Beata Ciepła Projekt 18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej


III.1.2. Skrótowy przegląd oferowanych i należnych świadczeń (część z nich przyznawana jest zamiennie i nie może się kumulować)Pobieranie 482.45 Kb.
Strona3/8
Data27.04.2016
Rozmiar482.45 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

III.1.2. Skrótowy przegląd oferowanych i należnych świadczeń (część z nich przyznawana jest zamiennie i nie może się kumulować):Zasiłki rodzinne (allocation familiale – AF)

to świadczenia wypłacane bez warunkowania ich dochodem rodziny wszystkim tym osobom, które posiadają na utrzymaniu przynajmniej dwoje dzieci aż do uzyskania przez nie 18 lub 20 lat – jeśli dziecko kontynuuje naukę lub podejmie niskopłatną pracę zarobkową. Zasiłek ten przysługuje dopiero osobom, mającym pod opieką minimum dwoje dzieci. Kwota zasiłków wzrasta wraz z liczbą dzieci, jest też zróżnicowana w zależności od wieku dziecka – w momencie uzyskania przez nie wieku 11 i 16 lat jest automatycznie podwyższana.

Dodatek rodzinny (komplement familial - CF)

Skierowany jest do rodzin posiadających na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci.


Zasiłek na rozpoczęcie roku szkolnego (allocation de rentrée scolaire – ARS)

wypłacany jest rodzinom posiadającym choć jedno dziecko w wieku 6-18 lat uczęszczające do szkoły. Zasiłek ten uzależniony jest od wysokości dochodów rodziny.


Zasiłek obecności rodzicielskiej (allocation journaliere de présence parentale – APP

skierowany jest do osób pracujących, niepracujących i bezrobotnych, które redukują swój czas pracy bądź zaprzestają wykonywania pracy zawodowej z powodu ciężkiej choroby jednego ze swych dzieci i konieczności opieki nad nim. Z uwagi na to, że zasiłek ten ma za zadanie zrekompensować utratę dochodu w związku z pojawieniem się poważnych kłopotów zdrowotnych dziecka, jest on łączony z innymi oferowanymi zasiłkami rodzinnymi.

Zasiłek wsparcia rodzinnego (allocation du soutien familial – ASF

dla osób samotnie wychowujących własne dzieci, jak i rodzin wychowujących osierocone dziecko. Jeśli dziecko jest półsierotą lub jedno z rodziców go nie uznało, zasiłek ten przysługuje automatycznie.


Pomoc w uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego

w przypadku posiadania wyroku zasądzającego alimenty, osobie nie przysługuje zasiłek wsparcia rodzinnego

Bezpłatne ubezpieczenie na starość

w przypadku osób z dzieckiem do lat 3 lub mających minimum troje dzieci i otrzymującym inne formy zasiłków.

Świadczenia na dzieci do lat 3 (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant PAJE)

Nowy system, od 2004 roku; świadczenia, które w poprzednim systemie traktowane były jako osobne, kumulują się i traktowane są jako automatycznie następujące po sobie, nie trzeba więc starać się o każde z nich z osobna. Wysokość uzależniona jest od uzyskiwanych przez rodzinę dochodów, dodatkowo wypłacane jest jednorazowo „becikowe” związane z urodzeniem lub adoptowaniem dziecka (prime a la naissance). Premia ta wypłacana jest jeszcze w ciąży (od 6 miesiąca).

Świadczenie dodatkowego wolnego wyboru typu aktywności (complément de libre choix d’activité – CLCA)

przysługuje w przypadku zaprzestania lub ograniczenia pracy zawodowej. W przypadku pierwszego dziecka uzyskiwane jest przez 6 miesięcy, zaś w przypadku dzieci kolejnych – do miesiąca poprzedzającego osiągnięcie przez dziecko wieku 3 lat. Możliwe jest też świadczenie opcjonalne (COLCA) - wyższa kwota świadczenia przez krótszy okres.

Świadczenie dodatk. wolnego wyboru typu opieki nad dzieckiem (complément de libre choix du mode de garde – CMG)

przewiduje dofinansowanie (uzależnione od dochodów) kosztów opieki nad dzieckiem przez assistante maternelle agree (asystentki przedszkolne, posiadające akredytację lokalnych władz) lub opiekunki domowe (koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie) lub opłacanie kosztów takich usług świadczonych przez samorządy lokalne, organizacje pozarządowe lub uprawnione firmy zatrudniające takie osoby.

Urlopy rodzinne – (congé de maternite)

w momencie przyjścia na świat dziecka matce dziecka przysługuje urlop macierzyński – 16 tygodni, z czego 3-6 tygodni przed porodem), ojcu przysługują dni wolne z tytułu urodzenia dziecka (14 dni do 21). Kasa ubezpieczeniowa obsługująca to świadczenie to Assurance Maladie (AM).

Dodatek mieszkaniowy o charakterze rodzinnym (allocation logement à caractère familial

skierowany jest do młodych małżeństw oraz do rodzin, które wspólnie zamieszkują z osobami wymagającymi ich opieki (dziećmi, ale i seniorami lub innymi osobami wymagającymi stałej opieki). Przy udzielaniu dodatku brane jest pod uwagę kryterium dochodowe, ale i wielkość i skład rodziny oraz miejsce zamieszkania.III.1.3. Usługi pomocy i integracji społecznej na rzecz rodziny
Jak opisano powyżej, francuski system zabezpieczenia społecznego oferuje i zapewnia rodzinie bogate wsparcie. Jaka jest wobec tego rola instytucji pomocy społecznej?
Jej podstawowe obowiązki zapisane są w art. L221-2 Kodeksu Pomocy Społecznej i Rodzinnej i dotyczą głównie poziomu departamentu. Rada generalna opracowuje regionalną politykę pomocy medyczno-społecznej dla rodziny, w szczególności programy pomocy rodzinie.

Oferowana przez departament pomoc rodzinie i dziecku realizowana ma być poprzez działania profilaktyczne indywidualne i grupowe (w tym wczesną profilaktykę i pomoc już podczas ciąży), ochronę dziecka i walkę z przemocą. 


Ustawa z 5 marca 2007 r. reformująca ochronę dziecka27 określa działania profilaktyczne wokół trzech grup odbiorców:

  • Usługi profilaktyczne dla kobiet w ciąży (opieka, towarzyszenie, jeśli zachodzi konieczność również opieka w domu, szczególnie po powrocie ze szpitala)

  • Usługi profilaktyczne wobec rodziców mających problemy w wychowaniu dzieci

  • Usługi profilaktyki medycznej i medyczno-społecznej wobec dzieci i młodzieży

Ustawa ta określa współdziałanie wielu podmiotów. Profilaktyka definiowana jest jako działanie wielosektorowe, które musi brać pod uwagę aspekty medyczne, medyczno-społeczne, socjalne, wychowawcze zarówno dziecka, jak i jego rodziców.

Wiodącą rolę odgrywają tu służby medyczne, w tym lekarze i pielęgniarki szkolne, ale ustawa określa też obowiązki pracowników socjalnych i pedagogów. Zgodnie z zapisem ustawy „ochrona dziecka ma na celu zapobiegać trudnościom, które mogą napotkać rodzice w wypełnianiu swoich obowiązków rodzicielskich i towarzyszyć rodzinom”. Oznacza, że to że pracownicy socjalni musza reagować możliwie najwcześniej nie dopuszczając do sytuacji trudnych i rozwiązań ostatecznych, np. pozbawienia praw rodzicielskich.

Ta wielotorowa współpraca różnych służb i instytucji na rzecz zapobiegania niebezpieczeństwom, na które może być narażone dziecko wymaga spójności i jasności kompetencji i poszczególnych interwencji. Wymaga to ciągłości działań i realnego partnerstwa.


Działania wspierające wychowanie dzieci proponowane rodzicom muszą być zdywersyfikowane w zależności od sytuacji rodziny, wieku dziecka, itp. Mogą one przybierać różne formy: informację, poradnictwo, ukierunkowanie, towarzyszenie, wspieranie, działania indywidualne i grupowe.

Departament realizuje te zadania we współpracy z innymi instytucjami publicznymi oraz prywatnymi (np. trzeci sektor).

Główne zadania należące do rady generalnej departamentu to:


  • Zapewnienie wsparcia materialnego, edukacyjnego i psychologicznego nieletnim i ich rodzinom,

  • Realizowanie projektów profilaktycznych, zwłaszcza w miejscach, w których istnieje ryzyko marginalizacji,

  • Organizowanie natychmiastowej ochrony nieletnich w potrzebie,

  • Czuwanie nad spełnieniem wszystkich potrzeb znajdujących się pod opieką departamentu młodych,

  • Zapobieganie i reagowanie na przemoc wobec nieletnich.

Profilaktyka i promocja zdrowia rodziny i dziecka leży w centrum polityki pomocy medyczno-społecznej rady generalnej. Wydziały do spraw ochrony matki i dziecka świadczą dzieciom, rodzinom i przyszłym rodzicom usługi w zakresie opieki, poradnictwa, profilaktyki. Są one również odpowiedzialne za wydawanie akredytacji dla asystentów przedszkolnych (asistantes maternelles) oraz opiekunów/rodzin zastępczych (assistants familiaux).


OPIEKA NAD DZIEĆMI

Rodzaj usługi

Opis

Podstawa prawna/istniejące standardy

Opieka nad małym dzieckiem

Domowa opieka nad dzieckiem (asystentki przedszkolne lub opiekunki domowe)

Opieka zbiorowa: przedszkola zespołowe (crèche collective), przedszkola pobytowe (halte-garderie), ogródki dziecięce (jardin d’enfants), przedszkola rodzinne (crèche familiale) i przedszkola rodzicielskie (crèche parentale).Dekret dotyczący powstawania i funkcjonowania placówek opieki dziennej nad dziećmi do lat 628.

Poradnik jak tworzyć placówkę opieki nad małym dzieckiem29 (minister właściwy do spraw rodziny i CAF (kasą zasiłków rodzinnych).

Wzór umowy rodzica z asystentką przedszkolną opiekującą się dzieckiem (rada generalna)


Opieka pozaszkolna

Dla dzieci w wieku szkolnym oferowany jest szeroki wachlarz propozycji dotyczących zagospodarowania czasu wolnego (po szkole, a zwłaszcza w środowe popołudnia, kiedy zajęcia kończą się wcześniej oraz w soboty). W każdej gminie funkcjonują rozmaite placówki wsparcia dziennego, prowadzone w dużej mierze przez organizacje pozarządowe. Miejsce w tego typu placówkach oferowane jest w szczególności rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczych oraz rodzinom o niskich dochodach, które nie mogą sfinansować dzieciom płatnych form opieki, kształcenia, sportu. Placówki takie mają za zadanie nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ale również pomoc im w nauce, nadrabiając tym samym braki w opiece edukacyjnej rodziców.

W ramach tego typu usług organizowany jest również wypoczynek dzieci i młodzieży podczas ferii szkolnych i wakacji (w formie półkolonii lub wyjazdów pobytowych).
Pobieranie 482.45 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna