Azp/PN/6/2012 Odpowiedź na zapytania Zmiana treści siwz dotyczyPobieranie 31.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar31.3 Kb.
Lublin, dn. 29.03.2012 r.
AZP/PN/6/2012

Odpowiedź na zapytania

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych, sączków i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

z podziałem na 54 części.
W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje jego treść wraz z odpowiedziami.

Ponadto Zamawiający informuję, iż w związku ze złożonymi zapytaniami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Pytanie nr 1 dot. części 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników o zbliżonych objętościach


z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w celu pokrycia zapotrzebowania Zamawiajacego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na brak danych na jaki asortyment Pytający chce zamienić.


Pytanie nr 2 dot. części 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników o zbliżonych objętościach


z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w celu pokrycia zapotrzebowania Zamawiajacego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na brak danych na jaki asortyment Pytający chce zamienić.


Pytanie nr 3 dot. Części 17 poz.1; 4; 6

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1, 4, 6, do osobnego pakietu, w celu oddzielenia akcesoriów


i odczynników chromatograficznych od specjalistycznych odczynników. Pozwoli to rozszerzyć grupę potencjalnych Wykonawców, a Zamawiającemu da możliwość wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 4 dot. §5 ust. 1 i 2 projektu umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §5 ust. 1 i 2 ?

Proponujemy zapis:

1/ w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 w zakresie załatwienia reklamacji, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii przedmiotu umowy zawierającej wady, za każdy dzień zwłoki
w załatwieniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanego towaru.

2/ za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 umowy przekraczającym 5 dni robocze liczone od daty otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zamówienia przez Odbiorcę, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wartości nie zrealizowanej części tego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonego w terminie towaru.Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §5 ust. 1 i 2 projektu umowy w zakresie pkt 1.1/ i 1. 2/


Pytanie nr 5 dot. §4 ust. 6 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §4 ust. 6 ?

Proponujemy zapis:

Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji zgłoszonej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymaniaOdpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §4 ust. 6 projektu umowy.


Pytanie nr 6 dot. części 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z Pakietu 1 Czterochlorku węgla?

Od dnia 1 maja 2004 istnieje zakaz obrotu SZWO (Substancje Zubażające Warstwę Ozonową)
w obrębie Państw Unii Europejskiej z wyjątkiem substancji do zastosowań nieodzownych (prace laboratoryjne i analityczne).

Wykaz prac uznawanych za prace laboratoryjne i analityczne, w których mogą być zastosowane substancje kontrolowane został opublikowany w Monitorze Polskim Nr 22 poz. 396 z 2002r

Wobec powyższego prosimy o wykreślenie tej pozycji z postępowania przetargowego

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z pakietu 1 czterochlorku węgla.


Pytanie nr 7 dot. części 48 poz. 5

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści odczynnik w opakowaniu 3 x 28,5ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik w opakowaniu 3 x 28,5ml


Pytanie nr 8 dot. części 48 poz. 8

Czy Zamawiający w Załączniku nr 48 poz. 8 dopuści odczynnik w opakowaniu 4x35ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik w opakowaniu 4x35ml.


Pytanie nr 9 dot. części 48 poz. 34

Czy Zamawiający w pozycji 34 dopuści odczynnik do oznaczania albuminy w opakowaniu 6x60ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania albuminy w opakowaniu 6x60ml.


Pytanie nr 10 dot. części 48 poz. 35

Czy Zamawiający w pozycji 35 dopuści odczynnik do oznaczania białka całkowitego


w opakowaniu 6x60ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania białka całkowitego w opakowaniu 6x60ml


Pytanie nr 11 dot. części 48 poz. 36

Czy Zamawiający w pozycji 36 dopuści odczynnik do oznaczania bilirubiny bezpośredniej


w opakowaniu 5x48ml, 1x30ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania bilirubiny bezpośredniej w opakowaniu 5x48ml, 1x30ml


Pytanie nr 12 dot. części 48 poz. 37

Czy Zamawiający w pozycji 37 dopuści odczynnik do oznaczania cholesterolu w opakowaniu 6x120ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania cholesterolu w opakowaniu 6x120ml


Pytanie nr 13 dot. części 48 poz. 38

Czy Zamawiający w pozycji 38 dopuści odczynnik do oznaczania Cholesterolu HDL


w opakowaniu 2x25ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania Cholesterolu HDL w opakowaniu 2x25ml.


Pytanie nr 14 dot. części 48 poz. 39

Czy Zamawiający w pozycji 39 dopuści odczynnik do oznaczania glukozy w opakowaniu 6x60ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania glukozy w opakowaniu 6x60ml.


Pytanie nr 15 dot. części 48 poz. 40

Czy Zamawiający w pozycji 40 dopuści odczynnik do oznaczania kreatyniny w opakowaniu 5x48ml, 1x60ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania kreatyniny w opakowaniu 5x48ml, 1x60ml.


Pytanie nr 16 dot. części 48 poz. 41

Czy Zamawiający w pozycji 41 dopuści odczynnik do oznaczania kwasu moczowego


w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania kwasu moczowego w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml


Pytanie nr 17 dot. części 48 poz. 42

Czy Zamawiający w pozycji 42 dopuści odczynnik do oznaczania mocznika w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania mocznika w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml.


Pytanie nr 18 dot. części 48 poz. 43

Czy Zamawiający w pozycji 43 dopuści odczynnik do oznaczania trójglicerydów w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania trójglicerydów w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml.
Pytanie nr 19 dot. części 48 poz. 44

Czy Zamawiający w pozycji 44 dopuści odczynnik do oznaczania ALAT w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania ALAT w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml.


Pytanie nr 20 dot. części 48 poz. 45

Czy Zamawiający w pozycji 45 dopuści odczynnik do oznaczania ASAT w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania ASAT w opakowaniu 5x96ml, 1x120ml.


Pytanie nr 21 dot. części 48 poz. 46

Czy Zamawiający w pozycji 46 dopuści odczynnik do oznaczania dehydorgenazy mleczanowej


w opakowaniu 5x24ml, 1x30ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania dehydorgenazy mleczajowej w opakowaniu 5x24ml, 1x30ml.


Pytanie nr 22 dot. części 48 poz. 47

Czy Zamawiający w pozycji 47 dopuści odczynnik do oznaczania fosfatazy alkalicznej


w opakowaniu 5x48ml, 1x60ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania fosfatazy alkalicznej w opakowaniu 5x48ml, 1x60ml.


Pytanie nr 23 dot. części 48 poz. 48

Czy Zamawiający w pozycji 48 dopuści odczynnik do oznaczania magnezu w opakowaniu 6x60ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania magnezu w opakowaniu 6x60ml.


Pytanie nr 24 dot. części 48 poz. 49

Czy Zamawiający w pozycji 49 dopuści odczynnik do oznaczania fosfatazy alkalicznej


w opakowaniu 6x60ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania fosfatazy alkalicznej w opakowaniu 6x60ml.


Pytanie nr 25 dot. części 48 poz. 50

Czy Zamawiający w pozycji 50 dopuści odczynnik do oznaczania żelaza w opakowaniu 5x48ml, 1x60ml?Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania żelaza w opakowaniu 5x48ml, 1x60ml.


Pytanie nr 26 dot. części 48 poz. 51

Czy Zamawiający w pozycji 51 dopuści odczynnik do oznaczania zdolności wiązania żelaza


w opakowaniu 2x20ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania zdolności wiązania żelaza w opakowaniu 2x20ml.Pytanie nr 27 dot. części 20

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie dokładnych nr katalogowych do załącznika nr 20.Odpowiedź

Zamawiający nie podaje numerów katalogowych.


Pytanie nr 28 dot. części 26 poz. 6; 7; 13

Pozycja 6, 7, 13: prosimy o wyłączenie tej pozycji z zadania, Umożliwi to sporządzenie oferty na pozostałe pozycje.Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z części 26 poz. 6; 7; 13.


Pytanie nr 29 dot. części 26 poz. 17

Pozycja 17: produkt wycofany; jako zamiennik proponujemy GeneRuler™ 1 kb Plus DNA L-adder, 75-20,000 bp. Czy Zamawiający zaakceptuje zamiennik?Odpowiedź

Zamawiający akceptuje proponowany zamiennik.


Pytanie nr 30 dot. części 35 poz. 3

Pozycja 3: produkt wycofany z oferty; jako zamiennik. proponujemy GeneRuler™ I kb Plus DNA


Ladder, 75-20,000 bp. Czy Zamawiający zaakceptuje zamiennik?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje proponowany zamiennik.


Pytanie nr 31 dot. części 35 poz. 7

Pozycja 7: Czy Zamawiający zaakceptuje opakowania 5 mg (15 opakowań)Odpowiedź

Zamawiający akceptuje opakowania 5mg (15 opakowań)


Pytanie nr 32 dot. części 35 poz. 17; 18

Pozycja I7; 18 prosimy o podanie ilości zasad każdego startera.Odpowiedź

Ilość zasad 28


Pytanie nr 33 dot. części 21 poz. 35

Pozycja 35: prosimy o wyłączenie z zadania.Odpowiedź

Zamawiający wyłącza(usuwa) pozycję 35 z załącznika nr 21 do SIWZ. W załączniku nr 21 do SIWZ należy w poz. 35 w kolumnie nr 6, 7, 8, 9 dotyczącej wyceny wstawić kreski.


Pytanie nr 34 dot. części 21 poz. 39

Pozycja 39: prosimy o podanie zakresu rozdziału markeraOdpowiedź

Zakres rozdziału markera od 14,4 kDa do 116 kDa.


Ponadto:

Zamawiający informuje, iż usuwa pozycję 2; 6; 7 z załącznika nr 50 do SIWZ. W załączniku nr 50 do SIWZ należy w poz. 2; 6; 7 w kolumnie nr 6, 7, 8, 9 dotyczącej wyceny wstawić kreski.


W imieniu Zamawiającego zatwierdził:

dr inż. Henryk Bichta – Kanclerz UP w Lublinie

Strona z

: szp
szp -> Warszawa, dnia 18. 08. 2015r
szp -> Oddział Wewnętrzny
szp -> Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiowerterów – defibrylatorów – nr sprawy 84/2008
szp -> OGŁoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 207. 000 euro na dostawę odczynników I drobnego sprzętu jednorazowego do analizatora Radiometer abl 835, nr postępowania 20/2014 Zamawiający
szp -> Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w segmenty leża wykonane z perforowanej stali
szp -> Prace remontowo-budowlane w pokojach, pom. Sanitarno-kuchennych I gospodarczych oraz w holu na parterze I w portierni
szp -> 4 Bydgoski Pułk Dowodzenia. Zarys historii
szp -> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 -system do rekonstrukcji acl 1 mocowanie udowe
szp -> Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 200. 000 Euro zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
szp -> Rozwinięcie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 3

Pobieranie 31.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna