Bibliografia prac Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Prof dra hab. Henryka J. Muszyńskiego, Metropolity GnieźnieńskiegoPobieranie 134.18 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar134.18 Kb.
Bibliografia prac Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Prof. dra hab. Henryka J. Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego

1973


 1. Qumrańska paralela prymatu (1QH 6,25-36), w: Studia Pelplińskie 1973, nr specjalny, s. 27-47.1974


 1. Idea odnowy w Piśmie Świętym, w: Studia Pelplińskie 1974, s.113-127.
 1. Der Fundamentbegriff im Alten Testament, Archäologie und Exegese, Rome 1974, 111 s.
 1. Nakładanie rąk i namaszczenie jako sakramentalne znaki działania Ducha Świętego w Nowym Testamencie (cz.I), w: Orędownik Diecezji Chełmińskiej 10-12(1974)383-391.


1975


 1. Nakładanie rąk i namaszczenie jako sakramentalne znaki działania Ducha Świętego w Nowym Testamencie (cz. II), w: Orędownik Diecezji Chełmińskiej 1-2(1975)60-67.
 1. Interpretacja 1Tm 3,15 w świetle źródeł qumrańskich i patrystycznych, w: Studia Pelplińskie 1975, s. 37-62.
 1. Fundament, Bild und Metapher in den Handschriften aus Qumran. Studie zur Vorgeschichte des ntl. Begriffs THEMELIOS, Rome 1975, 266 s.


1976


 1. Zmartwychwstanie Chrystusa - niewzruszonym fundamentem Kościoła. Reinterpretacja 2Tm 2,19 w świetle źródeł qumrańskich, w: Studia Pelplińskie 1976, s. 91-123.
 1. Słowo Boga - słowem zbawienia (cz. I), w: Orędownik Diecezji Chełmińskiej 1-2(1976)45-59.
 1. Słowo Boga - słowem zbawienia (cz. II), w: Orędownik Diecezji Chełmińskiej 3-4(1976)108-125.
 1. Słowo Boga - słowem zbawienia (cz. III), w: Orędownik Diecezji Chełmińskiej 9-10(1976)298-321.


1977


 1. Słowo Boga - słowem zbawienia (cz. IV), w: Orędownik Diecezji Chełmińskiej 3-4(1977)104-129.
 1. Podstawy etosu biblijnego, w: Orędownik Diecezji Chełmińskiej 7-8(1977)240-261.1979


 1. Istota etosu biblijnego, w: Orędownik Diecezji Chełmińskiej 3-4(1978)117-139.
 1. Chrystus kamień węgielny w tradycji synoptycznej, w: Studia Pelplińskie 1979, s. 65-74.
 1. Trudności i postulaty aktualnego ujęcia problemu natchnienia biblijnego, w: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1(1979)52-56.
 1. Bóg a zło w Piśmie Świętym, w: Collectanea Theologica 49(1979)23-47.


1980
18. Ha'eben har'osah (Sach 4,7) im Lichte der neuen archaologischen Ausgrabungen. Komunikat na X Światowym Kongresie IOSOT we Wiedniu w dniach 24-29 VIII 1980, w: Short Communication Abstracts from IOSOT, Wien 1980, s. 22.
19. Etos biblijny, w: Studia z Biblistyki, pod red. J. Łacha, Warszawa 1980, t. II, s. 9-63.
20. Fundamentalne prawdy katechizmu apostolskiego według Hbr 6,1-2, w: Studia Pelplińskie 1977, s. 237-262 (wyd. 1980).
21. Uzdrowienie opętanych. w: Studio lectionem facere, pod red. ks. S. Łacha i J. Szlagi, Lublin 1980, s. 159-164 (wyd. II).
22. Apostołowie i prorocy jako fundament Kościoła, w: Studia Pelplińskie 1980, s. 65-87.

1981
23. Gott und das Bose in der Bibel, w: Dein Wort beachten. Alttestamentliche Aufsatze hrsg. von J. Reindl, Leipzig 1981, s. 151-179.
24. Le charisme de l'inspiration de la Bible dans la theologie contemporaine, w: Collectanea Theologica 51(1981)5-9 (fasciculus specialis).
25. Orędzie Boga o miłosierdziu do niemiłosiernego świata, w: Studia Pelplińskie 1981, s. 35-59.
26. Pierwsza pielgrzymka kapłanów diecezji chełmińskiej do Ziemi Świętej, w: Studia Pelplińskie 1981, s. 433-446.
27. Niewiara w perspektywie historiozbawczej, w: Communio 4(1981)58-74.
1982
28. Czy Biblia zawiera teksty amoralne?, w: Ateneum Kapłańskie 441(1982)234-249.
29. Kerygmat o zbawieniu w deuteronomistycznym dziele historycznym, w: Studia Theologica Varsoviensia 2(1982)5-20.
30. Apostołowie. w: Katolicyzm A-Z, pod red. Ks. Z. Pawlaka, Poznań 1982, s. 15-18.
31. Recenzja: L.Stachowiak, Prorocy - słudzy słowa, Katowice 1980 w: Collectanea Theologica 52(1982)209-211.
32. Chrystus - fundament i kamień węgielny Kościoła w świetle tekstów qumrańskich, Warszawa 1982, 278 s.

1983
33. Słowo natchnione. Zarys teologicznych treści natchnienia biblijnego, Kraków 1983, 100 s.
34. Biblijne korzenie modlitwy, w: Ateneum Kapłańskie 445(1983)335-348.

1984
35. Natchnienie biblijne, wyd. II, Pelplin 1984, 100 s.
36. Archeologia Palestyny w zarysie, Pelplin 1984 (współautor Ks. S. Mędala), 196 s.
37. Problem natchnienia biblijnego dzisiaj, w: Studia Theologica Varsoviensia 1(1984)167-170.
38. Znak niewiasty według Apokalipsy, w: U boku Syna, pod red. J. Szlagi, Lublin 1984, s. 115-127.
1985
39. Słowo jako wydarzenie zbawcze u św. Pawła na tle Starego Testamentu. w: Misterium Verbi, Warszawa 1985, s. 36-63.
40. Ks. Profesor Stanisław Grzybek jako biblista, w: Sudia Theologica Varsoviensia 2(1985)9-18.
41. Autorzy z okazji jubileuszu Ateneum Kapłańskiego, w: Ateneum Kapłańskie 455-456(1985)53-55.
42. Misterium Verbi, Dzieło zbiorowe pod red. ks. Henryka Muszyńskiego i ks. Alfonsa Skowronka, Warszawa 1985, 239 s.
1986
43. Charyzmat natchnienia biblijnego, w: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, pod red. Ks. J. Szlagi, Poznań-Warszawa 1986, s. 17-68.
44. Maria z Betanii i Maria z Magdalena, w: Mała Encyklopedia Katolicka, Poznań.
45. Chrystus żyjący w swoim Kościele. Konstytucja Dei Verbum - 20 lat po Soborze, w: Studia Pelplińskie 1986, s. 161-177.
1987
46. Mamy wspólne korzenie i wspólne zadania. Stosunki judeo-chrześcijańskie w Polsce. Rozmowę przeprow. R. Piszczek, w: Tygodnik Powszechny 49(1987)1-2.
47. Kolokwium Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, w: Tygodnik Powszechny 37(1987)1.2.
48. Czynić prawdę w miłości, w: Communio 4(1987)13-22.
49. Do końca ich umiłował - interpretacja hasła II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, w: II Krajowy Kongres Eucharystyczny, pomoce teologiczno-duszpasterskie dla parafii, Poznań 1987, s. 19-34.

1988
50. 'Jedna lub wiele dróg'. Refleksje wokół obrad Światowej Rady Chrześcijan i Żydów, w: Tygodnik Powszechny 47(1988)3.
51. Ks. Prof. dr hab. Czesław Jakubiec jako biblista, w: Studia Theologica Varsoviensia 1(1988)5-11.
52. Wspólna ofiara i świadectwo. Refleksja biskupa Henryka Muszyńskiego w związku z 45 rocznicą powstania w Getcie Żydowskim, w: Ład Boży 9(1988)1-2.
53. Świadomość wspólnych korzeni, w: Znaki Czasu 10(1988)24-38.

1989
54. Geografia biblijna. W : Encyklopedia Katolicka, t.5, Lublin 1989, kol. 979-981.
55. Żydzi jako problem chrześcijański i polski. Rozmowę przeprowadził: Z. Nosowski, w: Więź 1(1989)3-18.
56. Duch Święty posyła Jezusa i Kościół do walki z szatanem. Władza królewska Chrystusa i Kościoła, w: Dobry Pasterz 9(1989)58-78.
57. Pielgrzymka do Dachau, w: Ład Boży cz. I 17(1989)1-3; cz. II 18(1989)2-3.
1990
58. Grzech u proroka Ozeasza. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. S. Grzybka, Studium Scripturae anima theologiae, Kraków 1990, s. 201-217.
59. Kresem prawa jest Chrystus (Rz 10,4). Aktualność norm religijno-moralnych Starego Testamentu, w: Księga pamiątkowa ku czci Ks. prof. S. Olejnika.
60. 'Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszch'. Jedność i ciągłość ekonomii zbawienia na przykładzie idei Boga, w: Ateneum Kapłańskie 485(1990)6-16.
61. Trwałość pierwszego Przymierza, w: Ateneum Kapłańskie 486(1990)171-182.
62. U starszych braci za Oceanem, w: Tygodnik Powszechny 28(1990)5 (tłum. francuskie: Chez nos grand frere au-dela de l' Ocean).
63. Nasi Starsi Bracia w Wierze. Rozmowę przeprowadził ks. J. Bagrowicz, w: Gość Niedzielny 43(1990)1.5.
64. Polacy i Żydzi w jednym stoją domu… Rozmowę przeprowadził ks. M. Wittlieb, w: Kościół 14(1990)1.4.5.
65. Starsi Bracia w Wierze. Rozmowę przeprowadził J. Turnau, w: Gazeta Wyborcza 221(1990)5.
66. Biskup Włocławski o Synodzie Biskupów. Rozmowę przeprowadził ks. J. Bagrowicz, w: Ład Boży 22(1990)1.3.
67. Bp Muszyński do Żydów w USA, w: Posłaniec Serca Jezusa 9(1990)25-28.
68. Bp Muszyńskie do Żydów w USA, w: Posłaniec Serca Jezusa 10(1990)19-24.
69. Synod był rachunkiem sumienia dla każdego z biskupów. Rozmowę przeprowadził G. Schmidt SJ, w: Przegląd Powszechny 12(1990)469-478.
70. Wstęp do książki: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), Warszawa 1990.

1991
71. Przebieg i problematyka Synodu 90, w: Ateneum Kapłańskie 491(1991)12-23.
72. „Dziesięć prostych słów Boga” zwanych Dekalogiem, w: Ateneum Kapłańskie 495/496(1991)221-133.
73. Kardynał August Hlond (1926-1948) wobec Żydów, w: Collectanea Theologica 3 (1991)81-87.
74. Wstęp do książki: Dzieci jednego Boga, Warszawa 1991.
75. Wstęp do książki Gunthera Pape: Byłem Świadkiem Jehowy, Warszawa 1991.
76. Wstęp do książki: Skarby Diecezji Włocławskiej, Włocławek 1991.
77. „Propositiones” VIII Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów, w: L'Osservatore Romano 7-8(1990)10 (wydanie polskie).
78. Wstęp do książki: Kościół Włocławski Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Włocławek 1991.
79. Wizyta Dostojnego Gościa. Rozmowę przeprowadził B. R. Korzeniewski, w: Zdrój Ciechociński 8 (1991)1.7.
80. Chcę, aby biskup był bliżej wiernych… Rozmowę przeprowadziła B. Szal, w: Ziemia Kaliska 1(1991)1-2.
81. „Wiadomości” pytają, Jego Ekscelencja odpowiada, Rozmowę przeprow. Zbigniew Ławrynkowicz, w: Wiadomości Włocławskie 2(1991)1.3.
82. Dziesięć prostych słów Boga czyli Dekalog, w: Ład Boży 19(1991)4.
83. Czy Dekalog się zestarzał ?, w: Ład Boży 26(1991)1-2.
84. Jak formować kapłanów dla współczesnego świata. Rozmowę przeprowadził Z. Nosowski, w: Więź 4(1991)39-51.
85. List do moich Braci Kapłanów, w: Dobry Pasterz 11(1991)37-42.
1992

86. Dekalog - miłość Boga, w: Ład Boży 1(1992)1.


87. Od Góry Synaj do Góry Błogosławieństw, w: Ład Boży 2(1992)1.3.
88. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, w: Ład Boży 3(1992)1.5.
89. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, w: Ład Boży 4(1992)4-5.
90. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga nadaremno, w: Ład Boży 5(1992)4-5.
91. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, w: Ład Boży 6(1992)1-2.
92. Czcij ojca twego i matkę twoją, w: Ład Boży 9(1992)1-3.
93. Nie zabijaj, w: Ład Boży 12(1992)1.4.
94. Nie cudzołóż, w: Ład Boży 13(1992)1.4.
95. Nie kradnij, w: Ład Boży 14(1992)4-5.
96. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, w: Ład Boży 17(1992)4-5.
97. Wstęp do książki: Ks. M. Czajkowski, Lud Przymierza Warszawa 1992.
98. Wielki dar dla całego Kościoła (Posynodalna Adhortacja: Pastores dabo vobis), w: L'Osservatore Romano, 3-4(1992)64-66 (wydanie polskie).
99. Świętość Dnia Pańskiego, w: Kościół jako Misterium (Program duszpasterski 1992/93), Katowice 1992, s. 117-130.
100. Niedziela - Dzień Święty. Z Ks. Arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim Metropolitą Gnieźnieńskim rozmawia Ks. S. Czermiński, w: Gość Niedzielny 35(1992)3.
101. Ocena dorobku naukowego Księdza prof. dra hab. Wiesława Rosłona do uzwyczajnienia.
102. Il sacerdozio e „Tria munera”, w: L'Osservatore Romano, 19.08.1992 (wydanie włoskie).
103. Pielgrzymka wiary, pamięci i pojednania, w: Więź 10(1992)87-91.
104. Postanowienia i postulaty adhortacji „Pastores dabo vobis” w odniesieniu do formacji seminaryjnej i permanentnej alumnów i kapłanów, w: Pismo Okólne 46(1992)13-16.
105. Wierzyć i żyć konsekwentnie. Z metropolitą gnieźnieńskim Ks. Abpem Henrykiem Muszyńskim rozmawia Ks. K. Sowa, w: Gość Niedzielny 51-52(1992)5.8.
106. Wstęp do książki Ks. Z. Kiernikowskiego: Komentarze i marginalia Biblii Jerozolimskiej do Ewangelii, Gniezno 1992.
107. Troska o życie duchowe kapłanów, w: Dobry Pasterz 12(1992)40-41.
108. Serce Jezusa wezwaniem do świętości życia kapłańskiego, w: Dobry Pasterz 12(1992)42-45.

1993
109. Grób Chrystusa w archeologii biblijnej. w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 199-200.
110. Holokaust. w: Encyklopedia Katolicka, t. 6. Lublin 1993, kol. 1154-1156.
111. „Nade wszystko pamiętajcie o ubogich”. „Słowo” rozmawia z arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Ks. prof. dr. hab. Henrykiem Muszyńskim, w: Słowo - Dziennik Katolicki 5-6-7,2(1993)1-2.
112. „Prowadzić, to znaczy świadczyć sobą”. Rozmowa z Ks. Abpem Henrykiem Muszyńskim metropolitą gnieźnieńskim, w: Głos Wielkopolski z dn. 10.03.1993.
113. „Wiara Chrystusa łączy nas, wiara w Chrystusa nas dzieli”. Rozmowa z Ks. Abpem Henrykiem Muszyńskim Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, w: Przewodnik Katolicki 16(1993)5-6.
114. Istotne wymiary formacji kapłańskiej, w: Ateneum Kapłańskie 504(1993)238-251.
115. Tożsamość i duchowość kapłana według Adhortacji Pastores dabo vobis, w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 4(1993)212-225.
116. Zadania Kościoła w Polsce na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa w świetle przemówienia Jana Pawła II do biskupów polskich, w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej nr specjalny 1993, s. 70-73.
117. Formacja duchowa kapłanów, w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 3(1993)146-148.
118. Sukces nie jest imieniem Boga. W odpowiedzi Rabinowi Sherwinowi, w: Więź 4(1993)6-9.
119. „Gdzie Duch Pański - tam wolność” (2Kor 3,17). Agnus et Sponsa, prace ofiarowane O. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB, Kraków 1993, s. 222-234.
120. Jeden i ten sam Bóg. G. Polak rozmawia z ks. abp Henrykiem Muszyńskim, przewodniczącym Komisji Episkopatu do Dialogu z Judaizmem, w: Polska-Izrael 1(1993)7-8.
121. Kazachstan, Kościół, Polacy. Z ks. abpem Henrykiem Muszyńskim, Metropolitą Gnieźnieńskim, rozmawia J. Turowicz, w: Tygodnik Powszechny 48(1993)4.
122. Święty Wojciech potrzebą jednoczącej się Europy. Rozmowę przeprowadził E. Frąckowiak, w: Słowo - Dziennik Katolicki 226(1993)3.
123. Dekalog. Próba medatywnego odczytania podczas rekolekcji Księży Biskupów na Jasnej Górze, Gniezno 1993, 219 s.
124. Słowo wstępne do książki: Nauka Kościoła o charyzmacie celibatu. Wybór dokumentów [wyboru tekstów dokonał Andrzej Jasiński], Gniezno 1993.

1994
125. Wolność a solidarność, w: Więź 1(1994)40-43.
126. Żydzi i judaizm w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: Tygodnik Powszechny 15(1994)12.
127. Początek drogi. Rozmowa z ks. abpem Henrykiem Muszyńskim, metropolitą gnieźnieńskim, w: Katolicka Agencja Informacyjna 60(1994)22-24.
128. Kapłaństwo jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem, w: Dobry Pasterz 14(1994)45-59.
129. Żydzi i Kościół, w: W drodze 10 (1994)32-46.
130. Dialog jako postawa. Z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim rozmawia W. Lewandowska, w: Życie Warszawy z dn. 1-2.06.1994.
131. Jeden drugiego brzemiona noście. XII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Materiały sesji naukowej, Bydgoszcz 1994, s.7-14.
132. Spotkamy się już po drugiej stronie życia, w: Saeculum Christianum 1(1994)15-22.
133. Żydzi i judaizm w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła katolickiego, praca zbiorowa, Warszawa 1994, s.98-108.
134. Istotne wymiary formacji kapłańskiej, w: Program duszpasterski na rok 1994/95, Katowice 1994, s. 148-161.
135. Wolność i solidarność, w: W drodze 11(1994)21-27.
136. Ewangelia światłem na ścieżkach życia. z Arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, metropolitą gnieźnieńskim rozmawia w Santa Severa O. Nikodem Powejski, w: Rycerz Niepokalanej 11(1994)352-354.
137. Odbudować ewangeliczną hierarchię wartości. Rozmowę przeprow. ks. S. Stawny, w: Nasze Słowo (dwutygodnik Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech) 23(1994)3.8.
138. Kościół w Polsce w okresie PRL-u i nowej rzeczywistości budowania demokracji, w: Katolicka Agencja Informacyjna 100(1994)17-21.
139. Biblijna koncepcja wyzwolenia społecznego. w: Społeczny wymiar orędzia biblijnego, Gniezno-Bydgoszcz 1994, s. 23-36.
140. Słowo wstępne do radiowych katechez biblijnych: Ks. Marian Wolniewicz, Wczoraj i dzisiaj Biblii, Gniezno 1994, s. 5-8.
141. Rozmowa niedokończona… w: Pomorskie drogi Księdza Janusza Pasierba, pod red. Bogdana Wiśniewskiego, Pelplin 1994, s. 156-161.
142. Spotkamy się już po drugiej stronie życia (homilia wygłoszona w czasie uroczystości pogrzebowych za śp. Ks. J. Pasierba), w: Pomorskie drogi Księdza Janusza Pasierba, pod red. Bogdana Wiśniewskiego, Pelplin 1994, s. 192-200.
143. Die Diener des Wortes Gottes nach Paulus, w: Katholische Bibelfoderation 32, 3(1994)13-15.
144. Botschaft an alle Bischofskonferenzen und Bischofe an alle die in der biblischen Animation der Pastoral Verantwortung tragen (z Wilhelmem Eggerem), w: Katholische Bibelfoderation 32,3(1994)7-8.
145. Tradycje rodzinne i mała ojczyzna w świetle Pisma św., w: Pomerania 12(1994)10-13.
1995
146. Izrael a Kościół w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: Katechizm Kościoła Katolickiego - komentarz, wyd. KAI, Warszawa 1994, s. 165-185.
147. Izrael a Kościół w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: Collectanea Theologica 65,2(1995)21-35.
148. Dekalog miłości Boga, w: Słowo-Dziennik Katolicki - Magazyn 8(1995)2-3.
149. Dekalog miłości Boga: Od Góry Synaj do Góry błogosławieństw, w: Słowo-Dziennik Katolicki - Magazyn 9(1995)2-3.
150. Dekalog miłości Boga: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, w: Słowo-Dziennik Katolicki - Magazyn 10(1995)5-6.
151. Dekalog miłości Boga: Nie można służyć Bogu i mamonie, w: Słowo-Dziennik Katolicki - Magazyn 11(1995)5.
152. Kapłaństwo jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem. Stała formacja kapłanów, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25-26(1992-1993)5-18.
153. Biblia - Księga natchniona, Gniezno 1995, 159 s.
154. Dziesięć słów Boga, Gniezno 1995, 144 s.
155. Uwarunkowania, stan, trudności, zadania i perspektywy dialogu chrześcijańsko - żydowskiego w Polsce, w: Studia Gnesnensia 10(1995)23-24.
156. Aufgaben, Chancen und Herausforderungen der Kirche im Polen im neuen Europa, w: Dokumente 12(1995)39-45.
157. Biblia - księga natchniona, cz. 1, w: Inspiracje 36(1995)6-11. (Przedruk za: Biblia księga natchniona, Gniezno 1995).
158. Katechizm nowy duchem, Rozmowę przeprowadziła A. Borowska, w: Głos Katolicki 16(1995)6.
159. Bóg nie jest od łatania dziur, Rozmowę przeprowadził J. Grosfeld, w: Powściągliwość i Praca, cz. I 4(1995)5.11.16; cz. II 5(1995)14-15.
160. Postawa dialogu jest sposobem bycia chrześcijaninem, Rozmowę przeprowadzili: A. Borowska i K. Górska, w: Słowo - Dziennik Katolicki 225(1995)4.11.
161. Niemcy, Polska, Europa, Rozmowę przeprowadził M. Przeciszewski, w: Katolicki Tygodnik Społeczny 46(1995)1.4.
162. Przyjaźń, Rozmowę przeprowadziła K. Górska, w: Słowo - Dziennik Katolicki 242(1995)5.
163. Na drodze pojednania, Rozmowę przeprowadziła K. Lubińska-Spica, w: Słowo Archidiecezji Gnieźnieńskiej 52(1995)1.
164. Dialog i tolerancja, Rozmowę przeprowadził M. Gorzka, w: Magazyn Gospodarczy 11-12(1995)37-40.
1996
165. Słowo wstępne do książki: Bydgoskie parafie, Bydgoszcz 1996, s. 14-15.
166. Biblia - księga natchniona, cz. 2, w: Inspiracje 1(1996)14-17. (Przedruk, jw.)
167. Biblia - księga natchniona, cz. 3, w: Inspiracje 2/3(1996)4-6. (Przedruk, jw.)
168. Biblia - księga natchniona, cz. 4, w: Inspiracje 4(1996)4-10. (Przedruk, jw.)
169. Biblia - księga natchniona, cz. 5, w: Inspiracje 5(1996)9-11. (Przedruk, jw.)
170. Biblia - księga natchniona, cz. 6, w: Inspiracje 6(1996)4-6. (Przedruk, jw.)
171. Kościół przed Trzecim Tysiącleciem, Rozmowę przeprowadził o. N. Powojski, w: Rycerz Niepokalanej 6 (1996)121-123.
172. Słowo wstępne do książki: Those who helped. Polish Rescuers of Jews during the Holocaust, Warszawa 1996, s. 7-9.
173. Błogosławieni Pana. Rozważania na temat Błogosławieństw w Kazaniu na Górze, Gniezno 1996, 129 s.
174. Rodzima tradycja w świetle Objawienia biblijnego, w: Studia Pelplińskie, 25(1996)75-85.
175. Jezus stał się człowiekiem od chwili poczęcia, Rozmowę przeprowadził L. Tomaszewski, w: Tygodnik Nakielski 3(1996)1.6.
176. List do kapłanów na Wielki Czwartek, w: Dobry Pasterz 28(1996)168-169.
1997
177. Biblia - księga natchniona, cz. 7, w: Inspiracje 1(1997)4-6. (Przedruk, jw.).
178. Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana, w: Miejsca Święte 6(1997)10-12, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
179. Błogosławieni ubodzy w duchu, w: Miejsca Święte 7(1997)14-16, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
180. Błogosławieni, którzy się smucą, w: Miejsca Święte 8(1997)6-8, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
181. Błogosławieni cisi, w: Miejsca Święte 9(1997)6-7, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
182. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, w: Miejsca Święte 10(1997)4-5, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
183. Błogosławieni miłosierni, w: Miejsca Święte 11(1997)4-5, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
184. Błogosławieni czystego serca, w: Miejsca Święte 12(1997)4-5, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
185. Der Platz der Kirche bei der Mitgestaltung pluralistischer Gesellschaften, w: Religion als Privatsache und als öffentliche Angelegenheit, Köln 1997, s. 67-78. (CCEE Roma 1996).
186. La posizione della Chiesa nel costruire e nel configurare le societa pluraliste e i compiti pastorali, w: Religione: fatto privato e realta pubblica, Boligna 1997, s. 89-102, (CCEE Roma 1996).
187. Nie dokończona ostatnia msza. Z ks. abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawiają Grzegorz Dobroczyński SJ i Wacław Oszajca SJ, w: Przegląd Powszechny 4(1997)9-19.
188. Św. Wojciech jednoczy ludzi i narody. Wywiad z Abp. Henrykiem Muszyńskim, metropolitą gnieźnieńskim, w: Rycerz Niepokalanej 6(1997)194-197.
189. Znaczenie i aktualność przesłania św. Wojciecha dla współczesnego człowieka, w: Słowo 38(1997)11-20.
190. Tysiąclecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. w: L'Osservatore Romano 6(1997)24-26 (wydanie polskie).
191. Ku duchowej jedności Europy, w: Katolicka Agencja Informacyjna 16(1997)27-28.
192. Historyczne znaczenie św. Wojciecha dla Polski i Europy, w: Ateneum Kapłańskie 3(1997)327-333.
193. Europa – „Nowa Jerozolima” czy wieża Babel? Rozmowę przeprowadziła P. Anna Podborna, w: Niedziela 7(1997)1-2.
194. Die Demokratie fordern. Rozmowę przeprowadził Detlef Urban, w: Evangelische Kommentare 3(1997)155-156.
195.Słowo wstępne do książki: Królowa Karmelu naszą Matką i Opiekunką, Bydgoszcz 1997, s. 5-7.
196. Słowo wstępne do książki: Stąd nasz ród, Gniezno 1997, s. 6-8.
197. Tyle przeszłości, ile nadziei. Rozmowę przeprowadzili: B. Grzegorzewska, W. Braniecki, J. Piotrowski, w: Głos Wielkopolski 5(1997)3-4.
198. Kościół jest częścią Wspólnoty Europejskiej. Rozmowę przeprowadził Ks. Krzysztof Redlak, w: Katolicka Agencja Informacyjna 72(1997)53-56.
199. Macie do czego wracać. Rozmowę przeprowadziła P. Anna Wojtas, w: Katolicka Agencja Informacyjna 29(1997)2.
200. Kościół Pielgrzymujący, Gniezno 1997, 49 s.
201. Słowo wstępne do książki: 50-lecie Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej, Bristol 1997, s. 6-7.
202. Jerozolima za czasów Dawida w świetle opisów biblijnych i badań archeologicznych. w: Jerozolima w kulturze europejskiej, Warszawa 1997, s. 27-34.
203. Kościół w Polsce przed trzecim tysiącleciem, Rozmowę przeprowadziła E. Jóźwiak, w: Miejsca święte 10(1997)2-3.
204. Spodziewamy się większego autentyzmu Kościoła! Rozmowę przeprowadził M. Przeciszewski, w: Biuletyn Prasowy KAI 103(1997)65-69 (z dn. 30.12.1997 r.).
205. Słowo wstępne do albumu: Święty Wojciech - Adalbert. Mówią wieki. Gdynia 1997, s. 7.
206. Kościół przed Trzecim Tysiącleciem, w: Trzecie Tysiąclecie 1(1997)20-24.
207. Aufgaben, Chancen und Herausforderungen der Kirche in Polen im neuem Europa. w: Europa im Zeichen des Aufbruchs. Kommissariat der Deutschen Bischofe, Dokumente nr 12. Bonn 1997, s. 39-45.

1998
208. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, w: Miejsca Święte 1(1998)4-5, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
209. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, w: Miejsca Święte 2(1998)4-5, (Przedruk za: Dekalog, Gniezno 1995).
210. Znaki przemian. Rozmowę przeprowadzili: G. Koczorowska i S. Drajewski, w: Głos Wielkopolski 3/4(1998)3.
211. La Chiesa in Polonia e sempre piu consapevole del suo ruolo nelle nuove condizioni storiche, w: L'osservatore Romano 25(1998)6.
212. Aby Duch Święty udzielił Wam swojego światła, w: Wolne Związki 159(1998)6-7, (z dn. 15.02.1998 r.).
213. Oczekiwania i nadzieje Kościoła i Europy związane z Wielkim Jubileuszem w nauczaniu Jana Pawła II, w: Trzecie Tysiąclecie 1(1998)16-19.
214. Nasza pielgrzymka do grobów apostołów, w: L'Osservatore Romano 3(1998)33-35, (wydanie polskie).
215. Garść osobistych refleksji - wizyta pierwszej grupy polskich biskupów u progów Apostolskich, w: Niedziela Gnieźnieńska 6(1998)I-II. Przedruk za: jw.).
216. Spotkanie Głównego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, w: Biuletyn KAI 9(1998)28 - 31.
217. Gorliwość. Kościół po przemówieniach ad limina. Rozmowę przeprowadzili: M. Okoński i J. Poniewierski, w: Tygodnik Powszechny 12(1998)1.5.
218. Święty Wojciech w nauczaniu Jana Pawła II, Gniezno 1998, 107 s.
219. Wielki Jubileusz, Rozmowę przeprowadził K. Łukasik, w: Gazeta Poznańska 69(1998)3.
220. Utożsamiam się z Gnieznem, Rozmowę przeprowadził K. Łukasik, w: Gazeta Poznańska 17(1998) z dn. 27.03.1998 r.
221. Słowo wstępne do książki: Ruch arcybiskupa Lefebre'a - ku rozłamowi w Kościele posoborowym, Gniezno 1998, s. 5-6.
222. Kościół jest częścią europejskiej wspólnoty, w: Życie i Myśl 1(1998)126-129, (Przedruk za: Biuletyn KAI 72(1997)126-129).
223. Die polnisch - judischen Beziehungen 30 Jahre nach „Nostra aetate“, Tubingen 1998, 73 s.
224. Z Duchem Świętym ku Jubileuszowi 2000, Rozmowę przeprowadziła M. Wilczek, w: List do pani 5/56(1998)6-7.
225. Św. Wojciech a nowa Europa, w: Europa. Zadanie chrześcijańskie. Księga pamiątkowa wydana z okazji 65 lecia urodzin Ks. Prof. Helmuta Jurosa, Warszawa 1998, s. 389-399.
226. Drugie spotkanie w Rzymie Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu 2000 z przewodniczącymi Komitetów Krajowych i delegatami bratnich Kościołów, w: Trzecie Tysiąclecie 2 (1998)4-11.
227. Znaki Ducha, znaki nadziei, w: Więź 8(1998)39-49.
228. Aktualność życia i świadectwa św. Wojciecha u progu III Tysiąclecia w nauczaniu Jana Pawła II, w: Ziarno czynu, Praca zbiorowa pod red. ks. prof. Franciszka Kampki, Kraków 1998, s. 149-164.
229. Wojciech - biskup - misjonarz - męczennik w przepowiadaniu Jana Pawła II. w: Dziedzictwo kultu św. Wojciecha, Praca zbiorowa pod red. ks. prof. dra hab. Ryszarda Knapińskiego, Lublin 1998, s. 133-155.
230. Stosunki polsko-żydowskie w 30 lat po deklaracjiNostra aetate”, w: Auschwitz. Konflikty i dialog, Praca zbiorowa pod red. ks. M. Głowni i S. Wilkanowicza, Kraków 1998, s. 201-221.
231. Posługa słowa jako powołanie i zadanie na podstawie listów św. Pawła. w: Studia Gnisnensia 12(1998)5-10.
232. The Jews as a Christian and Polish Problem, Wywiad przeprowadził Z. Nosowski, w: Więź (Wydanie specjalne - Under One Heaven), Warszawa 1998, s. 123-141.
233. Pojednanie - dar Boży i źródło nowego życia, w: Trzecie Tysiąclecie 3-4(1998)38-43.
234. Pytania o wiarę, w: Trzecie Tysiąclecie 3-4(1998)56-60.
235. Biblia o pieniądzu, cenach, podatkach i służbie mamonie, w: Magazyn Gospodarczy 11-12(1998)4-8.

236. Świadectwo św. Wojciecha jest wciąż aktualne, Gniezno 1998, 105 s.


237. Nie wniesie Ewangelii w życie publiczne ten, kto nie żyje nią na co dzień, w: Promocje Pomorskie 11(1998)32-33.
238. Przyszłość Kościoła masowego w Polsce, w: Więź 12(1988)13-26.

1999
239. Inspirować odnowę myśli i serca, w: Pastores 2,1(1999)143-151.
240. Znaczenie i przesłanie Bulli Papieskiej „Incarnationis misterium”. w: Trzecie Tysiąclecie 1,6(1999)20-25.
241. Z Maryją w nowe tysiąclecie, w: Trzecie Tysiąclecie 1,6(1999)29-39.
242. Kościół w Polsce w przededniu Wielkiego Jubileuszu, w: Trzecie Tysiąclecie 1,6(1999)64-72.
243. Was wird aus der Volkskirche Polens?, w: II Internationaler Kongres Renovabis: „Säkularisierung und Pluralismus in Europa: Was wird aus der Kirche?“, Freising 1999, s. 152-168.
244. Nowy znak współczesności. Rozmowę przeprowadzili: G. Koczorowska i S. Drajewski, w: Głos Wielkopolski z dnia 23 kwietnia 1999 r.
245. Słowo Boże duchem i życiem, Gniezno 1999, 613 s.
246. Kościół Katolicki w nowej polskiej rzeczywistości, Rozmowę przeprowadził: P. Milchert, w: Goniec Kujawski 4,12(1999)42-48.
247. W tysiąclecie śmierci św. Wojciecha, w: L'Osservatore Romano, 5-6,213(1999)36-37 (wydanie polskie).
248. Liczę na Gnieźnian, Rozmowę przeprowadził: K. Łukasik, w: Przemiany z dnia 14 maja 1999 r.
249. Tysiąc lat w Europie. Rozmowę przeprowadził: A. Lesiak, w: Przewodnik katolicki 20(1999)11.
250 Stosunki polsko-żydowskie w 30 lat po deklaracji soborowej „Nostra aetate”, w: Biuletyn informacyjny IDKJ 1,5(1999)9-32.
251 Bezeugen, daB die Macht des Guten mächtiger ist als alle Bosheit, die wir im 20. Jahrhundert erfahren haben. Przewówienie wygłoszone podczas nadania Medalu Bubra - Rozeinzweiga, w: Dokumentation der zentralen Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit 1999, Potsdam 1999, s. 26-27.
252. Die Besonderheit der polnisch - jüdischen Beziehungen, w: Dokumentation der zentralen Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit 1999, Potsdam 1999, s. 41- 47.
253. Tożsamość religijna i narodowa przeciw duchowej bezdomności człowieka. w: Życie i Myśl 2(1999)52-56.
254. Rodzima tradycja w świetle objawienia biblijnego. w: Studia pelplińskie 29(1999)215-226 (Wydanie specjalne).
255. Les relations judeo-polonaises 30 ans apres Nostra aetate, w: Sidic 2(1999)2-6 (wydanie francuskie).
256. Wstęp do książki pt: Jan Paweł II. Dlaczego dialog z judaizmem?, Kraków 1999, s. 11-19.
257. Rok łaski (Wywiad) w: Przewodnik katolicki 51/52(1999)12-13.
258. Die Kreuze von Auschwitz, w: Freiburger Rundbrief 3(1999)198-199.


ROK 2000
259. Nadzieja dla Europy. Rozmowę przeprowadził P. M. Schmiegel, w: Posłaniec Ducha Świętego 1(2000)6-7.9.
260. Chrystus nikogo siłą nie nawracał. Rozmowa z Abp. Henrykiem Muszyńskim, w: W drodze 2(2000)4-15.
261. Św. Wojciech – pierwszy Europejczyk. Rozmowę przeprowadziła M. Kindziuk, w: Przegląd katolicki 11(2000)8-9.
262. Wezwania u progu trzeciego tysiąclecia, w: Gość niedzielny 21(2000)10.
263. Czuję się tutaj jak w rodzinie (Wywiad, opr. P. Skoblewski) w: Gniewkorama 7(2000)5-6.
264. Kościół wobec integracji europejskiej. w: Gość niedzielny 28(2000)13.
265. Zadania duszpasterskie Kościoła w Polsce w świetle przesłania Jana Pawła II do biskupów polskich. w: Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice 2000, s. 55-68.
266. Moi mistrzowie duchowi, w: Więź 9(2000)86-90.
267. Laienapostolat als eine neue Chance und Herausforderung für die Kirche in Polen. w: Renovabis faciem terrae. Kirchliches Leben in Mittel – und Osteuropa an der Jahrtausendwende, Trier 2000, s. 67-77.
268. Posłowie do książki pt. Chrześcijanie i antysemityzm. Między bolesną przeszłością a nadzieją jutra, Kraków 2000, s. 154-157.
269. Ten który był, jest i ustawicznie przychodzi. Rozważania adwentowe, Gniezno 2000.
270. Święci nowego tysiąclecia, w: L'Osservatore Romano 10(2000)26-28 (wydanie polskie).
271. Jesteśmy tylko ludźmi. Rozmowę przeprowadził Mirosław Ikonowicz, w: Przegląd 51(2000)3-4.

ROK 2001
272. Jedność Europy, jedność ducha, Wywiad przeprowadził Ks. L. Gęsiak, w: Europe-Infos 23,1(2001)11.
273. Integracja i tożsamość Europy, w: Biuletyn OCIPE 44,1(2001)3-4.
274. W drodze do Europy, Wywiad przeprowadził Ks. L. Gęsiak, w: Posłaniec Serca Jezusowego 2(2001) 26-27.
275. Biedny chrześcijanin patrzy na Jedwabne, Rozmowę prowadzili: ks. A. Boniecki, M. Okoński, w: Tygodnik Powszechny 12(2001)12.
276. Rola chrześcijaństwa w kształtowaniu przyszłej Europy, w: Biuletyn OCIPE 47,4(2001)11-19.
277. Refleksje w książce Znani i nieznani o życiu duchowym, Kraków 2001, s. 64-66.
278. Na progu nowego wieku. Uroczysta sesja zorganizowana przez Polskie Radio S.A, Wyd. Biuro Promocji Polskiego Radia S.A., (21.03.2001), s. 27-30.
279. Bieg ukończył. Apostoła Pawła z Tarsu w dzień po jego święcie przedstawi abp Henryk Muszyński, w: Gazeta Wyborcza (30.06–01.07.), 2001, s. 23.
280. Rola chrześcijaństwa w kształtowaniu przyszłej Europy, w: Przegląd Powszechny 7-8(2001)26-44.
281. Alma Mater Pelplinensis, w: Księga Pamiątkowa z okazji 350-lecia WSD w Pelplinie, Pelplin 2001, s. 731-744.
282. Un homme qui n’a jamais desespere, w: Gerhart M. Riegner, Bruxelles 2001, s. 138-140.
283. O chrześcijańskiej nadziei, Rozmawiała M. Wilczek, w: List do pani 12,1(2001/2002)8-10.
284. Nadzieja na Europę, Rozmawiali T. Królak, M. Przeciszewski, w: Gazeta Wyborcza (22-23.12.2001), s. 21.
285. Kościół w Polsce wobec integracji europejskiej, Rozmowiali z abp. H. Muszyńskim T. Królak, M. Przeciszewski, w: Wiadomości KAI, 51-52(2001)26-27.
286. Bądźcie świadkami cudu, Rozmawiał M. K. Jankowiak, w: Dziennik VIP-a. Bezpłatny dodatek do Gazety Pomorskiej (21.12.2001), s. 5.
287. Gdybym nie był księdzem, byłbym muzykiem, Rozmawiał J. Herold, w: Gazeta Wyborcza (Bydgoszcz – Toruń) (24-25.12.2001), s. 5.
288. Wkład Kościoła w kształtowanie przyszłej Europy, w: O solidarność rodziny narodów Europy (Sympozjum), Lublin 2001, s. 70-73.
289. Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Społeczeństwo 11,2-4(2001)377-387.
290. Znaczenie i aktualność przesłania świętego Wojciecha dla współczesnego człowieka w kontekście jednoczącej się Europy, w: Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, Redakcja J. Strzelczyk, Cz. Pest, W. Polak, Lublin 2001, s. 171-178.

ROK 2002
291. Przygotowanie i przebieg Synodu w: L'Osservatore Romano, 1(2002)4-6 (wydanie polskie).
292. W służbie Ewangelii, nadziei i komunii, w: L'Osservatore Romano 1(2002)25-26 (wydanie polskie).
293. Znak nadziei dla Kościoła i świata na progu XXI wielu, w: L'Osservatore Romano 1(2002)43-45 (wydanie polskie).
294. Pytanie o duszę Europy, w: Tygodnik Powszechny 2(2002)1,10.
295. Szymon, syn Jana, w: Dwunastu Apostołów, red. J. Turnau, Kraków 2002, s. 7-14.
296. Nie zostać na uboczu Europy, Z ks. abp. H. Muszyńskim, metropolitą gnieźnieńskim rozmawia Jakub Staszewski, w: Przemiany na Szlaku Piastowskim 8(2002)13.
297. Obecność Kościoła w budowaniu wspólnoty europejskiej, w: Wiadomości KAI 10(2002)19-21.
298. Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński powiedział „Ziemi Rodzinnej”, w: Ziemia Rodzinna 3(2002)16-18.
299. Wersja polska: Wkład Jana Pawła II w budowanie jedności europejskiej – w świetle przesłania skierowanego z Polski i do Polaków, w: L'Osservatore Romano 4(2002)49-55 (wydanie polskie).

Wersja włoska: L’Europa nel pensiero e nell’opera di Giovanni Paolo II. La relazione dell’Arcivescovo di Gniezno al. III Forum Intrenazionale organizzato dalla Fondazione Alcide De Gasperi, w: L'Osservatore Romano 56(2002)10-11 (wydanie włoskie).


Wersja francuska: L`Europe dans la pensee et dans l`oeuvre de Jean-Paul II, w: L'Osservatore Romano, część 1: 12(2002)6, 11; część 2: 13(2002)9,11 (wydanie francuskie).
300. Brońmy godności każdego człowieka, Z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, rozmawia Ewa K. Czaczkowska, w: Rzeczpospolita (28.03.2002).
301. Europa Ducha. Chrześcijańska wizja fundamentów jedności europejskiej, Gniezno 2002, 214 s.
302. Kościół jutra. Refleksja po sympozjum nt. „Chrześcijaństwo jutra”, mającym miejsce w ubiegłym roku na KUL-u w Lublinie, w: Niedziela Gnieźnieńska 16(2002)6.
303. Wprowadzenie do Dekretu o pasterskich zadaniach biskupów w kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Tekst polski, Nowe tłumaczenie, Pallottinum – Poznań 2002, s. 211-235.
304. Przystąpienie Polski do UE, w: Polen und Österreich – Partner in Europa – „Info für den Donauraum und Mitteleuropa“ (Sonderheft) 2(2002)142-154.
305. Duch połączy Europę Z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, rozmawia Paweł Napieralski, w: Przewodnik Katolicki 23(2002)18-19.
306. Święty Wojciech – Misjonarz, Męczennik i Patron nowej ewangelizacji, w: Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa „Ku mądrości serca” dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Gładyszewskiemu, Gniezno 2002, s. 357-367.
307. Uświęć ich w prawdzie. Wybór homilii i kazań, Gniezno 2002, 662 s.
308. Zakończenie do książki: 10 trudnych pytań o Europę i Polskę, Wydawnictwo „Wokół nas”, brw., s. 42-43.
309. „Chrystus nadzieja chwały pośród nas”, w: Kamieniem węgielnym jest Chrystus. Księga pamiątkowa dla uczczenia 75.rocznicy urodzin ks. bp Kazimierza Romaniuka Ordynariusza Warszawsko-Praskiego, Warszawa 2002, s. 162-175.
310. Spotkanie, w: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze, Poznań 2002, s. 147-153.
311. Europa w poszukiwaniu własnej tożsamości duchowej, w: L`Osservatore Romano, 10-11(2002)35-40 (wydanie polskie).
L`Europe a la recherche de son identite spirituelle, w: L`Osservatore Romano 6-11(2003)6-7 (wydanie francuskie).

312. L`amore misericordioso di Dio e la grande speranza per gli uomini e per le donne del Terzio Millennio. Due mesi fa lostorico pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in Polonia, w: L`Osservatore Romano 243(2002)9 (wydanie włoskie).


313. Humanizm i antyhumanizm, w: Biuletyn OCIPE 9(2002)1-3.
314. Kościół nie ocenia, tylko doradza, Wywiad z abp. Henrykiem Muszyńskim prowadził Krzysztof Tomasik, w: Wiadomości KAI 50(2002)6-7.
315. Kościół poda kryterium głosowania w referendum nt. wejścia do UE, Wywiad – przedruk z KAI, w: Gazeta Niedzielna (Polskiej Misji Katolickiej w Londynie) (15.12.2002.), s. 1. 6.
316. Do Unii z ochroną życia, Z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, rozmawia Ewa K. Czaczkowska, w: Rzeczpospolita (23.12.2002).
317. Europa jutra, Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawiają Elżbieta Kassa i Ryszard Miazek, w: Salon Polski 4(2002)16-18.

ROK 2003
318. Świadectwo męczenników XX wieku. Z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, rozmawia O. Sławomir Gajda, w: Rycerz Niepokalanej. Dla Polonii (Styczeń 2003), s. 15-19.
319. Od wieży Babel do Wieczernika, w: L`Osservatore Romano 1(2003)56-60 (wydanie polskie).
320. Unia Europejska – decyzja własnego sumienia, Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawiała Lucyna Muniak, w: Przewodnik Katolicki Archidiecezji Gnieźnieńskiej 1(2003)5.
321. Nowa Europa: zaufanie i solidarność. Z abp. Henrykiem Muszyńskim, metropolitą gnieźnieńskim, rozmawia Edward Frąckowiak, w: Nasz Głos. Pismo Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, 2(2003)8-9.
322. „Wyobraźnia miłosierdzia” na co dzień, Gniezno 2003, 63 s.
323. „Die Nachbarn” von Jedwabne, w: Freuburger Rundbrief. Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung Begründet von Dr. Gertrud Luckner 2(2003)106-112.
324. Ku Europie jako wspólnocie ducha – cz. I, w: Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 114(2003), s.14-15.
325. Ku Europie jako wspólnocie ducha – cz. II, w: Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 115(2003), s.14-15.
326. Wspólnota europejska po Kopenhadze, w: Znaki Nowych Czasów 3(2003)77-84.
327. Nie powiemy jak głosować? Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawia Marcin Dzierżanowski, w: Życie Warszawy 41(2003)6.
326. Sól ziemi, światło świata. Wybór homilii i kazań społecznych, Gniezno 2003, 172 s.

327. Minister Verbi. Liber sollemnis Excellentissimo Domino Domino Archiepiscopo Henrico Muszyński Metropolitae Gnesnensi ad honorandum decimum quartum eiusdem vitae lustrum expletum dedicatus oblatusque, Gnesnae 2003, 1072 s.


328. Nie samym chlebem... Kościół w rodzinnej Europie, rozmawia Dorota Maciejewska, Warszawa 2003, 119 s.
329. L’Europe a la recherche de son identité, w: L’Appel de Notre-Dame 4,192(2003)1.3.

ROK 2004
330. Obecność Boga w świecie dalekim od Boga, w: Sentire cum Ecclesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Stanisławowi Grzechowiakowi, Tadeuszowi Makowskiemu w 70. Rocznicę Urodzin, Gniezno 2004, s. 547-564.
331. Restituiamo all’Europa lo Spirito, w: L’Osservatore Romano CXLIV 71(43.607), z dnia 26.03.2004, s. 6; wersja francuska: Restituer l’esprit à l’Europe. La veille de l’élargissement de l”union européenne. Réflexion sur Ve Congrès de Gniezno, en Pologne, w: L’Osservatore Romano, Hebdomaire en langue française, N. 14, 6 avril 2004, s. 6-7; wersja polska: V Zjazd Gnieźnieński, w: L’Osservatore Romano 5/263(2004)47-51.
332. Kobieta w Piśmie Świętym, w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Ignacego Deca, Wrocław 2004, s. 33-47.
333. Wokół godności matki [Homilia wygłoszona w katedrze wrocławskiej, w czasie Mszy św. inaugurującej XXXIII Wrocławskie Dni Duszpasterskie – 27 VIII 2003 r., w: Kobieta w Kościele i w społeczeństwie. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Ignacego Deca, Wrocław 2004, s. 19-24.
334. Homilia z okazji 60-lecia Powstania Warszawskiego. Berlin 1.08.2004 – Kościół św. Jadwigi, w: Nasze Słowo – Miesięcznik Misji Katolickiej w Niemczech 10(2004)22-23.
335. Lednica – odpowiedź na wybiórczość i prywatyzację religii, w: Czynem i Prawdą. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza, red. ks. C.ROgowski, ks. Wł. Nowak, ks. A. Kopiczka, M.Wojciechowski, Olsztyn 2004, s. 343-352.

ROK 2005
336. Parafialna katecheza młodzieży ponadgimnazjalnej, w: Sprawy Rodziny. Kwartalnik Duszpasterstwa Rodzin 69,1(2005)46-50.
337. Europa roku 2020, w: Monitor Unii Europejskiej 2,7(2005)31-34.
338. Dar dla Kościoła w Polsce, w: L’Osservatore Romano 4,272(2005)40-42.
339. Papież, który odmienił każdego z nas, w: Rycerz Niepokalanej dla Polonii 6(2005)292-293.
340. Wkład Kościoła w budowanie jedności duchowej Europy, w: Życie i Myśl. Zeszyty problemowe 17(2005)21-33.
341. Miejsce Polski w Unii Europejskiej, w: Wspólnie z Europą. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej w Kościerzynie, 4 maja 2004, red. Tadeusz Linker, Pelplin 2005, s. 19-28.
342. Tożsamość Europy jutra, w: W mocy Ducha. Księga Jubileuszowa w 25. rocznicę konsekracji biskupiej Arcybiskupa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego, Łódź 2005, s. 297-305.
343. Biskup Alojzy Orszulik – Pasterz i Sługa, w: Na przełomie wieków. Księga Jubileuszowa dedykowana pierwszemu biskupowi łowickiemu Alojzemu Orszulikowi, Łowicz 2005, s. 25-27.
344. O Konstruktywny dialog judaistyczno-chrześcijański, w: Janusz Poniewierki red., Pamięć przyszłości. Stefanowi Wilkanowiczowi na początek dziewiątej dekady, Kraków 2005, s. 94-104.
345. Znak pociechy i niezawodnej nadziei, Gniezno 2005, 280 s.
346. Biblia miejscem spotkana człowieka z Bogiem, w: red. M.S.Wróbel, Deus meus et ognia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Lublin 2005, s. 281-289.
347. Przedmowa, w: Anna Świderkówna, Nie tylko o Biblii, Warszawa 2005, s. 5-8.
348. Słowo wstępne, w: Ks. Stanisław Piórkowski, Horyzonty misyjne Kościoła. Posłannictwo misyjne Kościoła we współczesnym świecie, Opole 2005, s. 13-15 (wersja polska), s. 16-18 (wersja hiszpańska), s. 19-21 (wersja włoska), s. 22-24 (wersja włoska).
349. Słowo wstępne, w: red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Dogmatyka, t. 1, Warszawa 2005, s. 5-7.

ROK 2006

350. Europe In 2020, w: Hans-Gert Poettering red., Our Vision of Europe in 2020, Brussels 2006, s. 167-174.


351. Dialog polsko-niemiecki Kościoła katolickiego 40 lat po wymianie listów Episkopatów Polski I Niemiec z r. 1965, w: Studia Gnesnensia 19(2005)343-352.
352. Wierzę…, w: Biskupi uczą pacierza, Poznań 2006, s. 14-16.

ROK 2007
353. Na drodze ku Temu, który nadchodzi, w: Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień Judaizmu w Poznaniu 2004-2007, red. J. Strasz, Poznań 2007, s. 230-235.
354. Herold Słowa w posłudze Kościołowi, w: L’Osservatore Romano 3(2007)45-50.
355. Święty Wojciech wciąż z nami, Gniezno 2007, 276 s.
356. Prymasowskie Gniezno w nauczaniu i życiu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w: Studia Prymasowskie 1(2007)199-213.

ROK 2008


 1. . Europa w myśli i dziele Papieża Jana Pawła II, w: red. Hans Hermann Henrix, Piotr Bering, Papież Jan Paweł II a rozwój Europy w okresie jego pontyfikatu, Krefeld/Gnesen 2008, s. 31-63 (wersja dwujęzyczna: niemiecka i polska).
 1. . Ich glaube, w: Mein Glaube in Bewegung. Stellungnahmen aus Religion, Kultur und Politik Herausgegeben von Johannes Röser, Freiburg – Basel – Wien 2008, s. 93-95.
 1. . Mieszkała w Biblii. Pożegnanie Anny Świderkówny, w: Więź 10(2008)135-139.
 1. . Spotkanie z Miłością. Ostatnie przesłanie Profesor Anny Świderkówny, w: Niejedno imię miłości. Z Profesor Anną Świderkówną rozmawiają Stefan Budzyński i Zenon Ziółkowski, Warszawa 2008, s. 7-13.
 1. . Europa unter christlichem Horizont, w: Christof Dahm, Thomas Hartl, Thomas Schumann red., Gesellschaft gestalten – Glauben entfalten. Christen in Mittel und Osteuropa. 11. Internationaler Kongress Renovabis, 20. bis 22 September 2007 in Freising, Freising 2008, s. 215-227.ROK 2009


 1. . „Kiedy dodaję coś od siebie, cały drżę“, w: Promieniowanie ojcostwa. Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków, red. Stanisław Mikołajczak, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009, s. 65-68.
 1. . Jak się modlimy za Żydów, w: Więź 3(2009), 43-54.
 1. . Pielgrzymka „Civitas Christiana” do Grobu św. Wojciecha [homilia wygłoszona w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, dnia 17.04.2009], w: Troska Prymasów Polski o jedność Kościoła i Narodu, Poznań 2009, s. 11-18.
 1. . Die Christlichen Grundwerte als aksjologisches Fundament der europäischen Identität, w: Kirche und Revolution. Das Christentum Ostmitteleuropa vor und nach 1989. Herausgegeben von Hans-Joachim Veen, Peter März und Franz-Josef Schlichting, Köln-Weimar-Wien 2009, s. 157-161.
 1. . Moim Kapłanom [zbiór homilii o kapłaństwie], Gniezno 2009, 509 s.
 1. . Aby znali Ciebie – jedynego, prawdziwego Boga [zbiór homilii na niedziele roku C], Gniezno 2009, 420 s.
 1. . Współpracownik i następca – swojemu Ojcu w biskupstwie, w: W wierności Bogu i Kościołowi. Księga Pamiątkowa dedykowana Józefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski w 80. Rocznicę Urodzin, Warszawa 2009, s. 25-29.


ROK 2010


 1. . Homilia wygłoszona na Mszy świętej inaugurującej obchody Jubileuszu, w: Ateneum Kapłańskie 1,154(2010)89-95.
 1. . Gedenken und Gedächtnis in den Makkabäer-Büchern, w: Ulrich Dahmen, Johannes Schnocks (Hg) (red.), Juda und Jerusalem in der Seleukidenzeit. Herrschaft – Widerstand – Identität. Festschrift für Heinz-Josef Fabry, Bonner Biblische Beiträge Band 159, Bonn 2010, s. 213-225.
 1. . Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23,8), w: Credidimus Caritati. Księga Pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. Rocznicę Urodzin, Ks. Maciej Olczyk, Ks. Paweł Podeszwa (red.), Gniezno 2010, s. 277-284.
 1. . Pokój Mój daję wam (J 14, 27) – Imiona pokoju, w: Niech słowa religii będą zawsze słowami pokoju. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 6-7 listopada 2009 roku, Ks. Jerzy Bagrowicz (red.), Toruń 2010, s. 83-91.
 1. . [Głos w dyskusji podczas XV Toruńskich Spotkań Cooloquia Torunensia], w: Niech słowa religii będą zawsze słowami pokoju. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 6-7 listopada 2009 roku, Ks. Jerzy Bagrowicz (red.), Toruń 2010, s. 36-38.
 1. . Homilia wygłoszona podczas XVII pielgrzymki Stowarzyszenia Civitas Christiana do grobu św. Wojciecha. Piątek po II Niedzieli Wielkanocnej, w: Człowiek współczesny twórcą, celem i sensem kultury. Prawda o człowieku w świetle wiary i kultury, Bogusław Bardziejewski (red.), Poznań 2010, s. 11-15.
 1. . [Słowo wstępu do szkiców historycznych dotyczących peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego], w: Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego, Andrzej M. Wyrwa (red.), Lednica 2010, s. 7-8.
 1. . Aby trwali jednomyślnie…, [zbiór homilii na niedziele roku A], Gniezno 2010,
  443 ss.
 1. . [Słowo wprowadzające do monografii o Księdzu Infułacie Wawrzyńcu Wnuku], w: Minister Ecclesiae et hominum, czyli ks. Wawrzyniec Wnuk, jego życie i dzieło, Jan Walkusz, Pelplin 2010, s. 5-7.
 1. . Najstarsze chrześcijańskie wyznanie wiary (1 Kor 15, 1-8), w: Memoriale Domini. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. Rocznicę Urodzin, ks. Maciej Olczyk, ks. Waldemar Radecki (red.), Gniezno 2010, s. 317-324.
 1. . Moje kaszubskie korzenie, w: Acta Cassubiana, t. XII, Instytut Kaszubski (red.), Gdańsk 2010, s. 233-239.
 1. . Homilia wygłoszona w Ostrowie Lednickim z okazji 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w: Studia Lednickie t.X, Andrzej M. Wyrwa (red.), Lednica-Poznań 2010, s. 21-24.
 1. . Propozycja papieża Benedykta XVI w dobie kryzysu kultur, w: Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie. Wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne, H. Czakowska, M. Micińska (red.), Bydgoszcz 2010, s. 17-19.


ROK 2011


 1. . Rok Jubileuszowy w Biblii – implikacje pastoralne, w: Currenda (Rok 161, nr 2, luty 2011). Pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2011, s. 267-278.
 1. . Jan Paweł II zrobił pierwszy krok, w: Wrzesińskie spotkania Karola Wojtyły Jana Pawła II. Historie ludzi, miejsc, zdarzeń, które połączyły postać Wielkiego Papieża z małym miastem, Września 2011, s. 96-97.
 1. . [Słowo wprowadzające do monografii o kościele pw. Św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku] w: Kościół p.w. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku. Architektura – kult – duszpasterstwo, Eugeniusz Kołodziejski, Kłecko 2011, s. 5-6.
 1. . [Słowo wstępu] w: Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie kultury polskiej. Kultura polska – pamięć i tożsamość, [materiały z XXVII sympozjum Stąd nasz Ród ], red. Ks. Grzegorz Chojnacki, Poznań-Gniezno-Warszawa 2011, s. 5-6.
 1. . Adhortacja apostolska Benedykta XVI VERBUM DOMINI, w: Dobry Pasterz, zeszyt XXXVI, styczeń-grudzień, Bp Paweł Socha (red.), Zielona Góra 2011, s. 30-47.
 1. . Homilia na święto Nawrócenia św. Pawła, w: Dobry Pasterz, zeszyt XXXVI, styczeń-grudzień, Bp Paweł Socha (red.), Zielona Góra 2011, s. 138-143.
 1. . Autentyczna hermeneutyka Biblii według papieża Benedykta XVI, w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin. T.3, B. Strzałkowska (red.), Warszawa 2011, s. 1115-1126.
 1. . Qualis vita mors et ita. Wspomnienia o śp. Księdzu Prałacie Romualdzie Biniaku, w: Jedynemu Bogu i Bydgoszczy. XXX tygodni kultury chrześcijańskiej w Bydgoszczy 1981-2011, E. Małachowski, A. Grzybek, A. Zieliński (red.), Bydgoszcz 2011, s. 29-33.
 1. . Kardynał Stefan Wyszyński na Stolicy Prymasów Polski, [referat wygłoszony na sympozjum Stefan Kardynał Wyszyński – Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dnia 25.05.2011 r.], w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2/2011, s.383-397.
 1. . Homilia wygłoszona na Mszy św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji sympozjum SŁUGA BOŻY I MĄŻ STANU, Poznań, 24.09.2011 r., w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 3/2011, s. 537-541.
 1. . Niech każdy zważa na to jak buduje… [zbiór homilii na niedziele roku B], Gniezno 2011, 451 ss.

: include -> user file
user file -> Wojciech Polak Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski
user file -> Ecclesia in America Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in America Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów I diakonów, do zakonników I do zakonnic oraz do wszystkich wiernych o spotkaniu z żywym Chrystusem, drogą
user file -> Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Konieczność wyznania grzechów w spowiedzi sakramentalnej
user file -> Ii polski Synod Plenarny Misyjny Adwent Nowego Tysiąclecia Wstęp Działalność Ducha Świętego w świecie współczesnym
user file -> 27 czerwca 2015 (sobota)
user file -> Wyniki konkursów o Słudze Bożej Paulinie Jaricot Szkoła Podstawowa kl. I – III kategoria plastyczna: praca plastyczna na temat „Jak Ty, w swoim codziennym życiu, głosisz innym Chrystusa na wzór Pauliny Jaricot?”
user file -> Kamil lamprycht copacabana konin
user file -> Terravita cup 2008” 13. 12. 2008 kiekrz kategorie wagowe

Pobieranie 134.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna