Biologia klasa II- zakres rozszerzony nacobezu I. Badania przyrodniczePobieranie 54.59 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar54.59 Kb.
BIOLOGIA KLASA II- ZAKRES ROZSZERZONY

NACOBEZU
I. Badania przyrodnicze

-wyjaśnij różnicę między rozumowaniem dedukcyjnym, a indukcyjnym

-wyjaśnij pojęcia:hipoteza, problem badawczy, próba badawcza, próba kontrolna, zmienna zależna, zmienna niezależna

-wypisz części układu optycznego i układu mechanicznego mikroskopu optycznego i podaj ich funkcję

-wyjaśnij sposób działania mikroskopu optycznego, elektronowego (SEM i TEM)

-wskaż wady i zalety mikroskopu optycznego i elektronicznegoII. Chemiczne podstawy życia

-wyjaśnij pojęcie pierwiastki biogenne

-podaj znacznie makro i mikro elementów

-opisz budowę i właściwości fizyko-chemiczne wody

-opisz rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych występujących w cząsteczkach biologicznych

-wyjaśnij różnicę między wiązaniami kowalencyjnymi, a jonowymi

-podaj kryterium podziału węglowodanów

-podaj przykłady mono, oligo i polisacharydów oraz ich funkcje

-opisz powstawanie wiązania O-glikozydowego

-wypisz kryteria podziału lipidów

-na czym polega różnica między tłuszczami nasyconymi, a nienasyconymi

-porównaj budowę tłuszczów właściwych i złożonych

-wypisz funkcje lipidów

-wyjaśnij jaką rolę pełni cholesterol w błonach biologicznych

-opisz budowę aminokwasów

-wypisz funkcję białek w organizmie

-podaj kryteria podziału białek na proste i złożone

-podaj trzy przykład białek i ich funkcję

-porównaj denaturację z koagulacją

-porównaj białka fibrylarne i globularne i podaj po jednym przykładzie obu z nich

-opisz struktury białek

-przedstaw właściwości białek

-opisz powstanie wiązania peptydowego

-przedstaw budowę nukleotydu DNA i RNA

-rodzaje i funkcje RNA

-lokalizacja RNA i DNA w komórce

-podaj znacznie RNA i DNA w komórce

-wypisz zasady komplementarne DNA i RNA

-opisz budowę przestrzenną DNA

-wypisz wiązania chemiczne występujące w cząsteczce DNAIII. Komórka-podstawowa- jednostka życia

-wypisz różnice w budowie komórki prokariotycznej i eukariotycznej

-podaj elementy wspólne komórki roślinnej, zwierzęcej, grzybowej

-budowa błony komórkowej i jej właściwości

-rodzaje transportu przez błony biologiczne

-wyjaśnij różnice między transportem biernym, a czynnym

-pojęcia endocytoza, egzocytoza, pinocytoza, fagocytoza, osmoza, plazmoliza, deplazmoliza, dyfuzja prosta ułatwiona

-budowa jądra komórkowego

-rodzaje chromatyny i jej właściwości

-organella komórkowe i ich funkcje

-budowa ściany komórkowej i wakuoli

-podziały komórkowe. ( mitoza, mejoza)

a) rozpoznanie faz na rysunkach

b) crossing – over

c) znaczenie mitozy, mejozy

d) porównanie mitozy i mejozy

e) interfaza, faza G1, S,G2, kariokineza, cytokineza

-podaj znacznie mitozy i mejozy

-wyjaśnij zależność między wymiarami komórki, a jej powierzchnią i objętością

IV. Różnorodność wirusów, bakterii, protistów i grzybów

-podaj zadania systematyki

-określ stanowisko systematyczne wybranego gatunku rośliny i zwierzęcia

-wyjaśnij różnice między naturalnym, a sztucznym systemem naturalnym

-wyjaśnij pojęcia:takson monofiletyczny, parafiletyczny i polifiletyczny

-przedstaw podział organizmów na pięć królestw

-opisz budowę wirusa

-wypisz cechy wirusów

-porównaj cykl lityczny i lizogeniczny wirusa

-podaj znaczenie wirusów

-wypisz choroby wirusowe człowieka

-wyjaśnij różnice między wirusem, a wiroidem

-co to są priony

-opisz budowę komórki bakteryjnej

-porównaj budowę ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych

-opisz sposoby odżywiania się oddychania i rozmnażania bakterii

-wypisz choroby bakteryjne człowieka

-wyjaśnij pojęcia:anabioza, taksja, koniugacja

-podaj znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

-wykaż rolę bakterii brodawkowych w przyrodzie

-dokonaj klasyfikacji protistów ze względu na budowę, zdolność poruszania się i sposób odżywiania

-podaj przykłady przedstawicieli poszczególnych grup protistów

-opisz rodzaje poruszania się protistów zwierzęcych

-porównaj pinocytozę i fagocytozą

-przedstaw koniugację u pantofelka

-wskaż różnicę między mejozą pregamiczną,a postgamiczną

-dokonaj analizy cyklu rozwojowego zarodźca malarii

-przedstaw budowę i formę protistów roślinopodobnych

-przedstaw rozmnażanie się protistów roślinopodobnych

-porównaj:izogamię, amizogamię i oogamię, przemianę pokoleń izomorficzną z heteromorficzną

-przedstaw cechy charakterystyczne protistów grzybopodobnych

-wyjaśnij pojęcia:grzybnia, strzępki, owocnik, przemiana faz jądrowych, plecha

-podaj cechy budowy grzybów

-dlaczego grzyby są plechowcami

-porównaj mikoryzę ektotroficzną z endotroficzną

-porównaj rodzaje zarodników grzybów

-porównaj cykl rozwojowy sprzężniowców, workowców i podstawczaków

-opisz budowę porostów

-wyjaśnij znaczenie porostów jako organizmów pionierskich i bioindykatorów

-wypisz sposoby rozmnażania się porostów

-opisz znaczenie porostów i grzybów w przyrodzie

V. Różnorodność roślin

-porównaj cechy środowiska wodnego i lądowego

-podaj przykłady adaptacji roślin do życia na lądzie

-opisz teorię telomową

-opisz pierwsze rośliny lądowe

-dokonaj klasyfikacji tkanek na twórcze i stałe

-podaj przykłady merystemów pierwotnych i wtórnych, wypisz miejsca ich występowania i podaj ich funkcję

-porównaj budowę tkanki okrywającej pierwotnej i wtórnej

-wymień różnice między epidermą, a mezodermą

-scharakteryzuj rodzaje miękiszu asymilacyjnego

-wypisz wytwory epidermy i podaj ich znaczenie

-opisz budowę tkanki wzmacniającej

-wypisz elementy budowy tkanki przewodzącej

-porównaj budowę cewek i naczyń, rurek sitowych i komórek sitowych

-dlaczego tkanka przewodząca i okrywająca jest tkanką niejednorodną

-podaj przykłady wewnętrznych i powierzchniowych utworów wydzielniczych

-rozpoznaj tkanki roślinne na rysunkach

-budowa i funkcje korzenia

-podaj modyfikacje korzeni i ich przykłady

-opisz budowę pierwotną i wtórną korzenia

-jaki typ wiązek przewodzących występuje w korzeniu, łodydze

-budowa pierwotna i wtórna łodygi

-podaj przykłady modyfikacji i funkcji łodyg

-opisz budowę liści

-podaj typy ulistnienia, rodzaje nerwacji liści

-podaj przykłady modyfikacji liści

-porównaj budowę liścia rośliny iglastej i okrytonasiennej

-podaj cechy charakterystyczne dla mszaków

-wskaż pokolenie diploidalne i haploidalne w cyklu rozwojowym mszaków

-porównaj budowę gametofitu i sporofitu mszaków

-dokonaj analizy cyklu rozwojowego mszaków

-podaj cechy charakterystyczne paprotników

-porównaj budowę gametofitu i sporofitu paprotników

-porównaj cykl rozwojowy paprotników jednako-zarodnikowych i różnozarodnikowych

-wypisz przedstawicieli paprociowych, skrzypowych, widłakowych

-podaj cechy charakterystyczne roślin nagozalążkowych

-podaj znaczenie kwiatu nasion, zalążków i łagiewki pyłkowej u nagozalążkowych

-wskaż elementy homologiczne budowy kwiatu do struktur poznanych u paprotników

-co wchodzi w skład gametofitu męskiego i żeńskiego roślin zalążkowych

-z czego zbudowane jest nasiono sosny

-wypisz gatunki roślin nagozalążkowych

-podaj cechy charakterystyczne okrytozalążkowych

z czego zbudowany jest gametofit męski i żeński roślin okrytozalążkowych

-narysuj budowę zalążka rośliny okrytozalążkowej oraz budowę kwiatu

-na czym polega podwójne zapłodnienie roślin okrytozalążkowych

-wypisz rodzaje owoców

-porównaj roślin jednoliścienne i dwuliścienne

VI. Fukcjonowanie roślin

-określ znaczenie wody w życiu rośliny

-wyjaśnij pojęcia:osmoza, potencjał wody, ciśnienie hydrostatyczne, osmotyczne, kohezja, ahtezja, parcie korzeniowe, transpiracja

-scharakteryzuj różne rodzaje transpiracji

-wyjaśnij mechanizm zamykania i otwierania aparatów szparkowych

-wymień i scharakteryzuj trzy etapy transportu wody i soli mineralnych w roślinie

-wyjaśnij w jaki sposób odbywa się transport asymilatów w roślinie

-wyjaśnij na czym polega parcie korzeniowe

-co to jest gutacja

-na czym polega załadunek i rozładunek łyka

-wymień etapy cyklu życiowego rośliny okrytonasiennej

-podaj warunki względnego i bezwzględnego spoczynku nasion

-opisz kiełkowanie nasion

-wypisz sposoby wegetatywnego rozmnażania roślin

-co to są fitohormony

-wyjaśnij wpływa auksyn, giberelin, cytokinin, inhibitorów na wzrost i rozwój roślin

-co to są tropizmy, nastie, taksje, podaj ich rodzaje i znaczenie dla roślin

VII. Różnorodność bezkręgowców

-wypisz grup zwierząt zaliczanych do:dwuwarstwowców,trójwarstwowców,pierwoustych,wtóroustych

-podaj przykłady zwierząt o symetrii promienistej, wykaż związek takiej budowy ciała z trybem życia

-podaj różnicę między zwierzętami o symetrii promienistej,a o symetrii dwubocznej

-porównaj zwierzęta pierwo i wtórouste pod kątem powstawania otworu gębowego i mezodermy

-przedstaw podział zwierząt ze względu na obecność lub brak jamy ciała

-wymień cechy odróżniające cechy od innych zwierząt

-podaj funkcje pełnione przez różne rodzaje komórek gąbek

-przedstaw klasyfikację tkanek zwierzęcych

-podaj cechy tkanki nabłonkowej

-podaj funkcje nabłonków

-przyporządkuj rodzaje nabłonków do miejsca ich występowania

-wypisz cechy wspólne wszystkich rodzajów tkanki łącznej

-wypisz rodzaje tkanki mięśniowej, porównaj budowę i funkcję i podaj miejsce wystepowania

-opisz budowę krwi

-podaj rolę erytrocytów, leukocytów i trombocytów

-podaj rodzaje granulocytów i ich funkcję

-podaj rodzaje agranulocytów i ich funkcję

-podaj rolę limfy i hemolimfy

-opisz budowę tkanki nerwowej

-podaj rolę dendrytów, neurytów i komórek glejowych

-wypisz przystosowania neuronów no przenoszenia i przekazywania impulsów nerwowych

-podaj ogólne cechy budowy ciała parzydełkowców

-uzasadnij twierdzenie, że mezoglei nie można uznać za tkankę

-wymień podobieństwa między polipem i meduzą

-opisz rodzaje komórek i ich funkcje występujących w ciele parzydełkowców

-przedstaw cykl rozwojowy chełbi modrej

-podaj cechy budowy ciała płazińców

-wymień wspólne cechy wirków, przywr i tasiemców

-podaj cechy świadczące o przystosowaniu przywr i tasiemców do pasożytniczego trybu życia

-dokonaj analizy cyklów rozwojowych tasiemca uzbrojonego, nieuzbrojonego, motylicy wątrobowej, bruzdogłowca szerokiego

-wyjaśnij pojęcia:żywiciel pośredni, żywiciel ostateczny, pasożyt monokseniczny, polikseniczny

-podaj cechy nicienie

-opisz przystosowanie glisty ludzkiej do pasożytniczego trybu życia

-wymień cechy nicieni, które pozwoliły im opanować różnorodne środowiska

-dokonaj analizy cyklu rozwojowego glisty ludzkiej i włośnia krętego

-podaj cechy wspólne wszystkich pierścienic

-podaj różnice w budowie ciała pierścienic i płazińców

-podaj przykłady metamerii w budowie pierścienic

-podaj cechy odróżniające pijawki od innych pierścienic

-opisz działanie hydrostatycznego pierścienic

-opisz budowę układu wydalniczego i krwionośnego pierścienic

-wymień cechy wspólne wszystkich stawonogów\

-podaj wady i zalety szkieletu zewnętrznego stawonogów

-opisz narządy wymiany gazowej stawonogów

-opisz budowę układu wydalniczego stawonogów

-na czym polega rozwój z przeobrażeniem zupełnym i niezupełnym, podaj przykłady stawonogów u których występuje dany typ rozwoju

-wypisz cechy stawonogów, które można zaliczyć do zdobyczy ewolucyjnych

-porównaj charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej budowy skorupiaków, pajęczaków, owadów

-wyjaśnij dlaczego hemolimfa owadów nie transportuje tlenu

-podaj pięć przykładów pozytywnego i negatywnego znaczenie stawonogów w przyrodzie

-opisz budowę morfologiczną mięczaków

-podaj funkcję tarki, wątroby, gruczołu czernidłowego mięczaków

-podaj podobieństwa i różnice w budowie, funkcjonowaniu i pochodzeniu oczu głowonogów i kręgowców

-przedstaw budowę układy nerwowego różnych grup mięczaków i scharakteryzuj narządy wydalnicze mięczaków

-podaj cechy charakterystyczne dla szkarłupni

-podaj cechy regresywne szkarłupni wspólne z bezkręgowcami

-podaj cechy progresywne wspólne ze strunowcami

-wymień układy, które nie występują u szkarłupni

-podaj cechy odróżniające od siebie poszczególne grupy szkarłupniVIII. Różnorodność strunowców

-wymień charakterystyczne cechy strunowców

-wymień cechy lancetnika decydujące o tym, że zalicza się go do strunowców

-wymień cechy wspólne wszystkich kręgowców

-przedstaw ogólny plan budowy szkieletu kręgowców

-podaj cechy krągłoustych świadczące o tym, że są one najniżej uorganizowanymi kręgowcami

-scharakteryzuj budowę oka i wyjaśnij jakie funkcje pełnią jego elementy

-wypisz elementy ośrodkowego układu nerwowego

-wyjaśnij przyczyny zróżnicowania budowy okładu oddechowego różnych grup kręgowców

-wymień cechy zewnętrzne ryb, które stanowią przystosowania do życia w wodzie

-wyjaśnij mechanizm utrzymania równowagi osmotycznej u ryb morskich

-wyjaśnij różnice między chrzęstnoszkieletowymi,a kostnoszkieletowymi

-wyjaśnij mechanizm wymiany gazowej u ryb

-wypisz rodzaje łusek ryb

-wyjaśnij znaczenie liczni nabocznej

-podaj cztery przykłady gatunków ryb u których nastąpiły modyfikacje w kształcie i budowie płetw

-wskaż cechy płazów, które umożliwiają im cechy na lądzie i życie w wodzie

-opisz sposoby wymiany gazowej dorosłych płazów

-podaj różnicę między larwami płazów ogoniastych, a larwami płazów ogonowych

-przedstaw cykl rozwojowy płazów bezogonowych

-wymień cechy gadów będących przystosowaniem do życia na lądzie

-wyjaśnij jakie znaczenie mają błony płodowe w rozwoju gadów, podaj ich funkcję

-wyjaśnij jakie znaczenie miało powstanie klatki piersiowej gadów

-przedstaw budowę układu krwionośnego gadów

-wymień morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne cechy ptaków będące przystosowaniem do lotu

-wyjaśnij rolę układu oddechowego i krwionośnego w utrzymaniu stałocieplności u ptaków

-wyjaśnij dlaczego mechanizm podwójnego oddychania stanowi przystosowanie ptaków do lotu

-podaj rodzaje i funkcje piór ptaków

-podaj rolę gruczołu kuprowego

-opisz budowę szkieletu ptaka

-przedstaw rozmieszczenie i funkcję worków powietrznych u ptaków

-przedstaw budowę układu krwionośnego ptaków

-przedstaw budowę jaja ptaków i podaj funkcję poszczególnych jego elementów

-porównaj gniazdowniki z zagniazdownikami

-opisz zjawisko wędrówek ptaków

-wymień cechy występujące wyłącznie u ssaków


-scharakteryzuj pokrycie ciała ssaków

-podaj rodzaje wytworów naskórka i ich funkcje

-na czym polega specjalizacja uzębienia ssaków i jakie jest ich znacznie

-porównaj budowę przewodów pokarmowych ssaków mięsożernych i roślinożernych

-wypisz elementy budowy układu oddechowego ssaków i podaj ich rolę

-przedstaw budowę krwionośnego ssaków

-przedstaw budowę wydalniczego oraz sposoby wydalania i osmoregulacji u ssaków

-wymień mechanizmy służące utrzymania stałej temperatury ssaków

-podaj różnicę w procesie rozmnażania się ssaków łożyskowych i torbaczy

-wymień cechy na podstawie których zaliczysz stekowce do ssaków

-wymień cechy wspólne stekowców i gadów

-na czym polega echolokacja

-podaj przykłady przedstawicieli poszczególnych podgromad ssaków

IX. Funkcjonowanie zwierząt

-wymień funkcje powłoki ciała zwierząt

-podaj różnicę w budowie powłoki ciała bezkręgowców i kręgowców

-opisz budowę i funkcję skóry ssaka

-wyjaśnij na czym polega i czemu służy linienie

-wymień cechy wspólne w budowie powłok ciała wszystkich gromad kręgowców

-wymień wytwory skóry właściwej i naskórka kręgowców

-wykaż związek symetrii ciała z trybem życia zwierzęcia

-podaj sposoby poruszania się zwierząt

-podaj przykłady zwierząt poruszających się ruchem rzęskowym i mięśniowym

-w jaki sposób zachodzi rusz rzęskowy i mięśniowy

-podaj białka motoryczne i ich rolę

-opisz budowę rzęsek i komórek kołnieżykowych

-wyjaśnij rolę filamentów miozynowych i aktynowych

-porównaj szkielet zewnętrzny ze szkieletem wewnętrznym

-opisz budowę wora powłokowo-mięśniowego

-wyjaśnij jak działa szkielet hydrauliczny

-podaj przykłady podziałów zwierząt biorąc pod uwagę sposoby odżywiania się

-opisz rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego kręgowców

-wyjaśnij dlaczego pojawienie się otworu odbytowego jest uznawane za usprawnienie w budowie układu pokarmowego

-wyjaśnij na czym polega trawienie zewnątrz i wewnątrz komórkowe

-wyjaśnij na czym polega modyfikacja układu pokarmowego w rozwoju ewolucyjnym kolejnych grup zwierząt

-opisz budowę żołądka przeżuwaczy i wyjaśnij znaczenie endosymbiontów

-czym się różni wymiana gazowa od oddychania komórkowego

-czym jest ciśnienie parcjalne i jakie ma ono znaczenie w wymianie gazowej

-opisz narządy wymiany gazowej zwierząt wodnych

-wyjaśnij na czym polega zasada przeciwprądów

-podaj różnice między płucami dyfuzyjnymi,a wentylowanymi

-określ czy tchawki można zaliczyć do narządów wentylacyjnych, uzasadnij swoje stanowisko

-wymień funkcje układu krwionośnego

-wymień rodzaje transportu zwierząt

-opisz rodzaje i role barwników oddechowych

--podaj przykłady zwierząt bezkręgowych i zamkniętym i otwartym układzie krążenia

-wyjaśnij dlaczego niektóre zwierzęta nie mają układu krwionośnego

-porównaj otwarty układ krwionośny z zamkniętym układem krwionośnym

-podaj różnice między krwią ,a hemolimfą

-określ jaką funkcję pełnią ostia w układzie stawonogów

-opisz korzyści wynikające z obecności całkowitej przegrody między komorowej w sercu ptaków i ssaków

-porównaj budowę serca u poszczególnych gromad kręgowców

-wymień grupy kręgowców u których występuje zatoka żylna oraz określ jej rolę

-dokonaj podziału receptorów

-podaj cechy budowy łańcuszkowego układu nerwowego

-opisz ewolucję mózgów kręgowców

-wyjaśnij dlaczego większość narządów zmysłów znajduje się w przednim odcinku ciała

-opisz związki azotowe wydalane przez zwierzęta

-wymień grupy zwierząt wydalających kwas moczowy, mocznik, amoniak i wyjaśnij jaki ma to związek z ich trybem życia

-scharakteryzuj budowę narządów wydalniczych kręgowców i bezkręgowców

-przedstaw sposoby rozmnażania bezpłciowego zwierząt

-podaj różnice między rozwojem prostym, a złożonym zwierząt

-opisz rodzaje bruzdkowania spotykane u zwierząt

-wymień rodzaje komórek jajowych stosując różne kryteria podziału

-wyjaśnij czym różni się jajożyworodność od żyworodności-wyjaśnij czym różni się rozwój pierwoustego od wtóroustego

Pobieranie 54.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna