Awf kraków al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków Znak sprawy: k-2 /bip/9/2016Pobieranie 30.2 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar30.2 Kb.
AWF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Znak sprawy: K-2 /BIP/9/2016

Kraków, 2016-03-22OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto
(bez podatku VAT)


Zamawiający:

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

al. Jana Pawła II 78 /pokój 411

31-571 Kraków

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie całodobowego monitoringu pożarowego w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wraz z konserwacją systemu sygnalizacji pożaru”.I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres czynności:

 1. Prowadzenie całodobowego monitoringu pożarowego w obiektach AWF w Krakowie, tj:
 1. Dom Studencki nr 1, adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 80

 2. Dom Studencki nr 2, adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 82

 3. Dom Studencki nr 3, adres: 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 84

polegającego na przekazywaniu sygnału zagrożenia pożarem z domów studenckich po przez stację monitoringu do Stanowiska Kierowania odpowiedniej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 1991 roku, Nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami). 1. Wykonaniu raz na kwartał prac polegających na konserwacji zainstalowanych systemów instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz stałego urządzenia gaśniczego. Systemy szczegółowo rozpisane w arkuszu kalkulacyjnym.

 2. Wykonaniu raz na rok pomiaru źródeł izotopowych w ilości 321 sztuk

 1. Czas trwania umowy: 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

 2. Wykonawca musi złożyć (przesłać) następujące dokumenty:

  Lp.

  Wymagany dokument

  1

  Formularz oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia

  2

  Kalkulacja cenowa – zał. nr 2 do ogłoszenia

  3

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4

  Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

  5

  Zaparafowany projekt umowy – zał. nr 3 do ogłoszenia

  6

  Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót izotopowymi czujkami dymu oraz instalowanie, konserwację, magazynowanie i transport izotopowych czujek dymu.

  7

  Certyfikat jakości usług w zakresie projektowania, montażu i konserwacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej

  8

  Certyfikat jakości usług w zakresie konserwacji stałych urządzeń gaśniczych

  9

  Kserokopia umowy z odpowiednią Komendą Państwowej Straży Pożarnej w sprawie prowadzenia monitoringu pożarowego na terenie miasta Krakowa

 3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

W zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:

mgr Agnieszka Arnold, tel. 12 683 10 52, faks 12 648 12 10, e-mail: agnieszka.arnold@awf.krakow.pl

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.2 Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5.3 Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

5.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.5 Oferta musi być napisana w języku polskim.


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

6.1 Oferty należy składać do dnia 30.03.2016 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form do wyboru:

 1. Faksem pod numer 12 648 12 10 lub

 2. Mailem na adres agnieszka.arnold@awf.krakow.pl

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

7.1Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia – zakres czynności - (w tym koszty dojazdu do Zamawiającego).

7.2 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.


w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(…), Dz.U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

7.3 Cenę należy podać w złotych polskich.

7.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

7.5 Cenę oferty stanowić będzie wartości brutto wyliczona w tabeli na formularzu ofertowym. Należy uwzględnić opis przedmiotu zamówienia i zapisy projektu umowy.

7.6 Cenę na formularzu oferty stanowi suma kwot wszystkich pozycji wyszczególnionych w kalkulacji cenowej (zał. nr 2 do ogłoszenia) i tą cenę przyjmie Zamawiający do oceny ofert.


 1. KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium: cena 100%

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie

 1. TERMINY PŁATNOŚCI

9.1 Za czynności monitoringu pożarowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy z dołu na podstawie wystawianych co miesiąc faktur VAT. Wynagrodzenie zostanie wypłacone
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

9.2 Za czynności konserwacji systemu sygnału pożarowego, wykonywanego raz na kwartał, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po dokonaniu czynności potwierdzonych protokołem odbioru, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

9.3 Za dokonanie pomiaru źródeł izotopowych, – 1 raz w roku - Zamawiający zapłaci Wykonawcy po dokonaniu czynności potwierdzonych protokołem odbioru, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

9.4 Za przyjazd i usunięcie awarii systemu przeciwpożarowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy po dokonaniu czynności potwierdzonych protokołem odbioru, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.X. WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Oferta musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

Realizacja dostaw nastąpi na podstawie zawartej umowy.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu udzielił zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówieniaZałącznik:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1

 2. Kalkulacja cenowa – zał. nr 2

 3. Projekt umowy – zł. nr 3

Zatwierdził w dniu 22.03.2016 r.

Kanclerz AWF w Krakowie

dr inż. Franciszek Romaniak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna