Bartosz korabiewski gleboznawstwo II rok licencjatuPobieranie 367.47 Kb.
Strona1/8
Data10.05.2016
Rozmiar367.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
BARTOSZ KORABIEWSKI

GLEBOZNAWSTWO II ROK LICENCJATU


Początek gleboznawstwa sięga II połowy XIX w. Początkowo glebą zajmowali się geografowie i petrografowie. Obecnie jest to osobny przedmiot. Pierwsza katedra gleboznawstwa na ziemiach polskich powstała w Puławach w 1894r.

Podział badań gleboznawczych:


 • geneza – sposób powstawania

 • skład i właściwości

 • przestrzenne rozmieszczenie – mapy glebogenetyczne

 • klasyfikacja

- bonitacja

  • rolnicza przydatność gleb (klasy – I, II, ...)

  • systematyka (np. gleba brunatna, bielicowa)

Istnieje wiele definicji gleb. O glebach mówi się od momentu pojawienia się roślin!

GLEBA – najbardziej powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej,

ożywiana przez organizmy żywe i tworzona przy współudziale

innych czynników glebotwórczych

Gleby charakteryzują się zmiennością w układzie: • PIONOWYM – zróżnicowanie profilu glebowego na poziomy genetyczne różniące się barwą, miąższością i właściwościami

 • POZIOMYM – zróżnicowanie przestrzenne powodujące występowanie obok siebie różnych typów gleb

W glebie zachodzą procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne
Gleby odgrywają ważną rolę w odporności ekosystemu.

Dane o glebach są ważne z punktu widzenia planowania (planowanie w gospodarce leśnej i rolnej, planowanie przestrzenne)
Procesy glebotwórcze- procesy wietrzenia

PEDOGENEZA

Procesów glebotwórczych nie należy utożsamiać z procesami wietrzenia


Wietrzenie- to przemiana minerałów i skał pod wpływem kontaktu z atmosferą i hydrosferą oraz na ich przekształcaniu
W wyniku procesów glebotwórczych dochodzi do akumulacji związków organicznych (azotu i węgla), czego brak w procesie wietrzenia.
W wyniku procesów glebotwórczych pierwiastki biorą udział w tzw. Małym obiegu pierwiastków (gleba-rośliny- gleba)
Procesy diagenezy z kolei zachodzą dopiero w glebach kopalnych po ich przykryciu młodszymi osadami i odizolowaniu od wpływu aktywnego środowiska glebotwórczego.
W glebie zmagazynowana jest ogromna ilość ENERGII wyrażona w:

 • J

 • Cal

 • Kg masy organicznej

Na 1 ha może występować 5-20tys kg masy organicznej.

Ogromna ilość żywych organizmów (grzyby, promieniowce, bakterie, zwierzęta wyższe).

W 1 kg gleby może występować od setek tysięcy do miliardów i bilionów sztuk bakterii. Odgrywają one doniosłą rolę w procesie rozkładu i przemieszczania substancji organicznej.

Biorą udział w tworzeniu próchnicy.
Powstawanie gleby uwarunkowane jest wieloma czynnikami:


 • Skała macierzysta

 • Klimat

 • Relief (rzeźba terenu)

 • Czynniki hydrologiczne

 • Organizmy żywe

 • Działalność człowieka

 • Czas

Czynniki te współdziałają ze sobą.CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE
 1. SKAŁA MACIERZYSTAsubstrat, materiał z którego tworzy się gleba. Substratu dostarczają skały magmowe, osadowe i metamorficzne

Skała macierzysta inicjuje powstanie nowej gleby, ale także wpływa na rozwój (przekształcanie) gleb już istniejących


Skała macierzysta wpływa na skład gleby:
 • mineralny (np. z granitu gł. kwarc i muskowit)

 • chemiczny

 • granulometryczny (uziarnienie) – zmienia się np. w wyniku transportowania, gdzie zachowują się minerały bardziej odporne np. kwarc

Skała macierzysta wpływa także na właściwości gleby:


 • fizyczne – przewiewność, przepuszczalność, podsiąk kapilarny, pojemność wodna, lepkość, plastyczność, zwięzłość

 • chemiczne – odczyn np. rędziny

 • morfologiczne – np. barwa, która pozwala na określenie poziomów diagnostycznych, pomagających ustalić typ gleby (barwią m.in. mangan, żelazo, substancje organiczne)

Z wiekiem wpływ skały macierzystej na glebę zaciera się pod wpływem działania innych czynników glebotwórczych.

Wg Dokuczajewa z tych samych skał macierzystych, ale w innych warunkach klimatycznych rozwijają się różne typy gleb. Ważnym czynnikiem jest klimat, świat roślin, zwierząt, woda, czas i człowiek.
Są jednak gleby, dla których czynnik klimatyczny jest mniej istotny.

Dla nich najważniejszym czynnikiem jest skała macierzysta.

Gleby FITOGENICZNE- rędziny wytworzone na wapieniach, przez długi czas pozostają bez zmian.


 1. KLIMAT – bardzo istotny czynnik

  • Insolacja (nasłonecznienie)

  • Wilgotność powietrza

  • Zachmurzenie i opady

  • Ciśnienie atmosferyczne (wiatry – parowanie)Wpływają one na tempo denudacji, rozkładu skał, czyli wietrzenie mechaniczne (temp.), dezintegrację blokową, foliację, wietrzenie chemiczne(woda), ługowanie, wymywanie itp.
Klimat wpływa na procesy glebotwórcze;

  • proces bielicowy ( w klimacie chłodym i wilgotnym, więcej opadów, pod roślinnością iglastą

  • proces brunatnienia ( w klimacie ciepłym i wilgotnym, pod drzewami liściastymi)

Wiatry wpływają na parowanie.

W klimacie suchym przewaga parowania na opadami – strefa odwodnienia. Tam też dominuje wstępujący ruch wody, który powoduje przemieszczanie roztworów ku górze i wzrost zasolenia gleby. Gleby słone to sołonczaki. Charakteryzują się występowaniem na ich powierzchni halofitów – roślin sucholubnych. Występują także polewy pustynne, silcrete i caliche (róże pustyni i wykwity soli).

W klimacie wilgotnym, gdzie jest przewaga opadów nad parowaniem, występuje przewaga ruchu zstępującego. Następuje przemieszczanie soli w głąb profilu i ługowanie.

Strefowość pionowa i pozioma gleb występuje wraz ze strefowością klimatu.


 1. RELIEF – rzeźba terenu jako czynnik bierny wpływa na inne czynniki:

 1. erozję

 2. klimat i roślinność

 3. obieg wody w glebie

Wyróżnia się morfologiczne typy krajobrazowe. Decydują tu: rozpiętość i częstotliwość różnic wysokości względnych.


Wyróżnia się:
Typ równikowy- wahania wysokości względnych na długości 2 km nie przekraczają 200m
Typ górski- wahania wysokości względnych>200m, góry to teren położony ponad 300m npm

Na podstawie wymiarów przestrzennych form wyróżnia się:
Makro

Zmiany na przekroju km

Pionowe zróżnicowanie ponad 10m
Mezo

Zmiany na przekroju setek m

Pionowe zróżnicowanie 1-10m
Mikro

Formy reliefu, gdzie zachodzą drobne zmiany na powierzchni do kilkudziesięciu m

Zróżnicowanie wysokości względnych <1m
FORMY RELIEFU:

Rzeźba jest czynnikiem statycznym. Zmiany są dość powolne- człowiek może zmieniać mezo i makrorelief z niekorzystnego na korzystny

 1. WODA – czynnik decydujący o powstawaniu niektórych gleb:

NAPŁYWOWE:

 • Mady

 • Gleby deluwialne – proces deluwialny (spłukiwania)

HYDROMORFICZNE:

 • Gleby glejowe – proces glejowy – okresowa stagnacja wód gruntowych na określonej głębokości (obecność Fe2+ i Fe3+ nadaje tej glebie specyficzny kolor)

 • Gleby torfowe – są glebami organicznymi, gdzie podłoże nie odgrywa prawie żadnej roli (jedynie przepuszczalność); roślinność torfotwórcza (hydrofilna): mchy, turzyca, trzcina, tatarak, czarna olcha
 1. ORGANIZMY ŻYWE – najważniejszy czynnik

 • drobnoustroje

 • organizmy roślinne

 • organizmy zwierzęce

Organizmy żywe wpływają na: 1. proces wietrzenia – jak zachowuje się skała macierzysta (skład granulometryczny, mineralny i chemiczny)

 2. kształtowanie budowy i morfologii profilu glebowego (poziom ściółki, darniowy, próchniczy)

 3. właściwości fizyczne (zbrylenie, przewiewność – kanały po dżdżownicach) i chemiczne (kwasy organiczne, odchody)

 4. sorpcję biologiczną

ROŚLINNOŚĆ – decyduje o górnych poziomach lub całych profilach (gleby torfowe)


ZWIERZĘTA (robaki, mięczaki, stawonogi, drobne ssaki) – wpływają gł. na właściwości fizyczne:

 • spulchnianie gleby poprzez drążenie kanałów wpływające na porowatość, przewiewność, przepuszczalność

 • rozdrabnianie szczątków organicznych i mieszanie z cząstkami mineralnymi – tworzenie próchnicy

DROBNOUSTROJE (bakterie, grzyby, promieniowce) biorą udział w: • rozkładzie substancji organicznych

 • wiązaniu azotu atmosferycznego

 • przemieszczaniu związków azotowych

 • krążeniu azotu w przyrodzie

 • gromadzeniu żelaza i siarczków

 • przemieszczaniu związków fosforu

 • są wskaźnikiem aktywności biologicznej – życia gleby 1. CZYNNIK ANTROPOGENICZNY

Działalność człowieka: • Bezpośrednia ingerencja – zaasfaltowanie, zabetonowanie

 • Niewłaściwa regulacja rzek – zwiększenie spadku podłużnego rzeki, zmniejszenie częstotliwości powodzi, szybszy odpływ bez osadzania osadów pozakorytowych – substratu dla mad

 • Osuszanie torfowisk – mineralizacja torfowisk – proces murszenia

 • Zatruwanie ok. metalami ciężkimi

 • Kopalnictwo odkrywkowe

 • Wycinanie lasów – podatność na erozję wietrzną i wodną

 • Poddawanie gleb bielicowych pod uprawę płużną – zahamowanie procesu bielicowienia


 1. CZAS – wpływa na ewolucję gleb

Wyróżnia się trzy okresy w rozwoju gleby: młodość, dojrzałość i starzenie się.

Gleby ewoluują wraz ze zmianą klimatu, szaty roślinnej.
Wyróżnia się cykle rozwojowe gleb ok.


  • wapień

  • po jego zwietrzeniu wytwarza się gleba do głębokości 10cm – rędzina, następnie wkracza roślinność

  • rędzina właściwa → rędzina brunatna → gleba brunatna

O zaawansowaniu czynników glebotwórczych decyduje:

+ od jakiego czasu istnieją warunki sprzyjające- moment pojawienia się organizmów żywych. W Polsce jest to czas ustąpienia lądolodu z Niżu Polskiego.

+ jak szybko przebiega proces zależy od: skały

klimatu
W Polsce najmłodsze gleby oprócz północy występują w górach i przy rzekach. Proces glebotwórczy musi nadążać za erozją.
Gleby reliktowe- takie, które są, ale w danych warunkach klimatycznych nie powinny się rozwijać (np. czarnoziemy w Polsce)


: studia -> gleboznawstwo
studia -> Podyplomowe studia inżynieria oprogramowania dla sap erp I programowanie w języku abap
studia -> Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżY
studia -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona

Pobieranie 367.47 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna