Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona30/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   59

1982

wydawnictwa

EGZEKUCJA 100 Polaków 20 III 1942 r. w Zgierzu. Łódź 1982, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi i Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.

[ss. 39–48: lista straconych; w egzekucji zginęło 20 więźniów zabranych z Radogoszcza, w tym prof dr med. Władysław Dzierżyński, rodzony brat Feliksa Dzierżyńskiego]

GALIŃSKI Antoni, Wykonanie kary pozbawienia wolności w hitlerowskim zakładzie karnym w Sieradzu. Łódź 1982.

[praca magisterska; egzemplarz w zbiorach Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, sygn. ......]

KWIATY łódzkie. Antologia poezji o Łodzi. Oprac.: Ziemowit Sierpiński, Barbara Stelmaszczyk–Świontek. Łódź 1982.

[ss. 151–158: Rozdz. V: Piętno wojny – Radogoszcz;

wiersze: Mieczysław Jastrun, „Radogoszcz” („Widziałem w Radogoszczu // Ludzi spalonych żywcem (...)”), Marian Piechal, „Radogoszcz” („Każdy z nas tym bogatszy, // co tutaj się stało. (...)”), Włodzimierz Słobodnik, „Radogoszcz” („Lipcowe drzewa tak szumią tu, jakby // Chciały przełamać cierpką gorycz prawdy (...)”), Anna Pogonowska, „Spalonemu w Radogoszczu” („Skurcz Twych ust // Wyprężenie szyi (...)”), Tadeusz Chróścielewski, „Mury Radogoszcza” („Co dzień Doroto, tuż przed zmrokiem // Nagłą posoką w słońce bryzną (...)”), B......... Sztajnert, „Radogoszcz” („Za lat kilka rozbiorą ruiny więzienia, // By nie spadły na głowę wypalone ściany. (...)”), J........ H.......... Wiśniewski, „Wspomnienie dni dzieciństwa” („Jeszcze mam w uszach świst // biczowany // i drut kolczasty (...)”), „Mur Radogoszcza” („Ten mur Cię już nie zobaczy // zostały oczodoły (...)”), Jerzy Wilmański, „Łódź – styczeń” („Nad miastem las płonących świerków // Za miastem sapie artyleria (...)”) ]

LISZEWSKI Stanisław, Łódź i okolice. Przewodnik. Wyd. „Sport i Turystyka”, W–wa 1982.

[„Ważniejsze daty z historii Łodzi”: s. 19: 1945 – 17–18 stycznia hitlerowcy podpalili budynki więzienia w Radogoszczu, w którym zamordowali ok. 2 000 więźniów. Przez obóz ten, założony jeszcze w 1939 r., przeszło ponad 40.000 osób, z czego ok. 20.000 zostało zamordowanych. (...); trasa: trasa nr 8 „Droga do Zgierza”, ss. 101–103: „(...) Po zwiedzeniu parku [julianowskiego], w obrębie którego przekraczamy dno doliny rzeki Brzozy, dochodzimy do skrzyżowania ulic: Zgierskiej i gen. J. Sowińskiego, gdzie znajduje się Pomnik–Mauzoleum w Radogoszczu. W 1939 r., po zajęciu Łodzi przez hitlerowców, okupant zorganizował m.in. więzienie w zabudowaniach dawnej fabryki Michała Glazera przy ul. Liściastej 55, które w styczniu 1940 r. zostało przeniesione do fabryki Samuela Abbego na Radogoszczu, jako tzw. „Powiększone Więzienie Policyjne w Radogoszczu”. Więzienie–obóz pełniło różnorakie funkcje – było obozem przesiedleńczym, obozem etapowym, obozem pracy karnej [!? – tu chodzi o obóz na Sikawie – WŹ] oraz obozem zagłady [!?; Radogoszcz nie był obozem zagłady – WŹ]. Przez więzienie–obóz w Radogoszczu przeszło łącznie ponad 40 000 osób, z czego ok. 20.000 [!?; kwestia jeszcze do wyjaśnienia, raczej bezpośrednio na miejscu ok. 3.000 – WŹ] zamordowanych. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. hitlerowcy podpalili fabrykę, strzałami zabijając więźniów, którzy chcieli się ratować. Zginęło wówczas ok. 2 000 osób, a pochowano je na pobliskim cmentarzu [pw. św. Rocha]. 9 września 1961 r. na gruzach obozu odsłonięto Pomnik–Mauzoleum, na który składają się zachowane szczątki zabudowań fabryki–obozu, strzelista iglica o wysokości 32 m. oraz kilkumetrowy usypany kopiec ziemny, na którym znajduje się czarny, kamienny sarkofag z napisem: „Tu spoczywamy zamordowani w przeddzień wyzwolenia. Imiona i ciała zabrał nam ogień. Żyjemy tylko w waszej pamięci. Niechaj śmierć tak nieludzka nie powtórzy się”. Całość projektował Tadeusz Herburt, obelisk Tadeusz Łodziana, a płaskorzeźby Antoni Biłas i Wacław Wołosewicz. Na terenie dawnego hitlerowskiego obozu w Radogoszczu znajduje się oddział Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, w którym czynna jest stała wystawa – „Martyrologia i walka społeczeństwa łódzkiego w okresie okupacji hitlerowskiej”. Sprzed Pomnika–Mauzoleum (...) wracamy do centrum Łodzi. Trasa ta na pewnych odcinkach zgodna jest z przebiegiem znakowanego niebieskiego „Szlaku Pamięci Ofiar Hitlerowskiego Ludobójstwa”, który zaczyna się na terenie Łodzi w Parku Promienistych [dziś im. Szarych Szeregów], a następnie przebiega przez Radogoszcz, las komunalny m. Zgierza – plac 100 Straconych w Zgierzu – Lućmierz–Las do pomnika upamiętniającego miejsce straceń (ok. 24 km.).” ]

MNICHOWSKI Przemysław, Obóz koncentracyjny i więzienie w Sonnenburgu (Słońsk), 1939–1945. Warszawa 1982.

[W Słońsku (Sonnenberg), w nocy z 30 na 31 I 1945 r., grupa 20-osobawy oddział SS–manów zamordował 819 więźniów, na podst. wytycznych Min. Sprawiedliwości III Rzeszy nr Vs 2100/45 w sprawie ewakuacji więźniów z rejonów objętych działaniami operacyjnymi Wehrmachtu. Najprawdopodobniej na podstawie tych samych „Wytycznych” wcześniej dokonano masakry na Radogoszczu, w nocy z 17 na 18 I 1945 roku.

„(...) W myśl „Wytycznych” ewakuacja zakładów karnych mogła nastąpić przez przetransportowanie więźniów do innych palcówek, nie zagrożonych działaniami obcych wojsk, lub ich zwolnienie.

„Wytyczne” nie dopuszczały w żadnym przypadku zwolnień więźniów z akcji „Nacht und Nebel” (Noc i mgła), Żydów i więźniów żydowskiego pochodzenia pierwszego stopnia oraz Cyganów. Ponadto nie należało zwalniać więźniów skazanych przez sądy wojskowe, więźniów będących w dyspozycji policji i osób przeciw którym toczyło się śledztwo. Recydywiści, elementy aspołeczne oraz więźniowie polityczni, jako szczególnie niebezpieczni, powinni być oddani do dyspozycji policji bezpieczeństwa.

Zwolnieniu przed terminem podlegali tylko więźniowie, których kara lub reszta kary nie przekraczała 6 m-cy, a w szczególnych przypadkach 9 m-cy, a ich zachowanie dawało rękojmię spokojnego powrotu na wolność.

[cyt. w publikacji (cytat z uzasadnienia wyroku sądu w Kolonii z dn. 2 VIII 1971 r., w sprawie masakry w więzieniu w Słońsku. – WŹ:] „O ile ewakuacja więźniów w przewidzianym rejonie z jakichkolwiek powodów okaże się nie do przeprowadzenia, wrogie elementy należy przekazać policji w celu odizolowania ich, a gdyby i to okazało się niemożliwe, należy je unieszkodliwić przez rozstrzelanie. Ślady unieszkodliwienia należy starannie zatrzeć.” (...)”].

MULAK Jan, Ruch socjalistyczny w Łodzi w latach II wojny światowej. [w:] „Dzieje Najnowsze”, R. XIII, 1981, ss. 3–26.

[Wielu członków łódzkiego PPS aresztowanych w tym okresie przeszło przez Radogoszcz, zarówno przez obóz w fabryce M. Glazera (np. S. Rapalski), jak i więzienie, chociaż Autor praktycznie o tym nie wspomina w swojej pracy, poza jednym przypadkiem – Eugeniusz AJNENKIELA, który w rzeczywistości, w grudniu 1940 r., przeszedł przez obóz przesiedleńczy na Radogoszczu a nie został aresztowany i stąd wywieziony do Krakowa wraz z rodziną (s. 9) ].

WYKAZ urzędowych miejscowości w Polsce. Tom III. Warszawa 1982, s. 101.[miejscowości o nazwie „Radogoszcz”, wg stanu na dzień 31 XII 1978 – trzy: 1. ..........., 2. ............., 3. ............]

SZCZEPANIAK Jacek, Muzeum Martyrologii i Walki na Radogoszczu. [w:] „Muzea Walki”, 1982, nr 15, ss. 95 – 108.

[opis terenu mauzoleum i ekspozycji muzealnej]

PAWŁOWSKI Marek, Radogoszcz – Muzeum Martyrologii i Walki. [w:] „Kronika m. Łodzi”, 1976, nr ...., ss. 188 – 191.

[druk: w 1982 r. !!]

..........., 2) ..........., 3) ......... .

prasa

(g), W hołdzie stu poległym. 24.b.m. w lućmierskim lesie. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A, .... III 1982, nr ....., s. …...

[odsłonięcie pomnika ofiar publicznej egzekucji 100 osób w Zgierzu w dniu 20 III 1942 r., w pobliżu ich mogiły w lesie lućmierskim; wg autorstwa plastyka – Jerzego Wieczorka; w egzekucji zginęło m.in. 20 osób zabranych z Radogoszcza]

WIECZOREK Jerzy, [Wspomnienie], [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. A,.... III 1982, nr ...., s. …. .

[zarys okoliczności, które doprowadziły do egzekucji oraz jej opis egzekucji; Autor był jej świadkiem; w egzekucji zginęło m.in. 20 osób zabranych z Radogoszcza]

[bez Autora], Antywojenna manifestacja na Radogoszczu. [w:] „Dziennik Łódzki”, 1 IV 1982, nr ...., s. 1.

[z okazji rozpoczynającego się „Miesiąca Pamięci Narodowej”]

(hosz.), Pamięci więzionych w obozach jenieckich. Nowa ekspozycja w muzeum na Radogoszczu. [w:] „Express Ilustrowany”, .... IV 1982, nr 38, s. .... .

[otwarcie wystawy czasowej p.t. „W niewoli Wehrmachtu]

(M.J.), „W niewoli Wehrmachtu”. [w:] „Dziennik Łódzki”, 29 IV 1982, nr 49, s. .... .

[otwarcie wystawy czasowej p.t. „W niewoli Wehrmachtu” w muzeum na Radogoszczu]

(DAS.) [Sławomir Darzycki], Łódź ma prawo do szczególnego obchodzenia tych rocznic... . Sesja naukowa w 40-lecie powstania PPR w Łodzi. [w:] „Głos Robotniczy”, 31 V 1982, nr 106, s. .... .

[„Złożeniem kwiatów pod pomnikiem ofiar w Mauzoleum na Radogoszczu w Łodzi rozpoczęła się w miniony piątek [28 maja – WŹ], zorganizowana przez Wydział Historii Partii Komitetu Łódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Muzeum Historii Ruchu Robotniczego, sesja popularno–naukowa odbywająca się w 100-lecie polskiego ruchu robotniczego oraz 40 rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej w Łodzi i okręgu łódzkim. (...) Wśród zaproszonych na sesję gości m.in.: Mieczysław MOCZAR, Ignacy LOGA–SOWIŃSKI, Aleksander BURSKI i Kazimierz WITASZEWSKI. (...) Referat podstawowy sesji („PPR w Łodzi i okręgu łódzkim”) wygłosił prof. dr Stefan BANASIAK z Uniwersytetu Łódzkiego. (...) W dalszej części sesji wygłoszono osiem komunikatów, m.in. unikalny materiał „Zbrodnie na członkach Polskiej Partii Robotniczej w dokumentach Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi” przedstawił Izydor HAŁAS. (...)Na zakończenie sesji jej uczestnicy obejrzeli montaż dokumentalny poświęcony Polskiej Partii Robotniczej p.t. „Milcząca pieśń”. W związku z sesją w Oddziale Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego na Radogoszczu otwarta została wystawa (czasowa – WŹ), nawiązująca do 40-lecia PPR w Łodzi i okręgu łódzkim.”; materiał ilustrują dwa zdjęcia: ze złożenia kwiatów pod mauzoleum radogoskim i widok ogólny sali sesji.]

(PAP), 100-lecie polskiego ruchu robotniczego. [w:] „Żołnierz Wolności”, 31 V 1982, nr 127, s. ..... .

[sesja naukowa w sali konferencyjnej muzeum na Radogoszczu z okazji 40-lecia powstania Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w Łodzi i 100-lecia polskiego ruchu robotniczego]

[bez Autora], [bez tytułu]. [w:] „Odgłosy”, 11 VI 1982, nr ..., s. .... .

[informacja o sesji naukowej w sali konferencyjnej muzeum na Radogoszczu z okazji 40-lecia powstania Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w Łodzi i 100-lecia polskiego ruchu robotniczego]

OSZMIANIEC Henryk, Ożywianie historii. W łódzkim Muzeum [Historii] Ruchu Robotniczego. [w:] „Za Wolność i Lud”, 24 VII 1982, nr 18, ss. 11, 12, 13.

[również omówienie działalności dydaktycznej i wystawienniczej oddz. „Radogoszcz” Muzeum]

[bez Autora], Łódzkie obchody 43. rocznicy Września”. [w:] „Express Ilustrowany”, 31 VIII 1982, nr ....., s. 2.

BUDZIAREK Marek, Internowanie biskupów łódzkich. [w:] „Ład”, 5 IX 1982, nr 22, s. .... .

[wzmianki o pobycie łódzkich księży w obozie przejściowym w fabryce M. Glazera na Radogoszczu w 1939 r.]

[bez Autora], Obchody 43. rocznicy Września. [w:] „Głos Robotniczy”, 2 IX 1982, nr 172, s. 1.

[relacja z manifestacji ilustrowane zdjęciem]

[bez Autora], Znamy cenę pokoju. Antywojenny wiec na Radogoszczu. [w:] „Dziennik Łódzki”, 2 IX 1982, nr 137, s. 1.

HAŁAS Izydor, Pamięci działaczy łódzkiego ruchu robotniczego zamordowanych przez okupanta. W 100-lecie polskiego ruchu robotniczego. [w:] „Za Wolność i Lud”, 13 XI 1982, nr 34, ss. 7,9.

[zamordowanych m.in. w więzieniu radogoskim]


Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna