Badania diagnostyczne wykonywane w ramach programuPobieranie 33.18 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar33.18 Kb.
Załącznik B.70.
LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)


ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO

ŚWIADCZENIOBIORCY

SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW

W PROGRAMIE

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

 1. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem afliberceptem

Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Każdorazowo pacjenta do podania kolejnej dawki leku kwalifikuje lekarz prowadzący.  1. Kryteria kwalifikacji

 1. obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej), klasycznej, ukrytej lub mieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) zajmującej ponad 50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT (optycznej koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej;

 2. wiek powyżej 45. roku życia;

 3. wielkość zmiany mniejsza niż 12 DA (12 powierzchni tarczy nerwu wzrokowego);

 4. najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA) w leczonym oku 0,1-0,8 określona według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS);

 5. zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych;

 6. brak dominującego zaniku geograficznego;

 7. brak dominującego wylewu krwi.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

  1. Kryteria włączenia do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach jednorodnych grup pacjentów

Do programu kwalifikowani są również pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy B02 - Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF/rekombinowanego białka fuzyjnego - pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do programu. Jeżeli wykazano w tym czasie skuteczność leczenia, wtedy terapia powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.

  1. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu pacjenta z programu zgodnie z kryteriami wyłączenia.

  1. Kryteria wyłączenia

 1. nadwrażliwość na aflibercept lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

 2. czynne zakażenie oka lub jego okolic;

 3. czynne ciężkie zapalenie wnętrza gałki;

 4. okres ciąży lub karmienia piersią;

 5. wystąpienie działań niepożądanych związanych z lekiem uniemożliwiających jego dalsze stosowanie;

 6. przedarciowe odwarstwienie siatkówki lub otwór w plamce 3. lub 4. stopnia;

 7. progresja choroby definiowana jako:

 1. pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) o ≥ 30 liter uzyskanych na tablicy ETDRS (lub odpowiednio ekwiwalent wg tablicy Snellena) w porównaniu z ostatnią oceną ostrości wzroku utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące

lub

 1. pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) do wartości ≤ 0,05 określonej według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS) utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące,

lub

 1. pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) o ≥ 30 liter uzyskanych na tablicy ETDRS (lub odpowiednio ekwiwalent wg tablicy Snellena) utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące w porównaniu z ostrością wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) uzyskaną w momencie kwalifikacji do programu.

2. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ranibizumabem

Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Każdorazowo pacjenta do podania kolejnej dawki leku kwalifikuje lekarz prowadzący.

2.1. Kryteria kwalifikacji


 1. obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej), klasycznej, ukrytej lub mieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) zajmującej ponad 50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT (optycznej koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej;

 2. wiek powyżej 45. roku życia;

 3. wielkość zmiany mniejsza niż 12 DA (12 powierzchni tarczy nerwu wzrokowego);

 4. najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA) w leczonym oku 0,1-0,8 określona według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS);

 5. zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych;

 6. brak dominującego zaniku geograficznego;

 7. brak dominującego wylewu krwi.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

2.2. Kryteria włączenia do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach jednorodnych grup pacjentów

Do programu kwalifikowani są również pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy B02 - Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF/rekombinowanego białka fuzyjnego pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do programu. Jeżeli wykazano w tym czasie skuteczność leczenia, wtedy terapia powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.2.3. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu pacjenta z programu zgodnie z kryteriami wyłączenia.2.4. Kryteria wyłączenia

 1. nadwrażliwość na ranibizumab lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

 2. czynne zakażenie oka lub jego okolic;

 3. czynne ciężkie zapalenie wnętrza gałki;

 4. okres ciąży lub karmienia piersią;

 5. wystąpienie działań niepożądanych związanych z lekiem uniemożliwiających jego dalsze stosowanie;

 6. przedarciowe odwarstwienie siatkówki lub otwór w plamce 3. lub 4. stopnia;

 7. progresja choroby definiowana jako:

 1. pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) o ≥ 30 liter uzyskanych na tablicy ETDRS (lub odpowiednio ekwiwalent wg tablicy Snellena) w porównaniu z ostatnią oceną ostrości wzroku utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące

lub

 1. pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) do wartości ≤ 0,05 określonej według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS) utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące,

lub

 1. pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) o ≥ 30 liter uzyskanych na tablicy ETDRS (lub odpowiednio ekwiwalent wg tablicy Snellena) utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące w porównaniu z ostrością wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) uzyskaną w momencie kwalifikacji do programu.

 1. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem afliberceptem

  1. Dawkowanie afliberceptu

 1. zalecana dawka afliberceptu wynosi 2 mg, co odpowiada 50 mikrolitrom roztworu (0,05ml) na jedno wstrzyknięcie doszklistkowe;

 2. leczenie afliberceptem rozpoczyna się od jednego wstrzyknięcia na miesiąc przez trzy kolejne miesiące, a następnie lek podaje się w postaci jednego wstrzyknięcia co 2 miesiące;

 3. po pierwszych 12 miesiącach leczenia afliberceptem odstęp pomiędzy dawkami można wydłużyć – kolejne dawki podaje się w razie stwierdzenia aktywności choroby w postaci płynu podsiatkówkowego lub śródsiatkówkowego związanego z neowaskularyzacją podsiatkówkową;

 4. po pierwszych 12 miesiącach leczenia nie ma potrzeby comiesięcznego monitorowania pomiędzy iniekcjami, jednak badania kontrolne pacjenta muszą być wykonywane nie rzadziej niż co 2 miesiące;

 5. w przypadku pacjentów zakwalifikowanych do programu, którzy rozpoczęli wcześniej leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy B02 - Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF/rekombinowanego białka fuzyjnego, schemat dawkowania należy dostosować do etapu leczenia, na jakim znajduje się pacjent.

 1. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ranibizumabem

2.1. Dawkowanie ranibizumabu

 1. zalecana dawka ranibizumabu wynosi 0,5 mg, co odpowiada 50 mikrolitrom roztworu (0,05 ml) na jedno wstrzyknięcie doszklistkowe;

 2. leczenie rozpoczyna się od jednej iniekcji na miesiąc do czasu uzyskania maksymalnej ostrości wzroku lub braku cech aktywności choroby tj. braku zmian w ostrości wzroku oraz innych objawów przedmiotowych choroby podczas kontynuowania leczenia;

 3. następnie odstępy pomiędzy podaniem kolejnych dawek oraz częstotliwość wykonywania badań kontrolnych są ustalane przez lekarza prowadzącego i powinny być uzależnione od aktywności choroby, ocenianej na podstawie ostrości wzroku lub parametrów anatomicznych;

 4. odstęp pomiędzy wstrzyknięciem dwóch dawek do tego samego oka powinien wynosić co najmniej 4 tygodnie;

 5. w przypadku, gdy odstęp między podaniem kolejnych dawek został ustalony na więcej niż 2 miesiące, badania kontrolne pacjenta muszą być wykonywane nie rzadziej niż co 2 miesiące;

 1. w przypadku pacjentów zakwalifikowanych do programu, którzy rozpoczęli wcześniej leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy B02 - Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF/rekombinowanego białka fuzyjnego, schemat dawkowania należy dostosować do etapu leczenia, na jakim znajduje się pacjent.

 1. Wstrzymanie podawania leku

Podawanie leku należy odroczyć, jeżeli wystąpi:

 1. pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA):

 1. o ≥ 30 liter uzyskanych na tablicy ETDRS (lub odpowiednio ekwiwalent wg tablicy Snellena)

lub

 1. do wartości ≤ 0,05 określonej według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS)

- w porównaniu z ostatnią oceną ostrości wzroku.

Utrzymywanie się pogorszenia ostrości wzroku na tym poziomie, tj. o ≥ 30 liter uzyskanych na tablicy ETDRS (lub odpowiednio ekwiwalent wg tablicy Snellena) lub do wartości ≤ 0,05 (określonej jak wyżej) w ciągu 2 następnych comiesięcznych badań jest równoznaczne z wyłączeniem z programu. 1. ciśnienie śródgałkowe ≥ 30 mmHg (utrzymujące się pomimo leczenia);

 2. rozerwanie siatkówki;

 3. wylew podsiatkówkowy obejmujący centrum dołka siatkówki lub jeśli wielkość wylewu wynosi ≥ 50% całkowitej powierzchni zmiany;

 4. przeprowadzenie lub planowanie operacji wewnątrzgałkowej (o długości okresu wstrzymania podawania leku przed lub po operacją decyduje lekarz prowadzący).

O terminie podania kolejnej dawki leku po odroczeniu decyduje lekarz prowadzący – z zastrzeżeniem kryteriów wyłączenia z programu.

 1. Zmiana leku podczas leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

W przypadku braku zadowalającej skuteczności leczenia na wniosek lekarza prowadzącego dopuszczalna jest zmiana dotychczas podawanego leku (pod warunkiem niespełnienia kryteriów wyłączenia z programu) na lek z inną substancją czynną finansowaną w ramach programu – po uzyskaniu zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

Do wniosku należy załączyć proponowany schemat dawkowania leku stosowanego po zmianie. 1. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem afliberceptem

  1. Badania przy kwalifikacji

 1. badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS;

 2. OCT (optyczna koherentna tomografia);

 3. fotografia dna oka;

 4. angiografia fluoresceinowa (w przypadkach trudnych z diagnostycznego punktu widzenia - angiografia indocyjaninowa) - w przypadku uczulenia na barwnik stosowany w angiografii lub w razie wystąpienia innych jednoznacznych przeciwwskazań do wykonania tego badania można od niego odstąpić. Fakt odstąpienia od badania należy opisać w dokumentacji medycznej pacjenta i przekazać do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

  1. Monitorowanie leczenia

 1. badania przeprowadzane przed każdym podaniem afliberceptu (w dniu podania leku) zgodnie z harmonogramem dawkowania oraz nie rzadziej niż co 2 miesiące po pierwszych 12 miesiącach leczenia:

 1. badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS,

 2. OCT (optyczna koherentna tomografia),

 3. opcjonalnie - fotografia dna oka,

 4. opcjonalnie - angiografia fluoresceinowa (w przypadkach trudnych z diagnostycznego punktu widzenia - angiografia indocyjaninowa).

2. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ranibizumabem

2.1. Badania przy kwalifikacji

 1. badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS;

 2. OCT (optyczna koherentna tomografia);

 3. fotografia dna oka;

 4. angiografia fluoresceinowa (w przypadkach trudnych z diagnostycznego punktu widzenia – angiografia indocyjaninowa) - w przypadku uczulenia na barwnik stosowany w angiografii lub w razie wystąpienia innych jednoznacznych przeciwwskazań do wykonania tego badania można od niego odstąpić. Fakt odstąpienia od badania należy opisać w dokumentacji medycznej pacjenta i przekazać do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

2.2. Monitorowanie leczenia

 1. badania przeprowadzane przed każdym podaniem ranibizumabu (w dniu podania leku) zgodnie z harmonogramem dawkowania oraz nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, jeżeli odstęp między podaniem kolejnych dawek został ustalony na więcej niż 2 miesiące:

 1. badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS,

 2. OCT (optyczna koherentna tomografia),

 3. opcjonalnie - fotografia dna oka,

 4. opcjonalnie - angiografia fluoresceinowa (w przypadkach trudnych z diagnostycznego punktu widzenia – angiografia indocyjaninowa).

3. Monitorowanie programu

 1. przekazywanie do NFZ zakresu informacji sprawozdawczo – rozliczeniowych w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zgodnie z wymaganiami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

 2. uzupełnianie danych zawartych w rejestrze Leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (SMPT - AMD), dostępnym za pomocą aplikacji internetowej udostępnionej przez OW NFZ, z częstotliwością zgodną z opisem programu oraz na zakończenie leczenia.

Dane dotyczące monitorowania leczenia należy gromadzić w dokumentacji pacjenta i każdorazowo przedstawiać na żądanie kontrolerom NFZ.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna