Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskimPobieranie 110.2 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar110.2 Kb.

Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

(na podst. art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U.nr19 poz.177 z 2004 r. z późn. zm.)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych przygotowujących do zewnętrznego egzaminu zawodowego, a także ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększenie szans zawodowych uczniów pięciu szkół zawodowych powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zespół Szkół w Gorzowie Śl. ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śl. tel./fax 034/3594216, adres strony internetowej: www.zsgorzow.pl


 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony


 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu: Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zajęć jest zdobycie i/lub poszerzenie umiejętności, które zostaną wykorzystane w przyszłym życiu zawodowym. Uczestnikami zajęć będą uczniowie pięciu szkół zawodowych powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.

Zadanie składa się trzydziestu jeden części (szkoleń tematycznych) o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem:


Część 1 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Handlowca w ZSP w Dobrodzieniu.
Część 2 - zajęcia pozalekcyjne dla Technika Przemysłu Drzewnego w ZSP w Dobrodzieniu.
Część 3 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Agrobiznesu w ZSP w Dobrodzieniu.
Część 4 – zajęcia pozalekcyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: Stolarz, Sprzedawca w ZSP w Dobrodzieniu.
Część 5 - warsztaty pozalekcyjne z rysunku technicznego dla uczniów Technikum Przemysłu Drzewnego w ZSP w Dobrodzieniu.

Część 6 – zajęcia pozalekcyjne z energii odnawialnej dla uczniów techników w ZSP w Dobrodzieniu.


Część 7 – zajęcia pozalekcyjne z komputerowego kursu małej księgowości w ZSP w Dobrodzieniu.
Część 8 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Handlowca w ZSZ w Oleśnie.
Część 9 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Budownictwa w ZSZ w Oleśnie.
Część 10 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Informatyka w ZSZ w Oleśnie.
Część 11 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Elektronika w ZSZ w Oleśnie.
Część 12 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Mechanika w ZSZ w Oleśnie.
Część 13 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Mechanika w ZSP w Praszce.
Część 14 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Informatyka prowadzone w języku angielskim w ZSP w Praszce.
Część 15 – zajęcia pozalekcyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca w ZSP w Praszce.
Część 16 – warsztaty pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu Autodesk w ZSP w Praszce.
Część 17 - warsztaty pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu ECDL w ZSP w Praszce.
Część 18 – warsztaty pozalekcyjne z zakresu pozycjonowania stron internetowych dla Technika Teleinformatyka w ZSP w Praszce.
Część 19 – warsztaty programowania CNC dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie w ZSP w Praszce.
Część 20 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Ekonomisty w ZSEiO w Oleśnie.
Część 21 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Architektury w ZSEiO w Oleśnie.
Część 22 – warsztaty kucharskie dla Zasadniczej Szkoły - klasy specjalnej - w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii w ZSEiO w Oleśnie.
Część 23 – warsztaty pozalekcyjne dla Technika Ekonomisty w ZSEiO w Oleśnie.
Część 24 – warsztaty agroturystyczne dla Technika Hotelarza w ZSEiO w Oleśnie.
Część 25 – warsztaty hotelarstwa dla Technika Hotelarza w ZSEiO w Oleśnie.
Część 26 – warsztaty gastronomiczne dla Technika Hotelarza w ZSEiO w Oleśnie.
Część 27 – zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości dla Technika Handlowca i Technika Architektury Krajobrazu w ZSEiO w Oleśnie.
Część 28 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Agrobiznesu w ZSZ w Gorzowie Śląskim.
Część 29 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Budownictwa w ZSZ w Gorzowie Śląskim.
Część 30 – warsztaty pozalekcyjne, gastronomiczne dla Technika Usług Gastronomicznych w ZSZ w Gorzowie Śląskim.
Część 31 – warsztaty pozalekcyjne, fryzjersko-kosmetyczne dla Technika Usług Fryzjerskich w ZSZ w Gorzowie Śląskim.

Ogólne zobowiązania Wykonawcy dotyczące każdej części:

 • Zajęcia, będą realizowane w terminie uzgodnionym z kierownictwem projektu. Termin realizacji zajęć będzie dostosowany do rozkładu zajęć uczestników projektu (zajęcia prowadzone będą po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, od poniedziałku do piątku).

 • Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do opracowania harmonogramu zajęć w porozumieniu z zamawiającym. Harmonogram zajęć wymaga akceptacji zamawiającego.

 • Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem aktywnych form nauczania, np. w formie warsztatów czy metody projektów.

 • Tematyka wszystkich zajęć, minimum w wymiarze 2 godzin na grupę, będzie obejmować zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii.

 • Zakres zajęć powinien być realizowany z uwzględnieniem posiadanej przez uczestników wiedzy i podbudowy merytorycznej, zatem program nauczania powinien być dostosowany do praktycznych i teoretycznych umiejętności uczestników zajęć oraz uwzględniać zawody, w których kształcą się uczniowie zakwalifikowani do poszczególnych grup. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wstępnej oraz końcowej oceny umiejętności uczniów, np. w formie testu, sprawdzianu praktycznego, sprawozdania.

 • Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych i przedstawienie go do akceptacji koordynatorowi projektu na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć. Program zajęć stanowić będzie załącznik do umowy.

 • Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą uczestnictwa w zajęciach, wzory dokumentów udostępnia Zamawiający, zawierające informacje: lista obecności uczestników projektu na zajęciach, tematyka zajęć, karta czasu pracy.

 • Wykonawca, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się uczestnika na zajęcia lub innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację zajęć.

 • Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonych zajęć w dwóch terminach: do 20 grudnia 2011r. oraz do 30 kwietnia 2012r. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest: przekazanie kompletnej dokumentacji przeprowadzonych zajęć: listy obecności, tematyki zajęć, kart czasu prac, testy, sprawdziany czy sprawozdania pokazujące analizę wstępna i końcową umiejętności uczniów.

 • Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV - 80000000-6 – usługi szkolnictwa średniego. 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

1).

Część 1 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Handlowca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.).Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.

Część 2- zajęcia pozalekcyjne dla Technika Przemysłu Drzewnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 3 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Agrobiznesu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 4 – zajęcia pozalekcyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w zawodzie Stolarz, Sprzedawca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 40godzin (16 godz. w 2011r., 24 godz. w 2012r.). Dwie 10-osobowe grupy zajęciowe. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.


Część 5 - warsztaty pozalekcyjne z rysunku technicznego dla uczniów Technikum Przemysłu Drzewnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 6 – zajęcia pozalekcyjne z energii odnawialnej dla uczniów techników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 10godzin (10 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 7 – zajęcia pozalekcyjne z komputerowego kursu małej księgowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 8 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Handlowca w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 9 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Budownictwa w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 10 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Informatyka w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 11 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Elektronika w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 12 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Mechanika w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 13 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Mechanika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 14 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Informatyka prowadzone w języku angielskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 15 – zajęcia pozalekcyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 16 – warsztaty pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu Autodesk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 17 - warsztaty pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu ECDL w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 35godzin (10 godz. w 2011r., 25 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.

Część 18 – warsztaty pozalekcyjne z zakresu pozycjonowania stron internetowych dla Technika Teleinformatyka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 30godzin (10 godz. w 2011r., 20 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.


Część 19 – warsztaty programowania CNC dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 30godzin (10 godz. w 2011r., 20 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 20 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 21 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 22 – warsztaty kucharskie dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej - klasy specjalnej - w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 23 – warsztaty pozalekcyjne dla Technika Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 24 – warsztaty agroturystyczne dla Technika Hotelarza w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 25 – warsztaty hotelarstwa dla Technika Hotelarza w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 26 – warsztaty gastronomiczne dla Technika Hotelarza w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 27 – zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości dla Technika Architektury Krajobrazu i Technika Handlowca w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 20godzin (8 godz. w 2011r., 12 godz. w 2012r.). Jedna 15-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 28 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Agrobiznesu w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim – 25godzin (10 godz. w 2011r., 15 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 29 – zajęcia pozalekcyjne dla Technika Budownictwa w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim – 25godzin (10 godz. w 2011r., 15 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 30 – warsztaty pozalekcyjne, gastronomiczne dla Technika Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim – 25godzin (10 godz. w 2011r., 15 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie po 2 godziny tygodniowo.
Część 31 – warsztaty pozalekcyjne, fryzjersko-kosmetyczne dla Technika Usług Fryzjerskich w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim – 50godzin (50 godz. w 2012r.). Jedna 10-osobowa grupa zajęciowa. Maksymalnie 4 godziny tygodniowo

 1. Inne postanowienia dotyczące realizacji części 1-31:
 • Zamawiający nieodpłatnie zapewnia pomieszczenia, sprzęt, narzędzia i produkty konieczne do realizacji zamówienia w poszczególnych szkołach, w których realizowane będą zajęcia.

 • Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 1 godzinę lekcyjną tj. 45 min. 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy


 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych


 1. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2011 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

  • posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:

  • złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ,

  • dla każdej z części zamówienia, na którą będzie składał ofertę wykaże (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ), że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.Nr 50, poz. 400), w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy, posiadającą co najmniej 2 lata stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej.

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ – oryginał).

 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ - oryginał).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć następujące dokumenty:
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ – oryginał).

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ – oryginał) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp.
 1. Inne dokumenty – formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ – oryginał)

Dokumenty podmiotów zagranicznych


  • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów pisemnie, faksem: 0343594216 lub drogą elektroniczną: rafalciupa@wp.pl Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są: Rafał Ciupa Tel. 0697557374.


 1. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy (zgodnie z art. 36 ust.2 ustawy)


 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.


 1. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Oferent zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych, część……….. oraz adres oferenta.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Gorzowie Śl., ul. Byczyńska 9, nie później niż 02.11.2011 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 02.11.2011 r. o godz. 10.10 w gabinecie Dyrektora.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo oraz słownie.

 2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 3. Cena może być tylko jedna.

 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 5. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych


 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 • W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując :

Kryterium - Cena oferty: 100%


Cn

C0 = --------- x 100 %

Cb
C0 – liczba punktów przyznanych za cenę,

Cn - najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cb - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,

100% - waga oferty. • Na podstawie ww. kryterium, zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez wykonawców na wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

 • Ofertą najkorzystniejszą staje się oferta z największa liczbą punktów

 • Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 • Ocena ofert będzie dokonywana osobno na każdą część zamówienia 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich
  wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz umieści stosowne ogłoszenie w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Ogłoszenie to zawierać będzie również nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 • Zawarcie umowy może nastąpić dopiero po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty sposób określony w art. 27ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy (zgodnie z art. 36 ust.2 ustawy)


 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 1. W przypadku nie wykonania usługi w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzeniu należnego wykonawcy.

 2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy.

 3. Za czynności objęte umową Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto po wystawieniu faktury lub rachunku w transzach: do dnia 31 12 2011r. oraz do dnia 31 05 2012r. płatne w terminie 30 dni od otrzymania.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych


 1. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów , wykorzystania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
........................................... .......................................... Nazwa i adres wykonawcy (miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –

W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 PZP

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW*
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki z art. 22 ust. 1 Pzp:

  1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

  3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

…………………………………………………

Podpis(y) osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* oświadczenie składają wszyscy wykonawcy


Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałącznik nr 2

........................................... ..........................................

Nazwa i adres wykonawcy (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –

W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PZP

O niepodleganiu wykluczeniu*

Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.

…………………………………………………

Podpis(y) osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* oświadczenie składają wszyscy wykonawcy


Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3

........................................... .........................................

Nazwa i adres wykonawcy (miejscowość, data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –

W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 pkt 2 PZP*
Oświadczam(y), że nie zachodzi okoliczność powodująca wykluczenie o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, dotycząca wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

....................................................

Podpis(y) osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* oświadczenie składają osoby fizyczne w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. (§2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, Nr 226, poz. 1817).Atrakcyjnie i nowocześnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałącznik nr 4

........................................... ..........................................

Wykonawca (miejscowość, data)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi następujące doświadczenie zawodowe:


Lp.


Nr i nazwa części zadania

Imię i nazwisko

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych

Informacje na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

Zakres wykonywanych czynności

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dla każdej części zamówienia, na którą wykonawca złoży ofertę - należy wykazać, że wykonawca dysponuje, co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.Nr 50, poz. 400), w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy, posiadającą co najmniej 2 lata stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej

1.


Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, ponieważ ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


....................................................Podpis(y) osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna