Bezcłowy przywóz cukru w ramach limitów przywozowych z krajów Afryki, Karaibów I Pacyfiku (akp)Pobieranie 50.45 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar50.45 Kb.
Bezcłowy przywóz cukru w ramach limitów przywozowych z krajów Afryki,
Karaibów i Pacyfiku (AKP)Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010-2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi (ze zm.).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (ze zm.).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych
(ze zm.).Ograniczenia ilościowe/ Wysokość cła

Rok gospodarczy trwa od 1 października do 30 września.
Wysokość cła – 0 EUR/tonę
Limity określone przez KE dla poszczególnych regionów dla lat gospodarczych 2011/2012 – 2014/2015 znajdują się w Tabeli 1.


Kody

produktów

Cukier nieprzeznaczony do rafinacji:

1701 13 90

1701 14 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90


Cukier do rafinacji:

1701 13 10

1701 14 10

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90
Kraje pochodzenia

produktówKraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) nienależące do krajów najsłabiej rozwiniętych (KNR): Wybrzeże Kości Słoniowej, Suazi, Kenia, Mauritius, Zimbabwe, Fidżi, Barbados, Belize, Dominikana, Gujana, Jamajka, Trynidad i Tobago.


Stawka zabezpieczenia

20 EUR/tonę cukru białego

Warunki uczestnictwa


Wniosek o pozwolenie AGRIM

Dodatkowe informacje na wniosku o pozwolenie


Pole 7 – kraj wywozu; wymagany obligatoryjnie NIE;

Pole 8 – kraj pochodzenia; wymagany obligatoryjnie TAK;

Pole 15 – opis produktu zgodny z kodem CN;

Pole 16 – ośmiocyfrowy kod CN;

Pole 17 – ilość cukru cyframi wyrażona w ekwiwalencie cukru białego;

Pole 18 – ilość cukru słownie wyrażona w ekwiwalencie cukru białego;

Pole 20 – zapisy:


 • cukier do rafinacji lub cukier nieprzeznaczony do rafinacji

 • Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 828/2009, EBA/EPA. Numer referencyjny:

09.4241 – Afryka Środkowa

09.4242 – w przypadku Wybrzeża Kości Słoniowej

09.4243 – w przypadku Suazi

09.4244 – w przypadku Kenii

09.4245 – w przypadku Mauritiusa, Zimbabwe

09.4246 – w przypadku Fidżi

09.4247 – w przypadku Barbadosu, Belize, Dominikany, Gujany, Jamajki, Trynidadu i Tobago


Pole Uwagi – zapis: Stawka celna „0” – rozporządzenie (WE) nr 828/2009.


Dodatkowe wymagania oraz dokumenty przy wnioskowaniu o pozwolenie

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz mogą być składane w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorca ma siedzibę oraz jest zarejestrowany do celów podatku VAT.

Wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie na przywóz może złożyć w ciągu danego tygodnia tylko jeden wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz


w odniesieniu do danego numeru referencyjnego. Jeżeli w ciągu danego tygodnia wnioskodawca złoży więcej niż jeden taki wniosek, żaden jego wniosek nie jest rozpatrywany.
W momencie składania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz na dany rok obowiązywania kontyngentu taryfowego wnioskodawca przedkłada dodatkowo w ARR dowód, że w chwili składania wniosku zajmował się handlem produktami rynku cukru (kody CN produktów znajdują się w części III załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013):

 • w dwunastomiesięcznym okresie bezpośrednio przed momentem złożenia wniosku oraz

 • w dwunastomiesięcznym okresie bezpośrednio przed powyższym okresem dwunastomiesięcznym.

Obowiązek przedłożenia dowodów potwierdzających handel produktami rynku cukru w dwóch dwunastomiesięcznych okresach przed złożeniem wniosku nie dotyczy przedsiębiorców, którzy są zatwierdzeni zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz wnioskodawca załącza:

 • dowód, że wniósł zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za tonę ilości cukru wskazanej w rubryce 17 pozwolenia;

 • oryginał pozwolenia na wywóz wydany przez właściwe organy eksportującego kraju trzeciego, zgodnie ze wzorem zamieszczonym
  w załączniku III rozporządzenia Komisji (WE) nr 828/2009, dla ilości równej ilości wymienionej we wniosku o pozwolenie;

 • w przypadku cukru do rafinacji, zobowiązanie wnioskodawcy dotyczące rafinacji danej ilości cukru przed końcem trzeciego miesiąca następującego
  po miesiącu, w którym kończy się ważność danego pozwolenia na przywóz;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Pozwolenia na wywóz wydane przez właściwe organy eksportującego kraju trzeciego można zastąpić wydanymi przez właściwe organy eksportującego kraju trzeciego uwierzytelnionymi kopiami dowodu pochodzenia przewidzianego w art. 14 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 dla krajów wymienionych w załączniku I tego rozporządzenia (tj. Wybrzeża Kości Słoniowej, Suazi, Kenii, Mauritiusa, Zimbabwe, Fidżi, Barbadosu, Belize, Dominikany, Gujany, Jamajki, Trynidadu i Tobago).

Oryginały pozwoleń na wywóz wydane przez właściwe organy eksportującego kraju lub uwierzytelnione kopie dowodu pochodzenia są przechowywane przez ARR.

W przypadku stwierdzenia, że dokumenty załączone przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz zawierają nieprawdziwe informacje,


a informacje te mają decydujące znaczenie dla przyznania preferencyjnych pozwoleń na przywóz, ARR wyklucza wnioskodawcę z systemu składania wniosków o pozwolenia w odniesieniu do bieżącego i przyszłego roku gospodarczego, chyba że wnioskodawca udowodni w sposób satysfakcjonujący ARR, że nie było to spowodowane jego poważnym zaniedbaniem lub że wynika to z siły wyższej lub oczywistego błędu.
Cukier do rafinacji

Jedynie rafinerie przemysłowe Bułgarii, Francji, Włoch, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Finlandii i Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji z datą rozpoczęcia ważności przypadającą w ciągu trzech pierwszych miesięcy każdego roku gospodarczego, tzn. nie można składać wniosków w ARR do dnia 31 grudnia.

W przypadku, gdy przed dniem 1 stycznia każdego roku gospodarczego ilości zawarte we wnioskach o pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji na ten rok gospodarczy są równe lub większe od całkowitych ilości, które rafinerie przemysłowe mogą przywieźć w ramach tradycyjnego zapotrzebowania na cukier do rafinacji, KE informuje państwa członkowskie, że limit tradycyjnego zapotrzebowania na dany rok gospodarczy został osiągnięty na szczeblu Wspólnoty. Począwszy od tego powiadomienia można składać w ARR wnioski
o wydanie pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji.


Terminy składania wniosków o pozwolenie


Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz składa się co tydzień, od poniedziałku do piątku, począwszy od drugiego poniedziałku września poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczą.


Rozpatrywanie wniosków o pozwolenia przez KE

ARR powiadamia KE między godz. 13.00 w piątek a godz. 18.00 w następny poniedziałek o ilościach cukru, co do których złożono wnioski o pozwolenia na przywóz w tygodniu kończącym się w piątek o godz. 13.00 (również o braku wniosków).

Jeżeli całkowita ilość wynikająca z wniosków o pozwolenia w odniesieniu do numerów referencyjnych od 09.4231 do 09.4247 (tj. przywozu bezkontyngentowego z krajów KNR należących do krajów AKP oraz limitu przywozowego z krajów AKP), przekracza 3,5 mln ton, a całkowita ilość wynikająca z wniosków o pozwolenia


w odniesieniu do limitu przywozowego z krajów AKP przekracza regionalny próg zabezpieczający dla danego roku gospodarczego, KE ustala współczynnik przydziału dla limitu przywozowego z krajów AKP, który ARR stosuje do ilości objętych każdym wnioskiem dotyczącym limitu przywozowego z krajów AKP.

Jeżeli współczynniki przydziału są ustalone, KE zawiesza składanie wniosków


o pozwolenia do końca roku gospodarczego dla numerów referencyjnych, dla których osiągnięto regionalny próg zabezpieczający. Jednakże KE cofa zawieszenie i ponownie przyjmuje wnioski w przypadku ponownej dostępności ilości w przypadku niewykorzystania wydanych pozwoleń.


Możliwość wycofania wniosku o pozwolenie
po decyzji KE

Brak takiej możliwości

Terminy wydawania pozwoleń


Pozwolenia wydawane są każdego tygodnia w czwartek lub najpóźniej w piątek
w odniesieniu do wniosków złożonych w poprzednim tygodniu.

Terminy ważności pozwoleń

Pozwolenia na przywóz/wyciągi z pozwolenia są ważne od daty wydania lub od dnia 1 października roku gospodarczego, na który zostały wydane, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, do końca trzeciego miesiąca następującego po dacie rozpoczęcia ich ważności, ale nie później niż do dnia 30 września roku gospodarczego, na który zostały wydane.

W odniesieniu do pozwoleń na przywóz ważnych do dnia 30 września roku gospodarczego oraz na wniosek posiadacza pozwolenia na przywóz, ARR przedłuża okres ważności pozwolenia na przywóz do dnia 31 października, jeżeli posiadacz pozwolenia przedłoży dowód taki jak konosament potwierdzający, że cukier został załadowany najpóźniej dnia 15 września tego roku gospodarczego.
Możliwość przenoszenia praw do pozwoleń

Istnieje możliwość przenoszenia praw do pozwoleń.


Terminy mające wpływ na kwotę zwalnianego zabezpieczenia


Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić pozwolenie/wyciąg do ARR w ciągu
2 miesięcy od wygaśnięcia jego ważności, chyba, że zostanie utracone.Dokumenty wymagane przy zwalnianiu zabezpieczenia

Pozwolenie na przywóz z właściwymi adnotacjami Służby Celnej.

Uwagi dodatkowe

-Tabela 1. Przywóz cukru w ramach preferencji z krajów AKP nienależących do KNRRegion


Kraj trzeci

Numer referencyjny

Regionalny próg zabezpieczający dla lat 2011/2102 – 2014/2015

(w tonach ekwiwalentu cukru białego)

Afryka Środkowa

KE nie określiła jeszcze tych krajów
09.4241

10 186,1

Afryka Zachodnia

Wybrzeże Kości Słoniowej
09.4242

10 186,1

SADC

Suazi09.4243

192 954,5

EAC

Kenia09.4244

14 996,5

ESA

Mauritius

Zimbabwe09.4245

632 850,9

PACYFIK

Fidżi

09.4246

210 950,3

CARIFORUM

Barbados

Belize


Dominikana

Gujana


Jamajka

Trynidad i Tobago09.4247

527 875,6©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna