Biochemia mikroorganizmów sylabus informacje ogólnePobieranie 62.01 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar62.01 Kb.
Biochemia mikroorganizmów

SYLABUS

  1. Informacje ogólne
Elementy sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii

Nazwa kierunku studiów

biologia

Poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0200-BS1-5BMO

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy

Rok studiów /semestr

III rok / V semestr

Wymagania wstępne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 15 godz.

konwersatoria – 15 godz.

laboratoria – 15 godz.


Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i ochronie środowiska.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: wykład, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów i konwersatoriów, egzamin


Efekty kształceniai

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Student tłumaczy metaboliczną różnorodność na przykładach znanych mu procesów biochemicznych właściwych dla różnych grup mikroorganizmów.

K_W06, K_U03

Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu charakterystycznych dla mikroorganizmów procesów biochemicznych.

K_U06

Student posługuje się podstawowymi technikami w celu analizy składu biochemicznego bakterii i grzybów.

K_W10, K_U01, K_U09, K_K02

Student charakteryzuje podstawowe różnice na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami prokariotycznymi i eukariotycznymi.

K_W06, K_U03

Student wymienia biochemiczne mechanizmy wybranych chorób bakteryjnych i grzybowych jak też procesów wykorzystywanych w przemyśle i ochronie środowiska.

K_U03, K_K01

Student stosuje zasady BHP, ergonomii i poszanowania pracy własnej i innych podczas wykonywania zadań samodzielnie i w grupie.

K_W16, K_U16, K_K09
Punkty ECTS

6

Bilans nakładu pracy studentaii

Ogólny nakład pracy studenta: 150 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; udział w konwersatoriach: 15 godz., przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 95 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 10 godz.Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

55

2

o charakterze praktycznym

135

5,4
Data opracowania:

13.09.2013 r.

Koordynator przedmiotu:

dr hab. Adam Tylicki


SYLABUS

  1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Biochemia mikroorganizmów

Kod przedmiotu

0200-BS1-5BMO

Nazwa kierunku

biologia, studia pierwszego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

III rok / V semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godz., wykład

Prowadzący

dr hab. Adam Tylicki

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Definicja i charakterystyka mikroorganizmów jako polifiletycznej grupy organizmów żywych, fundamentalne odkrycia naukowe w dziedzinie biochemii mikroorganizmów, rola mikroorganizmów w ekosystemach i gospodarce człowieka ze wskazaniem charakterystycznych procesów biochemicznych, elastyczność metaboliczna mikroorganizmów, a zasiedlane nisze ekologiczne.

2. Biochemiczne różnice w strukturze mikroorganizmów na przykładzie budowy ściany komórkowej, zróżnicowanie składników ściany komórkowej grzybów, bakterii i archeonów i związane z tym sposoby walki z mikroorganizmami (antybiotyki beta laktamowe i mechanizmy ich działania)

3. Biochemiczne zróżnicowanie struktury błony komórkowej bakterii, grzybów i archeonów, porównanie struktury fosfolipidów i steroli błonowych w poszczególnych grupach, środki przeciwgrzybiczne i biosynteza steroli.

4. Przykłady mechanizmów regulacji metabolizmu bakterii (operony, odpowiedź restrykcyjna – stringent response i alarmowy, sygnalizacja zagęszczenia – quorum sensing i autoinduktory), enzymy wydzielane przez mikroorganizmy i ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia człowieka.

5. Procesy autotroficzne wśród mikroorganizmów (sposoby pozyskiwania energii w celu syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla – chemosynteza i fotosynteza, sposoby wiązania dwutlenku węgla – cykl Calvina-Bensona i szlaki alternatywne), metanogeneza i acetogeneza.

6. Procesy heterotroficzne, uwalnianie energii ze związków organicznych na drogach beztlenowych (glikoliza i szlaki alternatywne, procesy fermentacji alkoholowej, mlekowej, propionowej, mieszanej kwasowej, masłowej i inne).

7. Biosynteza białka u mikroorganizmów pro- i eukariotycznych, podobieństwa i różnice w procesie ekspresji informacji genetycznej (proces transkrypcji, struktura rybosomów, czynniki translacyjne) i antybiotyki hamujące biosyntezę białek.


Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

1. Student tłumaczy metaboliczną różnorodność na przykładach znanych mu procesów biochemicznych właściwych dla różnych grup mikroorganizmów.

2. Student charakteryzuje podstawowe różnice na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami prokariotycznymi i eukariotycznymi.

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu charakterystycznych dla mikroorganizmów procesów biochemicznych.


Sposoby weryfikacji:

1. Egzamin pisemny, test zamknięty i pytania opisoweForma i warunki zaliczenia

przedmiotu
1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego wykładu).

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów i konwersatoriów.

3. Pozytywna ocena z egzaminu.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

1. Salyers A.A, Whitt D.D. 2012, Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

2. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2011, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

3. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2009, Biochemia. PWN, Warszawa.


Literatura uzupełniajaca:

1. Weiner J. 2012, Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

2. Wojtatowicz M., Stempniewicz R., Żarowska B. 2009, Teoria i ćwiczenia. Mikrobiologia żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


……………………………….

podpis osoby składającej sylabus
SYLABUS


  1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Biochemia mikroorganizmów

Kod przedmiotu

0200-BS1-5BMO

Nazwa kierunku

biologia, studia pierwszego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

III rok / V semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godz., laboratoria

Prowadzący

mgr Urszula Czyżewska

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Różnice biochemiczne pomiędzy różnymi grupami mikroorganizmów. Przygotowywanie i sterylizacja narzędzi, szkła i podłoży do prowadzenia kultur grzybowych i bakteryjnych.

2. Specyficzne wymagania troficzne różnych grup mikroorganizmów. Zakładanie i prowadzenie kultur grzybów (Saccharomyces cerevisiae, Malassezia pachydermatis) i bakterii (Esherichia coli) w celu uzyskania materiału do izolacji lipidów.

3. Specyfika profilu lipidowego bakterii i grzybów. Izolacja lipidów z wyhodowanych wcześniej komórek grzybowych i bakteryjnych.

4. Rozdział frakcji lipidowych przy pomocy chromatografii cienkowarstwowej.

5. Analiza densytometryczna chromatogramów i porównanie frakcji lipidowych pomiędzy analizowanymi gatunkami.

6. Prezentacja uzyskanych wyników i dyskusja na temat biochemicznego zróżnicowania różnych grup mikroorganizmów i konsekwencji fizjologicznych tego zróżnicowania.Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

1. Student posługuje się podstawowymi technikami w celu analizy składu biochemicznego bakterii i grzybów.

2. Student charakteryzuje podstawowe różnice na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami prokariotycznymi i eukariotycznymi.

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu charakterystycznych dla mikroorganizmów procesów biochemicznych.


Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena wiedzy i umiejętności studentów podczas zajęć.

2. Sprawdzian pisemny w formie testu zamkniętego.

3. Ocena sprawozdania z wykonanego eksperymentu.Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć)

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeń.

4. Pozytywna ocena sprawdzianu pisemnego.Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

1. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2011, Krótkie wykłady. Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

2. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2009, Biochemia. PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniajaca:

1. Buczek J., Buczek K. 2000, Zarys mikrobiologii ogólnej. Lublin, 2000.

SYLABUS

  1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Biochemia mikroorganizmów

Kod przedmiotu

0200-BS1-5BMO

Nazwa kierunku

biologia, studia pierwszego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

III rok / V semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godz., konwersatoria

Prowadzący

mgr Urszula Czyżewska

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Różnice w metabolizmie bakterii i grzybów.

2. Biochemiczne mechanizmy wirulencji patogenów bakteryjnych i grzybowych (biofilm, oporność na leki, enzymy wydzielane wewnątrz- i zewnątrzkomórkowo, toksyny) i przykładowe choroby powodowane przez te mikroorganizmy.

3. Przykładowe szlaki biochemiczne warunkujące inwazyjność mikroorganizmów.

4. Mechanizmy działania środków bakteriobójczych i grzybobójczych.

5. Rola bakterii i grzybów w przemyśle (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, paliwowym).

6. Procesy biochemiczne mikroorganizmów w ochronie środowiska.Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

1. Student wymienia biochemiczne mechanizmy wybranych chorób bakteryjnych i grzybowych jak też procesów wykorzystywanych w przemyśle i ochronie środowiska.

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu charakterystycznych dla mikroorganizmów procesów biochemicznych.

3.Student charakteryzuje podstawowe różnice na poziomie biochemicznym pomiędzy mikroorganizmami prokariotycznymi i eukariotycznymi.


Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów na podstawie ich aktywności podczas zajęć.

2. Ocena prezentacji przygotowanych przez studentów i umiejętność odpowiadania na pytania podczas dyskusji.


Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć).

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena prezentacji.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

1. Schlegel H. 2008, Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa.

2. Singleton P. 2000, Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa.

4. Szewczyk E. M. 2009, Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa.

5. Adamski Z., Batura-Gabryel H. 2007, Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów. Wyd. UM w Poznaniu.

6. Dworecka-Kaszak B. 2008, Mikologia weterynaryjna. Wyd. SGGW, Warszawa.


Literatura uzupełniajaca:

1. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. 2009, Biochemia. PWN, Warszawa.

2. Kunicki-Goldfinger W. 2006‚ Życie bakterii. PWN, Warszawa.

3. Markiewicz Z. 2001, Bakterie, antybiotyki, lekooporność. PWN, Warszawa.
………………………………. podpis osoby składającej sylabusi Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna