Barbara Goryńska BittnerPobieranie 166.35 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar166.35 Kb.
  1   2   3
Barbara Goryńska - Bittner

Sieć Współpracy „Barka”Barka NetworkDIAGNOZA SKALI I CHARAKTERU ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI POLAKÓW POZA GRANICAMI POLSKI W EUROPIEDIAGNOSIS of a scale and nature of homelessness relating to Poles living in Europe.

NowaNew formuła europejskiej integracji , ujawniła po 2000 roku potężną siłę międzynarodowych przepływów migracyjnych, wywołującąformula of European integration revealed, after 2000, a strong force of international migration flows, causing przemiany kulturowe europejskich struktur społecznych.a cultural transformation of European social structures. Poprzez dyfuzję kulturową dokonują się zmiany w sferze symbolicznej, społecznej i materialnej. Through cultural diffusion the symbolic, social and material changes take place. Swoboda poruszania się po Europie stanowi niezaprzeczalne osiągnięcie nowej polityki UE. Freedom of movement in Europe is undeniable achievement of the new EU policy. Współczesne migracje o charakterze zarobkowym generują jednak koszty społeczne, do których zaliczyć należy wykluczenie społeczne, w tym szczególnie dotkliwą bezdomność. Contemporary migration generates social costs, which should include social exclusion, especially the severe homelessness. W dobie kryzysu gospodarczego jest to dla Polski, ale i europejskich społeczeństw „przyjmujących”, szczególnie ważki problem społeczny, który zarówno politycy jak i reprezentanci polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych starają się rozwiązać dostępnymi sobie środkami. Given the economic crisis , it is for the Polish and European host societies quite a weighty social problem, which both politicians and representatives of Polish and foreign non-governmental organizations are trying to solve using the available resources.Wstępne, wymagające weryfikacji, rozpoznanie problemu zagranicznej bezdomności Polaków po roku 2004, pozwala przypuszczać, że:Initial (requiring verification), identification of the problem of homeless Poles abroad after 2004, suggests that:

 • skala bezdomności Polaków za granicą, mierzona w liczbach bezwzględnych, z powodu braku danych jest obecnie niemożliwa do ustalenia dla wszystkich państw Europy; scale of homeless Poles abroad, measured in absolute terms, due to lack of data is currently impossible to determine for all European countries;

 • wśród europejskich państw o znanych szacunkach bezdomnych Polaków, najwyższa skala ich bezdomności występuje w krajach Europy Zachodniej; among European countries with well-known estimates of homeless Poles, the highest scale of homelessness exists in Western Europe;

 • charakter bezdomności Polaków za granicą wyznaczony jest przez strumień migracji (zarobkowej) Polaków, czego miernikiem jest odpowiedniość: duży napływ polskich imigrantów do określonych krajów i duża w nich liczba bezdomnych Polaków. nature of homelessness of Poles abroad is determined by the stream of labour migration, which is a measure of relevance: a large influx of Polish migrants to certain countries and the big number of homeless Poles there.


1. Skala bezdomności Polaków w Europie The scale of homelessness of Poles in Europe

 1. Bezdomni Polacy w państwach Europy poza Polską Homeless Poles in European countries outside Poland

Przeobrażenia integrującej się Europy dotyczą wielu płaszczyzn jej funkcjonowania, tworząTransformation of integrating Europe involve many planes of its operation, cause wiele problemów społecznych, które many social problems that wymagają kompleksowych rozwiązań. require complex solutions. Nie wszystkie europejskie państwa są na to przygotowane. Not all European countries are sufficiently prepared to it. Pod naciskiem własnej opinii publicznej Under pressure from its own public opinion bronią się one these weapons defend themselvesprzed otwarciem na zmiany, jakie nastąpił o po rozszerzeniu Unii Europejskiej (2004 i 2007) o nowe państwa członkowskie. M. before the opening to the changes that occurred after the enlargement of the European Union (2004 and 2007) with the new Member States. M. Szczepański (2008) zwraca uwagę na ambiwalencję odczuć, jakie towarzyszą fali nowej migracji. Szczepanski (2008) draws attention to the ambivalence of feelings that accompany a new wave of migration. Dominują dwa podejścia: It is dominated by two approaches:

  1. poczucie zagrożenia – towarzyszące „starym” państwom członkowskim UE, sense of danger - associated with 'old' EU Member States,

  2. świadomość wyzwań i szans, jakie stoją przed europejską społecznością. awareness of the challenges and opportunities facing the European community.

Państwa „starej” Europy w obawie przed masowym napływemThe "old" Europe countries, in fear of a mass influx of imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, bronią się przed spodziewanym spadkiem płac i wzrostem rodzimego bezrobocia poprzez odsunięcie w czasie obowiązku otwarcia swoich rynków pracy. immigrants from Central and Eastern Europe, defend themselves against an expected decline in wages and increase of unemployment through the postponing the obligation to open their labour markets. Mimo, iż naukowe analizy nie potwierdzały tych obaw (por.: Boeri i Brücker 2000, Kaczmarczyk 2006 i 2008), przewaga tego podejścia spowodowała, że w pierwszym okresie swoje rynki pracy dla obywateli nowych państw UE otworzyły tylko: W. Brytania, Irlandia i Szwecja. Although scientific analysis had not confirmed these fears (cf. Boeri and Brücker 2000, Kaczmarczyk 2006 and 2008), the advantage of this approach meant that, in the first period, only Britain, Ireland and Sweden opened their labour markets to citizens of new EU countries.

Pozytywne ekonomicznie doświadczenia tych państw – z wyjątkiem Szwecji - zachęciły wiele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego do podjęcia bardziej liberalnej polityki odnośnie zatrudniania obywateli nowych państw-członków UE (Szczepański, 2008).Positive economic experiences of these countries - except Sweden - have encouraged many countries of the European Economic Area to impose a more liberal policy on employment of nationals of new EU member states (Szczepanski, 2008). Doświadczenia państw, do których skierował się pierwszy strumień poakcesyjnej migracji ujawniły szczególną mobilność Polaków, którzy potrafili przemieszczać się w ramach państwa przyjmującego do rejonów, gdzie zapotrzebowanie na pracowników było jeszcze niezaspokojone. The experiences of countries where the post accession migration stream first came, have revealed specific mobility of Poles, who were able to move within the host country to places where the demand for workers was still unmet. T. Staniewicz (2007) zwraca uwagę na fakt, że poza wielkimi aglomeracjami Polacy łatwo integrowali się z lokalną społecznością, wywierając często - poprzez elastyczne podejście i łatwą adaptację - znaczący wpływ na tamtejszy rynek pracy. Staniewicz T. (2007) draws attention to the fact that outside some large urban agglomerations Poles easily integrated with the local community, with was often - through a flexible approach and ease to adapt - a significant impact on the local market.

Mimo, że nowa imigracja znacząco przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w państwach przyjmujących, imigranci (szczególnie w dużych aglomeracjach) spotykali się z niechęcią wielu społeczeństw „przyjmujących”, co wynikało z obaw przed konkurencją taniej siły roboczej, stanowiącej zagrożenie ich pracowniczych interesów. Napływ pracowników zagranicznych może także lokalnie znacząco zmienić strukturę narodową społeczności przyjmującej . W określonych warunkach prowadzić to może do napięć między imigrantami i społecznością przyjmującą, a nawet w ramach tej samej grupy narodowościowej („stara” i „nowa” emigracja). Although the new immigration contributed significantly to economic growth in host countries, immigrants (especially in large urban areas) experienced the reluctance of many “host” societies, which was a result of fear of competition of cheap labour, which constitutes a threat to their occupational interests. Inflow of foreign workers can also significantly alter the structure of the host nation community. Under certain conditions it can lead to tensions between immigrants and host communities, even within the same ethnic group ("old" and "new" emigration.) Mimo, że europejskie media starały się zwrócić uwagę swoich obywateli na towarzyszące programowi polityki wielokulturowości - zagrożenia dla ładu kulturowego i społecznego kraju imigracji (Romaniszyn, 2003, s. 150), to jednak główne źródło społecznych obaw stanowił strach przed pracowniczą konkurencją. Although the European media tried to draw the attention of their citizens to - supporting the policy of multiculturalism program – the risks to social and cultural order of the country of immigration (Romaniszyn, 2003, p. 150), the main source of social concern was the fear of workers' competition.

Od maja 2004 roku wielu Polaków postanowiło skorzystać ze swobody w poruszaniu się po państwach Europy i możliwości podejmowania pracy za granicą. Since May 2004, many Poles have chosen to take advantage of the freedom of movement within Europe and the opportunity to work abroad. Chociaż kraje „starej 15-tki” poprzez restrykcyjne ograniczenia starały się chronić swoje rynki pracy, to w dużej mierze restrykcje te nie dotyczyły sfery usług. Although the countries of "old-15", through strict restrictions tried to protect their labour markets, these restrictions did not relate to services. Polacy mogli więc swobodnie przemieszczać się i podejmować pracę w tej sferze w wielu europejskich krajach. Poles could then move freely and work in this field in many European countries. Na mniejszą od oczekiwanej skalę migracji obywateli nowych państw UE istotny, ograniczający wpływ miała zapewne postawa Niemiec, które jeszcze nie otworzyły swojego rynku pracy. On a smaller ( than expected) scale of migration of citizens of new EU member states significant, the limiting effect had probably the attitude of Germany, who have not yet opened its labour market. Problem mobilności mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej zainteresował wielu badaczy, jednakże odpowiedź na pytanie o skalę i charakter europejskich migracji po 1 maja 2004 r. nie wydaje się rzeczą prostą, przede wszystkim ze względu na małą dostępność i często – nieporównywalność danych statystycznych, stanowiących podstawę analiz. The problem of the mobility of the inhabitants of Central and Eastern Europe interested many researchers, however, answer to the question about the scale and nature of European migration after 1 May 2004 does not seem a simple thing, mainly because of the scarcity and often - incomparability of statistical data underlying the analysis . Pozwalają jednak na stwierdzenie, że migracje Polaków po 2004 r. różnią się od wcześniejszych tym, że są w większym zakresie legalne z tendencją do wydłużania pobytu w kraju docelowym. However, allowed is the conclusion that the migration of Poles after 2004 differs from the earlier ones because it is lawful and there is a greater tendency to lengthen the stay in the destination country. Trudno jednak na ich podstawie określić mechanizmy i strategie migracyjne (Kaczmarczyk 2008, s. 44). Obecnie wyjeżdżają coraz młodsi i lepiej wykształceni Polacy. However, it is still difficult to determine the mechanisms and strategies for migration (Kaczmarczyk, 2008, p. 44). Now it’s younger and more educated Poles who decide to emigrate. P. Kaczmarczyk (2008, s. 44-45) zwraca uwagę na niejednolitość - w sensie strukturalnym – strumienia polskiej migracji. P. Kaczmarczyk (2008, p. 44-45) draws attention to structural diversity of Polish migration stream. Wskazuje w swoich badaniach na dwie główne grupy polskich migrantów: He points out in his research into two main groups of Polish migrants: 1. słabo wykształceni, często bezrobotni mieszkańcy regionów peryferyjnych, o wielokrotnym doświadczeniu migracyjnym; poorly educated and often unemployed residents of the outermost regions, who have got the repeated experience of migration;

 2. młodzi ze średnich i dużych miast, o małym doświadczeniu na polskim rynku pracy, szukający szans najczęściej w krajach anglojęzycznych (W. Brytania, Irlandia) ze względu na kompetencje językowe. young people from medium and large cities, with little experience in the Polish labour market, looking for opportunities mostly in English speaking countries (UK, Ireland) due to language skills.

W kręgu zainteresowania Polaków po wstąpieniu do Unii Europejskiej znalazły się kraje „starej piętnastki”. The issue of concern to the Poles, after joining the European Union, were countries of "old fifteen." Badacze oraz politycy postrzegają i analizują nową sytuację w różny sposób. Researchers and policy-makers perceive and analyze the new situation in different ways. P. Kaczmarczyk (2008, s. 21-22) stosując kryterium rynku pracy wyróżnił wśród europejskich państw 3 grupy: P. Kaczmarczyk (2008, p. 21-22), using the criterium of the labour market, distinguished three groups among European countries:

1) kraje UE, które otworzyły swoje rynki pracy (Irlandia, W. Brytania, Szwecja), stosując jednakże ograniczenia w dostępie do zabezpieczenia społecznego; 1) EU countries that opened their labour markets (Ireland, Britain, Sweden), using, however, limitations in access to social security;

2) kraje, które zdecydowały się na rozwiązania przejściowe, z których w większości w ciągu 5 lat po akcesji rezygnowały; 2) countries that have opted for transitional arrangements, which in the majority declined within 5 years after accession;

3) kraje, które utrzymały ograniczenia w dostępie do rynku pracy (Niemcy, Austria). 3) Countries which have maintained restrictions on access to the labour market (Germany, Austria).

Nieco innego podziału dokonał np. A slightly different example, is given by J. Kochanowski (2009), wyróżniając: J. Kochanowski (2009), highlighting:


 1. kraje UE, które otworzyły swoje rynki pracy; EU countries that opened their labour markets;

 2. kraje UE (oraz EOG wraz ze Szwajcarią), które czasowo ograniczyły dostęp do swego rynku pracy; countries of the EU (and EEA and Switzerland), which temporarily restricted access to their labour market;

 3. kraje spoza UE, uznane za obecnie mniej atrakcyjne (np. USA). non-EU countries, currently deemed to be less attractive (eg USA).

Skali polskiej emigracji dotycząThe data relating to scale of Polish emigration dan e rejestrow e oficjalnych statystyk migracyjnych w Polsce.are in official records of migration statistics in Poland. Dane The official data, oficjalne wskazują jednak however, barely show zaledwie naa fragment zjawiska, ponieważ skala rzeczywistej migracji jest znaczącpart of the phenomenon, because the scale of the actual migration is significantly higher. Oficjalne dane uwzględniają bowiem tylko tych obywateli polskich, którzy wymeldowali się czasowo na okres ponad 3 m-cy w związku z wyjazdem za granicę, pomijając tych, którzy opuścili Polskę wymeldowując się z pobytu stałego. Z oczywistych przyczyn nie uwzględnia także tych, którzy opuścili kraj bez wymeldowania się. Official figures take into account only those Polish citizens who check out temporarily for a period of more than 3 months in connection with travelling abroad, except for those who left Poland checking out permanently. For obvious reasons, the figures do not include those who left the country without a check-out.

Migracja zarobkowa, która przekroczyła oczekiwania państw „przyjmujących”, wiązała się z utratą lub niemożnością uzyskania pracy, co przy braku świadczeń socjalnych niejednokrotnie prowadziło do degradacji społecznej. Labour migration, which exceeded the expectations of “host” countries was associated with loss or inability to obtain work,which, in the absence of social benefits, often lead to social degradation. Pozbawieni pracy imigranci, ponosili dotkliwe koszty nowej sytuacji, do których zaliczyć należy: bezrobocie, przemoc, uzależnienie od środków odurzających i bezdomność, powodujących społeczne wykluczenie. Deprived of work immigrants, bear severe cost of the new situation, which include the following: unemployment, violence, addiction to narcotic drugs and homelessness, resulting in social exclusion. By przetrwać, w nadziei na poprawę losu, wreszcie po prostu wstydząc się niepowodzenia, miast wracać do kraju pochodzenia, sami uciekali się często do metod przestępczych (kradzieże, rozboje). Dla wielu z nich była to bolesna weryfikacja ich nadziei i nieprzystających do migracyjnej rzeczywistości wyobrażeń o lepszym losie. In order to survive and hoping of improving the fate, and finally simply ashamed of the failure, instead of returning to their country of origin, they often resorted to methods of crime (theft, robbery). For many of them it was a painful revision of their hopes of migration to unreal ideas of a better fate.Wielka podaż siły roboczej migrantów w zetknięciu z malejącym popytem na europejskim rynku pracy przyczyniła się w sposób oczywisty do zachowań typowych dla poczucia braku stabilizacji, mimo iż Polacy najczęściej wykonywali prace poniżej swoich kwalifikacji i coraz słabiej opłacaną. Great supply of labour migrants in contact with the decreasing demand in the European labour market clearly contributed to the behavior typical of a sense of instability, despite the fact that most Poles do the work below their qualifications and get paid less. Małe ośrodki miejskie i gminy, w których Polacy dobrze integrowali się Small urban centers and villages, where the Poles are integrating well ze społecznością lokalną, ze względu na skromną infrastrukturę, nie były w stanie zabezpieczyć mieszkań o niskim standardzie dla coraz większej fali imigrantów zarobkowych, którzy napływali z dużych miast (Szczepański, 2008).with the local community due to the modest infrastructure, have not been able to secure low-standard housing for a growing wave of economic migrants arriving in large cities (Szczepanski, 2008). Stąd imigranci gromadzili się we wspólnotach o niskim standardzie, tzw. Thus, immigrants gathered in the communities with a low standard,so called gettach biedy, co integracji raczej nie sprzyjało. ghettos of poverty, which is unlikely to foster integration. Konsekwencją stopniowej degradacji wynikającej z biedy, utraty pracy i świadczeń zdrowotnych, wreszcie bezdomności - jest wykluczenie społeczne ludzi, którzy nie pasują do miejsca, w którym się znajdują. The consequence of the gradual degradation resulting from poverty, unemployment and health benefits and, finally, homelessness - is the social exclusion of people who do not fit the place where they are located. Takie osoby Z. Bauman określał mianem „ludzi – odpadów”, ludzi „na marginesie życia” (Bauman, 2004, s. 204) a M. Oliwa-Ciesielska „naznaczonych” piętnem bezdomności, która jest „wyzwaniem i bólem” wynikającym z naznaczenia przez innych. Such persons Z. Bauman described as "people - the waste," the people "on the margins of life" (Bauman, 2004, pp 204) and M. Olive-Ciesielska "marked by" homelessness stigma, which is "a challenge and pain" resulting from the stigmatization by others. Bezdomny czuje się „obcy” w społeczeństwie, w którym żyje a nawet wśród podobnych sobie bezdomnych (Oliwa-Ciesielska, 2006). Homeless feel "alien" in a society in which they live and even among homeless like themselves (Olive-Ciesielska, 2006).

Od kilku lat media europejskich państw, do których najczęściej emigrują Polacy, alarmują społeczeństwa swoich krajów o rzeszach imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej - w przeważającej liczbie Polaków - zalegających dworce, parki, śpiących pod mostami iw squotach.For several years the media of European countries to which most Poles emigrate, have alerted the public of their countries of mass of the immigrants from Central and Eastern Europe - largely Poles - defaulting stations, parks, sleeping under bridges and in squats. Ich bezdomność wg M. Oliwy-Ciesielskiej nie zawsze spełnia kryterium ekonomiczne, często jej wyróżnikiem jest poczucie braku więzi, odrzucenie, wyizolowanie z życia społecznego. Their homelessness, according to M. Oliva-Ciesielska, do not always meet the economic criteria and the distinction is often a feeling of lack of relationship, rejection, isolation from social life. Akceptacja polityków społecznych i socjologów dla wielu definicji bezdomności i różnych kryteriów jej określania sprawia, że np. brytyjska organizacja charytatywna Shelter uznaje, że bezdomnym można być nawet wtedy, gdy ma się dach nad głową, gdy mieszka się w miejscach, do których nie ma się praw (w hotelu, u rodziny, znajomych, w squat′ach) lub gdy dom nie spełnia warunków umożliwiających mieszkanie. Social and political sociologists have accepted the definition of homelessness for many different criteria for its determination. As a result a British charity Shelter recognizes that a person can be considered as homeless even if they have got a roof over their head or when they live in places they have got no rights to (at the hotel, with family, friends, and in squats) or if a house does not meet the conditions for an apartment. Wśród przyczyn bezdomności imigrantów wymienić można: sytuację ekonomiczno-społeczną kraju pochodzenia (bezrobocie, eksmisja z mieszkania), patologie społeczne (alkoholizm, przestępczość, przemoc w rodzinie), świadomy wybór stylu życia. Among the causes of homelessness, immigrants can mention: the economic and social situation of the country of origin (unemployment, eviction from housing), social pathologies (alcoholism, crime, domestic violence), conscious choice of lifestyle. Bezdomność Polaków w zamożnych krajach Europy wynika najczęściej ze złego rozeznania sytuacji kraju docelowego emigracji, nieznajomości jego systemu prawnego, słabej znajomości języka i często niskich kwalifikacji. Homelessness of Poles in wealthy European countries is mostly due to the bad discernment of situation of the country of exile, unawareness of its legal system, poor language skills and often low-skilled jobs. Imigranci z Polski czasem wybierają bezdomność jako ucieczkę od przeszłości, co podobno wyróżnia ich od innych nacji. Polish immigrants often choos homelessness as an escape from the past, which apparently distinguishes them from other nations. Część z nich posiada mieszkania w kraju pochodzenia, lecz nie wracają ze wstydu wynikającego z doznanej porażki, traktując swoją bezdomność jako sytuację przejściową. Some of them have flats in the country of origin but do not return there becuase of shame arising from the defeat and treat their homelessness as a transitional situation.

W ostatnich latach media donoszą, że na Wyspach Brytyjskich lawinowo wzrasta liczba samobójstw wśród polskich imigrantów (63 w 2008r.), co psychologowie uzasadniają samotnością, ubóstwem i dotkliwością porażki.In recent years, the media reported that there is an exponentially increasing number of suicides among Polish immigrants in the UK (63 in 2008). Psychologists see it as a result of loneliness, poverty and the severity of failure. Zaniepokojeni są także psychiatrzy, wśród nich prof. Psychiatrists are also concerned, among them Professor. B. Wasilewski, który przekonuje w licznych wywiadach, że Polacy gorzej niż inne nacje znoszą emigrację. B. Wasilewski, who argues in numerous interviews that the Poles were worse than other nations at abolishing immigration. Okazuje się, że np. w Wielkiej Brytanii cztery razy częściej niż Brytyjczycy trafiają oni do szpitali psychiatrycznych. It turns out that, for example in the UK, they are four times more likely than Britains to get to psychiatric hospitals.

Bezdomność w Europie stanowi coraz większy problem, szczególnie wśród imigrantów z nowych państw – członków UE. Homelessness in Europe is a growing problem, particularly among immigrants from new countries - EU members. Precyzyjne określenie skali bezdomnych imigrantów z Polski nie wydaje się możliwe, jednak wiele europejskich organizacji szacuje ich ilość na około 3 mln osób. Precise determination of the scale of homelessness among Polish immigrants does not seem possible, however, many European organizations have estimated their number at around 3 million people. W Austrii, gdzie rynek pracy dla Polaków jest nadal zamknięty, polską emigrację szacuje się na ok. 60 tys. In Austria, where the job market for Poles is still closed, the Polish emigration is estimated at about 60.000 osób, spośród których ok. 40 tys. people, with about 40 thousand legitymuje się legalnym zatrudnieniem. holding legal employment. We Francji liczbę bezdomnych Polaków określa się na ok. 1 mln, z czego ok. 200 tys. In France the number of homeless Poles shall be set at about 1 million, with about 200.000 przebywa w Paryżu i jego okolicach. reside in Paris and its surroundings. Jest to niewątpliwie – ze względu na skalę bezdomności – duży problem społeczności przyjmującej. This is undoubtedly - due to the scale of homelessness - a big problem of the host society. Z podobnym problemem boryka się najbliższy sąsiad Polski – Niemcy, które nadal bronią swojego rynku pracy przed imigrantami. A similar problem faces the nearest neighbour of Poland - Germany, which continued to defend its labour market from the immigrants. Mimo to, zarejestrowano na terenie Niemiec ok. 80 tys. Still, there are about 80.000 Polish companies registered in Germany. p Szacunki wskazują na wysoką ilość imigrantów z Polski (1,5 mln), z czego ok. 1 mln czasowo lub długotrwale bezdomnych. The estimates indicate a high number of Polish immigrants (1.5 million), with about 1 million people in temporary or long-term homelessness. Najwięcej bezdomnych Polaków przebywa w Berlinie. Most homeless Poles live in Berlin. Od 1 maja 2009 r. swój rynek pracy dla nowych państw – członków UE otworzyła Belgia. From 1 May 2009, Belgium has opened its labour market to new countries - EU members. Ze względu na wysokie zarobki, już w okresie przedakcesyjnym przebywało tam nielegalnie wielu polskich imigrantów, którzy w 2009 r. Because of high wages, there had already been several Polish immigrants there before the accession, who in 2009 zalegalizowali swój pobyt. legalized their stay. Trudna do oszacowania bezdomność Polaków w Belgii, wg tamtejszych mediów jest znacząca i uznawana za szczególnie kłopotliwą. It is difficult to estimate the number of homeless Poles in Belgium, however, according to the media, it is significant and considered to be particularly troublesome.

Do tradycyjnych kierunków polskiej emigracji należy Szwecja, gdzie po roku 2004 tysiące Polaków i wiele firm zalegalizowało swój wieloletni pobyt i działalność gospodarczą.A traditional pattern of Polish migration is Sweden, where since 2004 thousands of Poles and many companies have legalized their stay and multi-economic activities. Bezdomność imigrantów w Szwecji jest zjawiskiem stosunkowo nowym, polski konsulat do niedawna nie orientował się nie tylko w jej skali, ale nawet w jej faktyczności. Homeless immigrants in Sweden are a relatively new phenomenon and the Polish consulate did not realize until recently, its scale, or even its existence. Nowa w Szwecji grupa bezdomnych – szacowana na kilkaset osób - to głównie Polacy i Rumuni. A new group of homeless people in Sweden - estimated at several hundred people – are mainly Poles and Romanians. Także w Danii, gdzie imigranci z Polski nie stanowią licznej populacji, bezdomność nie stanowi w zasadzie problemu a polonia nie wykazuje specjalnej aktywności. Also in Denmark, where there is not many Polish immigrants, homelessness is generally not a problem and Poles do not have a special activity. Wzrastającą popularność krajów skandynawskich potwierdzają imigranci polscy w Norwegii, motywowani atrakcyjnymi zarobkami i wysokim bezpieczeństwem pracy. The increasing popularity of the Nordic countries has been confirmed by Polish immigrants in Norway, motivated by attractive wages and high job security. Nadal atrakcyjny kierunek polskiej emigracji stanowią kraje południowej Europy: Hiszpania, gdzie uwolniono rynek pracy już w r. 2004 oraz Włochy. An attractive direction of Polish emigration remain countries of southern Europe: like Spain, where the labour market was released as early as 2004, and Italy.Największą jednak popularnością cieszą się Irlandia i Wielka Brytania.However, the most popular is Ireland and the United Kingdom. W krajach tych wielkość polskiej imigracji szacuje się na ok. 1 mln., z czego w 2008 r. - ok. 4 tys. In these countries the volume of Polish immigration is estimated to be about 1 million. In 2008 - about 4.000 Polaków zasiliło populację ludzi bezdomnych w samym Londynie. Poles bolstered the population of homeless people in London alone. Od 2004 r. w Republice Irlandii przebywa ok. Since 2004, in the Republic of Ireland there are about 320 tys. 320.000polskich emigrantów, w tym 15 tys. Polish immigrants, including 15.000dzieci. children. Szczególnie wiele napięć między polskimi imigrantami a społecznością przyjmującą odnotowano w ostatnich latach w Irlandii Płn., gdzie mnożą się ataki na polskie domy w Belfaście. There have been a lot of tension between Polish immigrants and the host community made in recent years in Northern Ireland, especially in Belfast, where attacks on Polish houses multiplied. Próbę przeciwdziałania napięciom stanowił polsko-irlandzki projekt zapoznania liderów protestanckiej, irlandzkiej społeczności z polską kulturą. An attempt to prevent tensions has been constituted and the draft read to protestant leaders and the Irish community in order to let them know more about Polish culture. Do krajów o szczególnie wysokiej skali polskiej migracji, szacowanej na ok. 1 mln osób, należy Wielka Brytania. A country with particularly high scale of Polish migration, estimated at around 1 million people, is United Kingdom. Ów wielki napływ ludności po części tłumaczy sprzyjająca imigrantom zarobkowym oficjalna polityka kraju. The great influx of population is partly explained by the immigrant-friendly official policy of the country. Oszacowanie bezdomności Polaków w UK sprawia jednak kłopot ze względu na stosowanie wielu jej kryteriów w samym nawet Londynie, gdzie organizacje pomocowe sumują dzielnicowe „populacje uliczne” a GLA (Greater Londyn Authority) dokonuje na tej wątpliwej metodologicznie podstawie ogólnej kalkulacji. W roku 2008 populację bezdomnych imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej w Londynie organizacja ta oszacowała na ok. 15-20%, zaznaczając, że większość stanowili obywatele RP. Estimation of homeless Poles in the UK is a problem due to the use of many criteria. Even in London aid organizations sum up district "street populations" and the GLA (Greater London Authority) on the methodologically questionable basis, makes rough calculation. In 2008 the population of homeless immigrants from Central and Eastern Europe in London, was estimated at around 15-20%, indicating that most of them were Polish citizens.

 1. Bezdomni Polacy w państwach należących do Unii Europejskiej Homeless Poles in countries within the European Union

ThePrzystąpienie do Unii Europejskiej nowych państw z Europy Środkowo -Wschodniej spowodowało istotne zmiany skali i kierunków migracji ich obywateli. accession of countries from Central and Eastern Europe resulted in significant changes of scale and direction of migration of their citizens. Podczas gdy po II wojnie światowej i do roku 1989 migracje Polaków miały charakter głównie polityczny, to po roku 1990 przeważają migracje o zdecydowanie zarobkowym charakterze. While after World War II to 1989 migrations of Poles had predominantly political character,the migration after 1990 was strongly dominated by commercial nature. Z perspektywy UE problemy migracji rozpatrywane są w kategorii swobodnego przepływu pracowników, stąd w dokumentach Komisji Europejskiej znajdują się zapisy nie o migracjach zarobkowych, lecz o „mobilności pracowników”(Szczepański, 2008). From the perspective of EU, migration issues are dealt with in the category of free movement of workers, hence in the European Commission documents, there are no records of migration of the profit, but of "mobility" (Szczepanski, 2008).

Najbardziej atrakcyjne dla emigrujących „za chlebem” Polaków okazały się zamożne państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej, do których napłynął największy strumień polskiej emigracji zarobkowej. Niezwykle prędko jednak okazało się, że skala zjawiska migracji zarobkowej przekroczyła oczekiwania państw, które jako pierwsze otwarły swoje rynki pracy.For the Poles, the most attractive to emigrate were wealthy countries of the European Union, that experienced the largest inflow of Polish emigration. Very quickly, however, it became clear that the scale of the phenomenon of migration has exceeded the expectations of the countries that first opened their labour markets . Z punktu widzenia prawa, polscy migranci realizowali swoje prawo bycia obywatelami UE, jednak skala migracji okazała się tak znacząca, że władze państw „przyjmujących” zmuszone zostały do podejmowania wielu działań umożliwiających ich adaptację do nowych warunków. Legally, Polish migrants pursue its right to be citizens of the EU, but the scale of migration has proved to be so important that the authorities of "host" countries were forced to take several measures to facilitate their adaptation to new conditions.

Tuż po akcesji, w latach 2004 –  2005, poza granicami kraju w UE przebywało ponad 1 mln Polaków.Shortly after the accession, in the years 2004 - 2005, there was more than 1 million Poles living outside their country. Szacunek ten uwzględnia także tych Polaków, którzy znajdowali się tam wcześniej. This estimate also takes into account those Poles who had lived there before the accession. Liczba ta w latach 2007 – 2008 podwoiła się. This figure doubled in the years 2007 - 2008. Szacuje się, że w roku 2009 poza krajem przebywało około 2,5 mln emigrantów z Polski. It is estimated that in 2009 there was about 2.5 million Polish immigrants living outside their country. Z tej liczby prawie 80% Polaków wyruszyło do Europy, w większości (ok. 1,9 mln) osiedlając się w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Almost 80% of Poles went to Europe, most (about 1.9 million) settled in the EU Member States. Mimo znaczącego wzrostu ilościowego, powoli stabilizowała się dynamika polskiej emigracji. Dane GUS szacunki te potwierdzają. Despite a significant increase in quantity, the dynamics of Polish emigration slowly stabilizated. The estimates are confirmed by CSO’s data. Dopiero w roku 2008 - po raz pierwszy od przystąpienia Polski do UE – liczba Polaków przebywających na emigracji zmalała do poziomu 2,21 mln osób. It was not until 2008 - the first time since Polish accession to the EU - the number of Poles living in exile declined to 2.21 million people. Wg danych GUS z roku 2009, największa skala emigracji Polaków odnotowana została w krajach UE, osiągając w stosunku do akcesyjnego roku 2004 (0,75mln osób), znaczący wzrost w 2007 r.( -1, 86 mln) i lekki spadek w 2008 (do 1,82 mln). According to CSO data from the year 2009, the largest scale of Polish emigration was recorded in the EU countries, achieving in relation to EU accession in 2004 (0.75 million), a significant increase in 2007 (-1, 86 m) and a slight decrease in 2008 ( to 1.82 million).

Dane GUS (Rocznik Demograficzny, 2009) potwierdzają, że największą popularnością w latach 2007 – 2008 cieszyła się wśród krajów UE Wielka Brytania (2007 r. – 690 tys., 2008 r. – 650 tys.).CSO data (Demographic Yearbook, 2009) confirm that in the years 2007 to 2008 the most popular among the EU countries was United Kingdom (2007 - 690 thousand., 2008 - 650 thousand.). Rok 2008 zaznaczył się po raz pierwszy spadkiem migracji nie tylko w Wielkiej Brytanii, lecz także w Irlandii (2007 r. - 200 tys., 2008 r. – 180 tys.). The year 2008 marked the first decline in migration, not only in Britain but also in Ireland (2007 - 200 thousand., 2008 - 180 thousand.). Irlandia jako kraj przyjmujący polskich imigrantów wydaje się fenomenem ze względu na skalę zjawiska oraz dynamikę jej rozwoju, wyrażającą się 100-krotnym - w stosunku do roku 2002 - wzrostem liczby imigrantów aw okresie 2004-2007 już tylko13-krotnym. Ireland, as a host country of Polish immigrants, appears to be the phenomenon due to the scale of migration and the dynamics of its development, expressing a 100-fold - compared to the year 2002 – increase of the number of immigrants while in the period 2004-2007 - only 13-fold. W kraju tym w latach 2004-2008 zarejestrowano ok. 300 tys. In this country in the years 2004-2008 there were about 300 thousand pracowników z Polski. W porównaniu do przedakcesyjnego roku 2002 – w Wielkiej Brytanii nastąpił 30-krotny wzrost aw latach 2004-2007 już tylko 4,5-krotny (Kochanowski, 2009). Polish workers. Compared to pre-accession year 2002 in Britain there was a 30-fold increase and in the period 2004-2007 it was only 4.5-fold (Kochanowski, 2009.) Należy tu jednak zastrzec, że dane te odnoszą się do liczby legalnej migracji pracowniczej. However. it should be stipulated, that these figures refer to the number of legal labour migration. Rzeczywista skala migracji z całą pewnością jest znacząco wyższa. The actual scale of migration is certainly significantly higher.

Z informacji Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2008 legalnie przebywało w Norwegii ok. 120-130 tys.From the information of the Ombudsman in 2008 there were around 120-130 thousand Poles legally staying in Norway and 60 thousand aw Holandii – 60 tys. in the NetherlandsPolaków. Interesujące wydaje się także to, że w małej, 300-tysięcznej Islandii pod koniec 2008 r. mieszkało 15-2. It seems interesting that in the small Iceland, at the end of 2008, there was from 1915 to 1920 thousand imigrantów z Polski, co stanowiło około 5-7% ludności wyspy. of Polish immigrants, representing about 5-7% of the population of the island. Sytuacja zmieniła się nieznacznie wraz kryzysem gospodarczym, który ogarnął w następnym roku także Europę. The situation slightly changed with the economic crisis that swept Europe the next year. W roku 2009 spora grupa imigrantów z Polski osiedliła się w Niemczech (490 tys.), Holandii (98 tys.) i Włoszech (88 tys.). In 2009 a large group of Polish immigrants settled in Germany (490 thousand.), The Netherlands (98 thousand) and Italy (88 thousand)..

W znaczącej większości polskie migracje mają charakter zarobkowy. Pamiętać jednak należy, że chociaż za imigrantów zwykło się uważać osoby przebywające w kraju przyjmującym ponad 3 miesiące, to szacunki te uwzględniają także Polaków przebywających za granicą od dłuższego czasu, w tym – w krajach członkowskich UE i bez względu na status pobytu.The vast majority of Polish migration is for-profit. We must remember that although as immigrants used to be regarded persons living in the host country for more than 3 months, these estimates also include the Poles living abroad for a long time, including the EU member states and regardless of residency status. Są w tej liczbie także ci Polacy, którzy po akcesji zalegalizowali swój faktyczny, wieloletni pobyt w tych krajach. The numbers also include those Poles who stayed in those countries for many years and legalized their stay after the accession. Currently, there has been a significant increase in the number of Poles who establish their economic emigration to the nearest neighbor - Germany, that estimate the number of Polish immigrants at between 500 thousand a 1 mln., co w świetle danych GUS (490 tys.) nasuwa przypuszczenie, że ok. 50% spośród pracujących tam Polaków zarobkuje w sposób nielegalny. Szacunki te znajdują potwierdzenie w rankingu przeprowadzonym w 2009 r. and 1 million.It means, in view of the CSO (490 thousand). Supposition, that about 50% of Poles is working there illegally. These estimates are confirmed by the ranking carried out in 2009 przez CBOS. by the CBOS. Jego wyniki ujawniają, że największą - po wejściu do UE - popularnością wśród emigrantów z Polski cieszą się kraje europejskie: Wielka Brytania i Niemcy, następnie Włochy, Holandia, Francja, Hiszpania, Irlandia i Austria. The results revealed that among Polish immigrants the most popular - after joining the EU – countries are: Great Britain and Germany, then Italy, the Netherlands, France, Spain, Ireland and Austria.

Emigracja nie zawsze spełnia marzenia o nowym, lepszym życiu.Emigration does not always fulfill the dream of a new, better life. Wielu poszukiwaczy materialnego sukcesu ponosi jednak porażkę. Many immigrants didn’t succeed. Część z nich wraca do kraju pochodzenia, część zaczyna żyć na ulicy. Some of them returned to their country of origin, some began to live on the street.

Wszystkie wymienione wcześniej przyczyny bezdomności Polaków w krajach Starego Kontynentu odnoszą się także, a nawet przede wszystkim, do państw należących do Unii Europejskiej.All the previously mentioned causes of homelessness in countries across the Continent are also, and maybe above all, applicable to the countries of the European Union. Problem, jakim niewątpliwie są bezdomni imigranci znajduje odmienne rozwiązania w różnych państwach. W wielu z nich władze wspomagają działania organizacji wspierających bezdomnych imigrantów, w wielu jednak nie. The problem, which undoubtedly are homeless immigrants, is being dealt using different solutions in different countries. In many of these countries authorities support the activities of organizations promoting homeless immigrants, but many do not. As an example, in United KingdomW odpowiedzi na pogarszającą się sytuację migrantów zarobkowych z nowych krajów członkowskich UE w Wielkiej Brytanii np. powstała w roku 2006 Europejska Sieć Integracji Migrantów (EuroMi)., as a response to the deteriorating situation of migrant workers from new EU member states, there was in 2002 the European Network for Migrants Integration (EuroMI) founded. Do współpracy w sieci zaproszona została – prócz dwóch angielskich organizacji: Housing Justice UNLEASH i Simon Community - polska fundacja „Barka” oraz samorządy londyńskich dzielnic Hammersmith i Fulham. For networking - on top of two British organizations: Housing Justice UNLEASH, and the Simon Community – there was Polish Foundation Barka and local authorities of London's Hammersmith and Fulham invited. Owocem tej inicjatywy było powołanie w tymże roku Polsko-Brytyjskiej Misji na Rzecz Zatrudnienia (PBME), do współpracy z którą stopniowo zgłaszały się instytucje i organizacje z innych krajów członkowskich UE. The fruit of this initiative was the establishment in the same year the Polish-British Mission for Employment (PBME). Many institutions and organizations from other EU countries progressively reported to cooperate with it.Ponieważ istnieje pewna dowolność w stosowaniu kryteriów bezdomności, trudno określić statystyczne wskaźniki tego zjawiska.Since there is a certain arbitrariness in the application of the criteria for homelessness, it is difficult to determine the statistical indicators of this phenomenon. Brytyjska organizacja Homelles Link (HL) organizuje i skupia agencje zajmujące się bezdomnością. W orbicie jej zainteresowania znajduje się 160 angielskich organizacji wspierających bezdomnych imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, monitorujących 9 regionów Wielkiej Brytanii, w których znajdują się ich największe skupiska. The UK organization Homelless Link (HL) in an Umbrella body that organizes and focuses homelessness agencies. The orbit of interest is 160 British organizations supporting homeless immigrants from Central and Eastern Europe, monitoring nine regions of Great Britain, where there are their greatest concentrations. Agencje współpracują z mieszkańcami squatów, noclegowni i innych form nieregularnego zamieszkiwania. The agencies cooperate with residents of squats, night shelters and other forms of irregular residence. Z ich sprawozdań jawią się główne przyczyny bezdomności: rozpad związków, upadek firmy zatrudniającej, brak zakwaterowania już w chwili przybycia do kraju przyjmującego, utrata legalnego statusu. Doświadczenia ok. 2/3 agencji współpracujących z bezdomnymi - na co wskazują w licznych wypowiedziach w brytyjskich mediach ich pracownicy – ujawniają, że ich podopieczni to często ludzie  niezdolni do pracy, zarobkujący nielegalnie za doraźną opłatą lub z założenia - bez umowy. From their statements it appears that the main causes of homelessness are: relationship breakdown, redundance, the lack of accommodation at the very moment of arrival to the host country, the loss of legal status. The experiences of about 2 / 3 agencies working with homeless people - as evidenced in the numerous statements in the British media - reveal that their wards are often people unable to work or working illegally for immediate payment or on the assumption - without a contract. Zdarzają się przypadki słabej kondycji psycho-fizycznej, molestowania seksualnego, prostytucji i fizycznej przemocy. There are cases of poor psycho-physical, sexual harassment, prostitution and physical violence. Zaledwie 1/5 agencji uważa, że może sprostać oczekiwaniom ich podopiecznych. Agencje pracują z imigrantami na wielu etapach ich bezdomności. Only a fifth agency believes it can meet the expectations of their pupils. The agencies work with immigrants at many stages of their homelessness. Badania HL w 2006 r. ujawniły, że 15% osób korzystających z ośrodków pomocy i noclegowni pochodziło z Europy Środkowej i Wschodniej, podczas gdy w 2008 r. już 25%. HL Research in 2006 revealed that 15% of people using night shelters and day centers came from Central and Eastern Europe, while in 2008 it already was 25%. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje ok. 1100 agencji pracujących z bezdomnymi, uchodźcami i azylantami. In the UK there are about 1,100 agencies working with the homeless, refugees and asylum seekers. Zostały one w 2009 r. zaproszone do wspólnych badań nad problemami wykluczenia i bezdomności. They were invited in 2009 to a joint research project on the problems of exclusion and homelessness. Na 160 zainteresowanych organizacji – 65 zajmuje się bezdomnymi a 30% z nich uchodźcami i migrantami.65 of 160 interested organizations deal with the homeless and 30% of them with refugees and migrants. Działają głównie w obszarze interwencji, udzielając wsparcia poprzez ośrodki dzienne, noclegownie, stołówki i in (HL, 2010). They operate primarily in the area of intervention, providing support through the day centres, night shelters, canteens etc (HL, 2010). Jak podaje HL, ok. 40% agencji biorących udział w badaniach pracowało z Polakami, ok.. According to HL, approximately 40% of the agencies involved in the study worked with the Poles, while ca. 25% z imigrantami z Litwy i Ło25% of them with immigrants from Lithuania and Latvia.

Zgodnie z szacunkiem szefa organizacji „Crisis” – na Wyspach przebywa około 500 tys.According to the respected statistics of the "Crisis" – there is around 500 thousand hbezdomnych (200 tys. + ok. 380 tys. tzw. bezdomnych „ukrytych”(hostele, squaty i in.). Polska bezdomność migracyjna jego zdaniem wynosi kilka tysięcy osób i dotyczy głównie Londynu. Bezdomnym Polakom wsparcia udzielają brytyjskie i polskie organizacje, m.in.  Zjednoczenie Polskie w W. Brytanii (ZPWB) działające na terenie Londynu wspólnie z wieloma innymi organizacjami i konsulatami. Organizacja posiłkująca się środkami z funduszu Victoria, informuje bezdomnych migrantów o noclegowniach i organizacjach pomocowych. Polska Sieć Współpracy „Barka” razem z 2 brytyjskimi: Kimon Community i Housing Justice zbierają z londyńskich ulic bezdomnych Polaków w ramach programu „Powroty”, tworząc wspólnie „Britisch Mission for Employment”, w celu stworzenia sieci placówek pomagających bezrobotnym migrantom nowych państw członkowskich w znalezieniu zatrudnienia. O roku 2007 „Barka” sprowadziła z W. Brytanii do kraju pochodzenia ponad 800 bezdomnych imigrantów z Europy Środkowowschodniej, w tym około 600 Polaków. Obecnie sprowadza 5 bezdomnych Polaków tygodniowo do Polsomeless (200 thousand + about 380 thousand “hidden” homeless (hostels, squats, etc.) staying in the UK. Polish migration’s homelessness is, in its view, of a few thousand people and it is mainly in London. Homeless Poles are being provided support from British and Polish organizations, like Polish Federation of Great Britain (ZPWB) operating in London, together with many other organizations and consulates. Another suppoerting organization, using funds from Victoria project, informs migrants about the homeless night shelters and relief organizations. Polish Network of Barka, together with two UK organizations: Kimon community and Housing Justice collect homeless Poles from of the London streets, under the program called "Returns". They create a joint "British Mission for Employment", in order to help unemployed migrants from the new Member States to find jobs. Since 2007 "Barka" imported from Great Britain to the country of origin more than 800 homeless immigrants from Central and Eastern Europe, including about 600 Poles. Now it is five homeless Poles each week who decide to go back to Poland.

W marcu 2010.In March 2010 FPW Barka rozpoczęła przygotowania do współpracy w ramach programu „Powroty” także z organizacjami na terenie Niemiec.”Barka” started to prepare for cooperation under the "Returns" also with organizations in Germany. Chociaż skala bezdomności w Niemczech w powszechnym przekonaniu jest znacząca, zaledwie w Hamburgu – jak zapewnia tamtejszy konsulat RP – prowadzone są badania statystyczne. Although the scale of homelessness in Germany in the common perception is significant, only in Hamburg – as the local consulate ensures - surveys are conducted. Podczas gdy w roku 2002 - 17% odnotowanych tam bezdomnych to imigranci, to już w 2009 r. liczba ta zwiększyła się do 27%. While in 2002 - 17% of reported homeless are immigrants, in 2009 the number increased to 27%. Nie ma danych o skali bezdomności Polaków, lecz tylko przekonanie badaczy, że zjawisko to ciągle się zwiększa i zmienia swój charakter (z przejściowego na stałe). There are no data about the scale of homelessness among Poles, but only convinced investigators who claim that this phenomenon is constantly increasing and changing its nature (the transition permanent.)

Francja otworzyła częściowo swój rynek pracy w roku 2006.France partially opened its labour market in 2006. Szacunkowa liczba pracujących na obszarze paryskiego okręgu konsularnego Polaków przekracza 40 tys. Estimated number of Polish workers within the consular district of Paris exceed 40 thousandosób, większość jednak zarobkuje w sposób nielegaln, but most of them is working illegally. Zgodnie z raportem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu z roku 2007 stale zwiększa się liczba imigrantów z Polski, którzy stanowią największą spośród krajów A10 populację migracyjną.According to the report of the Consular Section of the Polish Embassy in Paris from 2007, the number of Polish immigrants is ever increasing and they constitute the largest migration population among the countries of A10. Niestety, stanowią też największą wśród imigrantów grupę bezdomnych. Unfortunately, they also constitute the largest group of the homeless among immigrants. Największe ich skupisko znajduje się w Paryżu, gdzie koczują na ulicach, pod mostami lub w prowizorycznych namiotowych enklawach na jego obrzeżach. Their greatest concentration is in Paris, where they camp on the streets, under bridges or in makeshift tent enclaves on its outskirts.

Organizacje pomocowe zwracają uwagę na niechęć Polaków do korzystania z noclegów w centrach pomocy społecznej oraz przyjmowania pomocy w powrocie do kraju (Sprawozdanie Konsularne, 2007).Relief organizations pay attention to the reluctance of Poles to the use of accommodation in social assistance centers, and receiving assistance in returning to Poland (Consular Report, 2007). Polskim imigrantom od 2004 r. pomaga polonijna organizacja Stowarzyszenie Pomost – Passerelle, od 2005 r. także Polska Misja Katolicka w Paryżu oraz Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny (Kurzeja, 2010). Since 2004 Polish immigrants have been helped by The Bridge – Passerelle Association and since 2005, the Polish Catholic Mission in Paris and the Parish of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (Kurzeja, 2010). Stowarzyszenie objęło pomocą ok. 500 osób, z czego większość stanowią bezdomni Polacy. Współpracuje też (np. patrole uliczne) z francuskimi organizacjami i instytucjami (Captif, SAMU Social, L' Amie de Pain) oraz w przygotowaniu projektów powrotów do kraju pochodzenia (we współpracy z: Wydz. Konsularnym Ambasady RP w Paryżu, Tow. Przyjaciół Brata Alberta, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Polsce). The association helps approximately 500 people, most of whom are homeless Poles. It works well (eg, street patrols) with French organizations and institutions (Captif, Samu Social, L 'Amie de Pain), and prepares return projects (in cooperation with: Fac. Consular Embassy in Paris, Tow. Friends of Albert, Centres of Social Assistance in Poland). Szczególnie wiele pomocy udzielają te organizacje polskim imigrantom w zakresie wychodzenia z uzależnień. In particular, many of these organizations provide assistance to Polish immigrants giving up an addiction.

Porównanie liczby bezdomnych Polaków we Francji ze strumieniem polskiej migracji zarobkowej nie jest możliwe z dwóch powodów: liczba imigrantów z Polski nie jest dokładnieComparison of the number of homeless Poles in France to a stream of Polish migration is not possible for two reasons: the number of Polish immigrants is not exactly znana a szacunki różnią się w zależności od metodologii organizacji szacującej.known and estimates vary depending on the methodology used by an evaluating organization. Nie ma też wiarygodnych danych odnośnie skali polskiej bezdomności w tym kraju a nawet w samym Paryżu, gdzie jej skupisko jest największe. There is also no reliable data on the scale of Polish homelessness in this country or even in Paris, where its concentration is greatest.Konsulaty nie posiadają takich informacji a organizacje pomocowe mają dane szacunkowe, często nie rozróżniają nacji migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej. We Francji nikt bezdomnego nie pyta, skąd pochodzi i czy jego pobyt w kraju jest legalny. Consulates do not have such information, and relief organizations are using estimates and often do not distinguish between nationalities of migrants from Central and Eastern Europe. In France, no one will ask a homeless man where they come from or whether they stay in the country legally. Bezdomni nie są szykanowani, mogą w każdej noclegowni liczyć na doraźną pomoc. The homeless are not harassed, they can count on every night shelter for emergency assistance. Z szacunków organizacji „Pomost” wiadomo, że w roku 2009 jej pracownicy świadczyli usługi dla ok. 1800 osób, spośród których nie wszyscy byli bezdomni. From the estimates of "Bridge" it is known that in 2009 its employees provided services for about 1800 people, not all of whom were homeless. Ze względu na administracyjną specyfikę miasta – funkcjonuje w nim wiele organizacji o pokrywających się kompetencjach, co ogranicza w dużym stopniu skuteczność proponowanych usług społecznych. Because of the specificity of the administrative city – there operate many organizations with overlapping competences, which greatly reduces the effectiveness of the proposed social services.Określenie a nawet oszacowanie skali bezdomności Polaków we Francji napotyka na podobne bariery, jak w innych krajach „starej piętnastki.Determination and even estimate of the scale of Polish homelessness in France encounter similar barriers as in other countries of "old fifteen”. Nie wydaje się to możliwe, a przynajmniej wiarygodne także w Belgii a nawet w przypadku samej Brukseli, gdzie oficjalnie w roku 2006 przebywało (podobnie jak w Paryżu) 10 tys. It does not seem possible or reliable also in Belgium and even in Brussels, where in 2006, 10 thousand Poles were officially present (as in Paris)P. W rzeczywistości, a przynajmniej w powszechnym przekonaniu, jednocześnie przebywa ich tam kilkakrotnie więcej. In fact, at least in broad agreement that, there is several times more of them staying there. Polacy skupiają się w największych miastach: Brukseli, Antwerpii, Liége i in. Poles are concentrated in major cities: Brussels, Antwerp, Liege etc. Belgijski rynek pracy otworzył się na nowe państwa dopiero w 2009 r., choć wiele ułatwień migracyjnych postępowało już od roku 2004. Belgian labour market opened up to new states in 2009, although many of the facilitation of migration progressed since 2004. Powiększający się strumień migracyjny pociąga za sobą koszty społeczne, w tym bezdomność. The growth of the stream of migration entails social costs, including homelessness. Orientacja w skali tego zjawiska napotyka jednak na wiele trudności. The orientation of the scale of this phenomenon, however, faces many difficulties. Wiadomo, że miasto dysponuje ok. 970 miejscami w 22 noclegowniach i 180 łóżkami w centrach kryzysowych (Mostowska, 2010, s. 241). It is known that the city can offer approximately 970 beds in 22 night shelters and 180 beds in the disease control centers (Mostowska, 2010, p. 241). W roku 2008 podjęto próbę policzenia bezdomnych i oszacowano ich populację w Brukseli na ok. 995, w tym 545 osób spało w pustostanach, parkach i na ulicach. In 2008, attempted to count the homeless, and estimated the population in Brussels at about 995, including 545 people sleeping in squats, parks and streets. Pracownicy największej w tym mieście noclegowni CASU (Centra d'Action Sociale d'Urgence) podają, ze w czasie zimy otrzymują ok. 400 telefonów dziennie z prośbą o nocleg (Mostowska, 2010, s. 241-242). Employees of the City’s largest night shelter CASU (Centres d'Action Sociale d'Urgence) report that during the winter they get about 400 phones a day asking for a place (Mostowska, 2010, p. 241-242). Szacunki te pozwalają jedynie na bardzo ograniczoną orientację w skali zjawiska, stąd zrozumiałe wydają się kłopoty z wyodrębnieniem w jej granicach liczby bezdomnych Polaków. These estimates allow only a very limited understanding of the scale of the phenomenon, hence the understandable problems seem to be with hiving off in its borders the number of homeless Poles.

From summer 2008 to summer 2009 Mostowska M. (2010), within its own research project, attempted to figure out the scale of homelessness among Poles in Brussels, conducting interviews with homeless Poles and the representatives of the institutions providing support for them. The study population was covered by a street close the center of Brussels. The study covered population living in the streets close to the centre of Brussels. According to its estimates, every night around 100 bezdomnych imigrantów nocuje w miejscach publicznych, wśród nich połowę stanowią Polacy, okazjonalnie tylko korzystający z noclegowni. According to its estimates, every night around 100 homeless immigrants spend the night in public places, among which half are Poles, who only occasionally use the night shelters. Część bezdomnych Polaków zamieszkuje także pustostany i inne, niemieszkalne miejsca. Some homeless Poles live in squats and other vacated places. Belgijski rynek pracy otworzył się dla nich dopiero 1 maja 2009 r. W pomoc bezdomnym Polakom od 2006 r. zaangażowała się Sekcja Społeczna przy Radzie Polonii Belgijskiej, wspierając w czasie ostatnich 3 lat 61 bezdomnych Polaków.Belgian labour market opened up for them in May 2009. Since 2006, in aid for homeless Poles, there is the Social Section of the Council of the Polish Community of Belgium commited, that over the past three years supported 61 homeless Poles. Imigranci z Polski korzystają z dobrodziejstw tzw „belgijskiego socialu”, którego poziom oceniają jako b. dobry, niewiele ustępujący jakości usług otrzymywanych we Francji. Polish immigrants enjoy the benefits of the Belgian social system, the level of which they characterize as very good, just the outgoing quality of services received in France. Mostowska za szefami CASU i Les Samaritaines zwraca uwagę na fakt, iż mimo rozeznania instytucji pomocowych w problemach trapiących polskich imigrantów, nie wpływa to na zmiany w sposobach oferowanej im pomocy, m.in. Mostowska, following the directors of CASU and Les Samaritaines, draws attention to the fact that in spite of discernment of supporting institutions in the problems facing the Polish immigrants, it does not affect the changes in the way the aid is offered to them, such as ze względu na niewystarczające rozpoznanie niuansów bezdomności ulicznej i słabą koordynację działań wspierających bezdomnych w ogóle insufficient recognition of the nuances of street homelessness and poor coordination of activities to support the homeless in general. Samą społeczność polską w Brukseli ocenia jako stopniowo dezintegrującą się, bezdomnych Polaków jako populację nastawioną na korzystanie z pomocy doraźnej a nie na wyjście z bezdomności, szczególnie, że wielu z nich już w kraju pochodzenia należało do społeczności marginalizowanej. The Polish community in Brussels is seen as gradually disintegrating and the population of homeless Poles as focused on the use of emergency and not on the way out of homelessness, especially since many of them already belonged to the marginalized communities in the country of origin. Z sondażu przeprowadzonego w 2007 r. A survey conducted in 2007 przez Ośrodek Badań nad Migracjami wynika, że Polacy najdłużej – spośród europejskich państw - przebywali na emigracji w Belgii, gdzie w ponad 60% zatrudniani byli nielegalnie. by the Centre for Migration Research shows that of all European countries,it was Belgium, where Poles lived the longest while more than 60% of them were employed illegally. Mostowska (2010, s. 251) zwraca uwagę na fakt, że choć Polacy korzystają z tzw pomocy doraźnej, nastawionej na przetrwanie, to jednak dystansują się od działań wspierających ich w wychodzeniu z bezdomności.Mostowska (2010, p. 251) draws attention to the fact that, although the Poles use the so-called Relief, aimed at survival, it distances themselves from activities that support their exit from homelessness. Obawiają się powrotu do kraju, ponieważ życie bez stałych dochodów w Polsce oceniają jako trudniejsze, niż podobnie uwarunkowane w Belgii.They are afraid to return to their country because life without a regular income in Poland is considered as more difficult than the same subject in Belgium. Taka strategia przetrwania wydaje się mało zrozumiała dla organizacji pomocowych, co niewątpliwie utrudnia niesienie skutecznej pomocy. Such a strategy for survival appears to be little understood by aid organizations, which will undoubtedly hinder bringing effective assistance.

W Niemczech, gdzie oficjalne szacunki wskazują, że 40% bezdomnych stanowią Polacy, mogą oni - bez względu na formalny status imigranta - otrzymać w noclegowniach wsparcie w postaci noclegu, wyżywienia oraz pomocy medycznej.In Germany, where official estimates indicate that 40% of homeless people are Poles, they can - whatever the formal status of the immigrant – get support in the form of accommodation, food and medical aid. Inaczej postępują organizacje pomocowe w Austrii. Quite different aid organizations act in Austria whre Bezdomny emigrant nie może tam korzystać z państwowych noclegowni, stąd dużą rolę we wsparciu bezdomnych imigrantów z Polski pełni Caritahomeless immigrant can not instantly benefit from state-night shelters, hence a large role of Caritas in helping homeless Polish immigrant.W noclegowniach Caritasu przestrzega się jednak zakazu spożywania alkoholu, co znacząco wpływa na ilość bezdomnych korzystających z jego usług. In Caritas night shelters, however, the alcohol is prohibited, which significantly affects the number of homeless people using its services. Z tego powodu omijają noclegownie Caritasu także bezdomni migranci w Italii. For this reason, For the same reason Caritas night shelters are skipped by homeless immigrants in Italy. Z powodu ciepłego klimatu korzystają najczęściej z noclegów pod gołym niebem, na dworcach iw tunelach. Due to the warm climate they spend nights under the open sky, at stations and tunnels. Dopiero mroźna zima 2009/2010 wielu z nich skłoniła do korzystania z noclegowni. Only cold winter 2009/2010 led many of them to use the night shelters. W innym, ciepłym kraju – Hiszpanii, oficjalne szacunki wskazują, ze od wielu lat 50% bezdomnych stanowią migranci zarobkowi z Polski. In another warm country - Spain, official estimates indicate that for many years 50% of homeless people are economic migrants from Poland.
 1. Pobieranie 166.35 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna