Biotechnologia 1 stopnia 2012/2013Pobieranie 1.79 Mb.
Strona1/23
Data08.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Zielonogórski


Kierunek: Biotechnologia - 1 stopnia - 2012/2013
Analiza instrumentalna Zatwierdzony

Anatomia i fizjologia zwierząt laboratoryjnych Zatwierdzony

Aspekty biotechnologiczne w enzymologii Zatwierdzony

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Zatwierdzony

Biochemia Zatwierdzony

Bioetyka Zatwierdzony

Biofizyka Zatwierdzony

Biologia komórki Zatwierdzony

Biologiczne Bazy Danych - Przedmiot wybieralny II-b

Biotechnologia ogólna Zatwierdzony

Biotechnologia w badaniach biologicznych i medycznych Zatwierdzony

Biotechnologie w ochronie środowiska Zatwierdzony

Chemia fizyczna Zatwierdzony

Chemia ogólna Zatwierdzony

Chemia organiczna Zatwierdzony

Enzymologia ogólna Zatwierdzony

Fizyka dla przyrodników Zatwierdzony

Genetycznie modyfikowane organizmy Zatwierdzony

Genetyk ogólna Zatwierdzony

Genetyka molekularna Zatwierdzony

Higiena - Przedmiot wybieralny I-a Zatwierdzony

Inżynieria bioprocesowa Zatwierdzony

Język obcy - Angielski - Semestr 3 Zatwierdzony

Język obcy - Angielski - Semestr 4 Zatwierdzony

Język obcy - Angielski - Semestr 5 Zatwierdzony

Język obcy - Angielski - Semestr 6 Zatwierdzony

Metabolizm Zatwierdzony

Metodologia pracy doświadczalnej Zatwierdzony

Mikrobiologia przemysłowa Zatwierdzony

Mikrobiologia z elementami immunologii Zatwierdzony

Modelowanie matematyczne Zatwierdzony

Ochrona własności intelektualnej Zatwierdzony

Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Zatwierdzony

Podstawy biologii Zatwierdzony

Podstawy biotechnologii Zatwierdzony

Podstawy matematyki dla biotechnologów Zatwierdzony

Prakseologia Zatwierdzony

Praktyka zawodowa (4 tygodnie - 120 godzin) Zatwierdzony

Promocja Zdrowia - Przedmiot wybieralny I-b Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny - (semestr 5) - Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 1A - (semestr 2) - Zarys histologii roślin i zwierząt Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 1B - (semestr 2) - Biotechnologia żywnośc Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 1C - (Semestr 2) Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 2A - (semestr 3) - Ekologia człowieka Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 2B - (semestr 3) - Promocja zdrowia Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 3A - (semestr 3) - Ekologia i ochrona środowiska Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 3B - (semestr 3) - Ekofizjologia Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 4A - (semestr 5) - Metabolity wtórne roślin Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 4B - (semestr 5) - Formy życiowe roślin Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 5A - (semestr 5) - Biochemiczne oddziaływania środowiskowe Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 5B - (semestr 5) - Ekologia organizmów wodnych Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 6A - (semestr 5) - Podstawy analityki klinicznej - hematologia Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 6B - (semestr 5) - Podstawy analityki klinicznej - biochemia Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 7A - (semestr 6) - Szata roślinna Polski Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 7B - (semestr 6) - Fitoindykacja Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 8A - (semestr 6) - Kurs ekologii behawioralnej zwierząt i człowieka Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 8B - (semestr 6) - Biologiczne podstawy ochrony przyrody Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 9A - (semestr 6) - Preparatyka zoologiczna Zatwierdzony

Przedmiot Wybieralny 9B - (semestr 6) - Zwierzęta ogrodów zoologicznych Zatwierdzony

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego Zatwierdzony

Seminarium dyplomowe Zatwierdzony

Techniki sterowania metabolizmem Zatwierdzony

Technologia informacyjna Zatwierdzony

Technologie bioproduktów Zatwierdzony

Technologie i techniki molekularne w badaniu materiału genetycznego Zatwierdzony

Wstęp do bioinformatyki i proteomiki - Przedmiot wybieralny II-a Zatwierdzony

Wychowanie fizyczne - Semestr 3 Zatwierdzony

Wychowanie fizyczne - Semestr 4 Zatwierdzony

Analiza instrumentalna

Kod przedmiotu: 13.1-WB-BT1-AI

Typ przedmiotu: obowiązkowy

Język nauczania: Polski
Odpowiedzialny i osoby prowadzące


Odpowiedzialny

Osoby prowadzące

dr hab. Jacek J. Kozioł

dr hab. Jacek J. Kozioł, dr inż. Agnieszka Mirończyk, dr inż. Iwona Sergiel
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Semestr

Forma zaliczenia

punkty ECTS

Studia stacjonarne

3

Wykład

15 godzin

4

zaliczenie z oceną

Laboratorium

30 godzin

4

zaliczenie z oceną

Studia niestacjonarne
Charakterystyka przedmiotu

Cel przedmiotu

Zapoznanie teoretyczne (wykład) i praktyczne (ćwiczenia)z zagadnieniami analityki chemicznej oraz wybranymi metodami analitycznym przy wykorzystaniu treści przekazanych również w ramach kursu z chemii fizycznejWymagania wstępne

wiadomości z chemii w zakresie szkoły średniejZakres tematyczny

Wykłady: Oznaczalność i wykrywanie substancji. Metody rozdziału: ekstrakcja, wymiana jonowa, chromatografia, strącanie. Metody analityczne: alkacymetria, nadmanganometria, kompleksometria, analiza strąceniowa i wagowa. Metody instrumentalne: elektrochemiczne, termiczne, Budowa i zasada działania spektrofotometru. Spektrofotometryczne oznaczenia stężenia związku, wyznaczanie współczynników absorpcji. Fluorescencja barwników organicznych i jej zastosowania w ilościowej analizie luminescencyjnej. Równowagi w roztworach kwasowo-zasadowych. Potencjometryczne wyznaczanie krzywych miareczkowania. Wyznaczanie pojemności buforowej metodą potencjometryczną. Wydzielanie związków metodą ekstrakcji do fazy stałej. Budowa i zasada działania chromatografu cieczowego. Wykorzystanie HPLC do określania składu jakościowego i ilościowego mieszanin. chromatograficzne, spektroskopowe. Ćwiczenia laboratoryjne:Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej), - praktyczna (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem podstawowego sprzetu lanboratorium chemicznego)Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Obszarowe w zakresie nauk przyrodniczych

Kierunkowe

P1A_W01 P1A_W03

K1A_W01

zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy chemiczne

P1A_W02

K1A_W02

interpretuje zjawiska chemiczne empirycznie, do ich interpretacji stosuje metody matematyczne i statystyczne

P1A_W03

K1A_W01

posiada wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów chemicznych

P1A_U01

K1A_U01

umie stosować podstawowe techniki badawcze w zakresie chemii

P1A_U02 P1A_U03

K1A_U02

posługuje się literaturą z zakresu chemii, umie wykorzystywać źrodła informacji w tym elektroniczne

P1A_K01 P1A_K05

K1A_K01

stosuje metodę samokształcenia i dostrzega potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności z chemii

P1A_K02

K1A_K02

działa w grupie i organizuje pracę w określonym zakresie, słucha uwag prowadzącego zajęcia i stosuje się do jego zaleceń.


Weryfikacja efektów kształcenia i warunków zaliczenia

Wyklad: sprawdzian pisemny, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Sprawdzian trwający 60 minut zawiera 5 wymagających omówienia zagadnień. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia. Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonanie ćwiczeń przewidzianych w programie przedmiotu (obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia). Przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania.Sprawdzenie wiedzy w formie pisemnej – dwa kolokwia.Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.Obciążenie pracą studenta

Godziny kontaktowe: wykład (15 godz.) zajęcia laboratoryjne (30 godz.) i konsultacje (10 godz.) Praca samodzielna studenta: Wykład: przygotowanie do pisemnego zaliczenia i obecność na sprawdzianie (15 godz.+2 godz.) Ćwiczenia laboratoryjne: przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (15 godz.) przygotowanie sprawozdań (15 godz.) samodzielne przygotowanie do kolokwiów (15 godz.) Łącznie 117 godz. = 3 pkt. ECTS Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (15+30+10+2) godz. = 57 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS. Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: (15+15+15+15) godz. = 60 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS

Literatura

Literatura podstawowa


 • W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, wyd. 5, PWN, Warszawa 2005

 • Minczewski J, Marczenko Z., Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2001

 • A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wyd. 5, Warszawa, 1999

Literatura uzupełniająca

 • Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa 2000

 • Najbar J., Turek A., Fotochemia i spektroskopia optyczna, PWN, Warszawa 2009

Dodatkowe informacje

Uwagi

Anatomia i fizjologia zwierząt laboratoryjnych

Kod przedmiotu: 13.1-WB-BT1-AIFZL

Typ przedmiotu: obowiązkowy

Język nauczania: Polski
Odpowiedzialny i osoby prowadzące


Odpowiedzialny

Osoby prowadzące

dr hab. Mariusz Kasprzak

dr hab. Mariusz Kasprzak
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Semestr

Forma zaliczenia

punkty ECTS

Studia stacjonarne

2

Wykład

15 godzin

2

egzamin

Studia niestacjonarne
Charakterystyka przedmiotu

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z anatomią i fizjologią zwierząt laboratoryjnych hodowanych w PolsceWymagania wstępne

Znajomość zoologii i systematyki zwierząt na poziomie liceum ogólnokształcącego.Zakres tematyczny

Akty prawne dotyczące hodowli i możliwości wykorzystania zwierząt do doświadczeń. Komisja etyczna do badań nad zwierzętami. Dobrostan zwierząt, metody hodowli. Anatomia i fizjologia układu nerwowego, mięśniowego, krążenia, hormonalnego.Metody kształcenia

Wykład multimedialny, prezentacja preparatów anatomicznych, wizyta w pracowni hodowlanej.Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Obszarowe w zakresie nauk przyrodniczych

Kierunkowe

P1A_W04

K1A_W03

ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu hodowli zwierząt laboratoryjnych, etyki i dobrostanu zwierząt

P1A_W05

K1A_W04

ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych anatomicznych i fizjologicznych

P1A_W07

K1A_W05

ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych oraz metod hodowlanych i instrumentalnych technik badawczych

P1A_W08

K1A_W06

rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki a rozwojem gospodarki i przemysłu

P1A_U03

K1A_U03

Student potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji, ze szczególnym uwzględnieniem stron internetowych i fachowej literatury

P1A_K01, P1A_K05

K1A_K01

Student stosuje metodę samokształcenia i rozumie, że posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie w omawianym zakresie są niezbędne w rzetelnej realizacji doświadczeń biologicznych


Weryfikacja efektów kształcenia i warunków zaliczenia

Egzamin końcowy w postaci testu. Student odpowiada na 60 pytań (zakreśla właściwe odpowiedzi). Ocena pozytywna to 40 poprawnych odpowiedzi.Obciążenie pracą studenta

Godziny kontaktowe: -wykład (15 godz.) konsultacje (5 godz.) Praca samodzielna studenta: -samodzielne czytanie literatury (10 godz.) -analiza dokumentacji komisji etycznej (3 godz) -przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie (15 godz. + 2 godz.) Łącznie 48 godzin = 2 pkt ECTS W ramach tak określonego nakładu pracy studenta: - nakład związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+3+2= 20 godz., co odpowiada 1pkt ECTS -nakład związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 15+3+10= 28godz., co odpowiada 1 ECTS

Literatura

Literatura podstawowa


 • Brylińska J., Kwiatkowska I. Zwierzęta laboratoryjne. Metody hodowli i doswiadczeń. 1996. Wyd. Universitas.

 • Krzymowski T., Przała J.: Fizjologia zwierząt, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2005

 • Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. PWN Warszawa 2008

 • Gill J. Zarys fizjologii porównawczej zwierząt. PWN Warszawa 1987

Literatura uzupełniająca

 • Sotowska-Brochocka J.: Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane, Uniwersytet Warszawski, 2001

 • Bieguszewski H. Fizjologia zwierząt. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 2006.

Dodatkowe informacje

Uwagi

Aspekty biotechnologiczne w enzymologii

Kod przedmiotu: 13.1-WB-BT1-ABWE

Typ przedmiotu: obowiązkowy

Język nauczania: Polski
Odpowiedzialny i osoby prowadzące


Odpowiedzialny

Osoby prowadzące


Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Semestr

Forma zaliczenia

punkty ECTS

Studia stacjonarne

2

Wykład

30 godzin

6

zaliczenie z oceną

Studia niestacjonarne
Charakterystyka przedmiotu

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z zaletami procesów enzymatycznych i zastosowaniem biokatalizatorów w bioprocesach.Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biotechnologii i enzymologii.Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu: Unikatowe właściwości enzymów. Czynniki kinetyki reakcji enzymatycznej. Zastosowanie preparatów enzymatycznych w procesach biotechnologicznych. Kinetyka reakcji enzymatycznej. Mechanizm działania enzymów.Metody kształcenia

-podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Obszarowe w zakresie nauk przyrodniczych

Kierunkowe

P1A_W01

K1A_W16

ma wiedzę z zakresu podstaw biotechnologii

P1A_W03

K1A_W17

definiuje pojęcia i procesy zachodzące przy udziale czynników biotycznych biotechnologii

P1A_W09

K1A_W21 K1A_U05

wskazuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy laboratoryjnej

P1A_U11

K1A_U09

potrafi uczyć się samodzielnie w sposób ukierunkowany

P1A_K05

K1A_K04

jest świadomy potrzeby systematycznego zapoznawania się z literaturą naukowa, aktualizuje wiedzę i zna jej praktyczne zastosowanie


Weryfikacja efektów kształcenia i warunków zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej. Trwa 45 minut i obejmuje 10 pytań zamkniętych. Do zaliczenia na ocenę pozytywną wymagane są odpowiedzi na 6 pytańObciążenie pracą studenta

STUDIA STACJONARNE. Godziny kontaktowe - wykład (30h) i konsultacje (15h). Praca samodzielna studenta - przygotowanie do zaliczenia (15h) obecność na zaliczeniu (2h). Łącznie 62h = 2 ECTS W ramach tak określonego nakładu pracy studenta: - nakład związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30+15+2= 47h co odpowiada 1 punktowi ECTS; nakład związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 15+15= 30h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Literatura

Literatura podstawowa


 • Witwicki J., Ardelt W., Elementy enzymologii, PWN, W-wa, 1989

 • Bryła J.: Regulacja metabolizmu komórki , PWN, W-wa, 1989

 • Godfrey T., West S.: Enzymology, Macmillian Press Ltd., Price, V.C., 1966

 • Stevens L., Fundamentals of enzymology, Oxford University Press, 1989

Literatura uzupełniająca

Dodatkowe informacjeUwagi

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Kod przedmiotu: 13.1-WB-BT1-BPIE

Typ przedmiotu: obowiązkowy

Język nauczania: Polski


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna