Biochemia środowiska sylabus informacje ogólnePobieranie 61.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar61.76 Kb.
Biochemia środowiska

SYLABUS

 1. Informacje ogólne
Elementy sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii

Nazwa kierunku studiów

Biologia

Poziom kształcenia

studia drugiego stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0200-BS2-1BIŚ

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy biologia środowiskowa

Rok studiów / semestr

I rok / I semestr

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z przedmiotów biochemia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk przyrodniczych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 15 godz.

laboratoria – 15 godz.Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wpływem skażenia fizyko-chemicznego i czynników stresowych środowiska na zmiany w metabolizmie organizmów oraz z mechanizmami adaptacji biochemicznej organizmów do zmian środowiskowych i czynników stresowych.

Ćwiczenia laboratoryjne przygotowują do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji substancji chemicznych w materiale biologicznym i oznaczania ich zawartości. Ponadto wykształca się umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi (znajomość bezpiecznego postępowania z chemikaliami – poznanie charakterystyk zagrożeń substancji niebezpiecznych i ich oznaczeń) oraz poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym. Student posiada umiejętność zakładania hodowli roślin w warunkach sterylnych.Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin


Efekty kształceniai

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

 1. Student opisuje procesy metaboliczne na poziomie molekularnym i strukturalnym zachodzące pod wpływem stresowych czynników środowiska i współzależność tych procesów na różnych poziomach organizacji życia.

K_W03, K_W09

 1. Student charakteryzuje fizjologiczne i molekularne mechanizmy adaptacji biochemicznej organizmów do zmian środowiskowych i czynników stresowych.

K_W03, K_W05

 1. Student potrafi dobrać odpowiednie metody stosowane w identyfikacji substancji chemicznych w materiale biologicznym i oznaczania ich zawartości, wykorzystuje narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe oraz interpretuje uzyskane wyniki i porównuje je ze standardami.

K_W11, K_U01, K_U02

 1. Student używa komputera i specjalistycznej literatury fachowej w celu podsumowania i analizy danych uzyskanych z doświadczeń laboratoryjnych, poprawnego wnioskowania, sporządzania raportów i prezentacji wyników

K_U03, K_U11

 1. Student przyjmuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy swoje i innych w laboratorium oraz nabywa umiejętności współpracy w grupie

K_K02, K_K04, K_K06
Punkty ECTS

4

Bilans nakładu pracy studentaii

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.;

udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminu: 66 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie:4 godz.Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

34

1,4

o charakterze praktycznym

85

3,4
Data opracowania:

29. 04. 2012

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Romuald Czerpak


SYLABUS

 1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu


Biochemia środowiska

Kod przedmiotu

0200-BS2-1BIŚ

Nazwa kierunku

Biologia środowiskowa, studia drugiego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr


pierwszy rok, pierwszy semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godz., wykład

Prowadzący


prof. dr hab. Romuald Czerpak

Treści merytoryczne przedmiotu:

 1. Skażenia fizyko-chemiczne i czynniki stresowe środowiska oraz ich wpływ na zmiany w metabolizmie organizmów.

 2. Biochemiczna adaptacja roślin i zwierząt do niekorzystnych warunków środowiska (wpływ metali ciężkich, zasolenia, związków fenolowych, wysokiej i niskiej temperatury).

 3. Biochemizm produktów sekrecji i interakcji między organizmami, ich znaczenie metaboliczne i ekologiczne.

 4. Antybiotyki, fitoncydy, fitoaleksyny, fitochelatyny, metalotioneiny, lektyny, ich aktywność biologiczna i metaboliczna.

 5. Feromony, ich aktywność biologiczna i metaboliczna.

 6. Mechanizmy biochemiczne procesów odpornościowych i obronnych u roślin i zwierząt przed fitofagami, patogenami i pasożytami.

 7. Mechanizmy adaptacji biochemicznej organizmów do zmian środowiskowych i czynników stresowych. Biochemizm alergii u ludzi. Biochemizm tworzenia się nowotworów u roślin, zwierząt i człowieka.

 8. Znaczenie biochemii w ochronie środowiska i biotechnologii.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

 1. Student opisuje procesy metaboliczne na poziomie molekularnym i strukturalnym zachodzące pod wpływem stresowych czynników środowiska i współzależność tych procesów na różnych poziomach organizacji życia.

 2. Student charakteryzuje fizjologiczne i molekularne mechanizmy adaptacji biochemicznej organizmów do zmian środowiskowych i czynników stresowych.

Sposoby weryfikacji:

 1. Egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (pytania otwarte, opisowe).

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena egzaminu.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

 1. Harborne J.B. – Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.

 2. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.

 3. Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Literatura uzupełniająca: 1. Bartosz G., Druga twarz tlenu, PWN, Warszawa 1995.

 2. Czerpak R. – Biochemia ogólna. Cz. I. Biochemia strukturalna. FUW, Białystok 1993.

 3. Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.……………………………….

podpis osoby składającej sylabus


SYLABUS

 1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu


Biochemia środowiska

Kod przedmiotu

0200-BS2-1BIŚ

Nazwa kierunku

Biologia środowiskowa, studia drugiego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr


pierwszy rok, pierwszy semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

15 godz., laboratoria

Prowadzący


dr Anna Pietryczuk

Treści merytoryczne przedmiotu:
 1. Sekrecja białek i salicylanów w hodowli Wolfii bezkorzeniowej (Wolffia arrhiza) pod wpływem różnych stresów środowiskowych.


 2. Wpływ zasolenia na wzrost i rozwój roślin oraz zawartość barwników fotosyntetycznych, białek i cukrów w pędach rzeżuchy (Cardamine sp.).

 3. Adaptacja roślin do różnych temperatur otoczenia. Wpływ niskiej i wysokiej temperatury na kiełkowanie nasion oraz zawartość białek.

 4. Oddziaływanie allelopatyczne. Wpływ olejków eterycznych na kiełkowanie nasion oraz wzrost i rozwój rzeżuchy (Cardamine sp.).

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

.


 1. Student potrafi dobrać odpowiednie metody stosowane w identyfikacji substancji chemicznych w materiale biologicznym i oznaczania ich zawartości, wykorzystuje narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe oraz interpretuje uzyskane wyniki i porównuje je ze standardami.

 2. Student używa komputera i specjalistycznej literatury fachowej w celu podsumowania i analizy danych uzyskanych z doświadczeń laboratoryjnych, poprawnego wnioskowania, sporządzania raportów i prezentacji wyników

 3. Student przyjmuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy swoje i innych w laboratorium oraz nabywa umiejętności współpracy w grupie

Sposoby weryfikacji:

 1. Ocena sprawdzianu pisemnego w formie testu otwartego.

 2. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników.

 3. Ocena pisemnych sprawozdań wykonywanych po przeprowadzeniu doświadczeń na zajęciach laboratoryjnych.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
 1. Obecność na zajęciach.

 2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

 3. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena z sprawdzianu testowego).

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

 1. Harborne J.B. – Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.

 2. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.

 3. Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Literatura uzupełniająca: 1. Bartosz G., Druga twarz tlenu, PWN, Warszawa 1995.

 2. Czerpak R. – Biochemia ogólna. Cz. I. Biochemia strukturalna. FUW, Białystok 1993.

 3. Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.

………………………………. podpis osoby składającej sylabus


i Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna