Bielsk Podlaski, dnia 08. 03. 2013r Do wszystkich uczestników postępowaniaPobieranie 32.05 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar32.05 Kb.
Bielsk Podlaski, dnia 08.03. 2013r
Do wszystkich uczestników postępowania

na dostawę: materiałów jednorazowych

dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości przekraczającej równowartość 130.000 euro
Nasz znak:

SPZOZ/ZP/28/2012


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiający w w.w postępowaniu otrzymał od uczestników postępowania informacje o naruszeniu prawa w zakresie wyboru oferty

dla zadania nr 14:

Warszawa 06-03-2013r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1,17-100 Bielsk Podlaski dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

Pismo informacyjne dotyczące uchybień w postępowaniu przetargowym Na podstawie art. 181 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) ABOOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Abook Sp. z o.o.) składa pismo informacyjne dotyczące uchybień w postępowaniu przetargowym wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegających na: odrzuceniu oferty firmy ABOOK Sp. z o. o. z w/w przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, w zakresie zadania nr 14 - nierównym traktowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie prowadzonego postępowania oraz nie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, co stanowi naruszenie art. 7 ust, 1-3 Ustawy PZP Ponownie wnosimy o:

-Anulowanie decyzji o odrzuceniu oferty firmy ABOOK Sp. o. o. w zakresie zadania nr 14

-Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu zakresie zadania nr 14 z uwzględnieniem oferty firmy ABOOK Sp. z o.

Pismo składamy w terminie określonym w art. 181 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, (pismo o ponownych wynikach postępowania wpłynęło do siedziby naszej firmy w dniu 05.03.2013r.) UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2013r otrzymaliśmy faksem od Zamawiającego informację o powtórzeniu czynności oceny ofert, a tym samym podtrzymaniu decyzji o odrzuceniu oferty firmy ABOOK Sp. z o.o. w zadaniu nr 14, i podtrzymaniu wyboru w tym zadaniu oferty firmy Cezal Sp. z o.o. Podtrzymujemy swoje stanowisko wyrażone pismem z dnia 19.02.2013, te Zamawiający odrzucając ofertę firmy ABOOK Sp. z o.o. dokonał tej czynności z jednoznacznym naruszeniem art. 26 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie. Jednocześnie został naruszony art. 87 pkt.l PZP, zgodnie z którym w toku badania i oceny ofert zamawiają-cy może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w pkt.2 SIWZ zawarł poniższe wymaganie:2. Wymagana forma składanych dokumentów

a) Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Do oferty złożonej przez firmę ABOOK , na potwierdzenie spełnienia wymogu w zakresie poziomu protein znajdującego się pod tabelą formularza cenowego dla zadania 14, gdzie czytamy: UWAGA; dla poz. 1 do 7, 12i13 zawartość protein potwierdzić dokumentem badań zgodnie z normą EN 455 został załączony na stronie 40 raport z badań w oryginale, będący dokumentem wiążącym. Zatem stanowisko Zamawiającego w kwestii załączonego dokumentu w oryginale jest bezpodstawne. Ponadto należy pamiętać, iż na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Również złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Użyte w art. 26 ust. 3 Pzp sformułowanie „ nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1" oznacza, że zamawiający jest obowiązany wezwać na podstawie art. 26 ust. 3 zarówno wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp (fizyczny brak oświadczeń lub dokumentów w ofercie), jak również wykonawców, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, ale nie spełniają określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu lub oferowane przez nich dostawy, usługi lub roboty budowlane nie spełniają wymagań wskazanych przez zamawiającego - w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Wezwanie wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 jest ustawowym obowiązkiem zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający miał obowiązek wezwania naszej firmy do wyjaśnienia powstałych wątpliwości, i odrzucenia naszej oferty jedynie w przypadku gdybyśmy w wyznaczonym terminie nie dostarczyli wyjaśniających informacji. Zasady składania dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 zostały określone w § 6 rozporządzenia (...) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...). Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie Jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane (por. art. 9 ust. 3 Pzp). A zatem rozbieżność pomiędzy oryginałem dokumentu, a jego tłumaczeniem, obliguje Zamawiającego do wezwania do wyjaśnień. Ponadto należy pamiętać , iż błąd tłumacza w świetle przepisów Pzp nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty. Zgodne jest nasze stanowisko w zakresie stosowania art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp. Nietrafiony jest jednak zarzut „prowadzenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty", ponieważ załączone dokumenty datowane 19.02.2013r były elementem złożonej oferty (z dnia 8.02.2013) i stanowiły tylko kopię załączonych dokumentów ułatwiających Zamawiającemu sprawdzenie oferty oraz potwierdzenie jej zgodności z wymaganiami SIWZ. Zgodnie ze zdaniem Sądu Okręgowego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy zamawiający może uznać brakujące dokumenty uzupełnione później, jednakże tylko wtedy, gdy wynika z nich, że stan, jaki potwierdzają, istniał także na dzień składania ofert. Przeciwny pogląd prowadziłby do naruszenia zasady równego traktowania wszystkich uczestników postępowania, co tym samym uniemożliwiałoby zamawiającemu ocenę spełnienia przez wszystkich wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, Taki stan potwierdzały załączone dokumenty. Do w/w pisma dołączono również poprawne tłumaczenie spornego dokumentu, celem rozwiania powstałych wszelkich wątpliwości. Ponadto Zamawiający mógł skorzystać z możliwości stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający poprawia w ofercie następujące kategorie omyłek:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepodowujące istotnych zmian w treści oferty.W celu przybliżenie zagadnienia poprawiania ww. kategorii omyłek warto sięgnąć do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało wydane na podstawie znowelizowanego od dnia 24 października 2008 r. przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej przedstawione zostały orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
dotyczące dopuszczalności lub nie dopuszczalności oraz zasad i sposobów poprawiania poszczególnych kategorii omyłek, o których mowa ww. przepisie z uwzględnieniem problematyki omyłek i błędów dotyczących podatku od towarów i usług CV AT). I. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich: 1) Wyrok KIO z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 265/08; (...) oczywistą omyłką pisarską" jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna w treści samego formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów, stanowiących zawartość treści oferty; 2) Wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 11/09; (...) Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Przepis art. 87 ust. 2pkt 3 Pzp nie stanowi o oczywistości wymienionej w nim omyłki -jak w przypadku regulacji art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp, ale o samej omyłce, czyli pewnym błędnym działaniu wykonawcy przy sporządzeniu merytorycznej części oferty. Omyłka wykonawcy w tym przypadku oznacza więc niecelowe ze strony wykonawcy działanie, które powstało na skutek jakichś konkretnych okoliczności zachodzących w konkretnej sprawie, które to okoliczności miały wpływ na wprowadzenie określonej niezgodności z SIWZ do treści oferty wykonawcy Jeśli poprawa owej niezgodności nie będzie prowadziła do istotnej zmiany treści oferty - poprawienie oferty jest dopuszczalne. A zatem błąd w tłumaczeniu dokumentu należało uznać jako oczywistą omyłkę pisarską. Biorąc pod uwagę powyższe bezpodstawnym jest stanowisko Zamawiającego wykazane w piśmie z dnia 05.03.2013r., iż tego typu omyłki nie dało się poprawić. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że Zamawiający nie miał przesłanek do odrzucenia oferty ABOOK Sp. z o.o. z przetargu na dostawę rękawic medycznych w zakresie zadania 14 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, ponieważ oferta jest ważna i odpowiada treści SIWZ. Zastanawiającym jest działanie Zamawiającego przez nie skorzystanie z możliwości jakie daje prawodawca w zakresie Ustawy pzp. Zastanawia również fakt działania niezgodnego z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez wybranie oferty droższej (wartość oferty Cezal wynosi 235.186,20zł) od oferty firmy ABOOK (wartość oferty 212.729,76zł), która ponad wszelka wątpliwość nie podlega odrzuceniu. Ponadto analizując pisma informacyjne innych firm dotyczące wyboru firmy Cezal (np. zadanie 9 lub7), również powstaje wiele wątpliwości co do zachowania zasad ustawy pzp podczas prowadzonego postępowania przetargowego. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie z art. 200 Ustawy Pzp, karze pieniężnej podlega:
1. Zamawiający, który:

1) udziela zamówienia:

a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wymaganego ogłoszenia,

c) bez stosowania ustawy,

2) (uchylone),

3) (uchylone);

4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy - podlega karze pieniężnej.

2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:

1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,

2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,

3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności,

4) nie przestrzega terminów określonych w ustawie,

5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia,

6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty,

7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy -jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Wnosimy zatem o anulowanie decyzji Zamawiającego o odrzuceniu oferty firmy ABOOK Sp. z o. o w zakresie zadania nr 14, ponowne dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty firmy ABOOK Sp. z o. o. w w/w grupie. W przeciwnym wypadku skorzystamy z możliwości prawnych jakie daje Ustawa Pzp. Z poważaniem: Beata SufczyńskaW związku z powyższym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiający, przeprowadzi po raz kolejny badanie ofert w zakresie zadania nr 14.

Zainteresowani zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyniku kolejnego badania ofert, najpóźniej do dnia 13.03.2013r.

Bielsk Podlaski , dnia 13.03.2013r.

Po wnikliwym badaniu po raz kolejny ofert w zakresie zadania nr 14, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiający stwierdził co następuje:

  • Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 14 w oparciu o art. 93. ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi kolejne postępowanie w tym zakresie.


DODANO: O8.03.2013r.

Firma Sorimex z Torunia: W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2013r zwracamy się do Zamawiającego o unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 7;

Nie zgadzamy się z zarzutem Zamawiającego że firma Sorimex złożyła nieprawdziwe oświadczenie dotyczące oryginalnego papieru do aparatu Ar 1200, w załączeniu ponownie przesyłamy deklaracje zgodności oraz dodatkowo zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na potwierdzenia że firma Farum jest producentem zaoferowanego papieru. Dokumenty powyższe jednoznacznie wskazują, że asortyment zaoferowany przez firmę Cezal Sp. z o.o. nie jest papierem oryginalnym, a kompatybilnym. W związku z powyższym, żadna z ofert złożona w tym postępowaniu w pakiecie 7 nie spełnia zapisów SIWZ, co obliguje Zamawiającego do unieważnienia postępowania w/w pakiecie. Dodatkowo zwracamy uwagę Zamawiającego, że oświadczenia złożone w powyższym postępowaniu przez firmę Cezal Sp. z o.o. Opatrzone są datą 20 lutego 2013r czyli nie posiadają stanu na dzień składania ofert tj na 12 lutego 2013r.
W związku z powyższym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiający, przeprowadził po raz kolejny badanie ofert w zakresie zadania nr 7.

Po wnikliwym badaniu po raz kolejny ofert w zakresie zadania nr 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiający stwierdził co następuje:

- Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 7 w oparciu o art. 93. ust 1 pkt. 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi kolejne postępowanie w tym zakresie.

Zatwierdzam: Bożena Grotowicz Dyrektor


ŻĄDAMY ODWROTNIEGO POTWIERDZENIA otrzymania PISMA

na fax: 085/833 4 305 lub i-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl

(ta sama treść, data, podpis i pieczęć), Pismo czytelne otrzymano:
Data: ....................................Pieczęć.............................Podpis...
: images -> stories -> inwestycje
inwestycje -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
inwestycje -> Pojazd nr 1 Pojazd nr 2
inwestycje -> Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja siwz którego przedmiotem jest „ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej I pojazdów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w bielsku podlaskim”
inwestycje -> Spzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
inwestycje -> Bielsk Podlaski, dnia 09. 05. 2013r Do wszystkich uczestników postępowania
inwestycje -> Bielsk Podlaski, dnia 01. 03. 2012r Do wszystkich uczestników postępowania
inwestycje -> Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
inwestycje -> Spzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna