Bibliografia dział I – zagadnienia funkcjonalno – przestrzennePobieranie 31.35 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar31.35 Kb.

Proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – 29.05.06 r. UWARUNKOWANIA

BIBLIOGRAFIA

DZIAŁ I – ZAGADNIENIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE


 1. „Aglomeracja Poznańska Studium Rozwoju Przestrzennego”, WBPP Poznań

 2. Bogdanowski J. praca zbiorowa „Architektura Krajobrazu”, PWN 1979r.

 3. Borysiak J., Czępiński K., Stachnowicz W. „Poznań Obszar Morasko – Radojewo –Umultowo. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: etap 1, część I; obszary środowiskowotworcze i przyrodniczo cenne” Poznań 2002,

 4. Czarnecki W. „Planowanie miast i osiedli”, PWN 1965r.

 5. Dedal Invest-Eko ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami „Rozmieszczenie i struktura branżowa usług komercyjnych w Poznaniu i ich ocena z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkańców”, Poznań 2004r.

 6. Dedal Invest-Eko ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami „Sieć handlowa miasta Poznania i jej ocena z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb konsumentów i lokalizacji nowych obiektów handlowych”, Poznań 2004r.

 7. „Inwentaryzacja starych, cennych drzew na terenie miasta Poznania” DROG – LAS, praca pod kierunkiem
  B. Kamińskiego, Poznań 1995 r.

 8. Kaniecki A. „Poznań - dzieje miasta wodą pisane”, Aqarius 1993r.

 9. Kondziala H. „Stare Miasto w Poznaniu”, Wydawnictwo Poznańskie 1975r.

 10. Kronika Miasta Poznania „Dawne domy mieszkalne”, Poznań 1999r.

 11. Kronika Miasta Poznania „Mury miejskie”, Poznań 1996r.

 12. Kusztelski A. „Obszary ochrony konserwatorskiej Poznania”

 13. Łukaszewicz J. „Obraz statystyczny miasta Poznania”, Wydawnictwo Miejskie

 14. Malinowski K. praca zbiorowa „X wieków Poznania”, Wydawnictwo Sztuka 1956r.

 15. Pawuła-Piwowarczyk R. „Gospodarka przestrzenią miast i gmin”, PP 1992r.

 16. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu „Próbki wody pobrane w ramach nadzoru sanitarnego dnia 20 lipca 2004r.”, Poznań 2004r.

 17. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego”, 2001r.

 18. Polarczyk Z. „Obronność Poznania 1753-1793”, PN 1988r.

 19. „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy
  na lata 2007 – 2010”

 20. „Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2004 – 2007”

 21. „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2003 Zagrożenie Środowiska Hałasem”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ Poznań

 22. „Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2002”, WIOŚ Poznań

 23. Rozporządzenie Nr 82/03 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2003 roku „w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w Poznaniu”, (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2003 roku, Nr 200/2003, Poz. 3873), obowiązuje od dnia 01 stycznia 2004 roku

 24. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, 1999r.

 25. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych

 26. Środowisko Naturalne Miasta Poznania WOŚ, cz. I Poznań 1996 r., cz. II Poznań 1997 r.

 27. Topolski J. praca zbiorowa „Dzieje Poznania”, PWN 1988r.

 28. Trzeciakowscy M. L. „W XIX-wiecznym Poznaniu”, Wydawnictwo Poznańskie 1987r.

 29. Urząd Statystyczny w Poznaniu „Rocznik Statystyczny Poznania 2003”, Poznań 2003r.

 30. Warkoczewska M. „Dawny Poznań”, Wydawnictwo Poznańskie 1983r.

 31. Warkoczewska M. „Widoki starego Poznania”, Wydawnictwo Poznańskie 1960r.

 32. Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A „Aktualny stan i procesy demograficzne istotne dla funkcjonowania aglomeracji poznańskiej”, Poznań 2004r.

 33. Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. „Mieszkańcy podpoznańskich osiedli – wyniki badań empirycznych”, Poznań 2004r.

 34. Ziętarski J., Ziółkowska M. „Przewodnik po wybranych lasach Poznania”, ZZM Poznań 2004 r.

DZIAŁ II – ZAGADNIENIA Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


 1. Aktualizacja Prognozy Ruchu Dla Programu Etapowego Rozwoju Układu Drogowo-Ulicznego Poznania do roku 2010”, Poznań styczeń 2003r.

 2. Berezowska-Apolinarska K. „Hałas kolejowy. Zasięg izolinii Lat = 50 dB w po­rze nocnej, w najmniej korzystnym położeniu obserwatora – dla terenów za­budowy mieszkaniowej”, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, 2004r.

 3. Berezowska-Apolinarska K. „Hałas samochodowy wzdłuż ulic. Równoważny poziom dźwięku w porze dziennej”, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, 1999-2004 (aktualizacja.)

 4. Berezowska-Apolinarska K. „Rozmieszczenie zrealizowanych ekranów prze­ciwhałasowych”, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, 2004r.

 5. BIT sc. „Program etapowego rozwoju układu drogowo-ulicznego Poznania do roku 2010”, Poznań 1997/1998

 6. BIT sc. „Kompleksowe badania ruchu Poznań 2000”, Poznań 2000r.

 7. BIT sj. „Aktualizacja prognozy ruchu dla programu etapowego rozwoju układu drogowo – ulicznego Poznania do roku 2010”, Poznań 2003r.

 8. BIT sj. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego aglomeracji poznańskiej na lata 2004-2013; Poznań, 2004r.

 9. Chyla A. „Ocena Oddziaływania Na Środowisko Naturalne Lotniska Ławica-Po­znań Pod Względem Uciążliwości Hałasu Lotniczego (Aneks)”, SVANTEK, Warszawa, 1999-2000

 10. „Informacja o stanie telefonizacji miasta Poznania – opracowanie z maja 2004r.” Telekomunikacja Polska S.A. Poznań 2004r.

 11. „Kierunki gospodarki odpadami dla miasta Poznania z uwzględnieniem gospodarowania odpadami w powiecie poznańskim”, Poznań 2002r. – załącznik do uchwały Nr XCVIII/1125/III/2002 Rady Miasta Poznania
  z dnia 8 października 2002 r.

 12. „Klimat Akustyczny Miasta Poznania”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, WOŚ UMP, Poznań, 1999r.

 13. „Kolej w mieście Poznaniu cz. I i cz. II. Analiza funkcjonalno-ruchowa poznańskiego węzła kolejowego” M.A.I. Poznań, lipiec 1993r.

 14. „Koncepcja funkcjonowania Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych dla miasta Poznania”, WOK 2003r.

 15. „Mapa sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej miasta Poznania”, Aquanet Poznań, 2003r.

 16. „Mapa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Poznania”, Aquanet Poznań, 2003r.

 17. „Mapa sieci wodociągowej miasta Poznania”, Aquanet Poznań, 2003r.

 18. „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”, Poznań 2004r. – załącznik do uchwały
  Nr XLVII/499/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2004r.

 19. „Plan Rozwoju Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A.”, Poznań 2004r.

 20. „Problemy, cele i priorytety w zakresie transportu dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, PGV Hanower 1999r.

 21. „Program rozwoju kanalizacji deszczowej aglomeracji poznańskiej”, AQUA 1997r.

 22. „Program rozwoju kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej aglomeracji poznańskiej”, AQUA 1996r.

 23. „Program rozwoju wodociągów aglomeracji poznańskiej”, AQUA 1996r.

 24. „Projekt Planu Rozwoju na lata 2003 – 2005”, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

 25. „Stan Obiektów i Sieci Wod - Kan na terenie miasta Poznania” Aquanet Poznań 2003r.

 26. „Strategia Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”, Poznań 2004r. – załącznik do uchwały
  Nr XLVII/498/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2004r.

 27. „Studium wykonalności projektu odzysku energii z odpadów stałych” SOGREAH Consultants

 28. Szczechowiak E. „Analiza planów rozwoju poznańskich przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na media energetyczne, pod kątem zapewnienia realizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania przyjętych uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXVII/905/III/2002 z dnia 5 lutego 2002r.

 29. Szczechowiak E. praca zbiorowa „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”, przyjęte uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LXXVII/905/III/2002 z dnia 5 lutego 2002r.

 30. Szyszkowski P. praca zbiorowa „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2003r.

 31. „Węzeł Poznański - Mapa Sieci Kolejowej, skala 1:25 000”, Oddział Geodezyjny Katowice, Katowice 1989r.

 32. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2004-2013”; Poznań czerwiec 2004r.

BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA


 1. „AQUA” Sp. z o.o., Poznań

 2. „Aquanet” Sp. z o.o., Poznań

 3. Biuro Projektów Kolejowych, Poznań

 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

 5. Grupa Energetyczna Enea S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji, Poznań

 6. Hydroconsult Sp. z o.o. Czerwiec 1999r., Poznań

 7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Poznań

 8. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Poznań

 9. Netia Telekom S.A., Poznań

 10. Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

 11. „Polkomtel’’ S.A. Oddział Regionalny, Poznań

 12. PKP Cargo S.A. Zakład Przewozów Towarowych w Poznaniu

 13. PKP Energetyka Zakład Zachodni, Poznań

 14. PKP Intercity Sp. z o.o., Poznań

 15. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych

 16. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Biuro Regionalne, Poznań

 17. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.- Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu

 18. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachód Sp. z o.o., Poznań

 19. Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 20. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., Płock

 21. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. Stacja Pomp Nr 5, Tarnowo Podgórne

 22. Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu

 23. Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Poznań

 24. Polska Telefonia Komórkowa ,,Centertel’’ Sp. z o.o., Poznań

 25. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

 26. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 27. Rejonowy Węzeł Łączności, Poznań

 28. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 29. Telekomunikacja Kolejowa, Poznań

 30. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci w Poznaniu

 31. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu

 32. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

 33. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

 34. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 35. Wojewódzki Sztab Wojskowy, Poznań

 36. Wydział Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 37. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 38. Zarząd Dróg Powiatowych, Koziegłowy

 39. Zespół Elektrociepłowni w Poznaniu

 40. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna