Azp/PN/13/2014 Lublin, 08. 05. 2014 rPobieranie 12.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.17 Kb.

AZP/PN/13/2014


Lublin, 08.05.2014 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia szkoleń w ramach projektu „PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z podziałem na 3 części, dotyczy części:

część 2 – Zakres szkolenia: „Wychowanie przez turystykę i promocja zdrowego stylu życia młodych ludzi”,

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dalej ustawą Pzp, informuję, że w ww. postępowaniu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, jako najkorzystniejsza została wybrana:Część 2 – oferta nr 1 złożona przez Andrzej Soroka, ul. Adamki 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 8 550,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100).
Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty, które uzyskały największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp (cyt. „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2, jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.Załączniki:

1. Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.W imieniu Zamawiającego
dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP w Lublinie


Załącznik nr 1
Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
Część 2

Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Punktacja przyzna w kryterium oceny ofert: CENA 100%

Łączna punktacja

1

Andrzej Soroka, ul. Adamki 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski

8 550,00 zł

100

100
Pobieranie 12.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna