysłowia i powiedzenia,

-wie, z jakiego słownika należy korzystać sprawdzając pisownię ortogramów

Metody:

aktywizujące – ćwiczenia praktyczne, rozmowa nauczająca, praca z tekstem, praca ze słownikiem ortograficznym


Formy:

indywidualna, zbiorowa


Środki dydaktyczne:

karty pracy, mazaki, schemat „barometr wiadomości”, Słowniki ortograficznePrzebieg:


 1. Czynności wstępne.

 2. Przypomnienie: z jakiego słownika należy korzystać w razie trudności z pisownią danego wyrazu? Oraz przypomnienie zasad jak należy korzystać ze słownika ?

 3. Uczniowie na schematach „barometr wiadomości” zaznaczają poziom swojej wiedzy
  i umiejętności ortograficznych, określając w ten sposób swoje samopoczucie ortograficzne.(również po skończonej lekcji)

 4. zadanie 1 – Uzupełnienie wyrazów oraz wyjaśnienie pisowni ó-u

kr…la, maj…wka, w Paryż…, ogr..d, skr…cić, sz…sty, ….wdzie, ….sta, rat….nek, rys…je, mal…tki

 1. zadanie 2 - Uzupełnienie wyrazów oraz wyjaśnienie pisowni rz-ż

powta…ać, najlep….y, pieka…, sprzeda…., b…ydko, dłu…ej, mał…, …aba, wą…, bu…a


 1. zadanie 3- Uzupełnienie wyrazów oraz wyjaśnienie pisowni ch-h

s….ludny, z…hardziały, ropu…a, szlo…, mar…ewka, bo…ater, dru…, ….ej, …oinka

7.Wstaw w odpowiednie miejsca litery ó, u, rz, ż, ch, h i uzasadnij pisownię. Powstałe wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej( cyfry przy wyrazach). Następnie uzupełnij podane przysłowia.

nó…ki, wym..wka, gł..wka, B…g, m..e, mo…e, da…u, k..zka, w marc…, ….umor,

Gość w dom, ……………………….. w dom.

Wybiera się jak sójka za ……………………..

Gdzie diabeł nie ……………tam babę pośle.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na ………………….

Paluszek i …………………….. to szkolna ……………………………..

Gdyby ………………. nie skakała, to by ………………… nie złamała.

Czarny ……………………..

W ………………………. jak w garncu.


 1. Uzupełniające: Zapisz odpowiednie synonimy wyrazów:

Załoga, kompania, zastęp ………………………………..

Publikacja, podręcznik, lektura ………………………….

Znajoma, przyjaciółka, towarzyszka ……………………

Pagórek, wzniesienie, nasyp ……………………………

Zakon, pająk, krzyż ……………………………………

Mężczyzna, obrączka, żona …………………………..

Zima, rękawiczki, czerwony nos ………………………..


 1. Podsumowanie lekcji: Uczniowie na schematach „barometr wiadomości” zaznaczają poziom swojej wiedzy i umiejętności ortograficznych, porównują swoje odczucia przed
  i po zajęciach. Wyciągają wnioski.

 2. Ułóż krzyżówkę z otrogramami, które utworzą hasło – wakacje.


KARTA PRACY
Barometr wiadomości

Przed zajęciami:
-0---------2--------+2------------3------------+3---------4-----------+4--------5--------+5---------6

Po zajęciach:

-0---------2--------+2------------3------------+3---------4-----------+4--------5--------+5---------6

Zadanie 1. Uzupełnij wyrazy „ó –u” oraz wyjaśnij ich pisownię


Wyrazy ó-u


Zasada pisowni

kr….…la
maj……wka
w Paryż…..
ogr….d
skr….cić
sz…..sty
……wdzie
…….sta
rat……nek
rys….je
mal……tkiZadanie 2. Uzupełnij wyrazy „rz - ż” oraz wyjaśnij ich pisownię
Wyrazy rz- ż


Zasada pisowni

powta……ać
najlep…….y
pieka……..
sprzeda…….
b…..ydko
dłu..…ej
mał……
..…aba
wą…….
bu…….a


Zadanie 3- Uzupełnij wyrazy ch –h oraz wyjaśnij ich pisownię


Wyrazy z ch-h

Zasada pisowni

s……..ludny
z……hardziały
ropu..…a
szlo….…
mar….…ewka
bo….…ater
dru….…
….ej
……oinka
Zadanie 4.

Wstaw w odpowiednie miejsca litery „ó, u, rz, ż, ch, h” i uzasadnij pisownię.

Powstałe wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej( cyfry przy wyrazach).

Następnie uzupełnij podane przysłowia.

nó…..ki - ………………………………………………………

wym..wka - …………………………………………………….

gł..wka - ……………………………………………………….

B…g - …………………………………………………………

mo....e - ………………………………………………………

mo…e - ………………………………………………………

da…..u - ……………………………………………………….

k….zka - ……………………………………………………

w marc… - ………………………………………………….

….umor - ……………………………………………………

Gość w dom, ……………………….. w dom.

Wybiera się jak sójka za ……………………..

Gdzie diabeł nie ……………tam babę pośle.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na ………………….

Paluszek i …………………….. to szkolna ……………………………..

Gdyby ………………. nie skakała, to by ………………… nie złamała.

Czarny ……………………..

W ………………………. jak w garncu.

Uzupełniające: Zapisz odpowiednie synonimy wyrazów:

Załoga, kompania, zastęp ………………………………..

Publikacja, podręcznik, lektura ………………………….

Znajoma, przyjaciółka, towarzyszka ……………………

Pagórek, wzniesienie, nasyp ……………………………

Zakon, pająk, krzyż ……………………………………

Mężczyzna, obrączka, żona …………………………..

Zima, rękawiczki, czerwony nos ……………………..


KARTA PRACY
Zadanie 1. Uzupełnij wyrazy „ó –u” oraz wyjaśnij ich pisownię


Wyrazy ó-u


Zasada pisowni

kr….…la
maj……wka
w Paryż…..
ogr….d
skr….cić
sz…..sty
……wdzie
…….sta
rat……nek
rys….je
mal……tki

Zadanie 2. Uzupełnij wyrazy „rz - ż” oraz wyjaśnij ich pisownię


Wyrazy rz- ż


Zasada pisowni

powta……ać
najlep…….y
pieka……..
sprzeda…….
b…..ydko
dłu..…ej
mał……
..…aba
wą…….
bu…….a


Zadanie 3- Uzupełnij wyrazy ch –h oraz wyjaśnij ich pisownię


Wyrazy z ch-h

Zasada pisowni

s……..ludny
z……hańbiony
ropu..…a
szlo….…
mar….…ewka
bo….…ater
dru….…
….ej
……oinka
Zadanie 4. W tekście wskaż błędnie zapisane wyrazy (podkreśl). Uzasadnij swój wybór.
1. Promienie słońca wiążą pąki na gałązkach gurskich dżew.

2. Pierwszą stolicą polski było Gniezno wybrane przez jednego z tżech braci –Leha.

3. Podczas wakacji schańbiłam się przed koleżanką, gdyż bałam się pływać sdatkiem
po możu.

4. Chenryk zawiedziony spojżał na usmą rzabę, ktura nieprzemieniła się w krulewnę.

5. Tłum kibicuw wykrzykiwał chip,chip,chura na cześć zwycięskiej drużyny.
1……………………………………………………………………………………………..…..

2………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………. 4………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

5………………………………………………………………………………………………….


Zadanie 5. Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej

Ewa, buty, pagórek, ewakuacja, kwiat, kwietnik, łopata, sanki, zrobili, ucho, kwiatek, kwaterka, łomotać, zjadł, senny


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………Zadanie 6. Wskaż nieprawidłową formę językową(podkreśl). Napisz poprawną.
1. Na wystawie pokazano nowalijki techniczne. ……………………………………………..

2. Wyjazd był bardzo udany. …………………………………………………………………

3. Słoń groźnie zawarczał na Nel. ……………………………………………………………

4. Ludzie pierworodni szedli polować na mamuty z kamieniami. ………………………………………………………………………………………………….

5. Tort Moniki był bardziej dobry niż Basi. …………………………………………………..

6. Ubiorę ciepły swetr gdyż pada zimny wiater. ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Uzupełniające: Zapisz odpowiednie synonimy wyrazów:

Załoga, kompania, zastęp ………………………………..

Publikacja, podręcznik, lektura ………………………….

Znajoma, przyjaciółka, towarzyszka ……………………

Pagórek, wzniesienie, nasyp ……………………………

Zakon, pająk, krzyż ……………………………………

Mężczyzna, obrączka, żona …………………………..

Zima, rękawiczki, czerwony nos ……………………..


Magdalena Kuchta
SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO

– HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA

TEMAT:

Krokusy, żonkile-wiosenne ortografia” Powtórzenie i utrwalenie zasad poprawnej pisowni.Cele ogólne:

-sprawdzenie stopnia znajomości zasad i reguł ortograficznych

-powtórzenie i utrwalenie zasad ortograficznych
Cele szczegółowe:

Uczeń powinien:-znać zasady pisowni wyrazów z: „ó-u; rz-ż; ch-h” wymiennym i niewymiennym

-porządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej,

-potrafi zastosować w praktyce posiadaną wiedzę,

-zna i stosuje zasady językowe,

-wie, z jakiego słownika należy korzystać sprawdzając pisownię ortogramów

Metody:

aktywizujące – ćwiczenia praktyczne, rozmowa nauczająca, praca z tekstem, praca ze słownikiem ortograficznym


Formy:

indywidualna, zbiorowa


Środki dydaktyczne:

karty pracy, mazaki, Słowniki ortograficznePrzebieg:


 1. Czynności wstępne.

 2. Przypomnienie: z jakiego słownika należy korzystać w razie trudności z pisownią danego wyrazu? Oraz przypomnienie zasad jak należy korzystać ze słownika ortograficznego.

 3. zadanie 1 – Uzupełnienie wyrazów oraz wyjaśnienie pisowni ó-u

kr…la, maj…wka, w Paryż…, ogr..d, skr…cić, sz…sty, ….wdzie, ….sta, rat….nek, rys…je, mal…tki

 1. zadanie 2 - Uzupełnienie wyrazów oraz wyjaśnienie pisowni rz-ż

powta…ać, najlep….y, pieka…, sprzeda…., b…ydko, dłu…ej, mał…, …aba, wą…, bu…a

 1. zadanie 3- Uzupełnienie wyrazów oraz wyjaśnienie pisowni ch-h

s….ludny, z…hardziały, ropu…a, szlo…, mar…ewka, bo…ater, dru…, ….ej, …oinka

6. zadanie 4- W tekście wskaż błędnie zapisane wyrazy (podkreśl). Uzasadnij swój wybór.


1. Promienie słońca wiążą pąki na gałązkach gurskich dżew.

2. Pierwszą stolicą polski było Gniezno wybrane przez jednego z tżech braci –Leha.

3. Podczas wakacji schańbiłam się przed koleżanką, gdyż bałam się pływać sdatkiem
po możu.

4. Chenryk zawiedziony spojżał na usmą rzabę, ktura nieprzemieniła się w krulewnę.

5. Tłum kibicuw wykrzykiwał chip,chip,chura na cześć zwycięskiej drużyny.
7. zadanie 5- Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej

Ewa, buty, pagórek, ewakuacja, kwiat, kwietnik, łopata, sanki, zrobili, ucho, kwiatek, kwaterka, łomotać, zjadł, senny


8. zadanie 6- Wskaż nieprawidłową formę językową(podkreśl). Napisz poprawną.
1. Na wystawie pokazano nowalijki techniczne. ……………………………………………..

2. Wyjazd był bardzo udany. …………………………………………………………………

3. Słoń groźnie zawarczał na Nel. ……………………………………………………………

4. Ludzie pierworodni szedli polować na mamuty z kamieniami. ………………………………………………………………………………………………….

5. Tort Moniki był bardziej dobry niż Basi. …………………………………………………..

6. Ubiorę ciepły swetr gdyż pada zimny wiater. ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Uzupełniające: Zapisz odpowiednie synonimy wyrazów:

Załoga, kompania, zastęp ………………………………..

Publikacja, podręcznik, lektura ………………………….

Znajoma, przyjaciółka, towarzyszka ……………………

Pagórek, wzniesienie, nasyp ……………………………

Zakon, pająk, krzyż ……………………………………

Mężczyzna, obrączka, żona …………………………..

Zima, rękawiczki, czerwony nos ……………………..
 1. Podsumowanie lekcji: Uczniowie podnosząc rękę określają poziom swojej wiedzy:

-ręka; posiadam średnie umiejętności i muszę popracować

-dwie ręce; posiadam wystarczające umiejętności
 1. Zadanie domowe: Ułóż krzyżówkę z otrogramami, które utworzą hasło – wiosna.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna