Bibliografia radogoskaPobieranie 2.08 Mb.
Strona36/59
Data28.04.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   59

1988

wydawnictwa

BANASIAK Andrzej i inni, Okolice Łodzi. Szlaki turystyczne. Warszawa 1988, Wyd. PTTK „Kraj”.

[informacje na temat Radogoszcza: ss. 47–49 i ss. 78–79 (+ rysunek mauzoleum radogoskiego]

DZIECIŃSKI Paweł, Łódź w cieniu swastyki. Łódź 1988, Krajowa Agencja Wydawnicza, oddz. w Łodzi.

[popularno-naukowa książka z serii „Biblioteka Łódzka”; ss. 115 – 120: zarys dziejów więzienia radogoskiego i obozu na Sikawie, w aneksie ilustracyjnym dwa zdjęcie radogoskie (wachmani radogoscy na dziedzińcu z więźniem, foto z około 1941 roku oraz spalone zwłoki na tyłach budynku głównego]

MOSTOWICZ Arnold, Żółta gwiazda i czerwony krzyż. Warszawa 1988, wyd. PIW.

[w rozdziale p.t. “Był sobie król…” (ss. 112–116), na s. 116: „(...) W połowie października 1939 r. wręczono Rumkowskiemu nominację [na Przełożonego Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie – WŹ]. W dwa dni później skompletował Radę Starszych, której członkowie zmuszeni byli pod groźbą najsroższych konsekwencji to stanowisko przyjąć. W trzy tygodnie później, 11 listopada, kiedy to przez cały okupowany kraj przeszła fala krwawego terroru, członkowie Rady zostali aresztowani. Osadzono ich w Radogoszczu, a większość z nich wkrótce zgładzono. Rumkowski skompletował wiec nowy Beirat. (…)”]

Okręg łódzki Armii Krajowej. Pod red. Marka Budziarka. Łódź 1988.

[ss. 163 – 197: Roman Zygadlewicz, rejon „Bałuty Wschodnie – Julianów” dzielnicy Łódź–Północ” ZWZ–AK. Tu ss. 180-181: Radogoszcz: „(…) Jednocześnie rozpoczęto obserwację i rozpoznanie więzienia obozu w Radogoszczu (Erweitertes Polizeiqefśnqnis Rad~ Mieściło się ono wówczas w byłej fabryce włókienniczej S, Abbego przy zbiegu ul. Zgierskiej i Sowińskiego. Od strony p:


1940 r. do blisko 3000 w sierpniu 1940 r. – spowodował demontaż i wywózkę maszyn włókienniczych z parterowego budynku o sklepieniu typu szedowego (łamany dach ze świetlikami). Demontaż maszyn nadzorował Hornberger, były majster fabryki Abbego. A. Rytel, wykorzystując swe znajomości, ulokowała w ekipie monterów Henryka Cyrana, łącznika komendanta Góreckiego.

Praca w wymiarze 10 godzin rozpoczęła się w końcu września 1940 r. i trwała trzy tygodnie. Jej efektem był sporządzony przez Cyrana dokładny szkic więzienia wraz ze szczegółowym opisem. Meldunki A. Rytel wskazywały, że wprowadzone przez Pelzhausena warunki bytowe więźniów nie ustępowały warunkom w obozach koncentracyjnych – twierdzenie jego, że stworzył „Musterlager" odpowiadały prawdzie. Wachmani wymyślali i stosowali wyrafinowane tortury, pilnując się wzajemnie w okrucieństwie.

14 I 1941 r. zmarł Jan Kowalski, następca jego Zawada był schorowany i bojażliwy, a rygor wprowadzony przez Pelzhausena ograniczał swobodę poruszania się po obozie. Stąd też nie prowadził on działalności wywiadowczej.

Było jeszcze jedno ściśle zakonspirowane źródło informacji o sytuacji w więzieniu. Informatorem był wachman z obsługi więziennej Willi HERMAN. Ożeniony z Polką pozostawał pod wpływem jej i szwagierki należącej do ZWZ. Gorliwość Hermana w przekazywaniu informacji ulegała wahaniom w zależności od sytuacji militarnej, istniały jednak środki egzekwowania dobrowolnie przyjętych obowiązków informatora i zapobiegania – w oparciu o meldunki A. Rytel – próbom dezinformowania, przemilczania czy tonowania jaskrawości niektórych zdarzeń [przez niego].” ]

Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939 – 1945. Wyd. IV rozszerzone i uzupełnione. Warszawa 1988, s. 665.

[hasło „Kiełczygłów”:

Cmentarz parafialny, Zbiorowa mogiła ofiar terroru. Kryje prochy 10 Polaków zamordowanych 16 IX

1942 roku.

– Pomnik upamiętniający egzekucję więźniów.

W odwet za zamach na agronoma Otto Poch’a, dokonanego 1 września 1942 r., Niemcy wykonalidokonali egzekucji 10. Polakówwięźniów Radogoszcza. Na miejsce egzekucji spędzono 2.000 mieszkańców Kiełczygłowa i okolicznych wsi. W ich obecności – 16 IX 1942 r. powieszono 10. mieszkańców Łodzi i województwa. Zostali [wówczas] zamordowani: Czesław GODZIŃSKI, Piotr KULĘBA, Józef ŁUKASZCZYK, Franciszek PAPIÓRKOWSKI, Antoni SAŁACIŃSKI, Hieronim SOBALA, Adam STEFAŃSKI, Antoni TOMCZAK, Adam WITKOWSKI i Paweł ZUBERT.”

UWAGA!!! Śledztwo w tej sprawie, sygn. Ds. 288/67, przeprowadził IPN w Łodzi. Tytuł śledztwa: „Powieszenie przez funkcjonariuszy gestapo i kripo z Łodzi, w dn. 16 IX 1942 r. w Kiełczygłowie 10. Polaków”. Nie potwierdza ono wersji o przywiezieniu z Radogoszcza. Według zeznań syna jednego ze straconych raczej chyba zostali zabrani z więzienia w Sieradzu – WŹ]

– „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, W-wa 1988, tom IV, z. 7, ss. 11-12, 17-18, 31-32.

[wydawnictwo na prawach rękopisu; ss. 11-12: obszerny biogram (+ foto) Leszka BOGDAŃSKIEGO, więźnia Radogoszcza w II poł. 1943 r., stąd do KL Gross-Rosen (nr 16 195), ss. 17-18: obszerny biogram (+ foto) Jana CISZKA (więźnia Radogoszcza od ok. poł. XII 1943 do 10 VIII 1944 r., stąd do KL Gros-Rosen, nr 15 004), ss. 31–32: obszerny biogram (+ foto) Zdzisława KAMIŃSKIEGO (więźnia Radogoszcza od 25 X do pocz. XI 1944, stąd do KL Gross-Rosen, nr 85 001)].

– „Przeżyliśmy Gross-Rosen”, W-wa 1988, tom IV, z. 8, s. 21.

[wydawnictwo na prawach rękopisu; s. 21: obszerny biogram (+ foto) Mieczysława FILIPKA, m.in. więźnia Radogoszcza od marca 1943 do 24 IV 1944 r., stąd do KL Gross-Rosen (nr 31 730) ].

RUBIN Icchak (Henryk), Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją, 1939–1945. Londyn 1988, „Kontra”.

[ss. 171–175: informacja na temat aresztowania członków I Rady Starszych Gminy Żydowskiej w Łodzi i osadzeniu ich na Radogoszczu]

THE Documents of the Lodz Ghetto. An Inventory of the Nachman Zonabend Collection (Record Group No. 241). Compiled by Mark Web.. New York 1988, YIVO Institute for Jewish Research.

[pod pozycjami 21, 27 i 29 zapisano trzy dokumenty dotyczące więzienia radogoskiego:

nr 21: (11 V, 3 VIII 1940: Sending packages from the police prison in Radogoszcz is prohibited. It is permissible, to send disinfected underwear,

nr 27 (29 VI 1940: Rumkowski to the Transit Camp Radogoszcz. Requests permission to bury the prisoner Kalman Sz. who was transferred from Radogoszcz to the ghetto hospital where he died;

nr 29: (1 VII 1940: Rumkowski to the Radogoszcz Police Prison. Prisoner Hersz W. who was transferred to the hospital in the ghetto has since recuperated. Request for further instructions.

ZYGADLEWICZ Roman, rejon Bałuty Wschodnie–Julianów, dzielnicy Łódź–Północ ZWZ–AK. [w:] Okreg łódzki Armii Krajowej. Pod red. M. Budziarka. Łódź 1988.

[ss. 180–181: podrozdział „Radogoszcz”; informacje na temat rozpoznania więzienia radogoskiego przez łódzkie AK]


prasa

(Wow), Plakaty i medale. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 9 II 1988, nr 32, s. 2.

[„W Muzeum Martyrologii i Walki w Radogoszczu otwarto wczoraj wystawę plakatu martyrologicznego ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie. Zawiera ona 50 prac – miedzy innymi Zofii Szonert, Jakuba Erola i Tadeusza Grabowskiego. Otwarto także ekspozycję medali obrazującą udział polskich żołnierzy w walkach podczas II wojny światowej. Medale, które wypożyczyli członkowie Polskiego Towarzystwa Archeologiczno–Numizmatycznego, upamiętniają między innymi bitwę pod Monte Cassino i Powstanie Warszawskie.”]

(gr), Przeciw wojnie. [w:] „Dziennik Łódzki”, 9 VIII 1988, nr ....., s. .... .

[ „(...) Wystawę uzupełniają przekazane przez byłych więźniów dary: pasiaki, obozowe listy, rysunki.”]

[bez Autora], Odkrywanie mroków przeszłości. [w:] „Przegląd Koniński”, 13 III 1988, nr 11, s. .... .

[ „(...) Muzeum Martyrologii i Walki, oddział MHRR w Łodzi nadal poszukuje informacji o byłych więźniach. (...) Uprzejmie prosimy b. więźniów lub ich rodziny o informacje.(...)” ]

BŁOŃSKA Cecylia, Opłakiwanie Radogoszcza. [w:] „Profile”, kwiecień 1988, nr 4, s. 20.

A.M., W muzeum na Radogoszczu. Rozstrzygnięcie konkursu dziecięcego. Łódzkie getto w fotografii. [w:] „Głos Robotniczy”, 19 IV 1988, nr 90, s. .... .

[ „(...) W Muzeum Martyrologii i Walki na Radogoszczu otwarto wczoraj pokonkursową wystawę rysunku dziecięcego p.t. „Pamiętamy o tamtych latach”. Na wystawie zgromadzono 170 prac spośród ponad 900 jakie nadesłali uczniowie łódzkich szkół podstawowych i średnich. (...) Laureaci oraz ich szkolni koledzy mogli również wczoraj obejrzeć inna wystawę otwartą w Muzeum Martyrologii, zatytułowaną „Nieznane zdjęcia z łódzkiego getta”. Zgromadzono na niej nigdzie nie prezentowane dotychczas fotografie obrazujące głównie pracę poczty. (...)”]

(gr), Świat wojny w oczach dziecka. [w:] „Dziennik Łódzki”, 19 IV 1988, nr ...., s. ..... .

[ „(...) wystawa „Nieznane zdjęcia z łódzkiego getta”, przygotowana przy współpracy Muzeum Historii Miasta Łodzi”. (...)]

R. Por. [Ryszard Poradowski], Plenarne posiedzenie OKBZH–IPN. [w:] „Głos Robotniczy”, wyd. I, 11–12 VI 1988, nr 135, s. ...... .

[„Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi – Instytutu Pamięci Narodowej należy dziś do najaktywniejszych w naszym Kraju (...). (...) Podczas posiedzenia odbywającego się w Muzeum Martyrologii i Walki na Radogoszczu wielu działaczy Komisji i delegatur wojewódzkich, a także instytucji współpracujących uhonorowano medalem i odznakami „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (...). Aktu wręczenia medali dokonał przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Łodzi – prezydent [Łodzi] Jarosław Pietrzyk, wspólnie z dyrektorem Głównej Komisji – prof. dr Kazimierzem Kąkolem. (...)”

KOBUS Ewa, Naśladownictwo wskazane. [w:] „Za Wolność i Lud”, 25 VI 1988, nr 26, s. 8.

[tytuł redakcyjny listu Ewy Kubus, kierownika Ośrodka Informacji Konserwatorskiej PP PKZ w Łodzi skierowanej do Redakcji: „(...) W 1986 r. naczelny dyrektor PP PKZ dr hab. inż. T. Polak wystąpił z apelem do podległych oddziałów PKZ o włączenie się do akcji opieki nad pomnikami walki i męczeństwa na terenie całego Kraju, w związku z obchodzonym corocznie w kwietniu „Miesiącem Pamięci Narodowej”. Łódzki Oddział, odpowiadając na ten apel, w uzgodnieniu z dyrekcją Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, od 1986 r. zobowiązał się w czynie społecznym do stałego nadzoru konserwatorskiego nad Mauzoleum w Radogoszczu. (...)” ]Pobieranie 2.08 Mb.

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   59
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna