Autor: Richard StallmanPobieranie 9.24 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar9.24 Kb.
My Doom and You - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)MyDoom and You

by Richard Stallman


My Doom I Ty.

Autor: Richard Stallman


I grew up in a community whose other members committed crimes as serious as murder. The city of New York, with its 8 million inhabitants, had hundreds of murders each year, mostly committed by people who lived in the city. Violent assaults and robberies were even more common.
Dorastałem w społeczności, której członkowie dopuszczali się przestępstw nawet tak poważnych jak morderstwo. Nowy Jork, z ośmiomilionową populacją, odnotowywał rocznie setki morderstw, popełnianych głównie przez mieszkańców tego miasta. Brutalne napady i rabunki były jeszcze bardziej rozpowszechnione.
Other evils involving information rather than physical violence were common also. For instance, some New York police regularly lied on the witness stand, and even made up a word for it: instead of "testifying", they described court appearances as "testilying". Some New York programmers fell into the lawful but socially destructive practice of proprietary software: they offered other people attractive software packages without source code, and exacted a promise not to share them with anyone else.
Równie powszechny był też inny rodzaj przemocy, nie fizycznej jednak, lecz informacyjnej. Przykładowo, niektórzy nowojorscy policjanci notorycznie składali w fałszywe zeznania, wymyślając nawet specjalny termin dla tego procederu; zamiast „składanie zeznań”, o wizytach w sądzie mówili „skłamanie zeznań”. Niektórzy nowojorscy programiści oddawali się zgodnej z prawem, jednak społecznie szkodliwej praktyce zastrzegania oprogramowania. Oferowali ludziom atrakcyjne pakiety oprogramowania, bez kodu źródłowego, domagając się od nich obietnicy nie dzielenia się nimi z nikim innym.
Despite these prevalent evils, never in my life have I seen anyone try to condemn all New Yorkers on the basis of the wrongs that only some have committed. I have not seen anyone assume that all the citizens of New York are guilty of murder, violence, robbery, perjury, or writing proprietary software. People are aware that the mere fact that some New Yorkers were known to have done these things is no justification for treating all of us as guilty. That would be "guilt by association", and people know this is unjust. I now live in the smaller city of Cambridge, Massachusetts. Murder and robbery occur there, too; I do not know if Cambridge police regularly lie in court, but proprietary software is rife. Nonetheless, I have never seen anyone try to condemn the whole city of Cambridge for this. Here, too, people recognize that guilt by association is an injustice.
Mimo tych rozpowszechnionych niegodziwości, nigdy w swoim życiu nie widziałem nikogo, kto próbowałby potępiać wszystkich nowojorczyków, z powodu zła czynionego tylko przez niektórych z nich. Nie widziałem nikogo, kto przyjmowałby, że wszyscy obywatele Nowego Jorku są winni morderstwa, przemocy, rabunku, krzywoprzysięstwa, czy pisania zastrzeżonego oprogramowania. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że sam fakt popełniania tych czynów przez niektórych nowojorczyków, nie usprawiedliwia traktowania wszystkich nas jak winnych. Byłoby to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, a ludzie zdają sobie sprawę, że to niesprawiedliwe. Obecnie mieszkam w mniejszym mieście, Cambridge, Massachusetts. Tu również zdarzają się morderstwa i rabunki. Nie wiem czy policjanci w Cambridge mają zwyczaj kłamania w sądzie, za to oprogramowanie zastrzeżone jest rozpowszechnione. Mimo to, nigdy nie widziałem by ktokolwiek próbował potępić z tego powodu całe miasto. Również w tym przypadku, ludzie uznają, że odpowiedzialność zbiorowa to niesprawiedliwość.
However, people don't always remember to apply the principle. My virtual community, the free software community which I have helped to build since 20 years ago by developing the GNU operating system, is now the victim of a campaign of guilt by association. A number of articles--I have seen some--have tried to hold our entire community guilty for the development of the MyDoom virus.
Nie zawsze jednak ludzie pamiętają o tej zasadzie. Moja wirtualna społeczność, społeczność wolnego oprogramowania, którą pomagam budować od dwudziestu lat poprzez rozwijanie systemu operacyjnego GNU, pada obecnie ofiarą kampanii opartej na odpowiedzialności zbiorowej. Liczne artykuły, niektóre z nich widziałem, próbują przypisać całej naszej społeczności winę za rozpowszechnienie wirusa MyDoom.
: archive -> html -> web-translators-pl -> 2004-03
archive -> Kolumna anestezjologiczna
archive -> Komisja Europejska, XIII dyrektoriat Generalny
archive -> Moja ocena komunikatów pzk (Michał Emler sp2SC) 2002 Dzień
archive -> Agp osiąga najlepszą wydajność dzięki karcie sapphire x1950 pro
archive -> Chłodzenie Vapor-x na dwóch kolejnych kartach sapphire hd 4890 Cisza I chłód wydajnych kart graficznych
archive -> Cape przykłady włAŚciwej praktyki w telematyce transportowej
archive -> Spis treści charakterystyka lgd jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lsr 3
archive -> The Rosary hour archives are currently (June 2011) in a state of transition. Part of the building is under reconstruction to make a retirement home for elderly friars. Some of the materials will be moved to St

Pobieranie 9.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna