Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013Pobieranie 37.75 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar37.75 Kb.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.usdk.plKraków: Dostawa odczynników immunochemicznych - 18 grup
Numer ogłoszenia: 175836 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie , ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6582011, faks 012 6581081.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników immunochemicznych - 18 grup.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników immunochemicznych - 18 grup Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne Szczegółowy zakres zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY - załącznik nr od 3/1 do 3/18 do siwz. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. Wymagany termin niezmienności cen - 12 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty były z maksymalnym terminem ważności określonym oddzielnie dla każdego preparatu Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki pochodziły od producenta który posiada wdrożony system zarządzania przez jakość Oferowane zestawy mają oznaczać się wysoką czułością z uwagi na oznaczenia wykonywane u pacjenta pediatrycznego Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości dostaw, do każdego rodzaju oznaczenia winny być dołączone materiały kontrolne oraz instrukcje do wykonania zestawu w języku polskim Wymagania dotyczące zestawów Grupa 1 do 16 Oznaczenie metodą immunochemiczną ze znacznikiem izotopowym (I125) Zestawy muszą posiadać certyfikat określający jego jakość i parametry użytkowe Wymagania dotyczące zestawu odczynnikowego GRUPA 17 Oznaczenie metodą immunochemiczną ze znacznikiem enzymatycznym (ELISA) Czułość analityczna mniejsza lub równa 1.0mU/ml Objętość próbki max. 50µl Czas trwania analizy procedura jednodniowa Wymagania dotyczące zestawu odczynnikowego GRUPA 18: Oznaczenie metodą immunochemiczną ze znacznikiem izotopowym (I125) Czułość analityczna mniejsza lub równa 6.0pg/ml Objętość próbki max. 100µl Czas trwania analizy procedura jednodniowa Zestaw musi posiadać certyfikat określający jego jakość i parametry użytkowe Zamawiający wymaga, aby każdy zaoferowany zestaw odczynnikowy posiadał certyfikat określający jego jakość i parametry użytkowe Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH - 18 grup GRUPA 1-zestaw odczynnikowy do oznaczania ACTH w osoczu ludzkim a 100 ozn. produkcji Brahms lub równoważne GRUPA 2-zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw receptorom TSH (TRA) w surowicy ludzkiej a 50 ozn. - produkcji Brahms lub równoważne GRUPA 3-Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycy (aTPO) w surowicy ludzkiej a100 ozn. - produkcji Brahms lub równoważne GRUPA 4-Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał przeciw tyreoglobulinie (aTG) w surowicy ludzkiej a100 ozn. - produkcji Brahms lub równoważne GRUPA 5-zestaw odczynnikowy do oznaczania DHEA-S w surowicy ludzkiej a96 ozn. - produkcji Diasource lub równoważne GRUPA 6-zestaw odczynnikowy do oznaczania 17-hydroksyprogesteronu w surowicy ludzkiej a100 ozn.- produkcji Diasource lub równoważne GRUPA 7-zestaw odczynnikowy do oznaczania insuliny w surowicy ludzkiej a96 ozn. produkcji Diasource lub równoważne GRUPA 8-zestaw odczynnikowy do oznaczania peptydu C w surowicy ludzkiej a96 ozn.- produkcji Diasource lub równoważne GRUPA 9-zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał przeciwinsulinowych (AIA) w surowicy ludzkiej a100 ozn. - produkcji Diasource lub równoważne GRUPA 10-zestaw odczynnikowy do oznaczania somatomedyny C w surowicy ludzkiej a100 ozn.- produkcji Diasource lub równoważne GRUPA 11-zestaw odczynnikowy do oznaczania parathormonu w surowicy ludzkiej a100 ozn.- produkcji CIS lub równoważne GRUPA 12-zestaw odczynnikowy do oznaczania aktywności reninowej osocza a100 ozn. - produkcji DiaSorin lub równoważne GRUPA 13-zestaw odczynnikowy do oznaczania hormonu wzrostu w surowicy ludzkiej a100 ozn. - produkcji CIS lub równoważne GRUPA 14-zestaw odczynnikowy do oznaczania kortyzolu w moczu z procedurą ekstrakcji a100 ozn. - produkcji Orion Diagnostyka lub równoważne. GRUPA 15-zestaw odczynnikowy do oznaczania aldosteronu w surowicy, osoczu i moczu a100 ozn.- produkcji ZenTech, lub równoważne GRUPA 16-zestaw odczynnikowy do oznaczania stężenia albuminy w moczu ludzkim a100 ozn. produkcji Immunotech lub równoważne GRUPA 17-zestaw odczynnikowy do oznaczania stężenia HCG+beta w surowicy krwi a 100 ozn. produkcji DRG lub równoważne GRUPA 18-zestaw odczynnikowy do oznaczania estradiolu w surowicy krwi ludzkiej a100 ozn. produkcji Immunotech Beckman Coulter lub równoważne W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA ZESTAWÓW ODCZYNNIKOWYCH, KTÓRE NIE BYŁY STOSOWANE RUTYNOWO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO /RÓWNOWAŻNE/ ZAMAWIAJĄCY WYMAGA BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA JEGO KOSZT W/W ODCZYNNIKÓW ( GRUPA 1 do 18) ODCZYNNIKI DO WYKONANIA 50 OZNACZEŃ) W CELU PRZEPROWADZENIA BADAŃ WERYFIKACYJNYCH, ABY POTWIERDZIĆ UŻYTECZNOŚĆ KLINICZNĄ UZYSKIWANYCH WYNIKÓW BADAŃ U DZIECI..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na obrót źródłami promieniotwórczymi i materiałami jądrowymi oraz ich transport zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dnia 24.02.2006 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 52 z 2006 r. poz. 378 ), a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt-cie 8.2.2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

 • inne dokumenty

8.5.1. Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. 8.5.2. Materiały informacyjne w postaci instrukcji 8.5.3. Próbki zestawów muszą zostać złożone osobno w trwale zamkniętym opakowaniu (nie mogą być złożone w opakowaniu zawierającym ofertę) i z zachowaniem warunków (np. temp., wilgotność) które nie spowodują zmiany ich właściwości fizykochemicznych. Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis jak w pkt. 14 + napis Pracownia Izotopowa próbki grupa ..... Próbki są integralną częścią oferty i nie będą podlegały zwrotowi. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty. (dotyczy zestawów równoważne)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja - załącznik nr 4 ) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie. 4.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8.4.3 Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców) 8.4.4 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum 8.4.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: 1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia), 3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad, 4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum, 5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 8.4.6 Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.4.7 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 8.4.8 W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c. 13.6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Ocena użyteczności klinicznej - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków. a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Kupującego ani sporządzenia Aneksu do umowy; c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto; d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta - przy niezmienionym produkcie; e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) - nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu. f) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) - istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie lub wypowiedzenia umowy w zakresie spornego produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy. 3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, i udokumentowane przez Sprzedającego. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu umowy. 4. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o podstawie oraz okolicznościach braku poszczególnych pozycji asortymentu w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem. 5. W przypadku wyczerpania danego asortymentu o którym mowa w załączniku do umowy, umowa ulega rozwiązaniu w tym zakresie. 6. W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy. 7. Kupujący może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych 8. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.usdk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 10:45, miejsce: siedziba zamawiającego pok. 2h-06b.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna