Bibliografia ogólnaPobieranie 28.4 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.4 Kb.

ĆWICZENIA Z TEOLOGII MORALNEJ SZCZEGÓŁOWEJ

III rok, SEMESTR I

BIBLIOGRAFIA OGÓLNA

Sobór Watykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 2002.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.

Nauczanie Papieskie (Encykliki, Adhortacje, Listy, Przemówienia)

Encyklopedia Katolicka.

Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005.

Aubert J.M.: Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku. Warszawa 1986.

Olejnik S.: Teologia moralna fundamentalna. Włocławek 1998.

Olejnik S.: Teologia moralna życia osobistego. Włocławek 1999.

Olejnik S.: Teologia moralna życia społecznego. Włocławek 2000.


BIBLIOGRAFIA SZCZEGÓŁOWA


1. Konieczność rozpoznania „znaków czasu” - zasady ich interpretacji

Gocko J.: Znaki czasu jako „locus theologicus” w posoborowej teologii moralnej. RT 46:1999 z. 3 s. 81-106.

Gocko J.: Rozeznanie ewangeliczne jako metoda odczytywania i interpretacji znaków czasu. RT 47:2000 z. 3 s. 159-187.

Gocko J.: Znaki czasu. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005.

Nagórny J.: Współczesny człowiek – drogą Kościoła. RT 40:1993 z. 3 s. 95-118.

Pokrywka M.: Osoba – uczestnictwo – wspólnota. Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II. Lublin 2000 s. 105-122.

Rosik S.: Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne. Lublin 1992.

Stola K.: Pastoralna teologia znaków czasu według Karola Wojtyły. RTK 30:1983 z. 2 s. 61-67.

Szafrański A.L.: Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin 1990.

Żynel A.: Chrześcijaństwo żywe. Warszawa 1985 s. 6-24.2. Zafałszowanie wolności i zniewolenie w świecie współczesnym

Herranz J.: Moralna struktura wolności. „Ethos” 12:1999 nr 1-2 (45-46) s. 146-156.

Nagórny J.: Chrześcijańska wizja wyzwolenia. W: Religia a sens bycia człowiekiem. Red. Z. Zdybicka. Lublin 1994 s. 51-80.

Nagórny J.: Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i wspólnota. Lublin 1997 s. 343-413.

Szostek A.: Ku teonomii uczestniczącej. Wolność a prawo w świetle encykliki „Veritatis splendor”. W: Jan Paweł II. „Veritatis splendor”. Tekst i komentarze. Red. A. Szostek. Lublin 1995 s. 221-234.

3. Ateizm jako wezwanie dla Kościoła. Typologia ateizmu

Jan Paweł II: Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Watykan 1987 s. 88-93.

Nagórny J.: Kwestionowanie wiary chrześcijańskiej dzisiaj. RT 41:1994 z. 3 s. 19-40.

Neusch M.: U źródeł współczesnego ateizmu. Paris 1980.

Olejnik S.: Etyka chrześcijańska a humanizm ateistyczny. AK 65:1973 t. 80 z. 2 s. 221-238.

4. Sekularyzm, laicyzacja i desakralizacja w świecie współczesnym

Bortkiewicz P.: W służbie życia. T. 1 Demaskacja „kultury śmierci”. Niepokalanów 1999 s. 249-290.

Cisło M.: Sekularyzm wyzwaniem dla Kościoła. W: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia. Red. G. Witaszek. Lublin 2000 s. 245-268.

Kowalski J.: Sekularyzm. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005.

Majka J.: Czy sekularyzacja omija Polskę? „Colloqium Salutis”. Wrocławskie Studia Teologiczne 18-19:1986/87 s. 23-41.

Radwan M.: Problem sekularyzacji. AK 64:1972 t. 78 z. 1 s. 50-75.

Radwan M.: Rodowód sekularyzacji. ChS 8:1976 nr 48 s. 30-48.

Seweryniak H.: Oblicza sekularyzacji. „Przegląd Powszechny” 1992 s. 362-373.5. Materializm praktyczny, konsumpcjonizm i „cywilizacja śmierci”

Barcik A.: Bezdroża rozwoju duchowego pomiędzy „być” a „mieć” współczesnego człowieka. W: Duchowość bezdroży. Red. J. Misiurek, W. Słomka. Lublin 1995 s. 203-218.

Drożdż A.: Kościół wobec konsumizmu. W: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 111-139.

Glombik K.: „Homo supermercatus”. Współczesne wyzwania etyczne zjawiska konsumpcji. W: Haurietis de fontibus. Społeczno-etyczne kwestie wczoraj i dziś. Red. P. Morciniec. Opole 2005 s. 351-368.

Góralczyk P.: Ubóstwo duchowe a ubóstwo materialne. „Communio” 6:1986 nr 5 s. 48-57.

Gocko J.: Konsumizm. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005.

Kościół i pieniądze. Red. H. Seweryniak. Płock 1993.

Mariański J.: Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Lublin 1992 s. 201-223.

Mariański J.: Postawy konsumpcyjne współczesnych Polaków. „Ethos” 14:2001 nr 3 (55) s. 111-123.

Nagórny J.: Współczesny człowiek - drogą Kościoła. Refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II. RT 40: 1993 z. 3 s. 95-118.

Olejnik S.: Kryzys moralny cywilizacji. ChS 12:1980 nr 6 s. 25-46.

6. Sekty i alternatywne ruchy religijne. Postawy wobec sekt

Watykański Sekretariat Jedności Chrześcijan, Sekretariat dla Niechrześcijan, Sekretariat dla Niewierzących, Papieska Rada do spraw Kultury: Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie. W: O.D. Santagada i in.: Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne sekty. Warszawa 1994 s. 197-213.

Allan J., Burrell M.C.: Nie wszyscy są jednego ducha. Warszawa 1988.

Danneels G.: Nowy ład, nowa ludzkość, nowa wiara. New Age. Kraków 1992.

Doktór T.: Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik. Warszawa 1999.

Dyczewski L.: New Age - zagubienie czy wyzwanie dla chrześcijańskiej duchowości. W: Duchowość bezdroży. Red. J. Misiurek, W. Słomka. Lublin 1995.

Groothuis D.R.: New Age u progu nowej ery. Lublin 1991.

Kościół a sekty. „Communio” 3:1991.

Napiórkowski S.C.: Schematyczny obraz kościołów chrześcijańskich. W: Być chrześcijaninem dziś. Red. M. Rusecki. Lublin 1992 s. 591-620.

Nowak W.: Sekty w Polsce a młodzież. Olsztyn 1995.

Pawłowicz Z.: Kościół i sekty w Polsce. Gdańsk 1992.

Pyszka S.: Kościół Katolicki a sekty. Kraków 1994.

Sareło Z.: Wiara chrześcijańska wobec alternatywnych ruchów religijnych. RT 41:1994 z. 3 s. 41-52.

7. Wpływ postmodernizmu na postawy religijne

Kowalski J.: Moralność w postmodernizmie i wyzwania kierowane pod adresem Kościoła i moralności chrześcijańskiej. „Resovia Sacra” 5:1998 s. 121-132.

Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Red. Z. Sareło. Poznań 1995.

Sareło Z.: Postmodernizm w pigułce. Poznań 1998.

Sareło Z.: Postmodernistyczne inspiracje. W: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 63-66.

Wielgus S.: Postmodernizm jako współczesne wyzwanie wobec podstaw kultury euroatlantyckiej chrystianizmu. W: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia. Red. G. Witaszek. Lublin 2000 s. 339-354.

Wobec postmodernizmu. „Ethos” 9:1996 nr 1-2 (33-34).

Życiński J.: Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozofii we współczesnej krytyce moderny. Lublin 2001.8. Wezwanie do dialogu we współczesnym świecie

Paweł VI: Encyklika „Eccelesiam suam”. Watykan 1964.

Jan Paweł II: Encyklika „Ut unum sint”. Watykan 1995.

Sekretariat dla niewierzących: Dialog z niewierzącymi. W: J.F. Six: Od „Syllabusa” do dialogu. Warszawa 1972 s. 241-258.

Guitton J.: Dialogi z Pawłem VI. Poznań-Warszawa 1969.

Kuczyński J.: Chrześcijaństwo epoki dialogu, ChS 5:1973 z. 11 s. 111-124.

Krucina J.: Potrójny dialog Kościoła. Retrospekcje posoborowe. ChS 8:1976 z. 7 s. 10-19.

Six J.F.: Od „Syllabusa” do dialogu. Warszawa 1972.

Zabłocki J.: Kościół i świat współczesny. Wprowadzenie do soborowej konstytucji pastoralnej „Gaudium et spes”. Warszawa 1986 s. 237-268.

9. Chrześcijański fundament Europy

Balicki J.: Kulturowa tożsamość Europy jako wyzwanie dla Kościoła i państwa w obliczu sekularyzacji i kryzysu demograficznego. W: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła. Red. W. Bołoz, G. Höver. Warszawa 2001 s. 32-46.

Juros H.: Kościół – kultura – Europa. Katolicka nauka społeczna wobec współczesności. Lublin – Warszawa 1997.

Nagórny J.: Europejski wymiar duchowości chrześcijańskiej. W: Europa jutra. Europejski rynek wewnętrzny jako zadanie kulturalne i gospodarcze. Red. P. Koslowski. Lublin 1994 s. 219-234.

Nossol A.: Z czym w jutro chrześcijańskiej Europy? Integralne świadectwo prawdy, wolności i miłości w Kościele jako „nowa ewangelizacja” naszego kontynentu. AK 84:1992 z. 1 s. 65-81.

O solidarność rodziny narodów Europy. „Ethos” 15:2002 nr 1-2 (57-58).

Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002.

Życiński J.: Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II. Warszawa 1998.10. Ewangelizacja a życie moralne chrześcijan

Paweł VI: "Evangelii nuntiandi". Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym. Watykan 1975.

Jan Paweł II: "Catechesi tradendae" Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach. Watykan 1980.

Cuda J.: Chrześcijanin w „świeckim świecie”. ChS 18:1986 nr 1-2 s. 26-39.

Jeżyna K.: Wezwanie do ewangelizacji w perspektywie Jubileuszu Roku 2000 w świetle nauczania Jana Pawła II. RT 45:1998 z. 3 s. 63-90.

Jeżyna K.: Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata. Lublin 2002.

Lewek A.: Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II. Katowice 1995.

Zabłocki J.: Świeccy w odnowie porządku doczesnego (działalność społeczna, polityczna, kulturalna). AK 82:1990 t. 114 z. 3 s. 397-406.

Żynel A.: Chrześcijaństwo żywe. Warszawa 1985 s. 239-259.

11. Odpowiedzialność świeckich za Kościół

Paweł VI: „Evangelii nuntiandi”. Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym. Watykan 1975.

Jan Paweł II: „Catechesi tradendae”. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach. Watykan 1980.

Jan Paweł II: „Christifideles laici”. Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie. Watykan 1988.

Dyduch J.: Kim jest wierny świecki? AK 82:1990 t. 114 z. 3 s. 365 - 376.

Jeżyna K.: Odpowiedzialność za Kościół w świetle nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. RT 47:2000 z. 3 s. 101-120.

Nagy S.: Świeccy w komunijnej wspólnocie Kościoła. AK 82:1990 t. 114 z. 3 s. 377- 387.

Przybyłowski J.: Laikat w Kościele polskim - obowiązki czy przywileje? AK 82:1990 t. 114 z. 3 s. 428-439.

Wojtyła K.: Konsekracja świata. Granice autonomii doczesności. W: Odpowiedzialni za świat (seria: Powołanie człowieka). Poznań-Warszawa 1982 s. 206-215.

Zuberbier A.: Współodpowiedzialność świeckich w zbawczym posłannictwie Komunii Kościoła. AK 82:1990 t. 114 z. 3 s. 388 - 396.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna