Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 tel. 033/82-816-47, fax. 033/82-816-65 nip: 547-004-60-60Pobieranie 44.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar44.94 Kb.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Część I Informacje ogólne.

1. Zamawiający i przedmiot przetargu.

Zamawiającym jest: Bielskie Centrum Kultury43-300 Bielsko-Biała

ul. Słowackiego 27

tel. 033/82-816-47,

fax. 033/82-816-65

NIP: 547-004-60-60

www..bck.bielsko.pl

e- mail: bck@bck.bielsko.pl

2. Przedmiotem przetargu „na zakup biletów lotniczych dla 34 osób członków ZPiT „Bielsko” na trasie Polska – Indonezja( Banda Aceh)Polska ”

CPV -63512000-1

2. Przedmiotem zamówienia: jest zakup 34 sztuk biletów lotniczych ( w tym 9 osób dorosłych + 25 osób młodzież ucząca się ) na przelot z Polski do Indonezji ( Banda Aceh) - Polska w terminie :

wylot z Polski do Banda Aceh - 18.07. 2011 r

wylot z Banda Aceh do Polski - 01.08.2011r.
Część II Opis sporządzenia oferty.

3. Postać oferty.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądania drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema , iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

Cena ofertowa : obejmująca całość zamówienia winna być podana łącznie z podatkiem VAT. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty ,które będzie musiał ponieść Zamawiający przy zakupie biletów. ( w tym również opłaty lotniskowe, koszt rezerwacji ,wystawienia biletu , nad bagaż 10 kg na osobę + 3 sztuki instrumentów zamkniętych w futerałach o wymiarach – skrzypce 80 x 27 x15, klarnet 80 x 27 x 15, akordeon 41x36x 20, koszt ubezpieczenia podróżnych , a także wszelkie inne koszty związane z obsługą przelotu).

Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie , ważna będzie cena wyrażona słownie.

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu. Złożenie oferty z cenami wariantowymi będzie powodem odrzucenia oferty.

Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności .


4. opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych , zamkniętych kopertach .

Koperta powinna być zaadresowana:

Bielskie Centrum Kultury

43-300 Bielsko-Biała

ul. Słowackiego 27 pok. nr 14

Na kopercie umieścić zapis :" oferta na zakup biletów lotniczych dla ZPiT Bielsko”

5. Koszt sporządzenia oferty.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.


Część III Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zadania : 18.07.2011 r. wylot z Polski

01.08.2011 r. wylot z Indonezji Banda Ach.

Część IV. Warunki umowy o wykonanie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i prowadzą działalność w zakresie objętym zamówieniem.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1i 2 Ustawy prawo Zamówień Publicznych.

3) ustanowią pełnomocnika (zgodnie z art.23,ust 2 ustawy Pzp) do ich reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( w przypadku gdy wykonawcy wspólnie będą się ubiegać o udzielenie zamówienia – dotyczy spółek cywilnych i konsorcjum).

4) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.Ocena spełnienia warunków będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń opisanych w pkt. 7 tj . zawartość oferty.
5)złożenie oferty kompleksowej na całość zamówienia,

6)złożenie oferty w terminie do 10.02.2011r.Nie przewiduje się waloryzacji cen w okresie wykonania zamówienia.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oferta powinna zawierać:

1. - wypełniony formularz oferty , stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony oferentom wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia / formularz stanowi załącznik nr 1 specyfikacji/.

2.- wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta /zał. nr 2/

3.- oświadczenie ,że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego na mocy art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / zał 3,/

4.-aktualny odpis lub potwierdzoną kserokopię odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający ,że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia.

5.– aktualne zaświadczenia lub potwierdzoną kserokopię z właściwego Urzędu Skarbowego, o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert..

6.– aktualne zaświadczenie lub potwierdzoną kserokopię z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, nie zaleganie z opłatami, oraz składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert.


7-.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty.

8-Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty.


9.– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy ( zał nr 4) został przez oferenta zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
UWAGA!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów ,o których mowa w pkt 3-6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , wystawione nie wcześniej niż 6-miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentu , o którym mowa w powyższej UWADZE , zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy stosuje się odpowiednio.

Część V Kryteria oceny ofert.
1. Cena wykonania zamówienia 100%
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty powinna wynikać z wypełnionego przez Wykonawcę formularza cenowego, którego wzór załączono do SIWZ.

OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY

WYBORZE OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT


  1. Do oceny ofert zamawiający zastosuje jedno kryterium – „cena”. Waga kryterium – 100%. W celu wybrania oferty najkorzystniejszej cenom ofertowym zostaną przyporządkowane punkty zgodnie z niżej opisana zasadą:


Najniższa z oferowanych cen (Cmin) otrzymuje 100 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla pozostałych cen według wzoru:

C = (Cmin : Cx) x 100 pkt

gdzie:

C - oznacza liczbę punktów za kryterium

Cmin - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,

Cx - oznacza cenę badania oferty.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów w ocenie ostatecznej.


  1. W celu wyboru Wykonawcy, który otrzyma przedmiot zmówienia do realizacji, wszystkie oferty zostaną dokładnie przeanalizowane pod względem spełnienia warunków zawartych w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz poziomu cen ofertowych. Informacje dotyczące badania i porównywania ofert nie zostaną ujawnione osobom nie związanym urzędowo z postępowaniem przetargowym.

  2. Komisja może zażądać w toku dokonywanej oceny udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.


Część VI. Termin i miejsce składania ofert ostatecznych.
1 - Oferty należy składać w terminie do dnia 10.02.2011r do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego: Bielskie Centrum Kultury 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27 pokój 14

2 - Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia, po publicznym zakwalifikowaniu ofert do rozpatrywania.

3- Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznej kwalifikacji przetargowej pod warunkiem, dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt. 1 części V.

4 - Oferty, które zostaną dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną oferentom.


- Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień jest : Alicja Zielińska, - tel. 033-82-816-47, w godz .od 8:00- 11:00 , Bożena Bińczyk kierownik zespołu nr. tel. 600 27 40 88
Część VII Tryb udzielania wyjaśnień i osób upoważnionych do ich udzielania

Każdy z oferentów może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie , za pomocą poczty elektronicznej lub faksu o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowych, uzyskanie dodatkowych wyjaśnień co do technicznych wymogów zamówienia ,chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofertTreść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże oferentom , którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej na której została udostępniona SIWZ.


Część VIII. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje dotyczące oceny ofert.

1-Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.02.2011r , o godz.10:00 w siedzibie Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku -Białej ul. Słowackiego 27 w pok. nr 14.


2-Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów.

3-Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach naruszonych , będą traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentom bez rozpatrywania.

4- Wykonawca może wprowadzić zmiany , poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach , jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ ZMIANA” . Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy , który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia , według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.Termin związania z ofertą.

Oferenci pozostają związani przez siebie ofertą przez okres 20 dni od daty upływu terminu składania ofert. Złożenie protestu przerywa bieg związania ofertą. Termin związania ofertą należy wpisać w formularz oferty (zał. nr 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).Publiczne badanie ofert.

Po otwarciu każdej oferty, zostanie podana do wiadomości zebranych :

- nazwa oferenta

- cena ofertowaZamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą,

-jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2pkt3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,

-zawiera błędy w obliczeniu ceny,

-wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zamówienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust2 pkt3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


Informacje powyższe są odnotowywane w protokole postępowania.
Poufne badanie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty.

Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia , powinny być udzielone na piśmie.
Unieważnienie postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku wystąpienia okoliczności określonych art.93 ustawy

Nie dopuszcza się negocjacji miedzy zamawiającym a oferentem , dotyczących złożonej oferty w tym zwłaszcza zmiany ceny.
Wybór oferenta.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył ofertę z najkorzystniejszą ceną.


Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu obrad Komisji w siedzibie Bielskiego Centrum Kultury ,Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27..

Oferent, którego oferta została wybrana, będzie powiadomiony bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu - pismem akceptującym o decyzji zamawiającego
Zawarcie umowy.

W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany oferent powinien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy wg. warunków niniejszej Specyfikacji.Część IX.

Pouczenie o środkach odwoławczych , przysługujących oferentom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferentom przysługuje prawo do odwołania . Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 180-183 ustawy Pzp ( DZ.U. z 2009r Nr 223, poz.1778 ).
Część X.
Postanowienia końcowe.

Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania przetargowego ,po dokonaniu wyboru Wykonawcy traktowane będzie przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy , z konsekwencjami wynikającymi z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r (Dz.U. z 2009r Nr 223 , poz.1778 ) oraz odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego


Bielsko - Biała dnia 1.02.2011r
Zatwierdzam:


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna