Ats1197 Czytnik inteligentnych kart Smart z klawiaturąPobieranie 125.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar125.63 Kb.

ATS1197

Czytnik inteligentnych kart Smart z klawiaturąInstallation Instructions

RAS 2 = , , , Czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą

Montaż urządzenia


 1. Odłącz zasilanie od centrali alarmowej lub kontrolera 4-drzwi, zgodnie z sytuacją.

 2. Wykręć dwie śrubki przedniego panelu z dołu stacji ZAZ (patrz rysunek ), a następnie odłącz tylną płytę stacji ZAZ. Zachowaj śrubki, żeby później przymocować serwer RAS.

 3. Oprzyj tylną płytą stacji ZAZ (ze sprężyną sabotażowa ) o powierzchnię montażową, żeby określić położenie otworów montażowych oraz dostępu przewodów. (W przypadku montażu na powierzchni metalowej może wystąpić zmniejszony zakres odczytu kart.)

 4. Zamontuj tylną płytę na płaskiej powierzchni za pomocą czterech śrubek (otwór zlokalizowany najbliżej sprężyny sabotażowej musi zawierać śrubę, żeby styk sabotażowy działał prawidłowo).

 5. Przyłącz przewód do zacisków (patrz: szczegóły okablowania poniżej).

 6. W trybie online ustaw adres stacji na magistrali (przełączniki DIP od 1 do 4). W trybie online, w miarę potrzeby, ustaw przełącznik TERM (przełącznik DIP 5). W trybie offline, przełącznik TERM musi być wyłączony ( w pozycji w górze). W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z ustawieniami przełączników DIP.

 7. Zamontuj ZAZ na tylnej płycie przez założenie górnej części i nasunięcie stacji ZAZ Tylny styk sabotażowy musi zostać dociśnięty, żeby system pracował prawidłowo.

 8. Przymocuj stację ZAZ do tylnej płyty za pomocą dwóch śrubek wcześniej wykręconych ze spodu stacji ZAZ.

 9. Przyłącz zasilanie do centrali alarmowej lub kontrolera 4-drzwi.

 10. Dla trybu ‘online’:w programie centrali lub kontrolera ustaw stację ZAZ jako ‘LCD ZAZ’ i włącz odpytywanie urządzenia na magistrali.

 11. Sprawdź, czy urządzenie ATS1197 ma prawidłową komunikację oraz, czy styk sabotażowy pracuje prawidłowo (tzn. na wyświetlaczu LCD stacji ZAZ nie jest wyświetlany komunikat „Sabotaż ZAZ”).

WAŻNE:

Przed podłączaniem przewodów do stacji ZAZ należy wyłączyć zasilanie centrali alarmowej.


Lokalizacja funkcji (Rysunek )


1. Czerwona/ zielona dioda LED o dwóch kolorach

2. Żółta dioda LED3. Czerwona dioda LED

4. Śruby blokujące


Podłączanie centrali alarmowej do stacji ZAZ


W celu uzyskania instrukcji zapoznaj się z instrukcją instalacyjną centrali alarmowej ATS.

Styk sabotażowy


Styk sabotażowy urządzenia ATS1197 jest zamknięty, kiedy jest ono mocowane do płyty montażowej. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym wyświetlany jest komunikat „Sabotaż ZAZ” kiedy ten przełącznik jest otwarty.

Ustawienia przełączników DIP stacji ZAZ (Rysuek )


Z tyłu stacji ZAZ znajduje się rząd przełączników DIP (rysunek ), który jest używany do ustawiania adresu stacji ZAZ oraz terminacji magistrali (TERM). Te ustawienia zostały opisane w poniższych częściach,

1. Adres stacji ZAZ Ustaw adres stacji ZAZ używając przełączników od 1 do 4. Przełącznik w pozycji „UP” (góra) jest wyłączony, a przełącznik w pozycji „DOWN” (dół) włączony.

2. Przełącznik TERM Użyj przełącznika 5, żeby w razie potrzeby włączyć terminację magistrali (TERM). Dla każdej magistrali nie może być więcej niż dwa przełączniki TERM ustawione w pozycji „ON”. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących używania przełączników TERM zapoznaj się z informatorem instalacyjnym centrali alarmowej.
Uwaga:

Włączenie jest oznaczone ustawieniem przełącznika w pozycji czarnej (na dole).

Przykład: ZAZ 2 = włączone, wyłączone, wyłączone, wyłączone

Połączenia

Kolor

Zastosowanie

Czerwony

+12 V nominalnie (8,5 do 14 V=)

Stacja ZAZ może być zasilana za pomocą + i – magistrali z centrali alarmowej, jeżeli odległość pomiędzy stacją i centralą alarmową nie przekracza 100 m. W innej sytuacji stacja ZAZ może być zasilana ze złącza AUX PWR z modułu MZD lub przez dodatkowy zasilacz.Czarny

0V (ujemny zacisk zasilania)

Zielony

W zależności od trybu pracy: zacisk magistrali D- lub wyjście Wieganda D0//Zegar (dla trybu ‘czytnik magnetyczny’ ) Normalne napięcie operacyjne 0 do +5 V (maksimum +12 V).

Biały

W zależności od trybu pracy: zacisk magistrali D+ lub wyjście Wieganda D1//Dane (dla trybu ‘czytnik magnetyczny’ )Normalne napięcie operacyjne 0 do +5 V (maksimum, +12 V).

Stacja ZAZ jest podłączana do centrali ATS za pośrednictwem magistrali danych RS485, do odległości maksymalnie 1,5 km od centrali alarmowej lub kontrolera 4-drzwi DGP. Użyj 2-parowego skręconego ekranowanego przewodu danych (WCAT52/54) (zalecane). Ekran dowolnego przewodu magistrali musi zostać podłączony do uziemienia systemu tylko z jednego końca. Jeżeli magistrala znajduje się w układzie podłączonym do stacji ZAZ, dopilnuj, żeby ekrany przewodów były łączone w celu zapewnienia ciągłości ekranu przewodu danych.Niebieski

Głośnik/ brzęczyk, może być używany do kontroli brzęczyka-tylko w trybie offline.

 • Przewód otwarty lub +5 V do +12 V: brzęczyk wyłączony (maksimum bezwzględne, +14 V).

 • Uziemiony przewód (0 V): brzęczyk włączony.

Brązowy

Zastosowanie zależy od wyboru opcji menu stacji ZAZ 2—kontrola diody LED offline. Patrz: „Programowanie”.

Żółty


W trybie offline:zastosowanie zależy od wyboru opcji menu stacji ZAZ 2—kontrola diody LED offline (patrz: „Programowanie”). W trybie online:

-wejście przycisku żądania wyjścia (RTE)- do podłączenia przycisku żądania wyjścia w trybie „RTE Only” (tylko przycisk wyjścia)Drugi zacisk przycisku (styk NO) należy podłączyć do GND (uziemienia). Patrz: 10—Kontrola przycisku wyjścia.

Fioletowy


Wyjście typu ‘otwarty kolektor’, konfigurowalne jako wyjście drzwi (w trybie online), wyjście sabotażowe lub dane paska magnetycznego. Jest to wyjście niskoprądowe i nie może być używane do bezpośredniego zasilania wysokoprądowych otwieraczy drzwi. (maksimum bezwzględne, 14 V przy 50 mA)

Uwaga: Przy używaniu przekaźnika kontroli drzwi zawsze umieszczaj diodę tłumiącą (np. 1N4001) na cewce przekaźnika

Wskazania diod LED stanu (Rysunek )


Urządzenie podłączone do centrali alarmowej ATS lub kontrolera 4-drzwi

Zielony/czerwony

(rozbrojenie/ zazbrojenie)

Zielony, kiedy wszystkie obszary przypisane do grupy alarmowej stacji ZAZ zostały rozbrojone lub, kiedy aktywny jest wygaszacz ekranu. Migająca zielona dioda, kiedy urządzenie pracuje na zasilaniu akumulatorowym (wyłączone zasilanie sieciowe) lub w trakcie okresu odblokowania przy rozbrojonym obszarze.

Czerwony, jeżeli wszystkie obszary przypisane do grupy alarmowej stacji ZAZ są zazbrojone. Migająca na czerwono w trakcie okresu odblokowania, kiedy obszar jest zazbrojony.

  Dioda LED wyłączona, jeżeli przynajmniej jeden obszar przypisany do grupy alarmowej stacji ZAZ jest rozbrojony.

Żółty (gotowość)

  Aktywna, kiedy wszystkie linie w obszarach przypisanych do stacji ZAZ są normalne (lub aktywne, jeżeli stację ZAZ skonfigurowano jako ATS1156).

Czerwony

(alarm)

  Miga, kiedy wszystkie obszary przypisane do stacji ZAZ znajdują się w stanie alarmowym.


Urządzenie podłączone w trybie offline jako Wiegand lub interfejs paska magnetycznego

Zielony/czerwony


Zielony Włączone, kiedy żółty przewód jest pod napięciem 0 V

Czerwony Włączone , kiedy brązowy przewód jest pod napięciem 0 V

Żółty Włączone, kiedy żółty I brązowy przewód jest pod napięciem 0 V

Dioda LED wyłączona Kiedy żółty i brązowy przewód są pod napięciem od 5 do 14 V

Żółty

  Nieużywane

Czerwony

  Nieużywane

UWAGA: W trybie offline, przełącznik TERM (przełącznik DIP 5) musi być wyłączony (w pozycji w górze). Przełączniki DIP 1 do 4 nie są używane w trybie offline.

Funkcje operacyjne

Nocna lampka (night light)


Czytnik będzie lekko podświetlony po włączeniu tej funkcji.

Beeper tone (dźwięk brzęczyka)


Naciśnij i przytrzymaj klawisz * jednocześnie naciskając klawisz 1, żeby zwiększyć częstotliwość dźwięku lub klawisz 2, żeby zmniejszyć częstotliwość.

Podłączenie zasilania


W momencie pierwszego włączenia zasilania brzęczyk wyda dwa sygnały wskazujące, że wewnętrzna pamięć nieulotna działa prawidłowo. Wszystkie obszarowe diody LED mogą się świecić, co wskazuje, że system jest zazbrojony. W celu uzyskania dostępu do opcji menu programowania instalatora wszystkie obszary muszą zostać rozbrojone.

Rozwiązywanie problemów

Ogólne błędy


Diody LED lub podświetlenie nie działa

 • Sprawdź połączenia przewodów +13,8 i 0 V zarówno po stronie stacji ZAZ jak i zasilacza.

 • Sprawdź wyjście zasilania centrali alarmowej, kontrolera 4-drzwi lub zewnętrznego zasilacza.

Migają wszystkie trzy diody LED stanu:

 • Sprawdź połączenia przewodów D+ i D- (mogą być odwrócone lub może występować otwarty obwód).

 • Sprawdź, czy przełączniki DIP adresu stacji ZAZ zostały ustawione na prawidłowy adres.

 • Sprawdź, czy centrala alarmowa lub kontroler 4-drzwi, odpytuje adres ZAZ.

Stacja ZAZ nie odpowiada na kartę Smart:

 • Stacja ZAZ może nie być prawidłowo zaprogramowana lub wyłączono sygnał dźwiękowy karty i mignięcie diod LED. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z częścią: „Programowanie”.

 • Karta Smart mogła nie zostać zaprogramowana do stosowania z konkretnym systemem.

Wskaznia diod LED RX i TX


Diody LED RX i TX znajdują się na płycie obwodów, żeby pomóc w diagnozowaniu błędów. Diody te są widoczne, kiedy została zdjęta tylna pokrywa plastikowa.

  Rx Żółta dioda LED Rx miga, żeby wskazać odbieranie danych na magistrali systemowej z centrali. Jeżeli dioda LED nie miga, centrala sterowania nie działa lub magistrala jest wadliwa (zazwyczaj problem z przewodami).

Tx Czerwona dioda LED Tx miga, żeby wskazać, iż stacja ZAZ odpowiada na odpytywanie z centrali alarmowej. Jeżeli dioda LED Rx miga, a dioda LED Tx LED nie, stacja ZAZ nie jest zaprogramowana do odpytywania z centrali alarmowej lub jest nieprawidłowo zaadresowany.

Konfigurowanie stacji ZAZ ATS 1197


W celu skonfigurowania stacji ZAZ:

 • Naciśnij przycisk 19 [ENTER] a następnie * 3 [ENTER.

 • Wprowadź wymagany adres stacji ZAZ (2 – 16), a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

 • Wybierz stację ZAZ

 • Wyłącz opcję ’Stacja Zazbrajania LCD’ (stacja zazbrajania LCD).

 • Włącz opcję ‘stacja zazbrajania 3 LED’

Mapa programowaniaUwaga: Menu zarezerwowane nie są pokazane

Opcje programowania


Urządzenie ATS1197 zapewnia menu, za pośrednictwem którego można ustawić wiele opcji.

Żeby wejść do menu programowani centrali ATS1197: • Wejdź do menu 28 menu instalatora centrali alarmowej.

 • Naciśnij przycisk 2 [ENTER] a następnie wprowadź adres wybranego stacji ZAZ i naciśnij przycisk [ENTER], żeby wejść do menu stacji ZAZ. Na wyświetlaczu zostanie pokazany komunikat “GE Security, RAS1197”, a następnie numer wersji.

 • Naciśnij przycisk [ENTER], żeby kontynuować lub wprowadź numer menu i naciśnij przycisk [ENTER], żeby przejść bezpośrednio do danej pozycji menu.

Menu 1, 12, 14 i 15 są menu zastrzeżonymi.
Menu 2, LEDs off-line (diody LED offline)


Wybierz sterowanie dwuprzewodowymi (domyślne) lub jednoprzewodowymi diodami LED.

Dla kontroli nad dwuprzewodowymi diodami LED: • Brązowy przewód kontroluje czerwoną diodę LED 1 (zazbrojenie). Uziemiony przewód: Czerwona dioda LED 1 włączona, przewód otwarty lub pod napięciem od +5 V do +14 V: dioda LED 1 wyłączona.

 • Żółty przewód kontroluje zieloną diodę LED 1 (rozbrojenie). Uziemiony przewód (0 V): Zielona dioda LED 1 włączona, przewód otwarty lub pod napięciem od +5 V do +14 V: dioda LED 1 wyłączona.

 • Żółty i brązowy przewód uziemione (0 V), dioda LED 1 jest żółta. Nie dotyczy przy używaniu produktów GE Security.

W przypadku kontroli jednoprzewodowych diod LED, brązowy przewód kontroluje dwukolorową diodę LED 1 zieloną/ czerwoną.

 • Uziemiony ( 0 V), dioda LED 1 jest włączona, zielona.

 • +5 do 15V: Dioda LED 1 jest włączona, czerwona.

 • Otwarty lub wysokie Z lub +2,5V: dioda LED 1 wyłączona.

Menu 3, Valid Card Flash (miganie przy prawidłowej karcie)


W razie włączenia tej opcji (ustawienie domyślne), zielona dioda LED raz krótko mignie, po zbliżeniu karty do czytnika. Centrala kontroluje kolejne mignięcia.

Menu 4, Night Light (nocna lampka)


Przyciemnione podświetlenie klawiatury zapewnia „nocną lampkę” umożliwiając łatwo zlokalizować klawiaturę w ciemnych pomieszczeniach (domyślnie włączone).

Menu 5, Protocol options (opcje protokołu)


Ta opcja pozwala na wybór metody, według której czytnik przesyła dane do centrali. Dostępne opcje to Wiegand (ustawienie domyślne) oraz Magnetic strip (pasek magnetyczny). W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących szczegółów przesyłanych danych zobacz opcję 16.

Menu 6, Card Beep (sygnał dźwiękowy przy karcie)


W razie włączenia tej opcji (ustawienie domyślne), brzęczyk wyda krótki sygnał dźwiękowy po zbliżeniu karty do czytnika. Centrala kontroluje kolejne sygnały dźwiękowe.

Menu 7, Watch Dog (układ alarmowy)


Wyłącznie w trybie offline. W razie włączenia co minutę zostaje przesłany jeden bajt danych do hosta, co wskazuje, iż stacja ZAZ jest podłączony i pracuje normalnie. Jeżeli styk sabotażowy urządzenia ATS1197 jest aktywny, bajt danych nie zostanie wysłany (ustawieniem domyślnym jest wyłączone).

Menu 8, O/C output (wyjście O/C)


Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Door relay (przekaźnik drzwi, wyłącznie tryb online) — Wyjście otwartego kolektora zostaje aktywowane (niskie aktywne), kiedy do centrali ATS1197 zostaje przesłany sygnał otwarcia drzwi (ustawienie domyślne).

 • Tamper output (wyjście sabotażowe, tryb online lub offline) — Wyjście otwartego kolektora zostaje uaktywnione (niskie aktywne), kiedy zostaje aktywowany alarm sabotażowy centrali ATS1197.

 • Card data present (obecne dane karty, wyłącznie tryb offline) — Wyjście otwartego kolektora zostaje aktywowane (niskie aktywne), kiedy do hosta zostają przesłane dane karty.

Menu 9, Option Card (karta opcji)


Ta opcja umożliwia włączenie (ustawienie domyślne) lub wyłączenie odczytu karty konfiguracyjnej czytnika lub karty adresującej ATS1481. Jeżeli instalator chce uniemożliwić modyfikację konfiguracji czytnika za pomocą karty konfiguracji, ta opcja powinna zostać wyłączona.

Menu 10, RTE (Egress) (przycisk wyjścia)


Stacja ZAZ jest wyposażona w linię przycisku żądania wyjścia (ang. RTE - Request To Exit) (żółty przewód). Wyjście otwartego kolektora (fioletowy przewód) może być używane do kontrolowania przekaźnika drzwi. Przycisk wyjścia jest dostępny tylko w trybie online.

Można wybrać jedną z trzech opcji: • RTE Disabled (przycisk wyjścia wyłączony). Kiedy przycisk wyjścia jest nieużywany, zaleca się jego wyłączenie.

 • RTE Only (tylko przycisk wyjścia). Ta opcja wymaga podłączenie do żółtego przycisku zwykłego przycisku ze stykiem typu NO. Naciśnięcie przycisku spowoduje zwolnienie przekaźnika blokady drzwi. Używane przy jednostronnej kontroli drzwi(domyślnie włączone).

 • RTE Arm/Disarm (zazbrojenie/ rozbrojenie przyciskiem wyjścia). Nie stosować.

Menu 11, Factory Defaults (domyślne ustawienia fabryczne)


Ta opcja przywraca wszystkie ustawienia stacji ZAZ do fabrycznych ustawień domyślnych.

Menu 13, Last Card (ostatnia karta)


Ta opcja wyświetla numer ostatniej karty przyłożonej do czytnika w formacie: Kod systemowy, nr karty lub dane karty (zależy od ustawień trybu ochrony).

Menu 16, Security Mode (tryb ochrony)


Ta opcja pozwala na wybór rodzaju kart użytkownika rozpoznawanych przez czytnik. Czytnik rozpoznaje karty domyślne i karty konfiguracji w obydwu trybach. Dostępne są następujące tryby:

 • Unsecured Mode (tryb niechroniony), ustawienie domyślne) — Czytnik odczyta fabryczny numer z niezaprogramowanej karty za pośrednictwem unikatowego numeru seryjnego karty. Nie będzie stosowane 4-bajtowe hasło bezpieczeństwa. Tryb niezabezpieczony wymaga użycia systemu z pamięcią w trybie IMP

 • Secured Mode (tryb chroniony) — Wyłącznie karty zaprogramowane w programatorze ATS1620/1621/1622 będą rozpoznawane w tym trybie pracy. Będzie użyte 4-bajtowe hasło bezpieczeństwa.

Przesyłanie danych


Poniższa tabela wymienia formaty, według których czytnik kart przesyła dane, co jest zdeterminowane przez:

 • Fakt, czy czytnik jest używany online, czy offline oraz przez

 • opcję menu 5 – Protocol Options (Wiegand lub Magnetic strip - pasek magnetyczny) oraz przez

 • Opcję menu 16 - Security Mode (tryb ochrony – chroniony lub niechroniony)

Uwaga: W trybie online wybierz w menu 4 opcję “Wiegand”, żeby używać danych 26- lub 27-bitowych lub wybierz opcję „Magnetic stripe”, żeby używać danych 32-bitowych.


Online

Tryb karty

Protokół czytnika

Wiegand

Pasek magnetyczny

Chroniony

Przy zbliżeniu karty do czytnika zostają przesłane dane 26- lub 27-bitowe, w zależności od tego, czy karta została zaprogramowana jako 26-bitowa Wiegand lub Aritech Wiegand ASC.

Przy zbliżeniu karty do czytnika zostaną przesłane dane 32-bitowe.

Niechroniony

Przy zbliżeniu karty do czytnika wykorzystującego format paska magnetycznego, zostaną przesłane dane 32-bitowe.
Offline

Tryb karty

Protokół czytnika

Wiegand

Pasek magnetyczny

Chroniony

Przy zbliżeniu karty do czytnika zostają przesłane dane 26- lub 27-bitowe, w zależności od tego, czy karta została zaprogramowana jako 26-bitowa Wiegand lub Aritech Wiegand ASC.

Przy zbliżeniu karty do czytnika zostaną przesłane dane formatu paska magnetycznego.

Sygnał “card present” (karta obecna) jest dostępny na wyjściu przekaźnika (fioletowy przewód), jeżeli tak zostało ustawione w opcji menu 8— Open Collector Output (wyjście otwartego kolektora).Niechroniony

Przy zbliżeniu karty do czytnika wykorzystującego protokół Wiegand, zostaną przesłane dane Aritech Wiegand ASC.


Przy zbliżeniu karty do czytnika wykorzystującego protokół paska magnetycznego, zostaną przesłane dane paska magnetycznego.Technical Data

Données techniques

Technische gegevens
Supply voltage

Tension d’alimentation

Aansluitspanning

8.5 - 14 VDC Max

Maximum operating current

Consommation maximale en fonctionnement

Maximale bedrijfsstroom

110mA @ 13.8 VDC

Normal operating current (all areas armed)

Consommation normale en fonctionnement (tous les groupes armés)

Normale bedrijfsstroom (alle gebieden ingeschakeld)

40mA @ 13.8 VDC

Open Collector Output (OUT terminal)

Sortie à collecteur ouvert (borne OUT)

Open collectoruitgang
(OUT-uitgang)

14Vdc Max @ 50mA Max

Dimensions with cover
(W x H x D)

Dimensions, couvercle compris (L x H x P)

Afmetingen inclusief klepje
(B x H x D)

140mm (5.5”) x 121mm (4.8”) x 22mm (0.9”)

Operating temperature

Température en fonctionnement

Werkingstemperatuur

0° to 50°C (32° to 122°F)

Humidity

Humidité

Luchtvochtigheid

95% non condensing

Dati tecnici

Dados técnicos

Tekniske data
Voltaggio di alimentazione

Tensão de alimentação

Spenningsforsyning

8.5 - 14 VDC Max

Corrente massima di funzionamento

Corrente máxima de operação

Maksimalt strømforbruk ved drift

110mA @ 13.8 VDC

Corrente normale di funzionamento (tutte le aree inserite)

Corrente de operação normal (todas as áreas armadas)

Vanlig strømforbruk ved drift (alle områder tilkoblet)

40mA @ 13.8 VDC

Uscita open collector (terminale OUT)

Output de colector aberto (Terminal OUT)

Åpen kollektor-utgang
(OUT-terminal)

14Vdc Max @ 50mA Max

Dimensioni con coperchio (L x A x P)

Dimensões com cobertura
(L x A x P)

Dimensjoner med lokk
(B x H x D)

140mm (5.5”) x 121mm (4.8”) x 22mm (0.9”)

Temperatura di funzionamento

Temperatura de operação

Driftstemperatur

0° to 50°C (32° to 122°F)

Umidità

Humidade

Fuktighet

95% non condensing

Datos técnicos

Tekniska data

Technische Daten
Tensión de alimentación

Matningsspänning

Versorgungsspannung

8.5 - 14 VDC Max

Corriente máxima de funcionamiento

Maximal driftsström

Maximale Stromaufnahme

110mA @ 13.8 VDC

Corriente normal de funcionamiento (todas las áreas armadas)

Normal driftsström (alla områden tillkopplade)

Typische Stromaufnahme (alle Bereiche scharfgeschaltet)

40mA @ 13.8 VDC

Salida de colector abierto (terminal OUT)

Open collector-utgång (OUT-plinten)

Open-Collector-Ausgang (OUT-Anschluss)

14Vdc Max @ 50mA Max

Dimensiones con tapa (ancho x alto x profundidad)

Mått med kåpa (B × H × D)

Abmessungen mit Abdeckung (L x H x T)

140mm (5.5”) x 121mm (4.8”) x 22mm (0.9”)

Temperatura de funcionamiento

Drifttemperatur

Betriebstemperatur

0° to 50°C (32° to 122°F)

Humedad

Luftfuktighet

Luftfeuchtigkeit

95% non condensing

Tekniset tiedot

Tekniske data

Dane techniczne
Käyttöjännite

Forsyningsspænding

Napięcie zasilania

8.5 - 14 VDC Max

Maksimivirrankulutus

Maksimalt strømforbrug

Maksymalny pobór prądu

110mA @ 13.8 VDC

Normaali virrankulutus (kaikki alueet yötilassa)

Normalt strømforbrug (alle områder tilkoblet)

Normalny pobór prądu (wszystkie obszary zazbrojone)

40mA @ 13.8 VDC

Avokollektorilähtö (OUT-liitäntä)

OC-udgang (OUT-terminal)

Obciążalność wyjścia OC (zacisk OUT)

14Vdc Max @ 50mA Max

Mitat kannen kanssa (leveys x korkeus x syvyys)

Dimensioner med låge (B x H x D)

Wymiary z pokrywą klawiatury (Sz x W x G)

140mm (5.5”) x 121mm (4.8”) x 22mm (0.9”)

Käyttölämpötila

Driftstemperatur

Zakres temperatury eksploatacji

0° do 50°C (32° do 122°F)

Kosteus

Fugtighed

Wilgotność

95% bez kondensacji

GE Security
MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY

ForProduct identification:

Model/type

: ATS1197

BOM revision level

: E

Category (description)

: Non LCD, Remote Arming Station, with Card Reader and keypad

Brand

: GE Security
Manufacturer:

GE Security

646 Whitehorse Road

Mitcham, 3132

Australia


EU Representative:

GE Interlogix B.V.

Kelvinstraat 7

6003 DH Weert

The Netherlands


Concerning

RTTE

EMC

Safety

Radio

A sample of the product

has been tested by:

EMC Technologies Pty Ltd

57 Assembly Drive

Tullamarine, 3043

Victoria


Australia

GE Security

646 Whitehorse Road

Mitcham, 3132

AustraliaEMC Technologies Pty Ltd

57 Assembly Drive

Tullamarine, 3043

Victoria


Australia

Test report reference


M040929-1

IEC 60950 Test Report

For ATS1197M040929-2

Applied standards


EN50130-4 :1995

+A1 :1995EN60950(2000)


EN300330-2 v1.1.1 (06-2001)Equipment class identifier (RF products falling under the scope of R&TTE)

Not Applicable

X

None (class 1 product)
(class 2 product)Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directive 93/68/EEC (Marking) and/or complies to the essential requirements and all other relevant provisions of the 1999/5/EC (R&TTE) based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.
© 2005 GE Security MAINST-ATS1197

Wszystkie prawa zastrzeżone 03/2005
Pobieranie 125.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna