Bielsk Podlaski, dnia 01. 03. 2012r Do wszystkich uczestników postępowaniaPobieranie 16.41 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar16.41 Kb.
Bielsk Podlaski, dnia 01.03.2012r
Do wszystkich uczestników postępowania

na dostawę sprzętu jednorazowego użycia i materiałów opatrunkowych

dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości przekraczającej równowartość 125.000 euro
Nasz znak:

SPZOZ/ZP/23/2011


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiający w w.wym. postępowaniu otrzymał od uczestników postępowania informacje o naruszeniu prawa w zakresie odrzucenia ich oferty.

Treść informacji:

„Ponowna informacja o naruszeniu prawa w zakresie odrzucenia oferty firmy Neomed w zakresie zadania nr 8.

Dot. Folie chirurgiczne - poz 4

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający mylnie posiadł wiadomość o tym, iż informacja o klasie wyrobu znajduje się katalogu - informacja o klasie znajduje się w certyfikacie wyrobu CE i deklaracji zgodności wyrobu wystawianej przez producenta. Jednakże Zamawiający nie żądał takiego dokumentu, który oczywiście posiadamy dla folii chirurgicznych. My jako Wykonawca słusznie złożyliśmy oświadczenie składając ofertę, iż oferujemy produkt właściwy - zgodny z wymaganiami Zamawiającego - tj. folię klasy II A.

Zamawiający zaniechał wyjaśnień, jeśli miał wątpliwości - zgodnie z art. Nr 26 PZP.

Tak więc nasza oferta jest prawidłowa.
Decyzja Zamawiającego: Zamawiający ponownie oceniając oferty oparł się o dokumenty dołączone do ofert dotyczące przedmiotowego zadania. Ponieważ obie oferty nie precyzują opisanego przez Wykonawcę parametru wymaganego w klasie IIa, Zamawiający uznał to za wystarczające do odrzucenia obu ofert w zakresie zadania nr 8

Dot. infuzor – poz. 8

Zamawiający błędnie napisał, iż posiada nasz katalog dot. Infuzora, gdyż żadnej takiej ulotki my jako wykonawca nie załączaliśmy.

Zamawiający zaniechał wezwania Wykonawcy do uzupełnienia ulotki katalogowej - naruszając art. 26 PZP ust 3.

Podsumowując, Zamawiający naruszył Prawo Zamówień Publicznych - art. 26 ust 3 PZP.

Ponownie wzywamy Zamawiającego do przeprowadzenia prawidłowej procedury w zakresie zadania nr 8 i uchylenia uchybień w zakresie PZP. Oczekujemy prawidłowego wezwania do złożenia wyjaśnienia wyjaśnień w zakresie zał. Nr 8 poz. nr 4 oraz do uzupełnienia ulotki katalogowej w zakresie poz. nr 8.

Oczekujemy na pilną odpowiedź w dniu dzisiejszym - do godz. 14.”

Decyzja Zamawiającego: Nieuwaga Zamawiającego i przyznanie się Wykonawcy do nie załączenia wymaganego dokumentu nie wpływa na zmianę decyzji podjętej w dniu 28 lutego 2012 r. dla zadania nr 8.
Pismo informacyjne dotyczące uchybień w postępowaniu przetargowym

Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) ABOOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Abook Sp. z o.o.) składa pismo informacyjne dotyczące uchybień w postępowaniu przetargowym wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegających na:  • odrzuceniu oferty firmy ABOOK Sp. z o. o. z w/w przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, w zakresie zadania nr 14

  • nierównym traktowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie prowadzonego postępowania oraz nie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1-3 Ustawy PZP

Wnosimy o:

-Anulowanie decyzji o odrzuceniu oferty firmy ABOOK Sp. o. o. w zakresie zadania nr 14

-Anulowanie decyzji o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 14

-Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu zakresie zadania nr 14 z uwzględnieniem oferty firmy ABOOK Sp. z o. o.UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2012r otrzymaliśmy faksem od Zamawiającego informację o odrzuceniu oferty firmy ABOOK Sp. z o.o., ponieważ według Zamawiającego jej treść nie odpowiada treści SIWZ w zakresie zadania nr 14 oraz o unieważnieniu w/w zadania.

Zamawiający odrzucając ofertę firmy ABOOK Sp. z o.o. dokonał tej czynności z jednoznacznym naruszeniem art. 26 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie. Jednocześnie został naruszony art. 87 pkt.1 PZP, zgodnie z którym w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W związku z powyższym Zamawiający miał obowiązek wezwania naszej firmy do wyjaśnienia powstałych wątpliwości, i odrzucenia naszej oferty jedynie w przypadku gdybyśmy w wyznaczonym terminie nie dostarczyli wyjaśniających informacji.

W zakresie zadania nr 14 poz. 1-7 oraz 13 firma ABOOK Sp. z o.o. zaoferowała rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe o nazwie „Sensiflex Plus” o obniżonej zawartości protein <30 µg/g, co potwierdziła odpowiednim raportem z badań producenta. Należy pamiętać, że karta katalogowa zawiera ogólne wytyczne co do granicznych parametrów produktu. Składając ofertę zadeklarowaliśmy, że dostarczymy rękawice Sensiflex Plus o poziomie protein <30 µg/g , a potwierdzeniem, że zaoferowane rękawice faktycznie posiadają wymagany poziom protein jest raport z badań (konkretne wyniki - dlatego też dokumentami wiążącymi są raporty z badań producenta).

W odniesieniu do rękawiczek zaoferowanych w poz. 9; 12 czy 15 w załączeniu przesyłamy dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ, o które winien zwrócić się do oferenta Zamawiający w chwili pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości. Gdyby Zamawiający skorzystał z możliwości poproszenia wykonawcy o wyjaśnienie powstałych wątpliwości udałoby się bezspornie powstałe wątpliwości rozwiać.

Biorąc jednak pod uwagę postawę Zamawiającego można twierdzić, iż w tym stanie rzeczy ocena oferty złożonej przez firmę ABOOK Sp. z o.o. jest nierzetelna. Tym samym została naruszona zasada uczciwej konkurencji. Wobec powyższego konieczne jest powtórzenie czynności oceny ofert w w/w pakiecie.

Należy wspomnieć, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP odrzuceniu podlega oferta, która jest niezgodna z treścią SIWZ tj. taka oferta, której treść została sporządzona niezgodnie z zapisami specyfikacji.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że odrzucenie oferty ABOOK Sp. z o.o. z przetargu w zakresie zadania nr 14 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jest niezasadne.

Wnosimy zatem o anulowanie decyzji Zamawiającego o odrzuceniu oferty firmy ABOOK Sp. z o. o w zakresie zadania nr 14, anulowanie decyzji o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 14 a także ponowne dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty firmy ABOOK Sp. z o. o.


Decyzja Zamawiającego: Po ponownym przeanalizowaniu dokumentów z oferty firmy Abook z Warszawy oraz dosłanych wraz z powyższą informacją Zamawiający podtrzymuje podjęte decyzje przesłane pismem z dnia 28.02.2012r.

Uzasadnienie: na podstawie posiadanych i dosłanych dokumentów, w dalszym ciągu nie udało się Zamawiającemu stwierdzić potwierdzić wymaganej obniżonej do <30 µg/g zawartości protein dla pozycji 1 do 7 i 13 zadania nr 14. Dokumenty z oferty i dosłane tłumaczenia oraz raporty inspekcji wysyłki wyraźnie wskazują na zawartość protein <50 µg/g.


Zatwierdzam:Bożena Grotowicz -Dyrektor
: images -> stories -> inwestycje
inwestycje -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
inwestycje -> Pojazd nr 1 Pojazd nr 2
inwestycje -> Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja siwz którego przedmiotem jest „ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej I pojazdów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w bielsku podlaskim”
inwestycje -> Spzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
inwestycje -> Bielsk Podlaski, dnia 09. 05. 2013r Do wszystkich uczestników postępowania
inwestycje -> Bielsk Podlaski, dnia 08. 03. 2013r Do wszystkich uczestników postępowania
inwestycje -> Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
inwestycje -> Spzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna