Automobilklub ziemi tyskiejPobieranie 58.65 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar58.65 Kb.

S T A T U TAUTOMOBILKLUB ZIEMI TYSKIEJ

TYCHY-2005 ROK.
OZDZIAŁ 1

Postanowienie ogólne.
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Automobilklub Ziemi Tyskiej „ , zwane w dalszej części statutu

„ Automobilklubem ’’ lub AZT- działa na mocy ustawy o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

2. AZT w trybie i na warunkach ustawy może działać jako organizacja pożytku publicznego.


§ 2

Automobilklub jest organizacją miłośników motoryzacji i automobilizmu zrzeszający osoby fizyczne i prawne na zasadach dobrowolności.


§ 3

1. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zagranica w miarę potrzeby.

2. Siedzibą Automobilklubu jest miasto Tychy.
§ 4

AZT jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji , jeżeli ich działania są zgodne z programem Automobilklubu.


§ 5

Działalność Automobilklubu opiera się na pracy społecznej jego członków, może również do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.


§ 6

1. Automobilklub posiada osobowość prawną.

2. Automobilklub posiada godło, barwy oraz pieczęć wg ustalonych wzorów.
ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 7

Cele działania
1.Działanie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podnoszeniu kultury motoryzacyjnej .
2.Organizacja imprez sportów samochodowych , caravaningowych, motocyklowych oraz innych działań

w zakresie motoryzacji.


3.Doskonalenie technik jazdy i zachowania się na drogach.
4.Prowadzenie szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego oraz pomocy przed medycznej.
5.Popularyzowanie historii pojazdów samochodowych i opieka nad pojazdami zabytkowymi.
6.Krzewienie wśród społeczeństwa a w szczególności wśród dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych wiedzy i

kultury zmierzającej do podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i umiejętności kierowania pojazdami.§ 8

Środki działania i realizacji w AZT


 1. Zrzeszenie w sekcjach automobilistów , motocyklistów, caravaningowców, ratowników drogowych, miłośników starych samochodów i motocykli oraz kierowców niepełnosprawnych.
 1. Organizację i udział w zawodach sportów samochodowych , motocyklowych, caravaningowych oraz życia klubowego.
 1. Szkolenie i działalność z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sportów motorowych, eksploatacji pojazdów motorowych oraz ratownictwa drogowego i pomocy przed medycznej .
 1. Współdziałanie z Policją i innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji a także prowadzenie działalności pożytku publicznego w dziedzinach upowszechnienia sportów samochodowych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz integracji kierowców niepełnosprawnych w ramach uzyskanych na ten cel środków.

5. Wykonanie zadań zleconych przez PZM, organizacje społeczne ,samorządowe oraz inne.
 1. Prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
 1. Popularyzację działalności Automobilklubu poprzez środki masowego przekazu.
 1. Współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w dziedzinach upowszechniania sportów samochodowych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zadań zleconych i statutowych.
 1. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej takiej jak: szkolenie, parkingi, garaże,

warsztaty naprawcze, myjnie, biuro turystyki motorowej, motele, organizacja festynów i promocji, reklam

oraz innych form zapisanych zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności: • 50.10. B – sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych

 • 50.20. A - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

 • 50.20. B - pomoc drogowa oraz pozostała działalność związana z pojazdami samochodowymi.

 • 50.30. B - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

 • 52.12. Z - sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach .

 • 55.10. Z - hotele

 • 55.22. Z – pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep campingowych.

 • 55.30. A - restauracje.

 • 55.30. B - placówki gastronomiczne pozostałe.

 • 60.23. Z - transport lądowy pasażerski, pozostały.

 • 63.21. Z - działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała

 • 63.30. A - działalność organizatorów turystyki.

 • 63.30. B – działalność pośredników turystyki.

 • 67.20. Z – działalność związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno- rentowymi .

 • 71.10. Z - wynajem samochodów osobowych.

 • 71.40. Z - wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego.

 • 74.30. Z - badania i analizy techniczne.

 • 74.40. Z - reklama.

 • 80.42. B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie klasyfikowane.

 • 92.34. Z - działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana.

 • 92.61. Z - działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych

 1. Dochody z tej działalności służą realizacji celów statutowych i umacnianiu Automobilklubu .

Nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.

 1. Zasady przepływu i wykorzystania dochodów z działalności gospodarczej określają uchwały

Zarządu AZT.

13. Dokumentowanie historii i tradycji oraz kultywowanie automobilizmu w AZT.ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9

CZŁONKOWIE Automobilklubu dzielą się na : • rzeczywistych

 • wspierających

 • honorowych.

§ 10
Członkami Automobilklubu mogą być zgodnie z prawem- osoby fizyczne i organizacje prawne, które zadeklarują pisemnie przystąpienie do AZT, przestrzeganie niniejszego statutu oraz wpłacą określoną składkę członkowską i zostaną przyjęte uchwałą Zarządu AZT.
§ 11

Członkami rzeczywistymi są:

pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełnię praw obywatelskich oraz zdolne do czynności prawnych, które złożą deklarację wstąpienia do Automobilklubu i zostaną przyjęte uchwałą zarządu.


§ 12
Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne instytucje, które uznają cele Automobilklubu i jego rozwój, zadeklarują pisemnie przestrzeganie niniejszego statutu i wesprą go materialnie, finansowo, organizacyjnie lub w inny sposób i zostaną przyjęte uchwałą zarządu.
§ 13
Zarząd Automobilklubu na wniosek Prezesa może nadać tytuł honorowego członka klubu długoletnim i aktywnym działaczom w dziedzinie motoryzacji oraz w działaniach klubowych.
§ 14
Członek rzeczywisty ma prawo :

1. Biernego i czynnego wyboru do władz Automobilklubu.
 1. Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Automobilklubu.
 1. Brać udział w pracach Automobilklubu we właściwych dla siebie dziedzinach działalności oraz uczestniczyć w kierowaniu tymi dziedzinami poprzez pracę w statutowych organach Automobilklubu.
 1. Korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Automobilklubu .
 1. Organizować imprezy krajowe i zagraniczne w sekcjach Automobilklubu.
 1. Korzystać z majątku i funduszy automobilklubu na uzgodnionych zasadach.

7. Używać znaku Automobilklubu na określonych zasadach.


§ 15
Członek rzeczywisty jest obowiązany:


 1. Brać czynny udział w realizacji statutowych celów i zadań .
 1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Automobilklubu.
 1. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 1. Poddać się kontroli i nadzorowi władz statutowych Automobilklubu w zakresie wykorzystania dotacji lub innych świadczeń pomocy finansowej uzyskanych z Automobilklubu..§ 16
Członek wspierający ma prawo ;

 1. Brać udział w pracach Automobilklubu i używać jego znaku na określonych zasadach.
 1. Korzystać z rekomendacji i opinii Automobilklubu.
 1. Zgłaszać wnioski do władz Automobilklubu.
 1. Członek wspierający obowiązany jest realizować zadeklarowane świadczenia.


§ 17


 1. Osobom fizycznym i prawnym za wybitne zasługi dla AZT może być nadana godność „ Honorowego Członka AZT’’.
 1. Tryb nadania godności „ Honorowego Członka AZT’’ określa Zarząd lub Zgromadzenie AZT.
 1. Członek Honorowy ma prawo do udziału w zebraniach Automobilklubu, być wybieranym do władz, nosić odznakę Automobilklubu brać czynny udział w pracach Automobilklubu.
 1. Wysokość wpisowego oraz wysokość składki członkowskiej ustala uchwałą Zarząd AZT.


§ 18
Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz za aktywny udział w pracach Automobilklubu, członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę na piśmie

 2. Dyplom

 3. Nagrodę rzeczową

4. Nagrodę pieniężną

5. Odznakę honorową Automobilklubu


§ 19


 1. Członkostwo ustaje wskutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego ustnie lub na piśmie.

 • Skreślenie z listy członków Automobilklubu.

 • Wykluczenia z Automobilklubu.

 • Likwidacji Automobilklubu.
 1. Członek może być skreślony z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy.

 2. Członek może być wykluczony – w trybie określonym przez Sąd Koleżeński- jeśli nie przestrzega postanowień statutu i uchwał Automobilklubu oraz gdy działa na jego szkodę.

§ 20.

Przyjmowanie członków Automobilklubu i orzekanie o ustaniu członkostwa należy do Zarządu Automobilklubu, decyzja Zarządu nie podlega odwołaniu.


WŁADZE AUTOMOBILKLUBU

Rozdział IV
§ 21

Władzami Automobilklubu są: 1. Walne Zgromadzenie

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

 4. Sąd Koleżeński

§ 22

Kadencja władz Automobilklubu trwa cztery lata.§ 23


 1. Wybory do władz Automobilklubu są jawne. O sposobie głosowania decyduje Walne Zgromadzenie .

2. Władze Automobilklubu maja prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili, bądź ich odwołano w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

3 . Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w terminie do 7 dni.

4. W razie ustąpienia Prezesa automobilklubu w okresie kadencji , nowego , ze swego grona wybiera Prezydium Zarządu .

5. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium.

6 . Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków AZT.

§ 24

Walne Zgromadzenie


 1. Najwyższą władzą Automobilklubu jest Walne Zgromadzenie . Walne Zgromadzenie odbywa się raz na cztery lata, w pierwszym półroczu.
 1. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości swych członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia .
 1. Porządek obrad może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania.
 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Automobilklubu może odbywać się w każdym dowolnym terminie i jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Automobilklubu , na wniosek Komisji Rewizyjnej , na żądanie 1/3 członków rzeczywistych.
 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.


§ 25
1. W Walnym Zgromadzeniu Automobilklubu biorą udział :

 • Z głosem decydującym członkowie AZT i członkowie ustępujących władz.

 • Z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 1. Ustalanie głównych kierunków działalności Automobilklubu.

 2. Uchwalanie zmian statutu.

 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Automobilklubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 5. Wybór Zarządu Automobilklubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 6. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze i członków Automobilklubu .


§ 27
1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest w pierwszym terminie obecność 2/3 członków , a w drugim terminie zwykła większość przy każdej ilości obecnych. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2. Odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego oraz poszczególnych osób wchodzących w skład tych organów przed upływem ich kadencji może nastąpić w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia , konieczna jest w pierwszym terminie obecność 2/3 członków , a w drugim terminie zwykła większość przy każdej ilości obecnych. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.


§ 28

Zarząd


 1. Zarząd Automobilklubu jest jego najwyższą władzą w okresie między Walnym Zgromadzeniem .
 1. Zarząd Kieruje pracami Automobilklubu i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy : • Zapewnienie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 • Zarządzenie majątkiem i funduszami Automobilklubu.

 • Ustanawianie i znoszenie jednostek organizacyjnych.

 • Przyjmowanie członków i orzekanie o ustaniu członkostwa.

 • Powoływanie osób dla kierowania określonymi dziedzinami działalności statutowej i zatwierdzanie zarządów sekcji.

 • Nadzorowanie i kontrolowanie działalności statutowej, a także gospodarczej prowadzonej przez Automobilklub wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

 • Zapewnienie finansowania działalności statutowej zgodnie z zatwierdzonymi preliminarzami budżetowymi.

 • Inspirowanie działalności poszczególnych sekcji.

 • Podział środków uzyskanych z działalności gospodarczej na poszczególne dziedziny działalności statutowej.

 • Ustalanie wysokości składek członkowskich od członków rzeczywistych oraz minimalnych składek od członków wspierających.

 • Przygotowanie i zwołanie Walnego Zgromadzenia .

 • Powoływanie na stanowiska urzędujących członków Zarządu oraz innych członków AZT do prowadzenia spraw Automobilklubu. Ustalania warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.

 • Raz w roku do końca czerwca przedłożyć członkom AZT sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za rok ubiegły.


§ 29

 1. Zarząd Automobilklubu składa się z nie więcej jak 17 osób, w tym pełniących funkcje kierowników sekcji i wybierany jest w głosowaniu jawnym.

2. Zarząd wybiera ze swego grona prezydium w głosowaniu jawnym.


3. W skład Prezydium wchodzą:

1) Prezes

2) Vice Prezesi ds. organizacyjnych sportu, turystyki, szkolenia i sędziów.

3) Skarbnik

4) Sekretarz

5) Członek
 1. Prezydium Zarządu kieruje pracami Automobilklubu w okresie miedzy zebraniami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz i wykonuje uchwały Zarządu.
 1. Szczegółowy zakres działania Prezydium określa Zarząd.
 1. Posiedzenia plenarne zarządu odbywają się raz na dwa miesiące lub częściej w miarę potrzeb.
 1. Do ważności uchwał Prezydium lub Plenum jest niezbędna obecność połowy ich członków, do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność połowy jego członków w tym Prezesa lub Wice Prezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w przypadku równej ilości głosów głos Prezesa a w przypadku jego nieobecności Wice Prezesa jest decydujący.

§ 30

Komisja rewizyjna


 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Automobilklubu i jest wybierana w głosowaniu jawnym.
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy :
 • Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej władz Automobilklubu i działalności gospodarczej, występowanie z wnioskami pokontrolnymi .

 • Ocena działalności we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych.
 • Żądanie od władz Automobilklubu wyjaśnień w sprawie ich działalności.
 • Określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Automobilklubu.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu .
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb , ale nie rzadziej niż 4 razy do roku, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Komisję.
 1. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wnioski do władz Automobilklubu.§ 31
Sąd koleżeński.


 1. Sąd koleżeński składa się z trzech członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu . Wybiera ze swego grona przewodniczącego, vice przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu jawnym.
 1. Sąd koleżeński uprawniony jest do:

1) Rozstrzyganie sporów między członkami Automobilklubu.


2) Rozstrzyganie spraw członków i uczestników zawodów w razie nieprzestrzegania przez nich postanowień statutu lub innych.
3) Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Automobilklubu.
4) Rozstrzyganie innych sporów wynikłych np.: z interpretacji kodeksów sportowych, regulaminów imprez czy zawodów

5) W okresie między Walnymi Zgromadzeniami uprawniony jest do wykładni postanowień statutu.


3. W stosunku do członków może orzec następujące kary:
1. Ostrzeżenia.
2 Zawieszenie w prawach członka. 1. Wykluczenie z Automobilklubu.

4.Wykluczenie z Automobilklubu następuje uchwałą Zarządu na wniosek Sądu Koleżeńskiego w przypadku :
 1. Udowodnionego popełnienia czynu zabronionego w Rzeczypospolitej Polskiej, a stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym oraz przekroczenie przepisów obowiązujących w Automobilklubie.
 1. Uprawiania działalności szkodliwej dla Automobilklubu. 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał i regulaminów Automobilklubu.
 1. Niepłacenia składek członkowskich ponad 12 miesięcy.


Majątek i Fundusze Automobilklubu
Rozdział VI
§ 32
Na majątek i fundusze Automobilklubu mogą się składać:

 1. Ruchomości i nieruchomości.

 2. Składki członkowskie.

 3. Wpisowe i dochody z imprez.

 4. Dochody z własnej działalności gospodarczej.

 5. Środki finansowe przekazane na wykonanie zleconych zadań.

 6. Darowizny, spadki, zapisy.

 7. Dochody z lokat i z obrotu papierami wartościowymi.

 8. Dochody z ofiarności publicznej.


§ 33

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Automobilklubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa Automobilklubu, skarbnika lub innych osób przez nich upoważnionych.Zmiana Statutu i Rozwiązanie Automobilklubu
Rozdział VII
§ 34

Zmiany statutu i rozwiązanie Automobilklubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia , podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków AZT w głosowaniu jawnym


§ 35


 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Automobilklubu Walne Zgromadzenie powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi przeprowadzi likwidację.

 2. Uchwalając rozwiązanie Automobilklubu, Walne Zgromadzenie wskazuje przeznaczenie majątku Automobilklubu pozostałego po pokryciu zobowiązań


Przepisy Końcowe

Rozdział VIII
§ 36 1. Niniejszy Statut opracowany został i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Automobilklubu - Ziemi Tyskiej -w dniu 03.03.2005
 1. Statut został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Katowicach – K.R.S dnia ………………………..

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna