Bibliografia ajdukiewicz KPobieranie 30.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar30.74 Kb.

BIBLIOGRAFIA

   1. Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t.I, PWN, Warszawa 1985

   2. Albin K., Reklama, PWN, Warszawa 2000

   3. Anderson J., The Architecture of Cognition, Harvard University Press, Cambridge 1983

   4. Argyle M., Non-verbal Communication in Human Social Interactions, 1972

   5. Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, PWN Warszawa 1973

   6. Austin J.L.. How to Bo Things with Words, Clarendon, Oxford 1962

   7. Baggaley J., Puck S., The Dynamics of Television, Farnborough, 1976

   8. Bajka Z., Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „AIDA-Media” nr 6,7 1994

   9. Barthes R., Elements of Semiology, London, 1968

   10. Barthes R., Image-Music-Text, London, 1977

   11. Barthes R., The Third Meaning, London, 1977

   12. Barthes R., Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, „Pam. Lit.” XXXIX z. 4, 1968

   13. Batra R., Raj M., Advertising Situations: the Implications of Differential Involvement and Accompanying Affect Responses, w: Harris K. ed., Information Processing Research in Advertising, L.ErIbaum Associates, Hilsdale 1983

   14. Bernacik M. /red/, Reklama i media w Polsce, Warszawa 1996

   15. Bernstein B., Class, Codes and Control, London 1973

   16. Bettman R., Park C., Effects of Prior Knowledge, Experience and Phase of Choice Process on Consumer Decisions Process. A Protocol analysis, Journal of Consumer Research 7, 1980

   17. Bielski I., Podstawy marketingu, TNOiK, Toruń 1988

   18. Bogart L., Strategy in Advertising, NTS Business Books, Lincolnwood 1990   1. Bono E., Atlas myślenia dla menadżera, Medium, Warszawa 1998

   2. Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, Prima, Warszawa 1995

   3. Bono E., Jak myśleć sprawniej, Medium, 1999

   4. Bovee C., Arens F., Contemporary Advertising, Irvin, Homewood 1989

   5. Bralczyk J., Recepta na slogan, „Businessman Magazine” nr 1, 2000

   6. Broadbent D., Perception and Communication, Pergamon Press, London 1958

   7. Bruneau A.E., Recepta na reklamę, Warszawa 1991

   8. Bruner J., Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978

   9. Buczyńska- Carewicz H., Znak, znaczenie, wartość, KiN Warszawa 1975

   10. Budzyński W., Public relations - zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1998

   11. Budzyński W., Reklama, Warszawa 1999

   12. Budzyński W., Techniki reklamy i public relations, Warszawa 1995

   13. Bunkrant R., A Motivational Model of Information Processing Intensity, Journal of Consumer Research 3, 1976

   14. Caples J., Skuteczna reklama, ABC, Warszawa 2000

   15. Carr T., McCauley C., Spreber R., Permelee C., Words, pictures and Priming; on Semantic, Activation, Conscious, Identification and the Automaticity of Information Processing, Journal of Experimental Psychology: Human and Performances 1982

   16. Cherry C., On Human Communication, Cambridge, 1966

   17. Chlewiński Z., Kształtowanie się umiejętności poznawczych. Identyfikacja pojęć, PWN, Warszawa 1991

   18. Chlewiński Z., Psychologiczne selektory informacji i uwaga,
    w: Biela A., Uchnast Z., Witkowski J.(eds.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1985/1986,KUL, Lublin 1988

   19. Cialdini R., Petty R., Cacioppo J., Attitude and Attitude Change, Annual Review of Psychology 32, 1981

   20. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1994

   21. Corner J.,Hawthorn J., Communication Studies, London, 1980

   22. Crompton A., The Craft of Copywriting, Hutchinson Business Books, London 1990

   23. Culler J., Saussure, London 1976

   24. De Mooij M.K., Keegan W., Advertising Worldwide, Prentice Hall, New York 1991

   25. Dijk van, Teun A., Pragmatics of Language and Literature, Amsterdam-0xford 1976

   26. Dobek-Ostrowska B., Współczesne systemy komunikowania, Wyd. Uniw. Wrocławski, Wrocław 1998

   27. Dobrosielski M., Filozoficzny pragmatyzm C.S. Peirce'a, PWN, Warszawa 1967

   28. Dressier W., Einführung in die Textlinguistik, Niemeyer Tübigen 1972

   29. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa 1998

   30. Dyer G., Advertising as Communication, London, 1982

   31. Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność, Czytelnik, Warszawa 1973

   32. Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja, „Znak”, Kraków 1996

   33. Eco U., Lector in Fabula, PIW Warszawa 1994

   34. Eco U., Pejzaż semiotyczny, PIW, Warszawa 1972

   35. Evans H., Pictures on a Page, London 1978

   36. Falkowski A., Raven B., Konstrukcja reklam obrazowych i werbalnych w świetle emocjonalnych i poznawczych procesów przetwarzania informacji, w: Witkowski S. (ed.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace Psychologiczne XLVI t. III, 1996

   37. Feibleman J.K. An Introduction to Peirce's Philosophy, M.I.T. Press, Cambridge 1946

   38. Fiske J., Understanding Popular Culture, Boston, 1989

   39. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 1999

   40. Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, Altaya, Warszawa 2001

   41. Frijda N., Emocje są funkcjonalne - na ogół, w: Ekman P., Davidson R., (eds.), Natura emocji, GWP, Gdańsk 1998

   42. Gardner D., Thomas H., Strategic Marketing Management, John Willey, New York 1985

   43. Gerbner G., Gross L, Melody T., Communication Technology and Social Policy, New York, Wiley-Interscience, 1973

   44. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 1999

   45. Goffman E., Gender Advertisements, London, 1979

   46. Greimas A.J. Rastier F. The Interaction of Semiotic Constraints, „Yale French Studies”

   47. Grice H., Uttererr's Meaning, Sentence Meaning and Word Meaning, Foundation of Language 4, 1967 s.225 – 242

   48. Grice H.P., Logika a konwersacja, w: ”Język w świetle nauki”, Warszawa 1980

   49. Guilford J., Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa 1978

   50. Hall S., Hobson D., Lowe A., Willis P., Culture, Media, Language, London, 1980

   51. Hawkes T., Structuralism and Semiotics, London 1977

   52. Hawkes T., Structuralism and Semiotics, University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1977

   53. Hinde R. (red.), Non-Verbal Communication, Cambridge 1972

   54. Hintikka J., Logic, Language Games and Information, Oxford University Press, London 1973

   55. Intraub H., Rapid Conceptual Identification of Sequentially Presented Pictures, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 3, 1981

   56. J Murphy J.H., Cunningham I.C.M., Advertising and Marketing Communication Management, The Dryden Press, Fort Worth 1993

   57. Jagodzińska M., Obraz w procesach poznania i uczenia się, WSiP, Warszawa 1991

   58. Jakobson R., Halle M., The Fundamentals of Language, Mouton, 1956

   59. Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka, PIW, Warszawa l989it. 1

   60. Kall J. Reklama, Warszawa 1995

   61. Kall J., Jak telewidzowie oglądają reklamę?, „Businessman Magazine” nr 4,1992

   62. Kall J., Obrazy, słowa i muzyka, „Business Magazine” nr 5,1992

   63. Kall J., Wszystko zależy od tego, jak cię widzą, „Business Magazine”
    nr 4, 1991

   64. Kempson R.M., Presupposition and the Delimitation of Semantics, Cambridge University Press, Cambridge 1975

   65. Kilpatrick J.P., The Nature of Perception, Explorations in Transactional Psychology, New York 1961

   66. Kintsch W., The Representation of Meaning in Memory, L. ErIbaum Associates, Hillsdale 1974

   67. Kostyła J., Worek z pomysłami, „Businessman Magazine” nr 11, 2001

   68. Kozielecki J., Podejmowanie decyzji, w: Tomaszewski T. (ed.), Psychologia ogólna, PWN, Warszawa 1992

   69. Kripke S., Nazywanie a konieczność, Warszawa 1988

   70. Kurct I., Język a psychologia, WSiP Warszawa 1992

   71. Kurcz Z., Język a reprezentacja świata w umyśle, PWN, Warszawa 1987

   72. Kwarciak B., Badanie skuteczności reklamy, „Business Magazine” nr 3, 1992

   73. Kwarciak B., Slogan dźwignią reklamy, „Business Magazine” nr 4, 1992.

   74. Lakoff G., Johnson E., Metaphors We Live By, Chicago 1980

   75. Lalewicz J., Przedstawianie i znaczenie, w: Gwóźdź A., (ed.), Kino: gest - ciało - ruch, Wiedza o kulturze, Wrocław 1990

   76. Lasswell H., The Structure and Function of Communication in Society, New York, 1948

   77. Laszczak M., Obiecywać szczęście i nie kłamać, „Businessman Magazine” nr 1/2, 2000

   78. Lazarus R. Thoughts on the Relation between Emotion and Cognition, American Psychologists 37, 1982

   79. Lemmermann R., Komunikacja werbalna, Astrum, Wrocław 1996

   80. Lindsay P., Norman D., Procesy przetwarzania informacji przez człowieka, PWN, Warszawa 1991

   81. Lyons S., Semantyka, PWN, Warszawa 1984

   82. Maciołek W., Radio nośnikiem reklamy, „Business Magazine”, nr 4, 1991

   83. Marciszewski W., Metody analizy tekstu naukowego, PWM, Warszawa 1981

   84. Matuszewicz C., Wpływ wartościowania na spostrzeganie, Przegląd Psychologiczny 2, 1974

   85. Mądrzycki T., Deformacje w spostrzeganiu ludzi, PWN, Warszawa l986

   86. Mądrzycki T., Wpływ postaw na rozumowanie, PWN, Warszawa 1974

   87. McCollough J., Ostrom T., Repetition of High Similar Messages and Attitude Change, Journal of Applied Psychology 11, 1974

   88. McGuire W., An Information Processing Model of Advertising Effectiveness, w: Davis L., Silk J. (eds.) Behavioral and Management Science in Marketing, Ronald Press, New York 1978

   89. McKeown N., Case Studies and Projects in Communication, London 1982

   90. McLuhan M., Understanding Media, London 1964

   91. Miller G., Language and Communication, McGraw-Hill, New York 1951

   92. Minsky M. A Framework for Representing Knowledge, Al Memo 306, MIT Artificial Intelligence Laboratory 1974

   93. Mitchell A., Cognitive Processes Initiated by Exposure to Advertising,
    w: Harris R., (ed.), J. Information Processing Research in Advertising, L. Erlbaum, Hillsdale 1983

   94. Mitchell A., Olson J., Are Product Attribute Beliefs the Only Mediator for Advertising and Brand Attitudes, Journal of Marketing Research 18, 1981

   95. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996

   96. Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Ossolineum, Wrocław 1992

   97. Nowak S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych w badaniach społecznych, w: Nowak S. (ed.), Teorie postaw, PWN Warszawa 1973

   98. Ogden C., Richards I., The Meaning of Meaning, London 1949

   99. Osgood C., The Measurement of Meaning, Illinois 1967

   100. Osgood C.E., Sebeck T.A., Psycholinguistics. A Survey of Theory and Research Problems, Indiana University Press, Bloomington 1954

   101. Paisley W., Studying Style as a Deviation from Encoding Norms,
    w: Gerbner (red.),The Analysis of Communication Content, New York, 1969

   102. Pawłowski T. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa 1978

   103. Peirce Ch. S., Collected Papers, Harvard University Press, Cambridge 1931

   104. Pelc J. Logika i język, PWN, Warszawa 1967

   105. Pelc J., Semiotyka polska. PWN, Warszawa 1971

   106. Pelc J., Wstęp do semiotyki, Wiedza Powszechna, Warszawa l984

   107. Percy L., Rossiter J., Advertising Strategy, Communication Theory Approach, Praeger, New York 1980

   108. Percy L., Woodside A., Advertising and Consumer Psychology, Lexington Books, Toronto 1984

   109. Petty R., Harkins S., Williams K., The Effects of Group Diffusion of Cognitive on Attitudes: an Information - Processing View, Journal Personality and Social Psychology 38, 1980

   110. Pezdek K., Evans G., Visual and Verbal Memory for Objects and Their Spatial Locations, Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory 5, 1979

   111. Piaget J., La psychologie de 1'intelligence, Paris 1947

   112. Popielski K., Sens i wartość jako kategorie antropologiczno-psychologiczne, w: Popielski K., (ed.),, Człowiek- pytanie otwarte, KUL, Lublin 1987

   113. Posner M., Snyder C., Attention and Cognitive Control,
    w: Solso W., (ed.), Information Processing and Cognition, L. ErIbaum, Hillsdale 1975

   114. Reykowski J., Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość,
    w: Tomaszewski T.,(ed.), Psychologia ogólna, PWN, Warszawa 1992

   115. Rossiter J., Percy L., Attitude Change Through Visual Imagery in Advertising, Journal of Advertising 6, 1980

   116. Rubinsztejn S.L., Podstawy psychologii ogólnej, KiW, Warszawa 1964

   117. Russel T., Lane W.R., Kleppner's Advertising Procedure, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1990

   118. Russell B., Descriptions, w: Semantics and Philosophy of Language, Urbana 1952

   119. Russell B., On Denoting, w: Readings in Philosophical Analysis, New York 1949

   120. Schank R., Abelson R., Scripts, Plans, goals and Understanding, L.Erlbaum Associates, Hillsdale 1977

   121. Schultz D. B., Strategic Advertising Campaigns, NTC Business Books, Lincolnwood 1990

   122. Sebeok T. (red.), A Perfusion of Sings, Bloomington, 1977

   123. Shank R., Conceptual Information Processing, Worth Holland and American Elsevier, Amsterdam – New York, 1975

   124. Shannon C., Weawer W., The Mathematical Theory of Communication, Illinois 1949

   125. Shepard R., Recognition Memory for Words, Sentences and Pictures, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 6, 1967

   126. Sherif M., Hovland C., Social Judgment: Assimilation and Contrast Effects in Communication and Attitude Change, Yale University Press, New Haven 1961

   127. Shultz D., Martin D., Brown N., Advertising Strategies, NTC Business Books, Lincolnwood 1987

   128. Sławiński M., Cienka czerwona linia, „Businessman Magazine” nr 5, 2001

   129. Słomska A., Kształtowanie znaczenia wyrażeń matematycznych
    w procesie dydaktycznym
    , Wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa 1983

   130. Smith A.G.(red.), Communication and Culture, New York 1966

   131. Stępień J., Reklama prawie światowa, „Businessman Magazine”,
    nr 12/2000

   132. Szczegłow J.K., Żółkowski A.K., K opisaniju smysła swiaznogo tieksta, Institut Russkogo Jazyka AN SSSR wyp. 22, Moskwa 1971

   133. Sznajder A., Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1997-

   134. Tomaszewski T., Człowiek i otoczenie, w: Tomaszewski T.,(ed.), Psychologia, PWN, Warszawa 1982

   135. Treisman A., Verbal Cues Language and Meaning in Selective Attention, American Journal of Psychology 77, 1964

   136. Trzebiński J., Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych, w: Lewicka M., Trzebiński J. (eds.), Psychologia spostrzegania społecznego, KiW, Warszawa 1985

   137. Volli U., Referential Semantics and Pragmatics of Natural Language, VS 4, 1973

   138. Warner T., Umiejętność w komunikowaniu się, Astrum, Wrocław 1999

   139. Wells W., Burnett J., Moriarty S., Advertising-Principles and Practice, Prentice Hall International, London 1990

   140. Werner U., Reklama - podstawowa wiedza o reklamie, Thaurus, Warszawa 1992

   141. Westley B., MacLean M., A Conceptual Model for Communication Research, Journalism Quarterly 34, 1957

   142. White R., Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Business Press, Warszawa 1996

   143. Williamson R., Decoding Advertisements, London 1978

   144. Wilmshurst J., The Fundamentals of Advertising, Heinemann, Oxford 1990

   145. Winston P.H (ed.) The Psychology of Computer Vision, Mc-Graw-Hill, New York 1975

   146. Winston P.H., Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1977

   147. Woollacott J., Messages and Meanings, w: The Open University Press, 1977

   148. Wright P., The Cognitive Processes Mediating Acceptance of Advertising, Journal of Marketing Research,1973

   149. Zajonc R., Feeling and Thinking; Preferences Heed no Inferences, American Psychologist 35,1980

   150. Zatorski D., Reklamowa fiesta, „Businessman Magazine” nr 3, 2000

   151. Zeman J., Peirce’s Theory of Sings, w: Sebeok T. (red.), A Perfusion of Signgs, Bloomington 1977


Pobieranie 30.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna