Biologia i genetyka Treści programowePobieranie 9.09 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar9.09 Kb.
Biologia i genetyka

1. Treści programowe

Wykłady:

Właściwości i pojęcie życia; budowa i funkcje komórki (błony biologiczne, organella komórkowe, transport przez błony; połączenia międzykomórkowe; receptory komórkowe).Wzrost, różnicowanie, starzenie i śmierć komórek (cykl komórkowy, mitoza, apoptoza i nekroza, regulacja cyklu komórkowego).Budowa kwasów nukleinowych, replikacja DNA, organizacja chromatyny jądrowej, budowa chromosomów, pojęcie genu, kod genetyczny, ekspresja genetyczna (transkrypcja i translacja).Genetyka klasyczna (prawa Mendla, chromosomowa teoria dziedziczności, współdziałanie genów; pojęcia dziedziczności i zmienności, zmienność organizmów (zmienność fenotypowa, rekombinacje, mutacje).Podstawowe zagadnienia z biologii rozwoju (fazy ontogenezy, rozwój embrionalny).Wybrane aspekty biologii i ekologii człowieka.Ćwiczenia:

Poziomy strukturalne budowy organizmu i podstawy jego funkcjonowania. Skład ciała człowieka. Metody oznaczania i zaburzenia składu ciała. Komórki macierzyste, ich rola w organizmie i zastosowanie w terapii i medycynie regeneracyjnej.Dziedziczenie autosomalne. Przykłady chorób jednogenowych u człowieka.Allele wielokrotne. Dziedziczenie grup krwi. Czynnik RH. Genetyczna determinacja płci i dziedziczenie cech sprzężonych.Aberracje chromosomowe u człowieka.Podstawy genetyki nowotworów. Kancerogeneza. Czynniki rakotwórcze.Podstawy procesu starzenia (etapy starzenia, podstawowe teorie). Zaburzenia embriogenezy. Wady rozwojowe. Czynniki teratogenne.Podstawy parazytologii (definicje i rodzaje pasożytnictwa, układ pasożyt-żywiciel). Pasożyty skóry i przewodu pokarmowego u człowieka. Omówienie cykli rozwojowych wybranych gatunków pasożytów.Sposoby oddziaływania człowieka na przyrodę. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczenia środowiska.2. Metody oceny efektów kształcenia:

- w zakresie wiedzy (W)

Zaliczenie pisemne ćwiczeń na ocenę (sprawdziany cząstkowe - krótkie pytania, pytania testowe); egzamin pisemny z całości materiału w sesji egzaminacyjnej (krótkie pytania, pytania testowe). Do oceny efektów kształcenia przyjęto kryterium procentowe, wyrażone liczbą poprawnych odpowiedzi udzielonych w testach zaliczeniowych ćwiczeń i egzaminie końcowym. Maksymalna liczba punktów = 100% 1. ocenę dostateczną (3,0) uzyskuje student, który udzielił 51-60% poprawnych odpowiedzi

 2. ocenę dostateczną z plusem (3,5) uzyskuje student, który udzielił 61-65% poprawnych odpowiedzi

 3. ocenę dobrą (4,0) uzyskuje student, który udzielił 66-75% poprawnych odpowiedzi

 4. ocenę dobrą z plusem (4,5) uzyskuje student, który udzielił 76-80% poprawnych odpowiedzi

ocenę bardzo dobrą (5,0) uzyskuje student, który udzielił 81-100% poprawnych odpowiedzi

- w zakresie umiejętności (U)

Realizacja zleconego zadania: przygotowanie i przedstawienie podczas zajęć prezentacji lub referatu. Student uczęszcza na wszystkie zajęcia, potrafi pracować samodzielnie jak i w zespole. Student wykazuje umiejętność szukania źródeł informacji i doboru materiału na zadany temat, wykazuje umiejętność przygotowania wyczerpującej prezentacji lub referatu, wykazuje umiejętność przejrzystego wygłoszenia przygotowanego materiału.- w zakresie kompetencji (K)

Ocena przez prowadzącego na podstawie semestralnej obserwacji studenta. Student jest przygotowany do zajęć i aktywnie uczestniczy w zajęciach w zakresie treści programowych realizowanych w poszczególnych blokach tematycznych.3. Kryterium końcowej oceny efektów kształcenia przedmiotu:

Ocenę końcową ćwiczeń stanowi średnia ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie trwania zajęć. Ocenę końcową egzaminu stanowi ocena z egzaminu.4. Zalecane piśmiennictwo:

 1. Jarygin N. Biologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003 .

 2. Zabel M. Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000 lub nowsze.

 3. Sawicki W. Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005 lub nowsze.

 4. Bartel H. Embriologia dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995.

 5. Connor M., Ferguson-Smith M. Podstawy genetyki medycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1998.

 6. Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

 7. Campbell B. Ekologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

 8. Combes C. Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne oddziaływanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

 9. Kadłubowski R., A. Kurnatowska [red.]. Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna