Bibliografia-wybór Opracowania ogólnePobieranie 31.58 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar31.58 Kb.
Bibliografia-wybór
Opracowania ogólne:
BARCIŃSKI, Florian. Geografia gospodarcza województwa kieleckiego. Kielce, 1931.
GULDON, Zenon. Historia Kielc do roku 1945 / Zenon Guldon, Adam Massalski. Kielce: Kieleckie Centrum Kultury, 2000

OSIECKI, Jerzy; WYRZYCKI, Stanisław. 4 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW. Agencja JP, Kielce 2007 r.

MAŁY rocznik statystyczny. Rocznik z lat 1935 – 1939. Wyd. Główny Urząd statystyczny, Warszawa.

Artykuły prasowe
GŁÓWKA, Jan: Z dziejów województwa kieleckiego w II Rzeczypospolitej // Ikar. - 1999, nr 2, s. 18-19
KOSIŃSKI, Tomasz: Kielce w okresie międzywojennym : polityka kulturalno-oświatowa // Nasza Baba Jaga. - 2003, nr 5, s. 10-11
KOSIŃSKI, Tomasz: Kielce w okresie międzywojennym : władze administracyjne // Nasza Baba Jaga. - 2003, nr 1, s. 16-17
KOSIŃSKI, Tomasz: Kielce w okresie międzywojennym : powstanie
i organizacja // Nasza Baba Jaga. - 2003, nr 2, s. 9-11

Lata 1939-1945
ARMIA Krajowa : okręg radomsko-kielecki : materiały z sesji naukowej / pod red. Adama Massalskiego i Stanisława Meduckiego ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. – Kielce : KTN, 1999
BATALIONY Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii /pod red. Marty Pawliny-Meduckiej. - Kielce : KTN, 2001
BOHUN-DĄBROWSKI, Antoni. Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych : pamiętnik dowódcy, świadectwa żołnierzy, dokumenty. - London : „Veritas”, 1984
BORZOBOHATY, Wojciech. „Jodła” : Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK : 1939-1945. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : „Pax”, 1988
„BURZA” w okręgu radomsko-kieleckim w świetle dokumentów / wybór
i opracowanie Mieczysław Adamczyk, Jerzy Tomczyk ; Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego
w Warszawie. – Kielce : WŚ, 1996
CETNER, Bolesław. Rodzina Wybranieckich. - Kielce : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 4 p.p. Legionów, 2005
CHLEBOWSKI, Cezary. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie : reportaż historyczny. - Wyd. 6. - Warszawa : Tomasz Chlebowski, 1993
CHLEBOWSKI, Cezary. Reportaż z tamtych dni. - Warszawa : KAW, 1986
DĄBROWSKI, Eugeniusz. Szlakiem „Jędrusiów” : dzieje legendarnego oddziału partyzanckiego. - Wyd. 3. - Kraków : „Text”, 1992
DERECKI, Mirosław. Tropem majora „Hubala”. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1982
DOLATA Bolesław, Jurga Tadeusz. Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 : wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych. - Warszawa : Wydaw. MON, 1977
FIRLEY, Zygmunt. W Kedywie i w „Burzy”. - Warszawa : LSW, 1988

GARLIŃSKI, Józef. Polska w II wojnie światowej. Warszawa: Bellona, 1994.


GRUSZCZYŃSKI Włodzimierz. Odwet - Jędrusie : próba monografii. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995
„HARCERSTWO Kielecczyzny w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945 : materiały sesji historycznej Kielce, kwiecień 1981 r. / red. Ryszard Mazur, Andrzej Rembalski. – Kielce : Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi im. Stefana Żeromskiego, 1981
HEDA, Antoni. Wspomnienia „Szarego”. - Wyd. 2. - Warszawa : „Interim”, 1992
HILLEBRANDT, Bogdan. Partyzantka na Kielecczyźnie 1939-1945. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. MON, 1970
JACHIMCZAK, Barbara. Losy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na Kielecczyźnie. - Kielce ; Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1993
JANKOWSKI, Andrzej. Pacyfikacje i terror na wsi w Kieleckiem 1939-1945. - Kielce : [b.w.], 1986
JAGIEŁŁO, Stanisław. Kryptonim „Telegraf” : z dziejów Batalionów Chłopskich na Kielecczyźnie. - Warszawa : LSW, 1979
JANKOWSKI, Andrzej. Tradycje walk narodowo-wyzwoleńczych na Kielecczyźnie. - Kielce : PTTK Oddział Świętokrzyski, 1979

S. 30-100 : Cz. III, lata 1939-1945.


JEDYNAK, Marek. Robotowcy 1943 : monografia II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. - Końskie : Arslibris, 2007
KACZANOWSKI, Longin. Pacyfikacja Michniowa. - Kielce : TWP, 1986
KACZANOWSKI, Longin. Zagłada Michniowa. - Warszawa : LSW, 1980
KAZIMIERSKI, Mieczysław. Leśna brać : wspomnienia dowódcy oddziału partyzanckiego BCh. - Warszawa : LSW, 1972
KIELECCZYZNA W Czasie Wojny i Okupacji 1939 -1945. Materiały konferencji naukowej pod red. Józefa Ławnika. WSP im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1993.
KOTLIŃSKI, Jerzy. Oddział partyzancki Gór Świętokrzyskich „Barabasze” – „Wybranieccy” i I Kompania – „Wybraniecka” I Batalionu 4 – Pułku Piechoty Legionów AK / Jerzy Kotliński [nazwa], „Wojtek – Halny” [ pseud.]. – Kielce : „Kino Art”, 1999

KUCHARSKI, Janusz. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych


MAŃKO, Włodzimierz. „Wilki” pod Kielcami. - Warszawa : „Czytelnik”, 1982
MASSALSKI, Adam. Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Adam Massalski, Stanisław Meducki. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

Wyd. 2 popr. i uzup. - 2007


MATWIN, Włodzimierz. Z tradycji bojowej 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów z Kielc. – Kielce : Kieleckie Centrum Kult. : Stow. Ochrony Dziedzictwa Nar., 1999

Lata 1918-1945.


MEDUCKI, Stanisław: Z tradycji kieleckiego garnizonu : Czwarty Pułk Piechoty // W: Kalendarz Świętokrzyski : praca zbiorowa / pod red. Lidii Zawistowskiej. – Kielce, [1988]. – S. 79-95

MROŻKIEWICZ, Józef. W konspiracji i walce : z dziejów Podobwodu AK Szydłów. - Wyd. 2. - Kielce : Wydaw. Pe4dagogiczne ZNP, 1997


ORKAN-ŁĘCKI, Tadeusz. Nad Wierną rzeką : wspomnienia z lat 1939-1944 / red. Kazimierz Cis. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. MON, 1983
PAMIĘCI Narodowych Sił Zbrojnych we włoszczowskiem. - Włoszczowa : Związek Żołnierzy NSZ. Koło w Olesznie, 2001
PONURY, Nurt, ich żołnierze : świętokrzyskie zgrupowania partyzanckie Armii Krajowej / pod. kier. Zdzisława Witebskiego. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1988
ROCZNIK Świętokrzyski. T. 18, Wojna Obronna 1939, okupacja niemiecka 1939-1945 / red. nauk. Jan Naumiuk. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1988
SOŁTYSIAK, Marian. Chłopcy „Barabasza”. - Warszawa : „Pax”, 1965

STAROSZ, Anna. Z „Albińskim”, „Nurtem” i „Ponurym” : wspomnienia. - Skarżysko-Kamienna : PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, 1993


SUŁOWSKI, Antoni. U podnóża Gór Świętokrzyskich : z dziejów Obwodu Opatów ZWZ-AK 1939-1945. - Warszawa : „Pax”, 1987
SUPA Jan, Więckowski Jerzy. „Modrzew” : zarys dziejów Podobwodu ZWZ-AK Staszów. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1999
SZYMAŃSKI, Marek. Oddział majora „Hubala”. - Wyd. 4. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986
URBAŃSKI, Andrzej. Cichociemni na partyzanckich ścieżkach Kielecczyzny. – Kielce : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Wojewódzki w Kielcach, 1986
WATT, M. Richard. Gorzka Chwała. Polska i jej los. AMF, Warszawa, 2005.

WAŻNIEWSKI, Władysław. Bój o Republikę Pińczowską 1944 / red. Barbara Tokarska. - Warszawa : MON, 1972


WAŻNIEWSKI, Władysław. Walki partyzanckie nad Nidą 1939-1945 : z dziejów walki podziemnej na ziemi miechowsko-pińczowskiej / red. Marian Stysiak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. MON, 1975
WIĘCKOWSKI, Jerzy Władysław. Podobwód Armii Krajowej Osiek „Dąb’ : zarys dziejów / pod red. Aliny Fitowej. – Staszów ; Kraków, 2004

M.in. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK (s. 45-50); także dot. Staszowa, Osieka.


WILCZUR, Jacek. Sosny były świadkami : ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945. - Warszawa : Wydaw. MON, 1982
WOYNO, Jacek. Kampania wrześniowa na Kielecczyźnie na tle wojny obronnej 1939 roku // W: Rejon Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie II wojny światowej / red. Waldemar Brociek. - Ostrowiec Świętokrzyski, 1999. - S. 32-50
ŻEBROWSKI Leszek, Sierchuła Rafał. Brygada Świętokrzyska NSZ. - Warszawa : Książka Polska ; Poznań : Gazeta Handlowa, 1994
Artykuły
JANKOWSKI Andrzej, Longin Kaczanowski, St. Meducki: Terror hitlerowski na wsi kieleckiej // Rocz. Świętokrz. – T. 15 (1988),
MEDUCKI, Stanisław: Czekamy na rozkaz : maszerować! – (Kielecki wrzesień ; 1) // Przemiany. – 1982, nr 5, s. 5-7
MEDUCKI, Stanisław: Walka i kapitulacja! – (Kielecki wrzesień ; 2) // Przemiany. – 1982, nr 6, s. 1-3
KACZANOWSKI, Longin: Twarz agenta. – Il. // Przemiany. – 1985, nr 1, s. 9-11,Zamach w Kielcach na agenta gestapo Franza Wittka w 1944 r.
KACZANOWSKI, Longin: Westerplatczycy // Przemiany. – 1984, nr 9, s. 12-16, Udział Kielczan w obronie Westerplatte w 1939 r.
KIELECKI wrzesień 1939 / oprac. M.K. – Il. // Ikar. – 1999, nr 9, s. 17-18
MATWIN, Włodzimierz: Etos Szarych Szeregów. – Il. // Ikar. – 2001, nr 6, s. 16-17 ; nr 7/8, s. 12-13

Lata 1939-1942.


PROKOP, P.: Polegli w obronie Kielc. – Sum. // Rocz. Świętokrz. – T. 18 (1991), s. 145-150

1939 rok.MIEJSCA PAMIĘCI
JANKOWSKI, Andrzej. Pomniki walki i męczeństwa na ziemi kieleckiej. - Warszawa : Wydaw. Akcydensowe, 1979
KACZANOWSKI, Longin. Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim 1939-1945 / Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki. – Kielce : Biuro Dokumentacji Zabytków, 1989
PRZEWODNIK - informator po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w województwie kieleckim 1939-1945 / oprac. Bolesław Boczarski, Mieczysław Edelbaum. - Kielce : Wojewódzki Komitet Obywatelski Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1965
SABAT, Zdzisław. Pomniki i tablice upamiętniające postacie i wydarzenia dziejowe znajdujące się na terenie Kielc. – Kielce : [b.w.], 1988. – 91 k.

Z treści: k. 32-50 : II wojna światowa 1939-1945 ; k. 51 : Odzyskanie niepodległości


1945 r.
SABAT, Teresa. Upamiętnienie Wojny Obronnej 1939 na Kielecczyźnie / Teresa Sabat, Zdzisław Sabat. – Kielce : Miejski Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Kielcach Rodzinnego Koła PTTK „Sabat”, 1989. – 18, [2] s. : il., mapka
SABAT, Teresa: Miejsca pamięci narodowej z okresu wojny obronnej
1939 r. na Kielecczyźnie / Teresa i Zdzisław Sabatowie // Rocz. Świętokrz.
T. 18 (1991), s. 129-144
OSOBY
CHLEBOWSKI, Cezary. „Ponury” : major Piwnik 1912-1944. - Warszawa : „Rytm” : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, cop. 2006
NADGOWSKI, Ryszard: Leon Pająk (1909-1990) : świętokrzyski obrońca Westerplatte. – (Patroni kieleckich ulic). – Il. // Nasza Baba Jaga. – 2005, nr 2, s. 9-10

Porucznik, dowódca placówki „Prom” na Westerplatte – mieszkaniec Kielc, po wojnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.TAJNE NAUCZANIE
KOMPLETY tajnego nauczania szkół średnich w Kielcach w latach 1939-1945 : [wspomnienia i materiały] / kom. red. Teresa Bugaj [i in.]. – Kielce : Stowarzyszenie Wychowanków Kompletów Tajnego Nauczania w Kielcach
w latach 1939-1945 : [„Tarcza”], 1997
MASSALSKI, Adam. Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945. - Kraków : PWN, 1975

Bibliografia - na podstawie opracowania przygotowanego przez Beatę Piotrowską, kierownika Działu Informacji i Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.


Wszystkie pozycje znajdują się w zasobach WBP.Pobieranie 31.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna