Biologia klasa II zakres rozszerzony nacobezu metabolizmPobieranie 43.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.21 Kb.
Biologia klasa II zakres rozszerzony

NACOBEZU


  1. Metabolizm

- wyjaśnij pojęcia: metabolizm, anabolizm, katabolizm

- budowa ATP i jego rola

- porównaj reakcje anaboliczne i kataboliczne, podaj przykłady

- opisz rodzaje fosforylacji

- określ rolę NADPH+H oraz NADH+H w komórce

- opisz budowę enzymu

- wymień czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych

- porównaj mechanizm działania inhibitorów hamujących nieodwracalnie i inhibitorów hamujących odwracalnie aktywność enzymów

- opisz na czym polega hamowanie kompetycyjne i niekompetycyjne

- scharakteryzuj szlaki metaboliczne ( liniowy i cykliczny )

- porównaj lokalizację oraz przebieg fotosyntezy w komórkach roślin, bakterii zielonych i pór porowych

- wyjaśnij związek między zależną, a niezależną od światła fazą fotosyntezy

- na czym polega fosforylacja cykliczna i niecykliczna fotosyntezy

- wypisz produkty fazy jasnej i fazy ciemnej fotosyntezy

- wymień etapy cyklu Calvina oraz przedstaw produkty każdego z nich

- wyjaśnij pochodzenia nazewnictwa roślin typu C3, typu C4 roślin typu CAM

- podaj przyczyny i skutki fotooddychania i podaj przykład roślin u których występują

- zaproponuj przebieg doświadczenia w którym zbadasz jaki gaz jest wydzielany podczas fotosyntezy i wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy

- wymień czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy

- podaj przykłady organizmów u których zachodzi chemosynteza

- opisz przebieg chemosyntezy

- porównaj fotosyntezę z chemosyntezą

- wypisz etapy oddychania komórkowego, podaj ich lokalizację w komórce

- wymień etapy oddychania, podczas których dochodzi do fosforylacji substratowej i oksydacyjnej

- wykaż kataboliczny charakter oddychania komórkowego

- podaj etapy oddychania podczas których powstaje dwutlenek węgla i woda

- przedstaw przebieg fermentacji dowolnego typu uwzględniając: warunki, kolejne etapy, lokalizację w komórce, bilans energetyczny i wykorzystywanie w gospodarce człowieka

- wyjaśnij na czym polega glukoneogeneza i glikogenoliza

- określ znaczenie acetylokoenzymu A w przebiegu różnych szlaków metabolicznych

- wymień zbędne produkty katabolicznych przemian węglowodanów, tłuszczów i białek, podaj sposoby ich usuwania z organizmu

- wyjaśnij związek między cyklem mocznikowym, a cyklem Krebsa, przedstaw lokalizację i przebieg cyklu mocznikowego w komórce


  1. Skóra – powłoka ciała. Organizm człowieka.

- wymień układy narządów człowieka i główne funkcje każdego z nich

- wyjaśnij pojęcie homeostaza i określ znaczenie utrzymywania homeostazy dla funkcjonowania organizmu

- wymień układy które odgrywają rolę w utrzymaniu homeostazy, uzasadnij swój wybór

- opisz mechanizm regulacji temperatury człowieka

- wykaż zależność między budową skóry, a jej funkcjami

- określ funkcję gruczołów skóry

- wypisz wytwory naskórka i podaj ich rolę

- wypisz choroby skóry

- wymień przyczyny zachorowania na czerniaka złośliwego

- wyjaśnij na czym polegają alergie skórne  1. Aparat ruchu

- wypisz funkcje szkieletu

- opisz budowę kości na ;przykładzie kości długi

- wypisz rodzaje kości i podaj ich przykłady

- określ jakie właściwości kości wynikają z jej budowy tkankowej

- wypisz zmiany zachodzące w szkielecie podczas wzrostu i rozwoju człowieka

- rozpoznaj kości wchodzące w skład szkieletu osiowego, obręczy i kończyn

- porównaj budowę szkieletu noworodka z szkieletu osiowego

- wymień rodzaje połączeń kości i podaj po dwa przykłady każdego z nich

- wymień trzy rodzaje ścisłych połączeń kości i określ kryterium ich wyróżnienia

- opisz budowę stawu i podaj funkcję jego elementu

- wypisz rodzaje stawów i podaj ich przykłady

- podaj funkcję poszczególnych elementów szkieletu osiowego

- wypisz odcinki kręgosłupa i podaj liczbę kręgów

- wymień odcinki kręgosłupa w których występują naturalne krzywizny

- wymień trzy cechy na których podstawie można przypuszczać, że szkielet należy do kobiety, a nie do mężczyzny

- opisz budowę i funkcje klatki piersiowej

- wypisz kości obręczy barkowej i miedniczej

- porównaj budowę i funkcjonowanie mięśni gładkich, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych

- podaj trzy funkcje mięśni

- wymień główne grupy mięśni człowieka, podaj po dwa przykłady ich funkcji

- podaj przykłady mięśni antagonistycznych

- wyjaśnij mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego

- wymień źródła energii niezbędnej do pracy mięśni

- wyjaśnij dlaczego sprinter nie jest wstanie wygrać maratonu

- porównaj mięśnie czerwone z mięśniami białymi

- scharakteryzuj rodzaje skurczów

- podaj przyczyny i konsekwencje wad postawy

- podaj przyczyny i skutki osteoporozy, skoliozy, płaskostopia, krzywicy i reumatyzmu

- podaj argumenty za i przeciw stosowania dopingu


  1. Układ pokarmowy.

- podaj funkcje białek, węglowodanów i lipidów w organizmie człowieka

- wyjaśnij różnicę między pokarmem pełnowartościowym, a niepełnowartościowym

- wypisz witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach

- podaj najważniejsze źródła witamin dla człowieka

- podaj rolę witamin, skutki awitaminozy i hiperwitaminozy

- wyjaśni rolę wody mikro i makroelementów w organizmie człowieka

- wyjaśnij proces trawienia białek, lipidów i węglowodanów w przewodzie pokarmowym

- budowa i funkcje kosmków jelitowych

- wyjaśnij rolę ślinianek i trzustki w procesie trawienia pokarmów

- wyjaśnij jak są wchłaniane produktu trawienia w przewodzie pokarmowym

- opisz regulację czynności układu pokarmowego

- podaj przyczyny i skutki anoreksji, bulimii, otyłości

- podaj przykłady chorób pasożytniczych układu pokarmowego

- podaj cztery przykłady działań, dzięki którym można uniknąć zakaźnych i pasożytniczych chorób układu pokarmowego  1. Układ oddechowy.

- wymień nazwy kolejnych odcinków dróg oddechowych i określ ich funkcję

- opisz rolę zatok przynosowych i określ ich położenie


- wskaż cechy budowy płuc, które są wyrazem ich przystosowania do wymiany gazowej

- opisz, w jaki sposób powstaje głos ludzki oraz od czego zależy jego wysokość i natężenie

- wyjaśnij rolę opłucnej

- podaj różnicę między mechanizmem wdechu, a wydechu

- wymień czynniki które wpływają na częstość oddechów

- wykaż związek między budową hemoglobiny, a jej rolą w transporcie tlenu

- wymień formy w jakich dwutlenek węgla jest transportowany we krwi

- wyjaśnij rolę mioglobiny w mięśniach

- wyjaśni związek między zmianami ciśnienia atmosferycznego, a mechanizmem wymiany gazowej

- omów przyczyny i skutki choroby wysokościowej i dekompresyjnej

- podaj przyczyny powstawania raka płuc

- wykaż negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na funkcjonowanie układy oddechowego

- podaj przyczyny i skutki astmy, rozedmy płuc, zapalenia płuc, gruźlicy


  1. Układ krążenia

- wyjaśnij fizjologiczną rolę krwi

- wypisz składniki krwi oraz określ rolę poszczególnych elementów morfotycznych krwi

- określ związek budowy erytrocytów z ich funkcją

- wyjaśnij na jakiej podstawie określa się grupę krwi człowieka

- wyjaśnij w jaki sposób dochodzi do konfliktu serologicznego

- opisz mały i duży obieg krwi

- porównaj budowę, funkcję tętnic, żył i naczyń włosowatych

- określ związek budowy naczyń włosowatych z pełnioną przez nie funkcją

- scharakteryzuj typy sieci naczyń włosowatych

- wypisz zastawki serca

- wyjaśnij krążenie wieńcowe i określ skutki jego niewydolności

- narysuj schemat serca człowieka, zaznacz na nim ośrodki automatyzmu serca i podpisz je

- wyjaśnij czym jest elektrokardiogram

- opisz proces krzepnięcia krwi

- opisz cykl pracy serca

- podaj rolę układu limfatycznego

- wymień narządy tworzące układ limfatyczny

- wymień podobieństwa i różnice między układem krwionośnym, a limfatycznym

- wyjaśnij zależność między osoczem, płynem tkankowym, a limfą

- opisz powstanie, skład i rolę limfy

- wyjaśnij rolę układu krążenia w utrzymaniu homeostazy

- podaj przyczyny i skutki miażdżycy nadciśnienia tętniczego, zawału serca, udaru mózgu

- opisz w jaki sposób można walczyć z chorobami układu krążenia

VII. Obrona immunologiczna organizmu.

- wyjaśnij pojęcia antygen, przeciwciało, limfocyt B limfocyt T, makrofagi, komórki tuczne, odporność swoista, nieswoista, cytokina, interferon, interleukina, chemokina, komórki plazmatyczne, odporność: czynna, bierna, szczepionka, pamięć immunologiczna

- wyjaśnij w jaki sposób układ odpornościowy rozpoznaje czynniki chorobotwórcze

- wyjaśnij czym jest odporność humoralna i komórkowa

- wykaż rolę limfocytów w układzie immunologicznym

- podaj różnicę między odpornością wrodzoną, a nabytą

- wyjaśnij w jaki sposób działają szczepienia ochronne

- opisz budowę przeciwciał

- wypisz klasy immunoglobulin i podaj ich rolę

- wypisz przykłady odporności nieswoistej i odporności swoistej

- wypisz rodzaje odporności czynnej i biernej podaj ich przykłady

- wyjaśnij na czym polega alergia i podaj przykłady alergenów

- wyjaśni w jaki sposób powstają choroby autoimmunologiczne i podaj przykłady tych chorób

- podaj przyczyny i skutki zakażenia wirusem hif

- na czym polega transplantacja tkanek i narządów

VIII. Układ wydalniczy.

- wyjaśnij na czym polega wydalanie

- podaj produkty przemiany materii oraz sposoby ich wydalania z organizmu

- opisz budowę nerki

- wypisz elementy budujące nefron i wykaż rolę w powstawaniu moczu

- opisz proces powstawania moczu pierwotnego i ostatecznego

- porównaj skład moczu pierwotnego i ostatecznego

- wykaż wewnątrzwydzielniczą funkcję nerek

- wyjaśnij pojęcia: resorpcja zwrotna, sekrecja, filtracja,

- opisz mechanizm regulacji nerwowej i hormonalnej wydalania moczu

- wypisz choroby układu wydalniczego

- przedstaw zasady higieny układu wydalniczego

- podaj przyczyn i skutki moczówki prostej, kamicy nerkowej, zapalenia pęcherza moczowego

IX. Układ nerwowy

- wymień elementy budujące neuron

- podaj różnice w budowie i działaniu różnych wypustek neuronu

- określ funkcję organelli swoistych dla neuronu

- wyjaśnij sposób tworzenia się osłonek pokrywających włókna nerwowe

- scharakteryzuj proces powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego

- wyjaśnij funkcję synaps w przepływie impulsu nerwowego

- określ rolę neuroprzekaźników

- przedstaw funkcjonalne podział neuronów

- wyjaśnij pojęcia: polaryzacja, potencjał spoczynkowy, depolaryzacja, bodziec progowy, potencjał czynnościowy, repolaryzacja, bodziec nadprogowy, synapsa elektryczna i chemiczna

- opisz podział mózgowia

- podaj funkcje kory mózgowej

- wymień rodzaje opon mózgowych i rdzenia kręgowego, podaj ich funkcję

- podaj położenia istoty białej i szarej w obrębie mózgowia i rdzenia kręgowego

- określ lokalizację i rolę ośrodków w korze mózgowej

- jakie struktury tworzą układ limbiczny

- wymień elementy luku odruchowego

- porównaj odruchy warunkowe i bezwarunkowe

- podaj różnicę funkcjonowaniu układu somatycznego i autonomicznego

- wymień funkcje autonomicznego układu nerwowego

- wymień różnice w budowie części współczulnej i części przywspółczulnej układu autonomicznego

- wymień czynniki które są źródłem stresu

- opisz fazy reakcji stresowej

- podaj przyczyny i skutki depresji stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona Alzheimera, padaczki

- porównaj sen wolnofalowy ze snem paradoksalnym

- określ czym są rytmy biologiczneX. Narządy zmysłów.

- wymień elementy aparatu ochronnego oka, określ ich rolę

- opisz mechanizm akomodacji oka

- opisz drogę światła i impulsu nerwowego w oku

- opisz budowę i rolę poszczególnych elementów gałki ocznej

- opisz wady wzroku i sposoby ich korygowania

- wymień trzy elementy narządu słuchu, określ funkcje każdego z nich

- opisz budowę narządu równowagi

- opisz drogę fali akustycznej

- podaj przykłady negatywnych skutków oddziaływania hałasu

- określ biologiczną rolę chemoreceptorów człowieka

XI. Układ hormonalny

- wyjaśnij pojęcia: hormony, neurohormony, gruczoł dokrewny

- wypisz hormony antagonistyczne do siebie i podaj ich rolę.

- opisz działanie poszczególnych hormonów oraz skutki i ch niedoboru i nadmiaru

- wyjaśnij na czym polega mechanizm sprzężenia zwrotnego

- omów rolę podwzgórza w funkcjonowaniu układu dokrewnego

- wyjaśnij mechanizm działania hormonów peptydowych i steroidowych

- co to są hormony tropowe i jaka jest ich rola

- wymień hormony opowiedziane za gospodarkę wapniem

- wyjaśnij dlaczego gruczoły ślinowe i potowe nie są gruczołami wewnątrzwydzielniczymi

- wyjaśnij powiązanie układy nerwowego z układem hormonalnym w utrzymaniu homeostazy

- wskaż różnicę między układem hormonalnym, a nerwowymXII. Rozmnażanie i rozwój człowieka.

- wymień elementy męskiego układu rozrodczego i podaj ich funkcję

- opisz budowę jądra

- opisz przebieg spermatogenezy

- wykaż związek budowy plemnika z jego funkcja

- podaj w jakich strukturach męskiego układu rozrodczego są wytwarzane składniki nasienia

- podaj funkcje każdego z żeńskich narządów płciowych wewnętrznych

- wymień etapy oogenezy, które przypadają na okres przed urodzeniem się dziewczynki

- określ w jakim stadium rozwojowym żeńska komórka płciowa jest uwalniana w czasie owulacji

- podaj miejsce i czas zakończenia podziału mejotycznego oocytu I rzędu

- scharakteryzuj typu osłonek okrywających ludzki oocyt II rzędu

- wymień podobieństwa i różnicę między spermatogenezą i oogenezą

- wyjaśnij jakie zmiany zachodzą podczas cyklu miesiączkowego

- wypisz hormony przysadki mózgowej regulującej cykl jajnikowy

- wypisz hormony jajnika i podaj ich rolę

- opisz budowę i funkcję łożyska

- opisz budowę i rodzaje błon płodowych

- podaj funkcję trofoblastu

- na czym polega implantacja zarodka

- wypisz choroby układu rozrodczego

- wymień wady i zalety trzech wybranych metod antykoncepcji

XIII. Choroby a zdrowie człowieka

- podaj definicję terminów zdrowie i choroba

- przedstaw podział czynników chorobotwórczych oraz podaj ich przykłady

- wyjaśnij, które choroby określa się jako zakaźne

- wymień drogi rozprzestrzeniana się chorób

- wyjaśnij, w jaki sposób można zapobiegać chorobom zakaźnym

- podaj podobieństwa i różnice między nowotworem złośliwym, a łagodnym

- określ jakie jest podłoże powstawania nowotworów

- określ, czy nowotwory są chorobami genetycznymi, uzasadnij swoje zdanie

- wypisz etapy rozwoju nowotworu i krótko je opisz

- wyjaśnij różnice między mutagenem a kancerogenem

- podaj trzy przykłady kancerogenów

- wykaż wpływ alkoholu na organizm człowieka

- wykaż wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka- podaj przyczyny i skutki sięgania po narkotyki

Pobieranie 43.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna