Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/4/2016Pobieranie 30.23 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar30.23 Kb.
AWF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Znak sprawy: K-2 /BIP/4/2016

Kraków, 2016-02-17OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto
(bez podatku VAT)


Zamawiający:

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

al. Jana Pawła II 78 /pokój 411

31-571 Kraków

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Zakup wraz z dostawą urządzeń do pracowni kosmetologicznej


dla AWF w Krakowie”.


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1

Zakup wraz z dostawą 4 szt. Darsonval Mini HF09 – specjalistyczne, mobilne urządzenie kosmetyczne do masażu i terapii o działaniu bakteriobójczym
i rozgrzewającym. Gwarancja – 24 miesiące. Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszt dostawy. Wraz z urządzeniami wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.


Wyposażenie: rączka do mocowania pelot, pelota grzybek.
Dane techniczne:

Zasilanie

230 V,50Hz

Moc pobierana

20W

Długość rączki

230 mm

Średnica rączki

40 mm

Ciężar

Poniżej 1 kg


ZADANIE 2:
Zakup wraz z dostawą 4 szt. Galvan GV 08 – specjalistyczne urządzenie kosmetyczne do galwanizacji i jonoforezy. Gwarancja – 24 miesiące. Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszt dostawy. Wraz z urządzeniami wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.

Wyposażenie: przewód skręcony, przewód z uchwytem , duży talerzyk.
Dane techniczne:

Zasilanie

230 V,50Hz

Zakres regulacji prądu

0 – 10 mA

wymiary

Ok. 220x150x65mm

Ciężar

Poniżej 1,5 kg
 1. Termin wykonania zamówienia dla każdego zadania: zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia. 1. Wykonawca musi złożyć (przesłać) następujące dokumenty:

  Lp.

  Wymagany dokument

  1

  Formularz oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia

  2

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3

  Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

  4

  Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, by Zamawiający mógł ocenić zgodność ich parametrów z opisem przedmiotu zamówienia.

 2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:

mgr Agnieszka Arnold, tel. 12 683 10 52, e-mail: agnieszka.arnold@awf.krakow.pl

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.2 Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5.3 Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

5.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.5 Oferta musi być napisana w języku polskim.


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

7.1 Oferty należy składać do dnia 22.02.2016 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form do wyboru:

 1. Faksem pod numer 12 648 12 10 lub

 2. Mailem na adres agnieszka.arnold@awf.krakow.pl

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

7.1Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy, transportu).

7.2 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(…), Dz.U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

7.3 Cenę należy podać w złotych polskich.

7.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

7.5 Cenę oferty stanowić będzie wartości brutto wyliczona w tabeli na formularzu ofertowym za dane zadanie częściowe. Należy uwzględnić opis przedmiotu zamówienia , w tym podane ilości.


 1. KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium: cena 100%

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie

 1. TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

IX. WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Oferta musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

Realizacja dostaw nastąpi na podstawie zamówienia przesłanego mailem.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielił zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówieniaZałącznik:

 1. Formularz oferty

Zatwierdził w dniu 17.02.2016 r.

Kanclerz AWF w Krakowie

dr inż. Franciszek Romaniak

Pobieranie 30.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna