Az-4-01/12 I. Źródła nadzieiPobieranie 215.36 Kb.
Strona1/2
Data07.05.2016
Rozmiar215.36 Kb.
  1   2
Plan wynikowy z religii dla klasy III technikum
według podręcznika „Za progiem nadziei” nr AZ-43-01/12-KI-2/14

zgodnego z programem nauczania „Żyć, aby wierzyć i kochać” nr AZ-4-01/12
I. Źródła nadziei

Temat
jednostki
lekcyjnej

Cele katechetyczneTreści

podstawy programowejWymagania

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

1. Dokąd zmierzam i w czym pokładam nadzieję.

– Poszukiwanie odpowiedzi na pytania egzystencjalne w świetle Pisma Świętego.

– Zachęcenie do aktywnej postawy w poszukiwaniu sensu życia.Drogi poznania Boga.

 • wymienia kategorie celów życiowych człowieka (instrumentalne, ostateczne)

 • podaje przykłady realizowania poszczególnych kategorii celów w życiu codziennym

 • wskazuje w Piśmie Świętym fragmenty mówiące o celu ludzkiego życia

 • uzasadnia związek poczucia sensu egzystencji z dążeniem do realizacji życiowych celów

 • uzasadnia, że chrześcijańska nadzieja daje siłę w dążeniu do najważniejszych celów

 • podaje przykłady, jak dąży do osobistego rozwoju poprzez stawianie sobie rozmaitych celów życiowych

2. Kim jesteś, KTORYŚ JEST?

– Zrozumienie, że wiara to pozostawanie w relacji z osobowym Bogiem.

– Budzenie odpowiedzialności za kształt osobistej wiary w obliczu zagrożeń współczesności.Drogi poznania Boga.

 • określa filozoficzne pojęcia: Demiurg, Absolut, Wielki Budowniczy

 • podaje przykłady tekstów biblijnych mówiących o osobowym Bogu

 • porównuje filozoficzne spojrzenie na Boga z przesłaniem Biblii.

 • wskazuje podejmowane przez siebie działania, zmierzające do pogłębienia jego osobistej relacji z Bogiem

 • wskazuje, w jaki sposób wyraża dziękczynienie za otrzymaną możliwość spotkania się z Bogiem przez wiarę

3. Dlaczego mam czytać Biblię?

– Poznanie Biblii jako „przestrzeni” kontaktu z Bogiem.

– Utrwalenie potrzeby i zwyczaju częstej lektury Biblii.Drogi poznania Boga.

 • podaje zasady literackie i teologiczne interpretacji Pisma Świętego

 • wymienia kilka gatunków literackich występujących w Biblii

 • interpretuje wybraną perykopę w świetle poznanych zasad

 • uzasadnia potrzebę kontaktu z Bogiem poprzez lekturę Pisma Świętego

 • wskazuje podejmowane przez siebie działania, mające na celu pogłębienie osobistej znajomości Pisma Świętego (osobista lektura, udział w Kręgu biblijnym)

4. „Nie możemy nie mówić” – konieczność głoszenia słowa Bożego

– Pogłębione poznanie prawdy o nadprzyrodzonym charakterze Biblii.

– Budowanie przekonania o potrzebie włączenia się w ewangelizacyjną misję Kościoła.Zasady, na podstawie których Kościół realizuje misję Chrystusową. Powołanie chrześcijańskie.

 • definiuje pojęcie „natchnienia” w odniesieniu do Pisma Świętego

 • wyjaśnia rolę Ducha Świętego w procesie spisywania i tłumaczenia (przekładów) ksiąg biblijnych oraz podczas głoszenia słowa Bożego

 • uzasadnia konieczność głoszenia słowa Bożego

 • wskazuje, jak wyraża poczucie zobowiązania do świadczenia o Bogu

 • prosi Ducha Świętego o pomoc dla głoszących słowo Boże

5. Bóg mówi do ludzi przez wieki (Powstanie Starego i Nowego Testamentu)

– Pogłębienie znajomości procesu powstawania ksiąg biblijnych.

– Ukazanie Biblii jako źródła poznania objawiającego się Boga.Drogi poznania Boga.

 • definiuje pojęcia: kanon, księgi deuterokanoniczne, apokryf

 • wskazuje (umiejscawia) na osi czasu daty powstawania wybranych ksiąg Pisma Świętego

 • opisuje proces powstawania wybranej księgi

 • szuka sposobów kontaktu z Bogiem poprzez pogłębioną lekturę Pisma Świętego i daje świadectwo swych poszukiwań wobec klasy

 • zdaje relację z uczestnictwa w spotkaniach Kręgu biblijnego w swojej parafii

6. Biblijne imiona Boga

– Głębsze poznanie prawdy, że imię Boga określa Jego tożsamość.

– Wychowywanie do zażyłości z osobowym Bogiem.Imiona Boga w Starym i Nowym Testamencie.

 • wymienia biblijne imiona Boga

 • podaje znaczenie wybranych imion Boga

 • charakteryzuje postawę narodu izraelskiego wobec Bożych imion

 • używa poznanych imion Boga w modlitwie, dając o tym świadectwo wobec klasy

7. Bóg – surowy czy miłosierny? Trudne karty Biblii

– Pogłębienie znajomości Pisma Świętego i umiejętności jego interpretacji.

– Zachęcenie do pogłębiania wiedzy biblijnej i budowania na niej wiary w dobroć Boga.Tajemnica Boga Trójjedynego.

 • wskazuje teksty biblijne wymagające głębszego wyjaśnienia, aby je dobrze zrozumieć

 • definiuje pojęcia: prawda i świętość w odniesieniu do Biblii

 • podaje adresy stron internetowych służących lepszemu rozumieniu Biblii

 • uzasadnia potrzebę znajomości historii narodu wybranego przy interpretowaniu tekstów biblijnych

 • wyjaśnia historyczno-kulturowy kontekst okrutnego traktowania pokonanych wrogów (klątwy)

 • interpretuje „niemoralne” fragmenty Starego Testamentu

 • sięga do kompetentnych źródeł w celu wyjaśnienia trudnych fragmentów Biblii

8. Święte Księgi – Biblia, Talmud, Koran

– Afirmacja wartości obecnych w islamie i judaizmie.

– Kształtowanie postawy otwartości na wyznawców innych religii.Drogi poznania Boga.

 • określa czas powstania świętych ksiąg

 • wymienia postacie i wydarzenia wspólne dla wszystkich świętych ksiąg

 • uzasadnia znaczenie ksiąg dla poszczególnych religii

 • porównuje wybrane fragmenty z poszczególnych ksiąg

 • wyraża się z szacunkiem o wyznawcach innych religii

9. Odpowiedź człowieka na wołanie Boga

– Przypomnienie o dialogicznym charakterze relacji Boga z człowiekiem.

– Motywowanie do ciągłego wysiłku pogłębiania swojej wiary.Drogi poznania Boga.

Przykłady osób powołanych (biblijne i z historii Kościoła). • podaje przykłady osób (biblijnych i współczesnych), które pozytywnie odpowiedziały na słowa skierowane do nich przez Boga

 • wyjaśnia, co to znaczy, odpowiadać na wołanie Boga w codziennym życiu

 • charakteryzuje rożne sposoby realizacji chrześcijańskiego powołania

 • wskazuje, w jaki sposób stara się naśladować omawiane postaci biblijne i świętych w ich odpowiedzi na Boże wezwanie

10. Biblia pisana obrazem – czytanie ikon

– Poznanie zasad czytania ikon oraz ich znaczenia w pogłębianiu relacji z Bogiem.

– Uwrażliwienie na piękno obrazu jako środka przekazu religijnych treści i duchowego obcowania z sacrum.Drogi poznania Boga.

Sztuka sakralna nośnikiem wartości religijnych i społecznych. • wymienia zasady dotyczące pisania ikon

 • omawia symbolikę wybranej ikony

 • wyjaśnia miejsce i rolę świętych wizerunków w kulcie

 • przejawia postawę szacunku dla wizerunków świętych


II. Cała nadzieja w Chrystusie

Temat
jednostki
lekcyjnej

Cele katechetyczneTreści

podstawy programowejWymagania

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

11. Bóg Cię kocha i ma wobec Ciebie wspaniały plan

– Zrozumienie Bożego planu dla każdego człowieka.

– Budowanie przekonania o osobistej miłości Boga do wszystkich ludzi.Tajemnica Boga Trójjedynego.

 • wypowiada z pamięci Boże wyznanie miłości do człowieka (Jr 31,3; J 3,16)

 • wskazuje fragmenty Pisma Świętego mówiące o miłości Boga do człowieka

 • uzasadnia potrzebę nawiązania i ciągłego podtrzymywania osobowej relacji z Bogiem

 • charakteryzuje Bożą troskę o życie wieczne dla każdego człowieka

 • odpowiada na miłość Boga poprzez częstą rozmowę z Nim

12. Grzech zabija i oddala mnie od Boga

– Poznanie znaczenia grzechu i zrozumienie jego skutków dla ludzkiej egzystencji.

– Przekonanie o potrzebie Bożej pomocy w walce z grzechem.Teologiczne rozróżnienie grzechów.

Sumienie, jego rodzaje oraz zasady formacji. • wskazuje teksty biblijne mówiące o skażeniu grzechem ludzkiej natury

 • określa genezę i skutki grzechu

 • wyjaśnia rolę szatana jako inspiratora grzechu

 • uzasadnia, że grzech oddala od Boga i człowieka

 • charakteryzuje bezsilność człowieka, który sam próbuje zwyciężyć szatana i grzech

13. Jezus kocha i zbawia

– Zrozumienie znaczenia zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu.

– Kształtowanie postawy otwarcia wobec ogromu Bożej miłości.Rola Jezusa Chrystusa w historii zbawienia.

Miłość Boga do człowieka (miłosierdzie Boże). • określa, czym była dla nas śmierć Jezusa na krzyżu

 • wskazuje, że tylko Jezus jest szansą na pokonanie Złego i grzechu

 • wyjaśnia sens śmierci Jezusa na krzyżu

 • uzasadnia, że Jezus umiera za wszystkich grzeszników

14. Jezus moim Panem i Zbawicielem

– Głębsze poznanie prawdy, że Jezus jest Bogiem i Zbawicielem człowieka.

– Przyjęcie Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela.Rola Jezusa Chrystusa w historii zbawienia.

 • podaje, co Biblia mówi o człowieku cielesnym i duchowym

 • określa stan swojej wiary i miejsce Jezusa w swoim życiu

 • określa, kim dla niego osobiście jest Jezus

 • uzasadnia potrzebę wejścia w osobową relację z Jezusem

 • wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus jest Panem jego życia

 • przyjmuje Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela

15. Ubodzy, smutni, prześladowani – dlaczego błogosławieni?

– Głębsze poznanie przesłania ośmiu błogosławieństw.

– Kształtowanie pragnienia, by znaleźć się w gronie błogosławionych w niebie.Powołanie chrześcijańskie.

 • określa znaczenie pojęcia „błogosławiony”

 • podaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli szczęście na drodze błogosławieństw

 • charakteryzuje „błogosławieństwa” jako Boży sposób na drogę do nieba

 • uzasadnia, że „szczęście” budowane na ziemskich przyjemnościach jest złudne i nietrwałe

 • uzasadnia, że „błogosławieństwa” wyznaczają drogę do wiecznego szczęścia

 • układa własny program życia według błogosławieństw i relacjonuje, jak stara się go realizować

16. Dlaczego na Mszę Świętą?

– Ukazanie zależności między męką Jezusa Chrystusa a ofiarą Mszy św.

– Kształtowanie pragnienia częstego uczestniczenia we Mszy św.Eucharystia jako angażujące i zobowiązujące spotkanie z działającym Jezusem Chrystusem.

 • wymienia i opisuje poszczególne części Mszy św.

 • określa zależność między męką Jezusa na krzyżu a ofiarą Mszy św.

 • charakteryzuje znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijanina

 • szanuje Mszę św. jako uobecnienie męki Jezusa Chrystusa

 • daje świadectwo regularnego i w pełnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii

17. Cuda eucharystyczne – znaki dla wątpiących

– Potwierdzenie prawdziwej obecności Jezusa w Eucharystii.

– Umocnienie wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii.Eucharystia jako angażujące i zobowiązujące spotkanie z działającym Jezusem Chrystusem.

 • określa pojęcie cudu eucharystycznego

 • wymienia najbardziej znane cuda eucharystyczne

 • wskazuje na mapie przykładowe miejsca cudów eucharystycznych

 • wskazuje w najbliższym otoczeniu miejsca stałej adoracji Najświętszego Sakramentu

 • prezentuje historię wybranego cudu eucharystycznego

 • charakteryzuje wpływ cudów eucharystycznych na przeżywanie Mszy św.

 • uzasadnia wartość adoracji Najświętszego Sakramentu

 • daje świadectwo aktywnego uczestnictwa w adoracji Najświętszego Sakramentu

18. Z jak daleka można jeszcze wrócić? Sakrament pokuty i pojednania

– Zrozumienie, że wyznanie grzechów jest konieczne do oczyszczenia serca.

– Ukazanie potrzeby szczerego wyznania grzechów w sakramencie pokuty.Liturgia poszczególnych sakramentów.

 • określa spowiedź jako spotkanie z kochającym Ojcem,

 • wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania

 • wskazuje, kto w sakramencie pokuty przebacza nam grzechy

 • charakteryzuje rolę kapłana w sakramencie pokuty i pojednania

 • wyjaśnia, co należy zrobić, aby otrzymać odpuszczenie grzechów

 • omawia, jak realizuje praktykę częstego (codziennego) rachunku sumienia

 • wskazuje, w jaki sposób przygotowuje się do szczerego wyznania grzechów

19. Naznaczeni męką Chrystusa – święci stygmatycy

– Poznanie stygmatów jako niezwykłego daru – znaku szczególnej więzi z Chrystusem.

– Pragnienie spotkania z Bogiem przy pomocy świętych i patronów.Przykłady osób powołanych.

Biblijne wzorce modlitwy oraz przykłady świętych, będących mistrzami modlitwy. • definiuje pojęcia: stygmaty, stygmatycy

 • wymienia kilku znanych stygmatyków

 • wskazuje duchowe owoce życia stygmatyków.

 • wyjaśnia dar stygmatów jako zaproszenie do udziału w zbawczej męce Chrystusa

 • charakteryzuje szczególną więź świętych stygmatyków z Chrystusem

 • prezentuje postawę szacunku wobec ludzi naznaczonych cierpieniem

 • wskazuje, w jaki sposób angażuje się w pomoc cierpiącym w najbliższym otoczeniu

 • modli się za wstawiennictwem świętych stygmatyków i daje o tym świadectwo wobec klasy

20. Wiara i rozum w poszukiwaniu prawdy

– Ukazanie wiary i rozumu jako uzupełniających się dróg poznania rzeczywistości.

– Rozwijanie przekonania o istnieniu dwojakiego porządku poznania: rozumu i wiary.Drogi poznania Boga.

Relacja między wiarą a naukami przyrodniczymi. • definiuje pojęcia: ateizm, agnostycyzm, racjonalizm, fideizm

 • podaje przykłady osób ze świata nauki wyznających wiarę w Chrystusa

 • charakteryzuje wzajemne relacje rozumu i wiary jako dziedzin poznania

 • uzasadnia brak sprzeczności między wiarą i rozumem

 • samodzielnie poszukuje literatury pogłębiającej wiarę i relacjonuje wobec klasy swe poszukiwania

21. Znaki firmowe Boga – owoce Ducha Świętego

– Poznanie skutków działania Ducha Świętego.

– Współpraca z Duchem Świętym i wykorzystanie Jego darów.Tajemnica Boga Trójjedynego.

Powołanie chrześcijańskie. • wymienia owoce Ducha Świętego

 • rozpoznaje działanie Ducha Świętego w swoim życiu

 • rozróżnia dobre i złe owoce ludzkiego życia

 • wskazuje, w jaki sposób zaprasza Ducha Świętego do codzienności swojego życia

 • podaje przykłady sytuacji, gdy stara się czynić dobro, aby cieszyć się owocami Ducha Świętego


III. „Nie dajcie się zwieść” – pułapki złudnej nadziei

Temat
jednostki
lekcyjnej

Cele katechetyczneTreści

podstawy programowejWymagania

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

22. Okultyzm – bogowie zastępczy

– Zrozumienie, że jest tylko jeden Bóg, który ma moc panowania nad czasem i historią.

– Uświadomienie, że każda praktyka okultystyczna jest grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu.Wiara w istnienie Boga.

Wszechmoc Boga. • określa praktyki okultystyczne jako wykroczenia przeciw pierwszemu przykazaniu

 • podaje przykłady praktyk okultystycznych

 • wymienia zagrożenia płynące z praktyk okultystycznych

 • wyjaśnia, na czym polega różnica pomiędzy uwielbieniem Boga a bałwochwalstwem

 • podaje przykłady sytuacji, gdy wyraża głębokie zaufanie do Boga

 • wskazuje, jak unika wszelkich przejawów bałwochwalstwa

23. Duch prorocki a wróżby

– Zrozumienie, że tylko Bóg zna przyszłość i w Jego ręku leżą losy świata i człowieka.

– Uświadomienie, że dar prorocki jest darem Bożym i tylko Bóg może odsłonić przed człowiekiem przyszłość.Rola Jezusa Chrystusa w historii zbawienia.

Religie a sekty. • wymienia współczesne formy wróżbiarstwa

 • wskazuje różnice pomiędzy prorokiem a wróżbitą

 • wykazuje niedorzeczność horoskopów

 • charakteryzuje zagrożenia płynące z korzystania z usług wróżbitów

 • wskazuje niebezpieczeństwo „niewinnych zabaw” wróżbiarskich

 • podaje przykłady, w jaki sposób sprzeciwia się wróżbiarskim praktykom

24. Czyją mocą? Cuda w imię Jezusa a magia

– Zrozumienie, że magia jest przeciwieństwem cudu i zawsze czyni nieszczęśliwym.

– Doprowadzenie do Jezusa, który może uzdrowić.Wszechmoc Boga.

Rola Jezusa Chrystusa w historii zbawienia.

Religie a sekty.


 • podaje przykłady uzdrowień dokonanych przez Jezusa i w Jego imię

 • wskazuje różnice pomiędzy magią a cudem

 • uzasadnia, że magia jest działaniem przeciwnym Bogu

 • charakteryzuje konsekwencje płynące z korzystania z seansów uzdrowicielskich, bioenergoterapii i homeopatii

 • podaje przykłady sytuacji, gdy wyraża wiarę w Boską moc Jezusa

 • podaje przykłady sytuacji, gdy odrzuca pseudomedyczne praktyki

25. Błogosławić, a nie przeklinać

– Zrozumienie, że błogosławieństwo niesie ze sobą moc Boga a przekleństwo angażuje siły demoniczne.

– Utwierdzenie wiary w moc błogosławieństwa i zachęcenie do jego praktykowania oraz przestrzeżenie przed wypowiadaniem przekleństw.Wiara w Opatrzność Bożą.

Miłość Boga do człowieka (miłosierdzie Boże). • podaje przykłady formuł błogosławieństwa i okoliczności ich wypowiadania

 • mówi z pamięci tekst błogosławieństwa Lb 6,24-26

 • wyjaśnia, że błogosławieństwo to dar Boga i znane jest już od czasów biblijnych jako forma liturgiczna

 • uzasadnia niszczycielską moc związaną z wypowiadaniem przekleństwa

 • charakteryzuje zagrożenia płynące z wzywania złych mocy w przekleństwie

 • podaje przykłady sytuacji, gdy wyraża wiarę w Boże błogosławieństwo spływające za pośrednictwem słów i gestów życzliwych ludzi

 • daje świadectwo, że wyrzeka się wszelkiego zła, życząc bliźnim jedynie dobra i Bożego błogosławieństwa

26. Dlaczego medalik, a nie amulet? Symbole, przed którymi trzeba się chronić

– Zrozumienie zagrożenia płynącego z noszenia przedmiotów okultystycznych, które rzekomo chronią przed złem.

– Zwrócenie uwagi na znacznie przedmiotów religijnych wynikających z religijności.Osoba i jej godność, wolność osoby.

Wiara w Opatrzność Bożą.

Religie a sekty.


 • wymienia pobłogosławione przedmioty służące wyrażaniu Bożej czci (medalik, różaniec, obrazek ze świętym wizerunkiem)

 • podaje przykłady współczesnych talizmanów

 • wyjaśnia, że talizman nie chroni przed złem

 • uzasadnia twierdzenie, że przedmioty okultystyczne mogą być powiązane z rzeczywistością demoniczną

 • uzasadnia wartość modlitwy różańcowej

 • ze czcią nosi medalik i chętnie modli się na różańcu, dając o tym świadectwo wobec klasy

 • uzasadnia, dlaczego wystrzega się wszelkich przedmiotów i praktyk okultystycznych

27. Chrześcijanie a ruchy parareligijne

– Poznanie nowych ruchów religijnych należących do nurtu New Age.

– Zrozumienie zagrożenia, jakie dla chrześcijaństwa niesie rozwój nowych

form pogańskich wierzeń i pseudoreligii.


Religie a sekty.

 • określa pojęcia: neopogaństwo, New Age, ruchy parareligijne

 • wskazuje argumenty przeciwko twierdzeniu o rzekomym końcu chrześcijaństwa

 • charakteryzuje niektóre ruchy parareligijne

 • wyjaśnia, jakie zagrożenie niesie przynależność do nowych ruchów parareligijnych

 • daje świadectwo o tym, jak podtrzymuje osobistą więź z Chrystusem poprzez systematyczną modlitwę i życie sakramentalne

 • przestrzega kolegów i koleżanki przed neopogańskimi zagrożeniami

28. Medytacja chrześcijańska a techniki medytacyjne Wschodu

– Poznanie bogactwa tradycji chrześcijańskiej medytacji.

– Zachęcenie do modlitwy medytacyjnej.Biblijne wzorce modlitwy oraz przykłady świętych, będących mistrzami modlitwy.

 • odróżnia techniki medytacyjne Wschodu od właściwej medytacji chrześcijańskiej

 • wskazuje, kto jest podmiotem medytacji chrześcijanina

 • prezentuje historię chrześcijańskiej medytacji

 • wyjaśnia zasady lectio divina

 • wyjaśnia, na czy polega modlitwa Jezusowa

 • opowiada, jak praktykuje proste formy medytacji chrześcijańskiej

 • aktywnie poszukuje miejsc i grup, które stosują modlitwę medytacyjną i zdaje relację z tych poszukiwań

29. Gra w reinkarnację – ile „żyć” mi zostało?

– Przypomnienie katolickiej nauki o nieśmiertelności duszy.

– Umocnienie wiary w zmartwychwstanie ciał i odrzucenie idei reinkarnacji.Pojęcia sądu szczegółowego i ostatecznego, nieba, czyśćca, piekła, zmartwychwstania umarłych i paruzji.

 • definiuje pojęcia: nieśmiertelność, zmartwychwstanie, reinkarnacja

 • wskazuje teksty biblijne mówiące o pośmiertnym losie człowieka

 • uzasadnia, że wiara w reinkarnację nie daje się pogodzić z chrześcijaństwem

 • charakteryzuje katolicką naukę o rzeczach ostatecznych człowieka

 • uzasadnia, że odpowiedzialnie przeżywa swoje życie jako jedyne i wyjątkowe

 • podaje, w jaki sposób w prowadzonych rozmowach broni prawdy o losie człowieka po śmierci

30. Niebo czy nirwana – gdzie czeka Bóg?

– Porównanie nauki o eschatologii wielkich religii świata.

– Ukierunkowanie ziemskiego życia na ostateczne zjednoczenie z Bogiem w miłości.Pojęcia sądu szczegółowego i ostatecznego, nieba, czyśćca, piekła, zmartwychwstania umarłych i paruzji.

 • wyjaśnia pojęcia: niebo, żydowski Eden, islamski dżannach, buddyjska nirwana

 • wskazuje teksty biblijne charakteryzujące rzeczywistość nieba

 • wylicza sposoby na osiągnięcie nieba w wielkich religiach świata

 • uzasadnia wartość dążenia do nieba zgodnie z nauką chrześcijańską

 • interpretuje dzieła sztuki obrazujące niebo

 • uzasadnia, że żyje nadzieją osiągnięcia nieba, gdzie czeka Bóg

31. Twój największy wróg – zbuntowany anioł

– Zapoznanie z pochodzeniem zła, jego działaniem w świecie.

– Umocnienie wiary w Boga, który wyzwala od zła i chroni od pokus.Wszechmoc Boga.

Wiara w Opatrzność Bożą.

Miłość Boga do człowieka (miłosierdzie Boże).


 • wskazuje biblijne teksty mówiące o istnieniu osobowego zła (szatana)

 • wymienia sposoby obrony przez wpływami złego ducha

 • określa, czym jest potępienie i piekło

 • charakteryzuje duchowe skutki ulegania złu

 • charakteryzuje niebezpieczeństwa związane z kultem szatana

 • podaje przykłady sytuacji, gdy zwraca się do św. Michała Archanioła jako sprzymierzeńca w walce z szatanem

 • wskazuje, w jaki sposób i dlaczego unika miejsc, symboli, słów, które mogą go narazić na wpływ szatana

32. Nadzieja zniewolonych – posługa egzorcysty

– Poznanie posługi egzorcysty wobec osób będących pod wpływem złego ducha.

– Uwrażliwienie na ludzkie uwikłania duchowe.Wszechmoc Boga.

Wiara w Opatrzność Bożą.

Miłość Boga do człowieka (miłosierdzie Boże).


 • podaje, kim jest egzorcysta i na czym polega jego posługa

 • wymienia warunki posługi egzorcysty

 • wymienia sytuacje, w których potrzebna jest pomoc egzorcysty (stopnie zniewolenia duchowego)

 • odróżnia proste modlitwy o uwolnienie od egzorcyzmu właściwego (Rytuał rzymski) zarezerwowanego dla egzorcysty

 • uzasadnia, że egzorcyzmy służą budowaniu głębszej relacji z Bogiem

 • odnajduje sposób kontaktu z egzorcystą (strona internetowa diecezji)

 • wspiera modlitwą egzorcystów w ich posłudze
  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna