Auf der Grundlage des Gesetzes zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten (Auslandsunterhaltsgesetz – aug) vom 23. Mai 2011 (bgbl. 2011 I s. 898) erteile ichPobieranie 10.84 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.84 Kb.
Vollmacht

(Pełnomocnictwo)auf der Grundlage des Gesetzes zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten (Auslandsunterhaltsgesetz – AUG) vom 23. Mai 2011 (BGBl. 2011 I S. 898) erteile ich

(na podstawie Ustawy o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych w obrocie z państwami zagranicznymi (Ustawa o alimentach z zagranicy – AUG) z dnia 23 maja 2011 r. (Federalny Dziennik Ustaw z 2011 r. I str. 898),

ja, niżej podpisana/y)


Name, Vorname (nazwisko, imię) geb. am (urodzona/y dnia)

dem Bundesamt für Justiz als der zuständigen zentralen Behörde für die Bundesrepublik Deutschland nach § 4 Abs. 1 des oben genannten Auslandsunterhaltsgesetzes die Vollmacht, alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um die Leistung von Unterhalt für

(udzielam Federalnemu Urzędowi Sprawiedliwości, jako centralnemu organowi właściwemu dla Republiki Federalnej Niemiec, zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 wyżej wymienionej Ustawy o alimentach z zagranicy, pełnomocnictwa do podjęcia wszystkich odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczeń alimentacyjnych)
  1. □ für mich selbst (dla mnie samej/samego)

□ und (i) □ oder (lub)
b) ..………………………………………………………………………………………….

Name, Vorname (nazwisko, imię) geb. am (urodzona/y dnia)


c) ……………………………………………………………………………………………

Name, Vorname (nazwisko, imię) geb. am (urodzona/y dnia)
d) …………………………………………………………………………………………...

Name, Vorname (nazwisko, imię) geb. am (urodzona/y dnia)
als gesetzliche/r Vertreter/in

(jako przedstawiciel/ka ustawowy/a)


gegenüber

(od)Name, Vorname des/der Unterhaltspflichtigen geb. am (urodzona/y dnia)

(nazwisko, imię osoby zobowiązanej do płacenia alimentów)


herbeizuführen.

-2-


Das Bundesamt für Justiz ist ermächtigt, den/die Vollmachtgeber/in bei der Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs vor allen Behörden und Gerichtsinstanzen zu vertreten, Zahlungen entgegenzunehmen, den Unterhaltsanspruch im Wege einer außergerichtlichen gütlichen Einigung oder falls erforderlich durch Erhebung und Verfolgung einer Unterhaltsklage

zu regeln und die Vollstreckung eines Unterhaltstitels zu betreiben. Ferner wird das Bundesamt für Justiz zur Forderungsanmeldung in Insolvenzverfahren ermächtigt.

Dem Bundesamt für Justiz wird das Recht zur vollständigen oder teilweisen Übertragung der Vollmacht auf andere (Untervollmacht) eingeräumt.

(Federalny Urząd Sprawiedliwości jest upoważniony do reprezentowania osoby udzielającej pełnomocnictwa przy realizacji roszczenia alimentacyjnego przed wszystkimi organami


i instancjami sądowymi, do odbierania płatności, regulowania roszczenia alimentacyjnego
na drodze polubownego pojednania pozasądowego lub – jeśli będzie to konieczne – przez wytoczenie i prowadzenie sprawy z powództwa o alimenty oraz do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu zasądzającego alimenty. Federalny Urząd Sprawiedliwości upoważniony zostaje ponadto do zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Federalnemu Urzędowi Sprawiedliwości przyznaje się prawo do całkowitego lub częściowego przenoszenia pełnomocnictwa na inne osoby – substytucja pełnomocnictwa).


Diese Vollmacht schließt Abschluss gerichtlicher Vergleiche und Einlegung von Rechtsmitteln ein.

(Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje zawieranie ugód sądowych i wnoszenie środków prawnych.)................................................................... ........................................................

Ort, Datum (miejscowość, data) Unterschrift (podpis)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna