Badania kliniczne prowadzone w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów-Tabela archiwalnaPobieranie 209.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar209.08 Kb.

Badania kliniczne prowadzone w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów-Tabela archiwalna

L.p.

Nr protokołu

Zleceniodawca badania

Sponsor badania

Główny badacz

Data rozpoczęcia badania

Nr CEBK

Nr polisy

Tytuł badania

Data wstrzymania rekrutacji

Data zamknięcia badania

1.

20050244

PPD Poland

AMGEN

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau07.12.2006

403/UR/CEBK/11/06

000-06-433-05846260

Allianz


Randomizowane, podwónie zaślepione, wieloośrodkowe badanie porównujące preparat denosumab z kwasem zolendronowym (Zometa®) w leczeniu przerzutów do kości u chorych z zaawansowanym rakiem (wykluczając raka sutka i raka gruczołu krokowego) lub szpiczakiem mnogim

Maj 2008


14.06.2010


2.

HYT 105962

GSK Poland

GlaxoSmith Kline

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau19.12.2006

382/UR/CEBK/11/06

PLCANA 00610/110

Ace europeRandomizowane,prowadzone metodą otwartą badanie Fazy III porównujące efekty stosowania doustnego topotekanu podawanego razem z radioterapią na cały obszar mózgu z efektami samej radioterapii na cały obszar mózgu u chorych z przerzutami do mózgu w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca

23.12.2010

08.10.2012

3.

EMR 62206-017

ICON Plc Poland

Merck KGaA

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau27.02.2007

67/UR/CEBK/02/07

16/3014483/00

HDI GERLINGOtwarte, randomizowane badanie II fazy prowadzone wśród pacjentów z postacią rozległą raka drobnokomórkowego płuca po wstepnej odpowiedzi (całkowitej lub częściowej) na leczenie preparatami platyny, w celu oceny działania EMD 273066 podawanego po niskiej dawce cyklofosfamidu na progresję choroby oraz przeżycie w porównaniu z najlepszym leczeniem podtrzymującym

Kwiecień 2009

03.12.2010

4.

AMG 386

20060159


Amgen Poland

AMGEN

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau31.10.2007

294/UR/CEBK/08/07

16/3015267/00

HDI GERLINGWieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne fazy 2 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa oraz tolerancji skojarzonego leczenia sorafenibu z AMG 386 lub placebo u pacjentów z rozsianym jasnokomórkowym rakiem nerki

Wrzesień 2008

Brak pacjentów-ośrodek do zamknięcia

5.

AMG 655

20060295


Amgen Poland

AMGEN

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau28.07.2008

164/UR/CEBK/04/08

8810038

AXA


Badanie fazy 1b/2 dotyczące zastosowania AMG 655 w skojarzeniu z paklitakselem i karboplatyną w leczeniu pierwszego rzutu raka niedrobnokoórkowego płuca w zaawansowanym stadium rozwoju klinicznego

Listopad 2008

12.10.2012


6.

EFC10261/VITAL

Sanofi-Aventis

Polska


Sanofi-Aventis Research

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau03.01.2008

416/UR/CEBK/11/07

PLCANA00699110

Ace europeMiędzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące zastosowanie afliberceptu i placebo u pacjentów leczonych docetakselem jako leczeniem drugiego rzutu po niepowodzeniu jednego schematu leczenia opartego na związkach platyny, w terapii miejscowego zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).

Luty 2010

17.05.2012

7.

ARQ 197-209

ICON Plc Poland

ArQule

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau15.12.2008

391/UR/CEBK/11/07

16/3015667/00

HDI GERLINGRandomizowane badanie fazy 2 terapii erlotinibem plus ARQ 197 w porównaniu z erlotinibem plus placebo u leczonych wcześniej pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc.Sierpień 2009

13.12.2010

8.

BO21160

Covance Polska

F. Hoffmann-La Roche

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau11.03.2009

06/UR/CEBK/01/09

PO/00054493/2008

Randomizowane badanie, kontrolowane placebo prowadzone w celu określenia wpływu dwóch schematów dawkowania preparatu R1507 lub placebo, obu w skojarzeniu z erlotynibem (Tarceva®), na czas przeżycia wolny od progresji choroby u pacjentów z zaawansowanym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których stwierdzono progresję choroby po chemioterapii pierwszej lub drugiej linii.


Maj 2009


04.08.2010


9.

CASA 404

Novartis Polska

Novartis

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau29.04.2009


76/UR/CEBK/02/09

COB 0017389

HDI AsekuracjaWieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badania fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające ASA404 w połączeniu z paklitakselem i karboplatyną jako leczenie pierwszej linii z powodu miejscowego zaawansowanego lub przerzutowego (stadium IIIb/IV) raka niedrobnokomórkowego płuc.


Sierpień 2009


26.11.2010


10.

NO21746

Roche Polska

F. Hoffmann-La Roche

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau06.05.2009


104/UR/CEBK/03/09

PO/00059926/2008

Badanie otwarte, mające na celu ocenę efektów terapii lekiem R1507 (RO4858696) w skojarzeniu z lekiem Tarceva® na przeżywalność pacjentów wolną od progresji u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuc stopnia IIIB/IV w stanie progresji choroby po klinicznie korzystnych wynikach monoterapii erlotynibem w drugiej lub trzeciej linii leczenia.

Listopad 2009

06.09.2010


11.

EFC6521 (SAVE-ONCO)

Icon Plc Poland

Sanofi-Aventis Research

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau20.05.2009


417/UR/CEBK/10/08

PLCANA00699

Ace europeMiędzynarodowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą oraz kontrolą placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania AVE5026 w prewencji żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej (VTE – Venous Thromboembolism) u pacjentów nowotworowych, obarczonych wysokim ryzykiem VTE i poddawanych chemioterapii.03.05.2010


15.02.2011


12.

BO21015

Covance Polska

F. Hoffmann-La Roche

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau25.05.2009

38/UR/CEBK/01/09

PO/02/035271/00/2008

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie II fazy mające na celu zbadanie, czy biomarkery korelują z efektem leczenia u pacjentów, z zaawansowanym lub nawrotowym niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy są leczeni bewacizumabem (w dawce 7,5 mg/kg lub 15 mg/kg) w skojarzeniu z chemioterapią opartą na karboplatynie (z gemcytabiną lub paklitakselem), którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii


Październik 2009


20.08.2011


13.

A4061039

Pfizer Polska

Pfizer

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau23.07.2009

64/UR/CEBK/02/09

0361002689

CHARTIS


Randomizowane badanie fazy II oceniające schemat cisplatyny i pemetreksedu z AG-013736 w porównaniu do cisplatyny i pemetreksedu w pierwszej linii leczenia pacjentów z niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca.Marzec 2009

19.06.2012

14.

OAM4558G

Parexel Polska

Genentech

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau04.09.2009

245/UR/CEBK/06/09

PLCANA00556108

Ace europeWieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne 2 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, celem oceny bezpieczeństwa stosowania oraz działania preparatu MetMAb, monowalentnego przeciwciała skierowanego przeciw receptorom Met, podawanego pacjentom z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc w połączeniu z preparatem Tarceva® (erlotinib).

31.10.2010


11.05.2012


15.

ITACA

Averion Polska

Uniwersytet Turyński – Wydział Nauk Klinicznych i Biologicznych

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau09.09.2009


319/UR/CEBK/08/09

COA 002738

HDI AsekuracjaWieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy porównujące stosowanie chemioterapii uzupełniającej opartej na ocenie profilu farmakogenetycznego ze standardową chemioterapią uzupełniającą, u pacjentów po całkowitej resekcji raka niedrobnokomórkowego płuca w stadium zaawansowania II-IIIA.

02.09.2010


Brak pacjentów-ośrodek do zamknięcia


16.

H3E-EW-S124

ICON Plc Polska

Eli-Lilly

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau28.09.2009

62/UR/CEBK/02/09

000-08-440-05860513

Allianz


Badanie III fazy, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, oceniające podtrzymujące podawanie pemetreksedu w połączeniu z najlepszą terapią wspomagającą w porównaniu ze stosowaniem najlepszej terapii wspomagającej bezpośredniu po leczeniu indukcyjnym przy pomocy pemetreksedu + cisplatyny u pacjentów z zaawansowanym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Kwiecień 2009

15.06.2012

17.

AMR PH GL 2007 CL 001

ICON Plc Polska

Celgene Corporation

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau17.11.2009

398/UR/CEBK/10/08

16/3015978/00

HDI GERLINGRandomizowane, otwarte, międzynarodowe badanie kliniczne fazy III porównujące amrubicynę z topotekanem u pacjentów z rozsianym lub ograniczonym oraz wrażliwym lub opornym na leczenie rakiem drobnokomórkowym płuca po niepowodzeniu chemioterapii pierwszego rzutu.

Grudzień 2009

29.03.2011


18.

BI: 1199.13

Parexel Polska

Boehringer Ingelheim

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau25.11.2009

182/UR/CEBK/05/09

000-08-44-05860566

Allianz


Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby dla oceny skuteczności i bezpieczeństwa doustnego preparatu BIBF 1120 podawanego wraz ze standardową terapią docetaxelem, w porównaniu z placebo podawanym wraz ze standardową terapią docetaxelem, w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc w stadium IIIB/IV lub w stadium nawrotu, po niepowodzeniu chemioterapii pierwszego rzutu.

09.02.2011


28.01.2013

19.

AMG 20060534

Amgen Polska

AMGEN

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau12.01.2010.


124/UR/CEBK/04/09

390/1396622/14472/00 HDI GERLING

Badanie fazy 1b/2 dotyczące stosowania AMG 479 lub AMG 102 w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny w leczeniu pierwszego rzutu postaci rozległej raka drobnokomórkowego płuca.


17.11.2010.


11.09.2013

20.

CS7017-A-U202

INC Research Polska

DAIICHI-SANKYO

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau


08.02.2010

11/UR/CEBK/01/10

COB 0022652

Randomizowane badanie fazy 2 nad zastosowaniem karboplatyny/paklitakselu w połączeniu z preparatem CS-7017 lub bez niego w leczeniu pacjentów z przerzutowym niedrobno komórkowym rakiem płuc, niepoddawanych dotychczas chemioterapii.


30.11.2010


06.11.2011


21.

CP11-0805

PPD Poland

ImClone LLC

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau22.02.2010

52/UR/CEBK/02/10

000-09-440-05866891

Allianz


Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy III porównujące chemioterapię obejmującą pemetreksed i cisplatynę oraz IMC-11F8 z chemioterapią obejmującą tylko pemetreksed i cisplatynę jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów cierpiących na niepłaskonabłonkowego, niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) w stopniu zaawansowania IIIb lub IV

06.02.2011


Brak pacjentów-ośrodek do zamknięcia


22.

EMR 200037-014

Quintiles Polska

Merck KGaA

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau09.03.2010

158/UR/CEBK/05/09

COA 002699

HDI AsekuracjaOtwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie II fazy oceniające dwa schematy podawania cilengitide w skojarzeniu z cetuksymabem i chemioterapią opartą na związkach platyny (cisplatyna/winorelbina lub cisplatyna/gemcytabina) w porównaniu z samym cetuksymabem i chemioterapią opartą na związkach platyny stosowanych jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) – CERTO

06.06.2012


01.11.2013

23.

A8081005

Pfizer Polska

Pfizer

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau


18.03.2010

93/UR/CEBK/03/10

0361002689

AIG CHARTISOtwarte, jednoramienne badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu PF-02341066 u pacjentów z zaawansowaną postacią niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC), u których występuje translokacja lub inwersja w genie kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK)

12.2011


15.02.2012


24.

A8081007

Pfizer Polska

Pfizer

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau18.03.2010

476/UR/CEBK/12/09

0361002689

AIG CHARTISOtwarte, randomizowane badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu PF-02341066 w porównaniu ze standardową chemioterapią (pemetreksed lub docetaksel) u pacjentów z zaawansowaną postacią niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC), u których występuje translokacja lub inwersja w genie kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK)

01.11.2011

29.02.2012


25.

PM 0259 CA 227 JI

Pierre Fabre Medicament

Pierre Fabre Medicament

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau07.09.2010

122/UR/CEBK/03/10

PL00000684LI09A

XLINSURANCEProspektywne, randomizowane badanie fazy II z zastosowaniem vinorelbiny doustnej i cisplatyny albo pemetreksedu i cisplatyny jako pierwsza linia leczenia przerzutowego lub miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc u pacjentów z niepłaskonabłonkowym typem histologicznym


03.02.2011

09.04.2013

26.

CA196-005

Bristol- Myers Squibb Services

Bristol- Myers Squibb Services

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau08.07.2010


191/UR/CEBK/05/10/

0361003993

CHARTIS


Randomizowane,prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy II oceniające połączenie Karboplatyny/Paklitakselu/CT322 w porównaniu do Karboplatyny/Paklitakselu/Bevacizumabu jako leczenia pierwszego rzutu w nawracającym lub zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc o histologii innej niż rak płasko komórkowy


30.03.2011


31.01.2014

27.

NR001-03

I3Research

NovaRx

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau19.10.2010

219/UR/CEBK/06/09

000-08-440-0585936

Allianz


Faza III rejestracyjna badań produktu leczniczego Lucanix™ w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuc: międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą próby podwójnie ślepej z kontrolą placebo, oceniające leczenie podtrzymujące z zastosowaniem leku Lucanix™ u pacjentów w stadium III/IV NKRP, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie lub stabilizacja choroby po jednej serii pierwszoliniowej skojarzonej chemioterapii opartej na związkach platyny


30.05.2012

17.01.2013

28.

H8Z-MC-JACW

ICON plc

Eli-Lilly


Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau
13.04.2011

274/UR/CEBK/08/10


000-10-440-05871745

Allianz


Randomizowane badanie 2 fazy preparatu LY2181308 w połączeniu z Docetakselem w porównaniu z Docetakselem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy byli leczeni wcześniej chemioterapią pierwszej linii

30.09.2012

26.03.2014

29.

EFC 10259

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

RechercheProf. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau30.03.2011

101/UR/CEBK/03/11


PLCANA01879

Ace europeMiędzynarodowe, randomizowane, kontrolowane badanie II fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, dotyczące zastosowania ombrabuliny w skojarzeniu z taksoidem i pochodną platyny podawanymi co trzy tygodnie w pierwszej linii leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP)

09.01.2012

19.12.2012.

30.

G300505

Harrison Clinical Research Deutschland GmbH

Harrison Clinical Research Deutschland GmbH

Prof. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau12.12.2011

UR.DBL.BLE.4500.299.2011

HDI GERLING

390/1400268/14015/0/0Randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, dotyczące wpływu GTx-024 na ubytek masy mięśniowej u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, otrzymujących chemioterapię pierwszego rzutu złożoną z platyny i związków innych niż taksany

26.03.2012

05.11.2013

31.

ARD 12166

Sanofi-Aventis

Sanofi-Aventis

RechercheProf. dr hab.n.med.

Rodryg Ramlau19.01.2013

UR.DBL.BLE.475.0280.2012

PLCANA03669

Randomizowane badanie kliniczne fazy II oceniające leczenie kabazytakselem w porównaniu do topotekanu u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca z progresją w czasie lub po zakończeniu chemioterapii pierwszej linii zawierającej pochodne platyny.

22.03.2013

17.12.2013

32.

NB 19751

Quintiles Polska

F. Hoffmann-La Roche

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

27.04.2007


44/UR/CEBK/01/07

PO/02/015297/00/2006

GENERALI


Prowadzenie metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo RO 3300074 (5 mg na dobę) w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej POCHP z rozedmą

zakończone

33.

205.389

Parexel Polska Sp. z o.o.

Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

29.09.2008


159/UR/CEBK/04/08

000-07-440-05853658

Allianz


Porównywanie wpływu tiotropium podawanego wziewnie 1 x dziennie w dawce 18 mikrogram z salmeterolem podawanym wziewnie 2 x dziennie w dawce 50 mikrogram na czas do pierwszego wystąpienia zaostrzenia choroby u pacjentów z POCHP – roczne, rendomizowane, podwójnie pozorowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych

15.07.2010


zakończone

34.

HZC112206

GSK Commercial Sp. z o.o.

GlaxoSmith Kline

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

22.01.201010/UR/CEBK/01/10

PLCANA00610109, ACE European Group Limited

24-tygodniowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo flutykozon furoinianu (GW642444) w postaci proszku do inhalacji i poszczególnych jego składników, podawanych raz dziennie (rano) przez nowy inhalator proszkowy w porównaniu z placebo u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP)

zakończone

35.

CQAX576A2207

Novartis Poland

Novartis Poland

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

01.01.2011


182/UR/CEBK/05/10

COB0024724

HPI Asekuracje TU SA„A Multi-Center, Randomizer, Double Blind, Placebo-Controlled, ‘add-on’ study to investige the efficacy and safety of 24 weeks intravenous treatment with QAX576 in patients (≥18-75 years)with persistent asthma not adequately controlled with inhaled corticosteroids and long acting β2-agonistis”
zakończone

36.

DB2113373

GSK Commercial Sp. z o.o.

GlaxoSmith Kline

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

20.05.2011


UR.DBL.BLE.475.203.2011

TLCANA02076

European Group Limited24 tygodniowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GSK 573719/GW642443 w postaci proszku do inhalacji oraz pojedynczych jego składników podawanych raz dziennie z Nowego inhalatora proszkowego u pacjentów z POChP.


zakończone

37.

205.452

Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH

Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

09.11.2011


356/UR/CEBK/11/10

000-10-440-05872202

Allianz


Randomizowane, kontrolowane za pomocą substancji czynnej, podwójnie zaślepione, podwójnie pozorowane prowadzone w równoległych grupach pacjentów, wieloośrodkowe badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo 2,5 ug i 5 ug tiotropium w postaci roztworu do inhalacji przyjmowango za pomocą urządzenia do inhalacji Respimat z tiotropium w postaci kapsułek do inhalacji 18 ug przyjmowanych za pomocą urządzenia do inhalacji HandiHaler.
27.06.2013

38.

ASY 12295

COVANCE Polska

Sanofi-Aventis

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

17.10.12

Nie wymagane

PLC ANA 02922
ACE European Group Limited

Prospektywne niefarmakologiczne badanie porównawcze przypadków pozorowania metodą porównań podłużnych oceniające długookresowy przebieg choroby i profil biomarkerów w ciągu 52 tygodniowej obserwacji u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc
19.12.2012

39.

CQMF
149F2202

Novartis

PPD Poland Sp. z o.o.

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

19.02.2013

UR.DBL.BLE.475.0063.2013

COB0031231 HDI Asekuracja TU S.A. „WARTA” S.A.

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w grupach równoległych, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa 12 tygodniowe leczenie QMF149 w porównaniu z ksynafonianem salmeterolu u pacjentów z POCHP
11.09.2013

40.

FpS-AS-202

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Dr n.med. Hanna Szelerska-Twardosz

10.05.2013

UR.DBL.BLE.475.0408.2012

10ME222515KA140 QEB Syndicate 1886at Lloyds

12-tygodniowe badania ustalające optymalny zakres dawek leku badanego, mającego na lecu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Fp Spiromax (propionian flutikazonu w postaci proszku do inhalacji) podawanego dwa razy dziennie w porównaniu z placebo u młodzieży i osób dorosłych chorych na ciężką przewlekłą astmę niekontrolowaną wziewnymi kortykosteroidami w wysokich dawkach
22.05.2013

Poznań, 06-03-2014©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna