Audyt turystyczny gminPobieranie 1.41 Mb.
Strona1/20
Data10.05.2016
Rozmiar1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Audyt turystyczny gmin: Janowiec, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wąwolnica, Wilków, Wojciechów oraz miasta i gminy Puławy


AUDYT TURYSTYCZNY GMIN:

JANOWIEC, KARCZMISKA, KAZIMIERZ DOLNY, NAŁĘCZÓW, OPOLE LUBELSKIE, PONIATOWA, WĄWOLNICA, WILKÓW, WOJCIECHÓW ORAZ MIASTA I GMINY PUŁAWY

WARSZAWA, LUTY 2007


1. WPROWADZENIE. 4

2. METODOLOGIA. 7

2.1. Ogólna metodyka prac. 7

2.2. Metodologia zbierania danych. 7

2.3. Etapy prac. 9

3. POLSKI I ŚWIATOWY RYNEK TURYSTYCZNY. 11

3.1. Światowy i europejski rynek turystyczny. 11

3.1.1. Sytuacja obecna. 11

3.1.2. Prognozy. 12

3.2. Polski rynek turystyczny. 13

3.2.1. Przyjazdy do Polski. 13

3.2.2. Turystyka Polaków. 14

3.2.3. Prognozy. 15

3.3. Nowe trendy w turystyce. 16

3.4. Wnioski. 17

4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH. 18

4.1. Dokumenty krajowe. 18

4.2. Dokumenty wojewódzkie. 19

4.3. Dokumenty powiatowe. 20

4.4. Dokumenty miejskie i gminne 30

5. ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ. 50

5.1. Położenie, obszar badawczy. 50

5.2. Walory turystyczne. 53

5.2.1. Walory naturalne. 53

5.2.2. Walory antropogeniczne. 65

5.3. Ochrona środowiska naturalnego. 93

5.4. Dostępność komunikacyjna. 94

5.5. Wnioski. 96

6. ANALIZA STANU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO. 97

6.1. Infrastruktura turystyczna. 97

6.1.1. Baza noclegowa. 97

6.1.2. Baza gastronomiczna. 117

6.2. Infrastruktura paraturystyczna. 124

6.2.1. Szlaki turystyczne. 124

6.2.2. Baza sportowo-rekreacyjna. 126

6.2.3. Informacja turystyczna. 132

6.3. Infrastruktura społeczna. 132

6.4. Wnioski. 134

7. ANALIZA WIODĄCYCH FORM TURYSTYKI. 136

7.1. Identyfikacja oraz charakterystyka wiodących form turystyki. 136

7.2. Perspektywy oraz możliwości rozwoju form turystyki. 138

8. ANALIZA S.W.O.T. 140

9. WNIOSKI I REKOMENDACJE DO OPRACOWANIA KONCEPCJI ROZWOJU TURYSTYKI. 143

10. SPIS TABEL, WYKRESÓW I MAP. 146

1.WPROWADZENIE.


Turystyka a rozwój regionalny

Turystyka należy do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki, odzwierciedlając dynamikę i zakres skoordynowanego rozwoju społecznego oraz zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Wiele krajów, prowincji i regionów osiągnęło wszechstronny rozwój społeczno-ekonomiczny rozwijając gospodarkę turystyczną i – przy tym - szereg innych niezbędnych działań wspierających m.in. komplementarną infrastrukturę, aktywne oraz dobrze wyedukowane społeczeństwo, organizując odpowiedni poziom życia i zapewniając zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych, etc.

Turystyka stała się kołem zamachowym rozwoju wielu obszarów europejskich z kilku podstawowych powodów. Po pierwsze, z uwagi na swój usługowy charakter, wymaga zaangażowania na dużą skalę kapitału ludzkiego, co w gospodarce światowej należy do rzadkości. Turystyka nie może obyć się bez udziału czynnika ludzkiego, stąd jej ogromny wpływ na rynek pracy. Gospodarka turystyczna należy do jednej z niewielu dziedzin, w której wzrost wpływów przekłada się na realne tworzenie nowych miejsc pracy. Turystyka jest jednocześnie potężnym instrumentem polityki regionalnej, pozwalającym na wyrównywanie różnic społeczno-ekonomicznych, przenosi, bowiem popyt z regionów bogatych do tych mniej zamożnych i mniej rozwiniętych. Posiada bardzo istotną wartość dodaną w zakresie pobudzania i podnoszenia morale społeczności lokalnych. Pozwala zjednywać zwaśnione narody, przełamywać stereotypy, wzbogacać wiedzę, rozwijać się intelektualnie. Jest doskonałą podstawą do aktywizacji społeczeństw lokalnych i stymulatorem rozwoju regionów.

O roli turystyki świadczą niezbicie dane statystyczne. Od funkcjonowania turystyki bezpośrednio zależy istnienie 40 gałęzi gospodarki oraz 10-15% światowych miejsc pracy. Szacunki WTTC wskazują, iż zatrudnienie w turystyce w 2006 roku wyniosło 8,7% światowego zatrudnienia (a w 2016 liczba ta wzrośnie do 9,0%), a wkład gospodarki turystycznej w światowy PKB będzie się utrzymał się na poziomie 10,3% (w 2016 roku wzrośnie do poziomu 10,9%). Ponadto turystyka w 2006 roku wygenerowała 11,8% światowego eksportu, 9,5% wydatków konsumenckich i 9,3% światowych inwestycji1.

Obecnie rozwój gospodarki turystycznej następuje głównie na obszarach charakteryzujących się dużymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, odpowiednio zagospodarowanymi i eksponowanymi. Szacuje się, że takie zintegrowane strefy rekreacyjne będą głównym kierunkiem popytu turystycznego w XXI wieku – popytu w znacznej części generowanego przez segmenty rynku europejskiego2.

O projekcie

Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie audytu turystycznego na obszarze projektowym zdefiniowanym jako obszar 10 gmin: Janowiec, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Opole Lubelskie, Poniatowa, Puławy, Wąwolnica, Wilków, Wojciechów oraz miasta Puławy. W realizację projektu zaangażowane były władze powiatów: puławskiego, opolskiego i lubelskiego oraz władze samorządowe wszystkich wymienionych miast i gmin.

Projekt ma na celu rozpoznanie i przeanalizowanie potencjału obszaru w kontekście rozwoju turystyki oraz opracowanie wytycznych do opracowania koncepcji rozwoju turystyki. Jest, więc pierwszym etapem planowania strategicznego rozwoju obszaru ww. miast i gmin.

Przygotowanie audytu turystycznego jest procesem wieloetapowym, w który zaangażowani są nie tylko eksperci, ale również społeczność lokalna. W grudniu 2006 roku odbyła się wizja lokalna, podczas której konsultanci PART S.A. odwiedzili wszystkie gminy obszaru projektowego. Prowadzone były również konsultacje z przedstawicielami władz samorządowych: gminnych i powiatowych.

Niniejszy dokument składa się zasadniczo z siedmiu części:

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU TURYSTYCZNYM

Ta część dokumentu jest poświęcona analizie danych statystycznych dotyczących polskiego i światowego rynku turystycznego. Jest tutaj również zawarty krótki opis trendów i tendencji, które obserwuje się na światowym rynku turystycznym, a które mają ogromny wpływ na sposoby wykorzystania walorów turystycznych, metody tworzenia oferty turystycznej oraz zachowania i oczekiwania współczesnych turystów.

ANALIZA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Ta część dokumentu została poświęcona analizie istniejących dokumentów strategicznych (strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego, etc. na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym) i wpływu ich zapisów na rozwój turystyki. Szczególnym zainteresowaniem objęte zostały wszelkie zapisy dotyczące rozwoju turystyki poprzez pryzmat 5 obszarów priorytetowych rozwoju polskiej turystyki (produkt, zasoby ludzkie, przestrzeń turystyczna, marketing, wsparcie instytucjonalne). Poznanie planów rozwojowych umożliwiło przygotowanie dokumentu kompatybilnego z istniejącymi opracowaniami, a więc również przyczyniającego się do ich efektywnego wdrażania.

ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ

Atrakcyjność turystyczna obszaru objętego projektem została przeanalizowana przez pryzmat walorów naturalnych i antropogenicznych oraz stanu środowiska naturalnego i dostępności komunikacyjnej. Szeroki wachlarz analizowanych czynników gwarantuje kompleksowość diagnozy.

ANALIZA STANU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

Analiza stanu zagospodarowania została podzielona na część związaną z infrastrukturą turystyczną i paraturystyczną, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne wykorzystanie walorów turystycznych oraz na część związaną z elementami infrastruktury społecznej i technicznej, która wpływa w zdecydowany sposób na standard i jakość życia na danym obszarze, a więc i na jakość wypoczynku.

ANALIZA WIODĄCYCH FORM TURYSTYKI

Ta część dokumentu koncentruje się na formach turystyki uprawianych na obszarze objętym projektem. Scharakteryzowane zostały wiodące segmenty rynku. Analizie poddano ponadto możliwości rozwoju form turystyki z uwagi na posiadany potencjał.

ANALIZA SWOT

Została przeprowadzona w oparciu o wyniki audytu turystycznego oraz analizy dokumentów strategicznych, jak również na bazie odbytych spotkań. Identyfikuje silne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia. W efekcie jej przeprowadzenia możliwe jest wyprowadzenie wniosków z audytu turystycznego oraz opracowania wytycznych do opracowania koncepcji rozwoju turystyki.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Ta część dokumentu jest poświęcona wnioskom dotyczącym potencjału turystycznego, jego aktualnego i potencjalnego wykorzystania dla budowania ciekawych produktów turystycznych. Wnioski dotyczą ponadto istniejącej infrastruktury – jej jakości, rozmieszczenia przestrzennego, etc., oraz innych uwarunkowań mających wpływ na kierunki rozwoju turystyki na analizowanym obszarze. Rekomendacje stanowią swoistego rodzaju wstęp do strategii, związane są, bowiem z wytycznymi do budowania koncepcji rozwoju turystyki na analizowanym obszarze.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna