Biologia, studia stacjonarnePobieranie 69.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar69.99 Kb.
BIOLOGIA, STUDIA STACJONARNE

EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIA II ST. (MAGISTERSKIE)

ZAGADNIENIA
Anatomia człowieka


 1. Mięśnie oddechowe

 2. Charakterystyka rodzajów komórek mięśniowych
 1. Elementy stałe każdego połączenia wolnego = stawu
 1. Budowa obręczy kończyny dolnej
 1. Budowa rdzenia kręgowego
 1. Elementy składowe mózgowia
 1. Charakterystyka gruczołów wydzielania wewnętrznego
 1. Naczynia krwionośne podział na tętnice i żyły
 1. Budowa serca
 1. Budowa dróg oddechowych i płuc
 1. Funkcje kolejnych odcinków przewodu pokarmowego
 1. Gruczoły przewodu pokarmowego i ich wydzieliny
 1. Budowa układu moczowego.
 1. Regulacja rytmu pracy serca

Anatomia człowieka, c.d. 1. Charakterystyka chrząstki nasadowej

 2. Stałe i niestałe składniki stawu

 3. Kości należące do szkieletu kończyny dolnej

 4. Budowa tchawicy

 5. Charakterystyka jamy opłucnej

 6. Mięśnie uczestniczące w ruchach oddechowych klatki piersiowej

 7. Szkielet serca

 8. Zastawka mitralna serca

 9. Jama osierdzia

 10. Transport krwi z płuc do serca

 11. Sieć większa i krezka

 12. Narządy wtórnie wewnątrzotrzewnowe

 13. Wyrostek robaczkowy

 14. Składniki kory nerki

 15. Czynniki od których zależy stały przepływ krwi w nerce

 16. Produkcja plemników

 17. Pęcherzyk Graafa po zapłodnieniu komórki jajowej

 18. Powstawanie płynu mózgowo-rdzeniowego

 19. Splot słoneczny

 20. Nerwy czaszkowe z włóknami układu przywspółczulnego

Bezkręgowce: taksonomia, filogeneza i podstawy biologii rozwoju  1. Klasyfikacja komórek jajowych

  2. Rozwój zarodkowy zwierząt – bruzdkowanie, gastrulacja

  3. Stadia larwalne bezkręgowców

  4. Klasyfikacja zwierząt ze względu na symetrię ciała i liczbę warstw ciała.

  5. Porównanie zwierząt pierwogębych (Prostomia) i wtórogębych (Deuterostomia)

  6. Jamy ciała. Powstawanie mezodermy i wtórnej jamy ciała (celomy) oraz organizacja celomy

  7. Systematyka bezkręgowców

  8. Układy bezkręgowców: nerwowy, oddechowy, pokarmowy, krążenia, wydalniczy, rozrodczy

  9. Gąbki. Filogeneza. Budowa: warstwy, rodzaje komórek, pochodzenie komórek rozrodczych

  10. Parzydełkowce – charakterystyka typu.

  11. Trawienie zewnątrzkomórkowe / wewnątrzkomórkowe u bezkręgowców

  12. Układ pokarmowy robaków płaskich.

  13. Ecdysozoa. Przegląd i charakterystyka typów

  14. Lophotrochozoa. Przegląd i charakterystyka typów

  15. Mięczaki - charakterystyka typu. Różnorodność mięczaków – charakterystyka gromad. Hipotetyczny przodek mięczaków

  16. Podtypy bezkręgowców zaliczane do strunowców

  17. Charakterystyka pierwotniaków

Biologia komórki

 1. Eubakterie - budowa. DNA bakteryjne

 2. Cytoszkielet. Występowanie. Filamenty aktynowe - polimeryzacja i depolimeryzacja

Główny element cytoszkieletu występujący w: mikrokosmkach, lamellipodiach i filopodiach. Udział cytoszkieletu i białek w tworzeniu pseudopodiów ameby

 1. DNA w komórce eukariotycznej

 2. Mitochondria - budowa i funkcje, geny kodujące białka mitochondrialne, replikacja mitochondrialnego DNA, superhelisa

 3. Błony biologiczne. Dwuwarstwa lipidowa w błonach biologicznych. Pompy jonowe. Potencjał spoczynkowy w plazmolemie. Obecność cholesterolu w błonach komórkowych roślin i zwierząt

 4. Kompartmentacja komórki

 5. Transport ko-translacyjny białek

 6. Białka pozakomórkowe

 7. Przenośnikowe kwasy nukleinowe (tRNA)

 8. Cykl komórkowy

 9. Połączenia międzykomórkowe. Białka połączeń międzykomórkowych

 10. Białka histonowe – występowanie, funkcje, aktywacja białek histonowych

 11. Transport komórkowy. Udział pęcherzyków klatrynowych w transporcie substancji

 12. Mikroskop konfokalny – zastosowania

 13. Rola białka tau w komórkach

 14. Procesy glikolizy i fosforylacji oksydacyjnej w komórce

 15. Mechanizm rozdziału chromosomów do komórek potomnych podczas mitozy

 16. Procesy transkrypcji i translacji

 17. Pojęcia: splicing alternatywny, plektyny, proteasomy

Biologia roślin
 1. Różnice między pierwotną a wtórną ścianą komórkową
 1. Połączenia umożliwiające przepływ wody, jonów i cząsteczek pomiędzy komórkami roślinnymi
 1. Lokalizacja chlorofilu w chloroplaście
 1. Barwniki fotosyntetyczne roślin wyższych
 1. Charakterystyka fotosystemów PS I i PS II
 1. Powstawanie skrobi zapasowej
 1. Apoplast
 1. Klasyfikacja tkanek roślinnych
 1. Różnice strukturalne i funkcjonalne między ksylemem a floemem
 1. Merystemy boczne odpowiedzialne za przyrost wtórny
 1. Przewodzenie cukrów wytworzonych w liściu w procesie fotosyntezy
 1. Charakterystyka kolenchymy
 1. Mechanizm i znaczenie otwierania szparki w aparacie szparkowym
 1. Wiązki przewodzące w łodygach roślin jednoliściennych
 1. Funkcja włośników korzeniowych
 1. Blokowanie przepływu wody i substancji mineralnych przez apoplast w korzeniu
 1. Modyfikacje liścia
 1. Liście kaktusa
 1. Słoje przyrostu rocznego w łodydze
 1. Rodzaje drewna w centralnej części pnia
 1. Merystemy boczne warunkujące przyrost wtórny na grubość
 1. Charakterystyka liści podwodnych
 1. Cechy wskazujące na kseromorfizm
 1. Dojrzały gametofit żeński roślin kwiatowych
 1. Proces zapłodnienia u roślin kwiatowych
 1. Modyfikacje łodygi
 1. Rozwój zalążka po zapłodnieniu
 1. Owoce roślin nasiennych

Botanika systematyczna - część pierwsza rośliny telomowe
 1. Ewolucja i różnorodność morfologiczna kwiatów Angiospermae
 1. Charakterystyka okrytozalążkowych
 1. Owadopylność
 1. Charakterystyka psylofitów (Psylotophytina)
 1. Zarodnie u Filicidae
 1. Rośliny telomowe mające zarodniki zróżnicowane na mikro- i makrospory
 1. Budowa blaszki liściowej
 1. Typ nomenklatoryczny
 1. Ochrona gatunkowa roślin telomowych w Polsce
 1. Trofofil
 1. Kryteria współczesnej systematyki okrytozalążkowych
 1. Budowa wątrobowców

13. Powstawanie owocu


14. Rodzaje kłosów zarodnionośnych
15. Araucariaceae – charakterystyka rodziny i ważniejsi przedstawiciele

Botanika systematyczna część druga – glony
 1. Cechy charakterystyczne i bogactwo gatunkowe zielenic, m. in. rzędu Desmidiales
 1. Biologia rozrodu różnych grup glonów
 1. Budowa glonów, budowa komórki, struktury wici, rodzaje chlorofilu, materiały zapasowe
 1. Cechy charakterystyczne dinofitów (Dinophyta).
 1. Cechy charakterystyczne okrzemek (Bacillariophyta)
 1. Cechy charakterystyczne sinic (Cyanophyta)

7. Cechy charakterystyczne euglenin (Euglenophyta)


8. Cechy charakterystyczne chryzofitów (Chrysophyta)
9. Pojęcia: zoospory, formy syfonalne u glonów, mastigonemy, gametangiogamia,
pellikula, konceptakulum, heterocyty, chloroplast spiralny

Ekologia
 1. Ekologia jako nauka
 1. Pory roku i długość dnia na Ziemi
 1. Produkcja pierwotna, produkcja pierwotna netto, warunki i czynniki produkcji pierwotnej na lądach i oceanach, tempo produkcji pierwotnej w różnych ekosystemach.
 1. Fotosynteza roślin a promieniowanie słoneczne
 1. Analiza produktywności ekosystemów
 1. Równanie logistyczne – modelowanie zjawisk ekologicznych
 1. Regulacja liczebności populacji w zależności od jej zagęszczenia
 1. Długość życia organizmów, klasy wiekowe
 1. Czynniki decydujące o przebiegu procesów biologicznych i ekochemicznych w ekosystemach wodnych.
 1. Zagrożenia wynikające z niewielkiej liczebności populacji
 1. Konkurencja międzygatunkowa – nisza realizowana, zasada konkurencyjnego wykluczania
 1. Współdziałanie organizmów – symbioza, komensalizm itp.
 1. Zjawiska klimatyczne o charakterze globalnym, np. "El Niño", pasaty, prądy morskie
 1. Łańcuchy troficzne
 1. Przepływ energii przez ekosystemy lądowe
 1. Zróżnicowanie biomów w różnych strefach klimatycznych Ziemi, strefowe zróżnicowanie warunków klimatycznych
 1. Przyczyny wymierania gatunków
 1. Przyczyny ogromnego zróżnicowania roślinności lądowej, cechy charakterystyczne różnych rodzajów skupisk roślinnych
 1. Obieg materii i pierwiastków w przyrodzie, pojawienie się tlenu w atmosferze, akumulacja węgla organicznego
 1. Przyczyny i skutki efektu cieplarnianego
 1. Rozkład materii organicznej w ekosystemach

Ewolucjonizm 1. Zegary molekularne – czas dywergencji, a stopień zróżnicowania białek i różnych odcinków DNA

 2. Dobór naturalny – dostosowanie i adaptacja, podstawowe modele doboru

 3. Wpływ mutacji na ewolucję organizmów, presja mutacyjna

 4. Frekwencje alleli i genotypów w populacji, równowaga Hardy’ego i Weinberga

 5. Dryf genetyczny a efektywna wielkość populacji

 6. Powstawanie nowych genów
 1. Źródła zmienności u organizmów żywych
 1. Dziedziczenie cech ilościowych, komponenty zmienności, odziedziczalność
 1. Strategia ewolucyjnie stabilna
 1. Specjacja – powstawanie gatunków, izolacja rozrodcza, mieszańce międzygatunkowe
 1. Teoria endosymbiozy
 1. Kojarzenia w pokrewieństwie
 1. Ewolucyjne wyjaśnienia zachowań altruistycznych
 1. Historia życia na Ziemi, ewolucja człowieka
 1. Makroewolucja
 1. Dobór płciowy

Fizjologia roślin
 1. Proces osmozy

 2. Transport wody w ksylemie

 3. Komórki szparkowe. Potencjał osmotyczny w wakuolach komórek szparkowych

 4. Dyfuzja jonów i cząsteczek rozpuszczonych w wodzie

 5. Pompy jonowe w błonach komórki roślinnej

 6. Fotosynteza. Fazy - lokalizacja, barwniki związane z fotosyntezą, centrum fotochemiczne,

 7. Organelle komórkowe związane z procesem fotooddychania

 8. Transport substancji w rurkach sitowych

 9. Proces chemosyntezy u bakterii

 10. Proces fermentacji etanolowej

 11. Proces oddychania tlenowego, współczynnik oddechowy (RQ)

 12. Proces nitryfikacji

 13. Symbioza. Bakterie brodawkowe

 14. Synteza aminokwasów w komórkach roślinnych

 15. Hormony roślinne (fitohormony) - wpływ na różnicowanie komórek roślinnych

 16. Fitochrom, funkcje

 17. Fotoperiod. Indukcja fotoperiodyczna

 18. Taksje

Fizjologia zwierząt
 1. Budowa komórki nerwowej ośrodkowego układu nerwowego
 1. Przepuszczalność dla jonów błony komórki nerwowej w czasie potencjału spoczynkowego
 1. Fazy potencjału czynnościowego neuronu (kanały jonowe i kierunek przemieszczania się jonów)
 1. Definicje błonowego potencjału elektrycznego, błonowego przewodnictwa elektrycznego, błonowej oporności elektrycznej, siły napędzającej jony
 1. Potencjał czynnościowy w siatkówce
 1. Warunki przepływu prądu wzdłuż neuronu
 1. Mechanizm uwalniania neuroprzekaźnika do szczeliny synaptycznej w synapsie chemicznej
 1. Mechanizm powstawania postsynaptycznego potencjału pobudzającego (EPSP) w synapsie nerwowo-mięśniowej
 1. Mechanizm hiperpolaryzacji błony fotoreceptorów siatkówki pod wpływem światła
 1. Konflikt matczyno-płodowy i choroba hemolityczna noworodków
 1. Charakterystyka płytek krwi
 1. Hormony przysadki mózgowej
 1. Budowa i funkcja oksytocyny
 1. Budowa i funkcja insuliny
 1. Mechanizmy hormonalne odpowiedzialne za homeostazę jonów wapnia
 1. Hormony tarczycy
 1. Funkcja progesteronu i estradiolu
 1. Surfaktant
 1. Regulacja częstotliwości i głębokości oddechów u ssaków
 1. Odpowiedź na pojawienie się treści pokarmowej w dwunastnicy ssaka
 1. Czynniki stymulujące czynność wydzielniczą komórek okładzinowych żołądka ssaka
 1. Zachowanie jam serca i zastawek w czasie cyklu sercowego ssaka
 1. Potencjał czynnościowy kardiomiocyta roboczego ssaka
 1. Filtracja i resorpcja w naczyniu włosowatym
 1. Układ renina – angiotensyna – aldosteron
 1. Odruch z baroreceptorów
 1. Mechanizmy resorpcji w kanalikach nerkowych
 1. Hormonalna regulacja objętości moczu ostatecznego
 1. Czynniki decydujące o oporze naczyniowym
 1. Unerwienie serca kręgowców

Genetyka
 1. Prawa Mendla

 2. Geny epistatyczne

 3. Geny hipostatyczne

 4. Geny letalne

 5. Geny sprzężone

 6. Fotoreaktywacja

 7. Allele wielokrotne

 8. Allele recesywne a dominujące

 9. Chromatyna płciowa (ciałko Barra)

 10. Cechy ilościowe

 11. Cechy recesywne

 12. Cechy sprzężone z płcią (hemofilia, daltonizm)

 13. Aberracje strukturowe chromosomowe

 14. Podłoże genetyczne: zespołu Turnera, zespołu Downa, mukowiscydozy

 15. Splicing (składanie RNA)

 16. Modyfikacje RNA

 17. Imprinting genomowy

 18. DNA mitochondrialne a jądrowe

 19. Skutki kojarzenia w bliskim pokrewieństwie

 20. Wyznaczanie odległości między genami w oparciu o crossing-over

 21. Rozród wspomagany

 22. Plejotropia

 23. Trisomia autosomalna

 24. Pojęcia: transgresja, translokacja, delecja, transpozon, insercja, monosomia, aneuploidia, mikrodelecja, poligeny

Histologia 1. Jamy ciała: pierwotna i wtórna. Cechy charakterystyczne

 2. Tkanki - rodzaje, budowa, pochodzenie.

Tkanka nabłonkowa. Białka wiążące błony komórek nabłonkowych. Udział tkanki nabłonkowej w transporcie cząsteczek mineralnych i zanieczyszczeń.

Tkanka chrzęstna – rodzaje, przykłady występowania. Tkanka gruczołowa – rodzaje. Tkanka nerwowa - typy komórek. Funkcje komórek Schwanna 1. Polaryzacja komórek - przykłady

 2. Budowa układu rozrodczego męskiego i żeńskiego ssaków

 3. Oogeneza. Budowa pęcherzyka Graafa. Proces owulacji u ssaków

 4. Spermatogeneza, spermiogeneza

 5. Budowa układu moczowego ssaków

 6. Pojęcia: blaszka podstawna, lamininy, stereocilie, ependyma

Immunologia
 1. Różnice pomiędzy odpornością wrodzoną (nieswoistą) a nabytą (swoistą)

 2. Narządy limfatyczne

 3. Leukocyty odporności wrodzonej

 4. Rozpoznanie antygenu: PAMP/PRR

 5. Różnice pomiędzy drogami aktywacji dopełniacza

 6. Specyfika odpowiedzi immunologicznej

 7. Markery powierzchniowe poszczególnych populacji limfocytów

 8. Receptory limfocytów (TCR, BCR)

 9. Proliferacja klonalna limfocytów

 10. Rekombinacja genów VDJ

 11. Główny układ zgodności tkankowej MHC/HLA

 12. Budowa przeciwciał

 13. Klasy przeciwciał

 14. Odpowiedź komórkowa i humoralna

 15. Typy przeszczepów

 16. Choroba GvH

 17. Cytokiny

 18. Chemokiny

 19. Pamięć immunologiczna

 20. Odporność naturalna i sztuczna

 21. Odporność czynna i bierna

 22. Plejotropowość a redundancja

 23. Pojęcia: alergia, autoimmunizacja, fagocytoza, chemotaksja, opsonizacja

Mikologia Systematyczna  1. Systematyka grzybów

  2. Porosty ujmowane w systematyce grzybów

  3. Budowa grzybów: podstawkowych, workowych, właściwych. „Dimorfizm” w cyklu życiowym grzybów

  4. Haploidalność i dikariotyczność owocników i strzępek grzybni grzybów workowych

  5. Grzyby chorobotwórcze występujące u ludzi – przykłady

  6. Terminy określające zmiany w komórkach / tkankach żywicieli powodowane przez grzyby pasożytnicze

  7. Grzyby o cechach adaptacyjnych umożliwiających rozprzestrzenianie zarodników przez owady

  8. Filogeneza grzybów właściwych

  9. Cechy charakterystyczne grzybów z rodzaju Geastrum

  10. Cechy charakterystyczne owocników grzybów Agaricus i Amanita

  11. Śluzowce właściwe – typy zarodni

  12. Porosty – Budowa i występowanie

  13. Organy rozmnażania grzybów uczestniczące w procesie płciowym

  14. Pojęcia: askospora, worek, apotecjum, mufka grzybniowa, sieć Hartiga, perytecja, epility, anamorfoza, soralia, izydia, ektomikoryza, grzyby homotalliczne

Ochrona Przyrody i Środowiska

 1. Konwencja Bazylejska

 2. Konwencja Genewska

 3. Protokół z Kioto

 4. Ustawy dotyczące ochrony środowiska w Polsce

 5. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

 6. Podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska

 7. Koncepcja zrównoważonego rozwoju

 8. Przyczyny degradacji środowiska w Polsce w latach 80-dziesiątych XX wieku

 9. Rodzaje zanieczyszczeń emitowane przez transport

 10. Pojęcia: Czarny Trójkąt, defoliacja, obszary zagrożenia ekologicznego, leśne kompleksy promocyjne, bioróżnorodność

 11. Parki Narodowe w Polsce

 12. Parki Narodowe Azji

 13. Parki Narodowe Ameryki Północnej

 14. Występowanie lasów tropikalnych

 15. Rośliny ginące i zagrożone w Polsce

 16. Epoki geologiczne a wielkie wymierania organizmów lądowych i morskich

 17. Rośliny uprawne występujące na obszarze „żyznego półksiężyca”

 18. Endemiczne gatunki roślin na Antarktydzie

 19. Gatunki wprowadzone przez człowieka do Australii

 20. Przyczyny zagrożenia dla stanu środowiska w Australii

 21. Okres holocenu na ziemiach Polski

 22. Kultury neolityczne w Polsce

Zoologia – kręgowce
 1. Współczesna taksonomia – pokrewieństwa, homologie, apomorfie, grupy macierzyste i siostrzane
 1. Systematyka i pokrewieństwa w obrębie kręgowców.
 1. Ewolucja płazów – ewolucja kończyn czworonogów – jedno z najważniejszych wydarzeń w ewolucji kręgowców.
 1. Historia ewolucyjna kręgowców, powstawanie głównych grup kręgowców, formy pośrednie
 1. Ewolucja tkanki kostnej, głównego składnika szkieletu kręgowców
 1. Apomorfie kręgowców
 1. Osmoregulacja ryb słodkowodnych i morskich
 1. Charakterystyka głównych grup ryb.
 1. Strategie rozrodcze ryb.
 1. Apomorfie ssaków
 1. Ewolucja ucha środkowego kręgowców.
 1. Znaczenie narządu Jacobsona dla kręgowców
 1. Strategie rozrodcze ptaków
 1. Strategie rozrodcze płazów
 1. Ewolucja pęcherza pławnego i płuc
 1. Budowa dróg oddechowych i płuc ptaków
 1. Powstanie roślinożerności u ssaków
 1. Skóra gadów, jako przystosowanie do oszczędnej gospodarki wodnej
 1. Cechy charakterystyczne różnych grup ssaków, zróżnicowanie ekologiczne
 1. Hibernacja u zwierząt stałocieplnych
 1. Cechy charakterystyczne śluzic i minogów
 1. Kręgowce żyjące w Polsce

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna