Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona28/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   59

1978

wydawnictwa

ADAMSKA J., System organizacyjny więzień sądowych w tzw. „Kraju Warty”. Warszawa–Sieradz 1978; maszynopis.

[maszynopis (35 kart) w bibliotece IPN–Łódź, sygn. .....]

FRIESKE Józef, Materiały do bibliografii okupacji hitlerowskiej w Polsce. Piśmiennictwo polskie za lata 1944–1968. Warszawa 1978.

[s. 327: hasło „Radogoszcz” (7 pozycji: .....................); egzemplarze w bibliotece IPN–Łódź, sygn. 263/OK, 293/OK]

GALIŃSKI Antoni i inni, Więzienie sieradzkie i jego filie. [w:] Łódź–Sieradz 1978; maszynopis.

[maszynopis (35 kart) w bibliotece IPN–Łódź, sygn. .....]

SZUBZDA J., Organizacja więzienia w Sieradzu i jego filii. Sieradz 1978; maszynopis.

[maszynopis w bibliotece IPN–Łódź, sygn. .....; wielu więźniów Radogoszcza było przewożonych do Sieradza lub odwrotnie]


prasa

BUDZIAREK Marek, Kapłani łódzcy na Radogoszczu. [w:] „WTK”,.... III 1978, nr 9, ss. 6–7.

[więzieni i w obozie przejściowym w fabryce M. Glazera na przełomie 1939/1940 i w więzieniu na Radogoszczu]

(jerg., wib.), Nie zapomnimy okrucieństwa wojny! Wielka manifestacja na Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 18 IV 1978, nr 88, ss. 1 i 2.

[ “(…) Kulminacyjnym momentem tegorocznych obchodów „Miesiąca Pamięci Narodowej” była wczorajsza manifestacja społeczeństwa łódzkiego u stóp Pomnika–Mauzoleum w Radogoszczu. Uroczystość ta, zorganizowana w „Dniu Kombatanta”, stanowiła jednocześnie wyraz hołdu poległym w walce na frontach II wojny światowej i ofiarom zamordowanym przez hitlerowskiego okupanta.(...)”]

[bez Autora], Spotkanie w Radogoszczu. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 19 IV 1978, nr 89, s. 4.

[„W tych dniach odbyło się w oddziale Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Radogoszczu uroczyste spotkanie młodzieży z oficerem I Armii Wojska Polskiego – Stanisławem KŁOSEM i byłym więźniem obozu w Radogoszczu [dwukrotnie: II – XI 1942 i V – jesień 1944 – WŹ] – Władysławem ŚMIGIELSKIM.

Po spotkaniu Koło Małych Form Teatralnych przy Technikum Samochodowym im XX-lecia PRL, pod kierownictwem Euzebiusza Olszewskiego, wystąpiło z programem poetycko-muzycznym p.t. „Dwie prawdy” – o „Promienistych” i hitlerowskim obozie dla dzieci polskich (przy ul. Przemysłowej w Łodzi – WŹ).” ]

MARCINIAK R., Czym było więzienie w Sieradzu. [w:] „Za Wolność i Lud”, ..... VII 1978, nr 26, ss. 12–13.

[ …………….. ]

WRZESIŃSKA Barbara, Pierwsze dni więźniów Radogoszcza. Uchronić od zapomnienia. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 26–27 VIII 1978, nr 195, s. 4.

[na podstawie wspomnień więźnia obozu przejściowego w fabryce M. Glazera – Edwarda Sławińskiego]

WRZESIŃSKA Barbara, Przymusowi uchodźcy. Uchronić od zapomnienia. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 14–15 X 1978, nr 235, s. 4.

[dotyczy obozu przejściowego w fabryce M. Glazera i obozu przesiedleńczego w fabryce S. Abbego, późniejszego więzienia radogoskiego]

WRZESIŃSKA Barbara, Nieznani bohaterowie. Uchronić od zapomnienia. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, 25 XI 1978, nr 269, s. 4.

[dotyczy obozu przejściowego w fabryce M. Glazera i więzienia radogoskiego]

FILIPOW Henryk, Korespondencja z hitlerowskiego obozu pracy w Łodzi. [w:] „Filatelista”, 1978, nr 15/16, ss. 333–334.

[dotyczy obozu pracy karnej na Sikawie w Łodzi]

1979

wydawnictwa

BIERNACKI Stanisław, Stosowanie tortur przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa III Rzeszy. [w:] „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, 1979, t. 29, ss. 211 – 218.

Galiński Antoni, Hitlerowskie więzienia, areszty i obozy w rejencji łódzkiej jako miejsca eksterminacji dzieci i młodzieży. [w:] Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. Materiały z sesji naukowej 2 VI 1979 w Łodzi. Łódź 1979.[s. 57: „(...)Z aresztów zorganizowanych przy poszczególnych placówkach policji nieletni więźniowie byli zwykle kierowani do więzień sądowych w Sieradzu, Łęczycy, Wieluniu, do aresztów policji kryminalnej, szczególnie w Łodzi, Buschlinie 152 (J. Kilińskiego), do Rozszerzonego Więzienia Policyjnego w Radogoszczu (Erweitertes Polizeigefängnis), ewentualnie bezpośrednio do obozu dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi (Polenjugendverwahrlager der Sicherheitspolizei). (...) Kolejne losy nieletnich więźniów były, co należy wyraźnie zaznaczyć, uzależnione od wysokości kary i rodzaju „przestępstwa”, które im przypisywano. Zupełnie inna była droga dzieci i młodzieży, której zarzucano przestępstwa pospolite od drogi oskarżonych o działalność polityczną. Ci ostatni z aresztów trafiali do więzień gestapo w Łodzi: kobiety – przy ul. Gdańskiej 13 (Frauen Polizeigefängnis, Danziger Str.), a mężczyźni – przy ul. S. Sterlinga 16 (Polizeigefängnis, Robert Koch Str.), ewentualnie na jeden z oddziałów wiezienia w Radogoszczu (na III piętrze budynku), który podlegał gestapo. (...) s. 61: Nie wszyscy młodzi więźniowie kończyli swą tragiczną drogę życia w wymienionych więzieniach i obozach. Wiele znalazło śmierć dopiero w obozach koncentracyjnych, szczególnie w Gross-Rosen i Auschwitz, dokąd odchodziły liczne transporty więźniów z Łodzi, szczególnie w latach 1942–1944, oraz w obozach w Blachowni Śląskiej i w Brüx, do tych ostatnich kierowano w 1943 r. duże grupy więźniów z więzienia w Sieradzu i w Radogoszczu. (...) Rzadkie były wypadki zwalniania więźniów, w tym nieletnich, po odbyciu wyroku sądowego, a już wręcz sporadyczne fakty zwalniania z więzień gestapo. Od 22 X 1942 r., z polecenia ministra sprawiedliwości III Rzeszy, zupełnie zaprzestano zwalniania z więzień i obozów po odbyciu wyroku sądowego, o ile był on wyższy niż 3 lata. Więźniów tej kategorii minister polecił przekazywać do obozów koncentracyjnych na okres trwania wojny. W marcu 1943 r. poszerzono to zarządzenie na więźniów skazanych na więcej niż 6 miesięcy obozu karnego. Stosowanie tego zarządzenia, również w stosunku do nieletnich więźniów, można stwierdzić podczas analizy archiwalnych akt hitlerowskiego więzienia w Sieradzu i akt śledztw OKBZH w Łodzi.(...) Za szczególnie znamienny przykład stosowania wspomnianego zarządzenia ministra sprawiedliwości III Rzeszy wobec nieletnich i tragedii młodego pokolenia Polaków w latach wojny mogą posłużyć losy Zygmunta KOŚCIELNIAKA, ur. 16 IX 1925 w Łodzi. Gdy miał 14 lat został wywieziony przez hitlerowców na Litwę, do miejscowości (wówczas) Crotlingen, pow. Meme. Tam wraz z grupą swoich rówieśników, bądź niewiele starszych chłopców i dziewcząt, pracuje w gospodarstwie Niemca Seigesa. Ponieważ nie mógł znieść bestialskiego traktowania i tęsknoty za najbliższymi uciekł do Łodzi. wkrótce aresztowany przez policję przebywa w różnych aresztach i więzieniach. Bardzo często przesłuchiwany, przy czym zawsze bity. Po upływie kilku tygodni od aresztowania został skazany przez sąd w Łodzi na 6 miesięcy wiezienia. Karę odbył w wiezieniu w Sieradzu, po czym skierowano go do więzienia przejściowego w Radogoszczu (od 7 VII 1944), stąd w październiku (pomyłka! 10 VIII 1944 r. – WŹ) został skierowany transportem do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Następny etap tragicznej drogi zawiódł go do Leitmeritz, gdzie mieścił się podobóz obozu koncentracyjnego we Flossenburgu. Tam 10 V 11945 r. doczekał wolności. (...)

s. 69: tabela p.t. „Wykaz dzieci zamordowanych i zmarłych w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta hitlerowskiego w więzieniu policyjnym na Radogoszczu w Łodzi” (nazwiska: Leszek KEINO, Eugeniusz LISIAK, Leon NOWAK, Mieczysław POGOCKI, Jan SANIEWICZ, Władysław ŚWIERSZCZ, Stanisław WŁODARCZYK, Stanisław WOŹNIAK).]

LAUNER Jerzy, Zbiory Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi. [w:] „Rocznik Łódzki”, 1979, t. 25, ss. 241 – 246.

[w tym m.in. informacja o zbiorach dotyczących byłego więzienia radogoskiego]

MARCZEWSKI Jerzy, Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno–wysiedleńczej i jej realizacja w „Okręgu Warty”. Poznań 1979, Instytut Zachodni.

[informacje dotyczące Radogoszcza m.in. na str. 121 i następnych]

OBOZY hitlerowskie na ziemiach polskich, 1939 – 1945. Informator encyklopedyczny. Warszawa 1979.

[ss. 298–299: hasło „Radogoszcz”, opracowane przez Mirosława Cygańskiego; poza tym porównaj hasła miejsc powiązanych z dziejami Radogoszcza:s. 194:Grójec” (radomskie: „– więzienie sądowe w Grójcu, utworzone w 1939, zlikwidowane w 1944. Więziono w nim mężczyzn i kobiety. (...) W I 1945 r. więźniowie zostali ewakuowani przez hitlerowców do Radogoszczy [w Łodzi] i tam zamordowani w nocy z 17 na 18 stycznia;

s. 425: „Rogoźnica” (wałbrzyskie; KL Gross Rosen)

s. 457:Słońsk” (gorzowskie; por. >> P. Mnichowski, Obóz koncentracyjny w więzienie w Sonneburgu (Słońsk), 1939–1945. W-wa 1982) gdzie w nocy z 30 na 31 I 1945 r. załoga więzienia rozstrzelała 819 więźniów; s. 712: Świecko” (gorzowskie), obóz pracy wychowawczej; w styczniu 1945 r. załoga obozu podpaliła dwa baraki wraz z 70-oma więźniami;

......................

ZBRODNIE hitlerowskie wobec dzieci i młodzieży Łodzi oraz okręgu łódzkiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12 VI 1979 w Łodzi. Łódź 1979, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi.

[ss. 55–71: Antoni Galiński „Hitlerowskie więzienia, areszty i obozy w rejencji łódzkiej jako miejsca eksterminacji dzieci i młodzieży”; tu na s. 69 „Wykaz” ośmioro dzieci zmarłych (zamordowanych ?) na Radogoszczu; s. 198: Cezary Jabłoński, „Dzieci i młodzież z tzw. „rejencji łódzkiej” na robotach przymusowych w III Rzeszy”; s. 198: tabela nr 4 p.t. „Ścigani i ukarani Polacy z rejencji łódzkiej w latach 1942–1945 z powodu zerwania „umowy” o pracę (ABV – Arbeitsvertragsbruch)”; wiele lub większość tych osób przeszła przez Radogoszcz ! (tylko liczby zbiorcze)]

prasa

[bez Autora], Kwiecień „Miesiącem Pamięci Narodowej”. [w:] „Dziennik Łódzki”, 29 III 1979, nr 29, s. 1.

[ ...................... ]

GAB, Ku czci ofiar faszyzmu. Pamięć znaczkiem utrwalona. [w:] „Za Wolność i Lud”, 31 III 1979, nr 13, s. 19.

[przegląd i reprodukcje serii znaczków o tematyce martyrologiczno–wojskowej, wydanych w latach 1946–1970 w Polsce, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Czechosłowacji i na Węgrzech; w tym informacja o polskiej serii z 1967 r. p.t. „Pomniki Walki i Męczeństwa” w której ukazał się znaczek z iglicą mauzoleum radogoskiego (porównaj inf. o tej serii w: „Za Wolność i Lud”, 1967, nr 20, s. 17)]

[bez Autora], Obchody „Miesiąca Pamięci Narodowej”. [w:] „Express Ilustrowany”, 3 IV 1979, nr ....., s. 1.

[ ...................... ]

[bez Autora], Łódzkie obchody „Miesiąca Pamięci Narodowej”. [w:] „Dziennik Łódzki”, 24 IV 1979, nr ....., s. 3.

[ ...................... ]

[bez Autora], Obchody „Miesiąca Pamięci Narodowej” w Łodzi. [w:] „Express Ilustrowany”, 24 IV 1979, nr ....., s. 1.

[ ...................... ]

WALCZAK Michał, Scenariusz filmu dokumentalnego „Zbrodnia w Radogoszczu”. [w:] „Odgłosy”, 6 V 1979, nr 18, ss. 8 – 9.

[ ...................... ]

Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna