Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/10/2016Pobieranie 72.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar72.04 Kb.
AWF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Znak sprawy: K-2 /BIP/10/2016

Kraków, 11.04.2016 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto
(bez podatku VAT)


Zamawiający:

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

al. Jana Pawła II 78 /pokój 411

31-571 Kraków

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Usługi wydawnicze dla AWF w Krakowie”.I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi jedno
z poniższych zadań częściowych:


ZADANIE 1: ADIUSTACJA STYLISTYCZNA I KOREKTA JĘZYKOWA


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adiustacji stylistycznej, ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji: Podręczniki, Monografie i Varia oraz czasopism naukowych: Antropomotoryka, Folia Turistica, Studies in Sport Humanities, Rehabilitacja Medyczna, Czasopisma Puls AWF oraz materiałów promocyjnych, tj.: foldery, plakaty, ulotki oraz korekty i rewizji tekstu przed skierowaniem do druku.

2. Oczekiwania wobec wykonawców (osoby wskazanej przez Wykonawcę do wykonania realizacji zamówienia)

 1. umiejętność wykonania adiustacji stylistycznej tekstów na komputerze (najlepiej w Wordzie),

 2. kontakt w trakcie realizacji zamówienia z autorem/redaktorem za wiedzą i zgodą pracownika Sekcji Wydawnictw,

 3. realizacja zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

3. Osoba wykonująca usługę powinna posiadać następujące umiejętności:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,

 2. ukończone studia, studium, kursy redakcji stylistycznej lub inne instytucje branżowe związane z rynkiem książki,

 3. co najmniej 20 opublikowanych książek (opracowanie redakcyjne wskazane na stronie redakcyjnej),

 4. doświadczenie w pracy z tekstami naukowymi.

4. Zakres zadań wykonawcy (adiustacja stylistyczna)

  1. Sprawdzenie i potwierdzenie kompletności materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (strony tytułowe, spis treści, komplet materiałów).

  2. Dostosowanie opracowania publikacji do poszczególnych serii wydawniczych.

  3. Wykonanie adiustacji stylistycznej przez co rozumie się przeczytanie pracy i poprawienie błędów językowych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej, interpunkcyjnej).

  4. Adiustacja powinna być wykonana na komputerze w edytorze tekstu w trybie „śledzenia zmian”, chyba że strony umówią się inaczej.

  5. Adiustacja obejmuje ujednolicenie sposobu zapisu elementów tekstu głównego (nazw, skrótów, cytatów), materiałów uzupełniających (bibliografii i przypisów bibliograficznych) oraz materiałów informacyjno-promocyjnych np. podpisów ilustracji, tytułów tabel, wykazów skrótów w całej pracy zwłaszcza w książkach zbiorowych.

  6. Konsultacje z autorem/redaktorem naukowym publikacji w trakcie prac redakcyjnych za wiedzą
   i zgodą uprawnionego pracownika Sekcji Wydawnictw.

  7. Przygotowanie pliku z tekstem do składu. Materiały powinny być dostarczone do Zamawiającego w postaci elektronicznej z uwidocznionymi zmianami (opcja „śledzenia zmiany”) albo w innej formie ustalonej między Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Zakres zadań wykonawcy (korekta językowa).

Korekta, czyli zespół czynności które służą wyeliminowaniu wszelkich błędów w publikacji (korekta główna równolegle po korekcie autorskiej: 1. Potwierdzenie na piśmie z datą odebrania pliku elektronicznego po składzie lub wydruku komputerowego od wyznaczonego przedstawiciela Sekcji Wydawnictw.

 2. Od wykonawcy korekty oczekuje się: poprawy błędów powstałych podczas składania tekstu (np. błędna konwersja), usunięcia błędów literowych, ortograficznych i stylistycznych. Wskazanie niewłaściwie podzielonych wyrazów.

 3. Zapoznanie się z korektą autorską oraz przekonsultowanie, jeżeli jakieś poprawki autora/redaktora wymagają weryfikacji.

 4. Wykonanie korekty i wprowadzenie zmian przez Wykonawcę na papierze za pomocą tradycyjnych znaków korektorskich ustalonych przez Polską Normę (PN-72/P-55036)

lub wykonanie korekty na wersji elektronicznej dostarczonej przez zamawiającego.
6. Sprawdzenie przed drukiem

 1. Sprawdzenie przygotowanej do druku ostatecznej wersji elektronicznej publikacji.

 2. W przypadku stwierdzonych błędów wykonanie drugiej korekty.7. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania prac do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty wystawienia zlecenia.


ZADANIE 2: SKŁAD I ŁAMANIE


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych ze składem i łamaniem publikacji serii wydawniczych: Podręczniki, Monografie i Varia oraz czasopism naukowych: Antropomotoryka, Folia Turistica, Studies in Sport Humanities, Rehabilitacja Medyczna, Czasopisma Puls AWF oraz materiałów promocyjnych, tj. : foldery, plakaty, ulotki.


 1. Oczekiwania wobec wykonawców (osoby wskazanej przez Wykonawcę do wykonania realizacji zamówienia)

 1. projekt graficzny i typograficzny okładki i środka publikacji (dobór czcionki),

 2. przygotowanie ilustracji do druku,

 3. retusz zdjęć,

 4. projekt makiety,

 5. łamanie,

 6. naniesienie korekty publikacji (jako korektę rozumie się naniesienie poprawek typu: literówka, zmiana tytułu rozdziału itp.),

 7. naniesienia korekty publikacji (jako korektę rozumie się naniesienie poprawek typu: literówka, zmiana tytułu rozdziału itp.),

 8. przygotowania publikacji do druku i przekazanie plików PDF Zamawiającemu w celu dokonania korekty językowej,

 9. naniesienia zaleceń korekty szczotki i przekazania publikacji do akceptacji Zamawiającemu,

 10. przesłania zaakceptowanej ostatecznie wersji publikacji do wskazanej przez Zamawiającego drukarni,

 11. przesłania Zamawiającemu potwierdzenia złożenia publikacji w drukarni.

Wymaga się przygotowania publikacji przy użyciu programu Adobe InDesign - (w przypadku monografii oraz czasopism naukowych), InDesign, Ilustrator, Photoshop – (w przypadku pozostałych projektów wydawniczych) oraz przekazanie do pracownika Sekcji Wydawnictw pakietu wynikowego (tzw. paczki drukarskiej inDesign publikacji, włącznie z użytymi czcionkami i linkami).
Rodzaj publikacji

Zakres wymaganych prac według specyfikacji

 1. Podręczniki, skrypty, monografie, zeszyty naukowe – formaty A5, B5, A4

Zaprojektowanie układu typograficznego, przygotowanie i poprawienie dostarczonych ilustracji (tzn. wykresów i schematów), łamanie książki, korekta, projekt standardowej okładki, przygotowanie w formie PDF-u do druku i przesłanie go do drukarni

 1. Czasopisma AWF (A4)

Zaprojektowanie układu typo- i graficznego stron, przygotowanie dostarczonych ilustracji i retusz zdjęć, łamanie, korekta, przygotowanie w formie PDF-u do druku i przesłanie go do drukarni

 1. Dzienniczki zajęć AWF (powtarzalne tabele i formularze)

Łamanie, korekta i przygotowanie w formie PDF-u do druku i przesłanie do drukarni

 1. Projekt okładki

Zaprojektowanie nietypowej okładki wymagającej skomplikowanych prac projektowo-graficznych lub zakupu ilustracji

 1. Skanowanie i reprodukcja materiału ilustracyjnego

Skanowanie ilustracji i fotograficzna reprodukcja ilustracji przekraczających możliwość powierzchni skanera

 1. Retusz materiału fotograficznego

Retusz i przygotowanie do druku starych i zniszczonych fotografii, uzupełnianie ubytków

 1. Przygotowanie materiału ilustracyjnego

Przygotowanie od podstaw w programie graficznym wykresów, schematów, ilustracji
 1. Termin wykonania zamówienia: do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty wystawienia zlecenia.


ZADANIE 3: DRUK


 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku serii wydawniczych: Podręczniki, Monografie
i Varia oraz czasopism naukowych: Antropomotoryka, Folia Turistica, Rehabilitacja Medyczna oraz materiałów promocyjnych tj.: foldery, plakaty, ulotki.


 1. Zakres wymaganych prac związanych z drukiem

Specyfikacja druku:Podręczniki, Monografie, Varia

nakład: 100 egz.

objętość: 100-300 stron

format: 185 mm x 265 mm po obcięciu i złożeniu

rodzaj druku: cyfrowy

środek: druk czarno-biały (dwustronny 1+1), papier offsetowy 80 g

okładka: druk 4+0, karton 250 g, klejona, uszlachetnienie - folia błyszcząca
Czasopisma: Antropomotoryka, Folia Turistica, Rehabilitacja Medyczna
Specyfikacja druku:

Antropomotoryka

Nakład – 50 egz.

Objętość –  8-10 ark. wyd.

Format – 200 mm x 287 mm po obcięciu i złożeniu

Rodzaj druku – cyfrowy

Środek – papier kreda matowa 115 g, druk czarno-biały (dwustronny 1+1)

Okładka – druk 4+0, karton 250 g, klejona, uszlachetnienie – folia błyszcząca
Folia Turistica  

Nakład – 100 egz.

Objętość –  ok. 10 arkuszy wydawniczych

Format – 165 mm x 235 mm po obcięciu i złożeniu

Rodzaj druku – cyfrowy

Środek – papier offsetowy 80 g, druk czarno-biały (dwustronny 1+1)

Okładka – druk 4+0, karton 250 g, klejona, uszlachetnienie – folia błyszcząca
Rehabilitacja Medyczna

Nakład: 150 egz.

Objętość: 6 ark. wyd.

Format: 205 mm x 295 mm po złożeniu i obcięciu

Rodzaj druku: cyfrowy

Środek: papier satynowany G-PRINT 90 g ,druk czarno-biały (dwustronny 1+1)

Okładka: druk 4+4, klejona, kreda błysk 200 g, uszlachetnienie - folia błyszcząca


 1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania kolorowych stron środka każdej
  z publikacji.


 2. Materiały zostaną przekazane do druku w formie plików PDF

 3. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty wystawienia zlecenia.

 4. Wykonawca na własny koszt zapewni dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego.
 1. Termin wykonania zamówienia:

Czas trwania umowy: 12 miesięcy.

Realizacja usługi będzie się odbywać sukcesywnie, w terminach: • Usługi z zakresu zadania nr 1 – do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty przesłania zlecenia mailem lub faksem,

 • Usługi z zakresu zadania nr 2 – do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty przesłania zlecenia mailem lub faksem,

 • Usługi z zakresu zadania nr 3– do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przesłania zlecenia mailem lub faksem.

Podane terminy są terminami maksymalnymi. Termin realizacji zamówień cząstkowych stanowi drugie kryterium oceny ofert. Ewentualne zmiany terminów realizacji zamówień określa projekt umowy.


 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem

Dla zadania 1:

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,


że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 20 adiustacji redakcyjnych, w szczególności dotyczących tekstów naukowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – referencje. Należy dołączyć co najmniej jedną referencję potwierdzającą należyte wykonanie przynajmniej 1 usługi spośród wymienionych w wykazie.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług - załącznik nr 3a do ogłoszenia i referencji, metodą spełnia - nie spełnia. Opracowanie redakcyjne ma być wskazane na stronie redakcyjnej.Dla zadania 2:

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,


że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 3 zamówienia, polegające na usłudze składu komputerowego i łamania czasopism, książek
i broszur
, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - referencje.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług - załącznik nr 3b do ogłoszenia i referencji, metodą spełnia - nie spełnia. Należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich trzech usług wymienionych w wykazie.Dla zadania 3:

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,


że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 3 zamówienia, polegające na usłudze druku czasopism, książek i broszur, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług - załącznik nr 3c do ogłoszenia i referencji, metodą spełnia - nie spełnia. Należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich trzech usług wymienionych w wykazie. 1. Wykonawca musi złożyć (przesłać) następujące dokumenty:

  Lp.

  Wymagany dokument

  1

  Formularz oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia

  2

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeśli dotyczy.

  3

  Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

  5

  Zaparafowany projekt umowy – odpowiednio zał. nr 2a, 2b, 2c do ogłoszenia

  6

  Wykaz wykonanych usług – zał. nr 3a, 3b, 3c do ogłoszenia – dla każdego zadania częściowego osobno.

 2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

W zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:

mgr Agnieszka Arnold, tel. 12 683 10 52, faks 12 648 12 10,
e-mail: agnieszka.arnold@awf.krakow.pl

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

6.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2 Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

6.3 Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

6.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.5 Oferta musi być napisana w języku polskim.


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

7.1 Oferty należy składać do dnia 15.04.2016 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form do wyboru:

 1. Mailem na adres agnieszka.arnold@awf.krakow.pl

lub

 1. Faksem pod numer 12 648 12 10. 1. Opis sposobu obliczenia ceny

8.1 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie zadania częściowego, na które wykonawca składa ofertę, określonego w opisie przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostarczenia gotowych materiałów do Zamawiającego).

8.2 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.


w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(…), Dz.U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

8.3 Cenę należy podać w złotych polskich.

8.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

8.5 Wykonawca poda w formularzu oferty – zał. 1 do ogłoszenia odpowiednio: dla zad. 1 i 2 - cenę brutto za 1 arkusz kalkulacyjny, dla zad.3 – sumę cen brutto za wydanie poszczególnych tytułów. Podane ceny Zamawiający przyjmie do oceny ofert.

8.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8.7 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zamówieniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia. 1. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zadanie częściowe

Nazwa kryterium - waga [%]

1 – adiustacja stylistyczna i korekta językowa

1 - Cena (koszt) - 90

2 - czas, w którym w okresie gwarancji zostanie usunięty błąd zwykły – 10Maksymalny czas wykonania wynosi 10 dni kalendarzowych od momentu przesłania zlecenia. Wykonawca może wpisać najkrótszy czas wykonania: 5 dni kalendarzowych. Brak wpisania czasu w formularzu ofertowym, przyjmuje się: 10 dni kalendarzowych. Oferta wykonawcy, który wpisze mniejszą wartość niż 5 dni i większą niż 10 dni zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. Postąpienie przy zmniejszaniu ilości dni może nastąpić o wartość nie mniejszą niż 1 dzień.

2. Skład i łamanie

1 - Cena (koszt) - 90

2 - czas, w którym w okresie gwarancji zostanie usunięty błąd zwykły – 10Maksymalny czas wykonania wynosi 10 dni kalendarzowych od momentu przesłania zlecenia. Wykonawca może wpisać najkrótszy czas wykonania: 5 dni kalendarzowych. Brak wpisania czasu w formularzu ofertowym, przyjmuje się: 10 dni kalendarzowych. Oferta wykonawcy, który wpisze mniejszą wartość niż 5 dni i większą niż 10 dni zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. Postąpienie przy zmniejszaniu ilości dni może nastąpić o wartość nie mniejszą niż 1 dzień.

3. Druk

1 - Cena (koszt) - 90

2 - czas, w którym w okresie gwarancji zostanie usunięty błąd zwykły – 10Maksymalny czas wykonania wynosi 7 dni kalendarzowych od momentu przesłania zlecenia. Wykonawca może wpisać najkrótszy czas wykonania: 5 dni kalendarzowych. Brak wpisania czasu w formularzu ofertowym, przyjmuje się: 7 dni kalendarzowych. Oferta wykonawcy, który wpisze mniejszą wartość niż 5 dni i większą niż 7 dni zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. Postąpienie przy zmniejszaniu ilości dni może nastąpić o wartość nie mniejszą niż 1 dzień. 1. TERMINY PŁATNOŚCI

Wykonawca będzie wystawiał fakturę za każdą wykonaną usługę osobno. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

XI. WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Oferta musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

Realizacja usług nastąpi na podstawie zawartej umowy, której projekt stanowi zał. nr 2a, 2b, 2c do ogłoszenia.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielił zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia

XI. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonywał usługi będące przedmiotem umowy wyłącznie własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postepowania
na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.


Załącznik:


 1. Formularz oferty – zał. 1

 2. Projekty umów – zał. 2a, 2b, 2c

 3. Wykaz usług – zał. 3a, 3b, 3c

Zatwierdził 12.04.2016 rokuKanclerz AWF w Krakowie

Dr inż. Franciszek Romaniak

Pobieranie 72.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna