Biuletyn jhp bn nr 15/2005Pobieranie 49.19 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar49.19 Kb.BIULETYN JHP BN nr 15/2005

------------------------------------------------------------------

II. Wskazówki metodyczne

Ze względu na wiele zapytań ze strony bibliotek korzystających z Bibliografii Zawartości Czasopism, a dotyczących opracowania przedmiotowego w tej bazie, zamieszczamy tekst wystąpienia Beaty Wieczorkowskiej, która na ostatnich warsztatach JHP BN omówiła przyjęte i obowiązujące obecnie w BZCz zasady. Liczymy, że tekst ten trafi do zainteresowanych bibliotekarzy, którzy w warsztatach nie brali udziału i odpowie na wiele z zadawanych pytań.
Opracowanie rzeczowe w Bibliografii Zawartości Czasopism

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele zmian w Bibliografii Zawartości Czasopism (BZCz).

W 2004 r. materiał opracowywany w BZCz został podzielony na dwie części. Zastosowano formalne kryterium, czyli częstotliwość. Efektem tego podziału są dwie bazy. W jednej umownie nazwanej „Prasa” znajdują się opisy artykułów z dzienników i tygodników, w drugiej z pozostałych czasopism rejestrowanych w BZCz, ukazujących się nie częściej niż raz w miesiącu. Baza „Prasa” już od 2004 r. była dostępna tylko w formie elektronicznej. Taka sama decyzja została podjęta w stosunku do bazy rejestrującej pozostałe czasopisma. Od 2005 r. zakończono wydawanie drukowanej postaci bibliografii. Pełna baza BZCz dostępna jest tylko za pośrednictwem elektronicznych nośników: Internetu, dyskietek i CD-ROM-ów. Obecnie nasi użytkownicy mają dostęp do czterech baz: dwóch baz niejako archiwalnych zawierających rekordy z lat 1996-2004, wprowadzanych w formacie MARC BN. Pierwsza z nich liczy 395320 i zawiera opisy artykułów z czasopism naukowych. Druga baza PRASA 1996-2004 liczy 104697 opisów. Od 2005 r. tworzone są dwie nowe bazy o formacie MARC 21 również podzielone na prasę i pozostałe czasopisma.

W 2005 r. wprowadzono pewną selekcję rejestrowanych periodyków. Została przeprowadzona szczegółowa analiza tworzonych w Polsce specjalistycznych bibliografii, których obszar treściowy pokrywa się z zakresem BZCz, by nie dublować prac zakończyliśmy rejestrację zawartości czasopism technicznych i bibliologicznych.

Zawartość czasopism technicznych rejestruje Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych „BazTech”. Opracowywana jest od 1997 r. metodą współkatalogowania przez 20 instytucji, są to biblioteki uczelni o profilu technicznym oraz branżowe ośrodki informacji naukowo-technicznej, np. Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. „BazTech” rejestruje około 400 tytułów czasopism technicznych. Każda współpracująca instytucja otrzymała określoną ilość czasopism, które musi prenumerować, bo opisy sporządzane są z autopsji. Opisy otrzymują słowa kluczowe i streszczenia jeśli są one podane w artykule. Sporządzający opis nie nadaje mu samodzielnie charakterystyk rzeczowych.

Zawartość czasopism bibliologicznych rejestruje od lat Zakład Teorii i Organizacji Bibliografii Biblioteki Narodowej. Wydaje on rocznik pt. Polska Bibliografia Bibliologiczna. Poza tym bibliografia dostępna jest w Internecie, baza aktualizowana jest raz na kwartał. Zawartość czasopism z pogranicza nauk bibliologicznych, np. Muzea i Archiwa Kościelne czy Bibliotekarz Zachodniopomorski rejestrowana jest w BZCz w wyborze, tzn. tylko artykuły wykraczające poza problematykę bibliologiczną.

W momencie, gdy została podjęta decyzja o zakończeniu drukowania BZCz, zdecydowaliśmy się zmienić format opisu danych. Miejsce formatu MARC BN zajął format MARC 21. Dostosowując MARC 21 na potrzeby BZCz oparliśmy się na adaptacji tego formatu opracowanej na potrzeby bibliotek regionalnych. Publikacja na ten temat pt. Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej została przygotowana przez Bożenę Bartoszewicz-Fabiańską, Marię Janowską, Krzysztofa Janczewskiego i Jolantę Słowik, wydało ją Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 2003 r. Po konsultacjach z bibliotekami regionalnymi zdecydowaliśmy się przyjąć ten sam zestaw pól i podpól. Dzięki temu możliwa będzie współpraca i wymiana danych.

Jak już wspomniałam w 2005 r. zostały założone dwie nowe bazy dla BZCz w formacie MARC 21. Jedna rejestruje zawartość dzienników i tygodników, druga pozostałych czasopism. W obu bazach dokumenty otrzymują opracowanie rzeczowe na podstawie Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Wyszukiwanie może odbywać się poprzez następujące indeksy: autorski, tytułowy, słowo w tytule, tytuły cykli, temat/określnik, hasło przedmiotowe, recenzja, rok/mies, tytułowy czasopism. Bazy nadal uzupełniane są w cyklu miesięcznym.

Po przyjęciu formatu MARC 21 wprowadziliśmy zmiany w opisie formalnym. Pierwsza, najbardziej dostrzegalna, to wprowadzenie zamiast hasła tytułowego hasła osobowego, zgodnie z zasadami przyjętymi dla wydawnictw zwartych.

Druga to zasadnicza zmiana sposobu opisu artykułów recenzyjnych. Do 2005 r. podstawę opisu stanowiło recenzowane dzieło (książka, film, przedstawienie teatralne lub operowe). Hasłem był tytuł recenzowanego dzieła. W opisie nie było informacji o tytule artykułu recenzyjnego. Od 2005 r. w polu 245 podajemy tytuł artykułu i nazwisko recenzenta. Dokładne dane dotyczące recenzowanego dzieła podajemy w polu uwag czyli 520 (z tego pola tworzony jest indeks recenzji) i w polach 6XX. Problem stanowiły recenzje, które nie miały własnego tytułu, dotyczy to głównie czasopism naukowych. W tych przypadkach wpisujemy tytuł sfingowany, zdecydowaliśmy, że będziemy wpisywać w polu 245 w klamrze tytuł recenzowanego dzieła. Tak jak do tej pory dane recenzowanych publikacji weryfikujemy posługując się opisami bibliografii narodowych, bądź katalogów dostępnych w Internecie.

Od 2005 r. postanowiliśmy wprowadzić normę na transliterację znaków cyrylickich na znaki łacińskie na podstawie PN ISO 9 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Normę tę stosuje od kilku lat Przewodnik Bibliograficzny, a od 2005 r. także Narodowy Uniwersalny Katalog, czyli NUKAT. W stosunku do dotychczas stosowanej, norma ta wprowadziła znaczne zmiany w transliteracji alfabetów cyrylickich. Litery Х,Ю,Я,Щ do tej pory wyrażane za pomocą dwuznaków: ch, ju, ja i szcz, transliterowane są za pomocą pojedynczych liter ze znakami diakrytycznymi. W związku z tym uznaliśmy, że nasi użytkownicy przyzwyczajeni do starych zasad będą mieli trudności z dotarciem do poszukiwanych informacji, na uwadze mieliśmy głównie hasła osobowe. Z pomocą Działu Przetwarzania Danych udało się stworzyć na potrzeby BZCz kartotekę wzorcową haseł osobowych. Zawiera ona hasła osobowe z pól 100, 600 i 700 rekordu bibliograficznego. Format kartoteki wzorcowej oparty jest na formacie MARC 21. Pole 100 zawiera hasło wzorcowe, pola 400 odsyłacze całkowite, pola 665, 667 i 670 przeznaczone są na uwagi osób katalogujących. Kartoteka „podczepiona” jest w Internecie do naszej bazy. Dzięki kartotece tworzy się system odsyłaczy od odmiennych form nazw osobowych. Pozwala to zwiększyć efektywność wyszukiwania. Kartoteka jest także przydatna dla opracowujących opisy, gdyż pozwala na utrzymanie jednolitości przyjętych form. Jako hasło wzorcowe przyjmujemy hasła przyjęte w bibliografiach narodowych, Przewodniku Bibliograficznym i Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych, tworzonej przez biblioteki uczestniczące w NUKAT.

Kolejną zmianą, która wprawdzie nie ma wpływu na opis rzeczowy, ale jest bardzo przydatna dla użytkowników jest wprowadzenie w polu na cytatę pełnego tytułu czasopisma bez skrótów. Często spotykaliśmy się z zarzutem, że skróty są nieczytelne, mimo, że tworzone zgodnie z normą. Użytkownicy twierdzili, że trudno jest ustalić poprawny tytuł, obecnie w nowej bazie nie ma takiego problemu.

Nowością w metodzie opracowania jest rozpisywanie materiałów konferencyjnych. Do 2005 r. materiały z konferencji otrzymywały zbiorczy opis, w którym podany był tytuł, miejsce i data konferencji. Zapisy rzeczowe były bardzo ogólne, dotyczyły tematu konferencji, opatrzone określnikiem formalnym „materiały konferencyjne”. Obecnie każdy artykuł otrzymuje własny opis bibliograficzny, dokładną charakterystykę rzeczową, nie podajemy określnika „materiały konferencyjne”. W polu 520 dodawane są informacje o tytule i miejscu konferencji, np.

245 Informacja w zarządzaniu rozwojem lokalnym / Stanisław Socha.

520 Materiały z konferencji „Kierunki ożywiania i rozwoju regionu środkowopomorskiego”, Koszalin

650 Informacja gospodarcza – Polska

650 Regiony (adm.) – zarządzanie – Polska

650 Samorząd terytorialny - Polska
Zdecydowaliśmy, że od 2005 r. opracowanie rzeczowe artykułów będzie zgodne z gramatyką i leksyką Języka Haseł Przedmiotowych BN. Przygotowując charakterystykę rzeczową, staramy się stosować zasady i założenia przyjęte dla innych typów dokumentów, unikać wyjątków i własnych rozwiązań. Muszę jednak przyznać, że nie udało się tego dokonać w 100%. Aby uporządkować materiał omówię poszczególne typy haseł stosowanych w BZCz:
Hasło osobowe jest tworzone zgodnie z instrukcją Marii Janowskiej, Hasło osobowe: wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej, wydanej przez BN w 1998 r. W myśl tej instrukcji nazwy osobowe podajemy w formie oryginalnej, inne formy zapisywane są w kartotece wzorcowej. W haśle osobowym w opisie nie podajemy dopowiedzeń w postaci dat biograficznych. Informacje o latach życia podawane są w kartotece wzorcowej. W wersji polskiej podajemy nazwy władców i osób beatyfikowanych i kanonizowanych. Wprowadzamy także nazwy postaci legendarnych, mitycznych, biblijnych i bohaterów literackich, np.

600 Shakespeare, William

600 Teresa z Kalkuty (bł.)

600 Napoleon I (cesarz Francuzów)

600 Kopciuszek

Wprowadziliśmy, rzadko do tej pory stosowane w BZCz, hasło osobowe wraz z tytułem dzieła. W dotychczasowej praktyce stosowaliśmy hasło osobowe uzupełnione o określnik „twórczość”. W efekcie w bazie danych twórcy o bogatym dorobku mieli wiele zapisów indeksowych, które użytkownik musiał szczegółowo analizować poprzez opis bibliograficzny. Natomiast hasła autor-tytuł ułatwiają wyszukiwanie. Mogą to być tytuły dzieł literackich, rozpraw naukowych czy tytuły recenzowanych książek i inscenizowanych sztuk teatralnych. Jednak tytuły, inaczej niż w Słowniku JHP BN, podajemy w wersji polskiej, a nie w oryginale. Wyjątkiem są tytuły recenzowanych książek wydanych za granicą i tytuły encyklik. Jest to zasadnicze odejście od zasad Słownika JHP BN, jednak wydaje nam się, że takie rozwiązanie jest korzystne dla naszych użytkowników, np.245 Między ekspiacją a ekspansją / Daniel Kalinowski.

600 Fredro, Aleksander. Zapiski starucha

650 Literatura polska – biografie – 19 w.
245 Wolność odpowiedzialna i wolność absolutna / Jacek Uglik.

600 Dostoevskij, Fedor M. Zbrodnia i kara

650 Literatura rosyjska – biografie – 19 w.
245 Oszustki / Milena Schefs.

520 Zawiera rec. książki: Złodziejka / Sarah Waters. -Warszawa, 2004

600 Waters, Sarah. Złodziejka – recenzja

650 Powieść angielska – 20 w. – recenzja
245 Rozważanie o ludzkich lękach w świetle Redemptor hominis / Stanisław Lubaszka.

600 Jan Paweł II (papież). Redemptor hominis
Jeśli mamy omówionych kilka dzieł jakiegoś autora, w polu 600 pomijamy tytuły dzieł a po haśle osobowym występuje określnik rzeczowy twórczość.
Hasło korporatywne opracowywane jest zgodnie z instrukcją opracowaną przez Annę Stolarczyk i Wandę Klenczon, Hasło korporatywne w opracowaniu rzeczowym. Instrukcja została wydana w 2004 r. w ramach serii Materiały Metodyczne JHP BN nr 1. Jest to typ haseł, który sprawia nam ogromne trudności. Nazwy ciał zbiorowych podawane są w artykułach niedokładnie, często trudno jest ustalić aktualną i poprawną formę hasła. Dużą pomoc w ich opracowaniu stanowi Internet. W przypadku nazw ciał zbiorowych o charakterze lokalnym lub mających swą siedzibę nazwa instytucji jest hasłem, zaś nazwa miejscowości znajduje się jako dopowiedzenie na końcu, np.

245 Uroczystość w Cieszkowiance / Magdalena Budziszewska.

610 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta Cieszkowskiego (Luboń)

651 Luboń (woj. wielkopolskie) – szkolnictwo i oświata
W przypadku ciał zbiorowych obcych o charakterze lokalnym często nie możemy ustalić ich poprawnej nazwy, autorzy artykułów podają nazwy po polsku we własnym tłumaczeniu, zdarza się, że formy te są bardzo odległe od oryginałów. Trudno jest te instytucje zlokalizować, dlatego też zdecydowaliśmy w przypadku nazw ciał zbiorowych obcych na uogólnienie. Najczęściej nie podajemy nazwy własnej instytucji, artykuł otrzymuje tematy ogólne, czyli nazwę miejscowości i określnik rzeczowy, np.

245 Rozwój szkolnictwa specjalnego w Holandii : na przykładzie szkoły w Amsterdamie / Anna Bujanowska.

650 Szkolnictwo specjalne – Holandia

651 Amsterdam (Holandia) – szkolnictwo i oświata

Rozwiązanie to dotyczy także nazw obcych partii politycznych. Stosujemy tu rozwiązanie przyjęte w poprzedniej Bazie BZCz, to znaczy nie podajemy nazwy własnej organizacji, artykuł otrzymuje tematy ogólne, to znaczy temat Nazwa ruchu społecznego + określnik geograficzny, np.245 Niemiecka skrajna prawica wobec systemu politycznego RFN – przypadek Narodowodemokratycznej Partii Niemiec / Adam Hołub.

650 Nacjonalizm – organizacje – Niemcy – od 1990 r.

650 Skrajna prawica (polit.) – organizacje – Niemcy – od 1990 r.
Podobne problemy mamy z nazwami imprez zagranicznych, zwłaszcza o zasięgu lokalnym. Dotyczy to głównie festiwali i targów. Informacje o tych wydarzeniach często opisywane są w artykułach. Zgodnie z zasadą nazwa powinna być podana w oryginale. Jednak bardzo często nie jesteśmy tego w stanie ustalić, mamy tylko nazwę podaną przez autora w artykule. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić uogólnienie. Podajemy temat geograficzny – miejsce, gdzie odbywa się impreza + okr. konkursy i festiwale + okr. chronologiczny, jako drugi temat występuję temat określający dziedzinę sztuki np. film + okr. konkursy i festiwale + okr. chronologiczny, np.

245 Muzyka i knedliczki / Romuald Połczyński.

650 Muzyka – konkursy i festiwale – Czechy – 2004 r.

651 Mielnik (Czechy) – muzyka – konkursy i festiwale – 2004 r.
Jeśli chodzi o imprezy odbywające się w Polsce, podawana jest nazwa oficjalna w naturalnym szyku języka polskiego, a nie w formie zinwertowanej, uzupełniona o dopowiedzenia numer imprezy, miejsce i data roczna, np.

245 W letnim salonie Wrocławia / Kazimierz Kościukiewicz.

611 Festiwal Muzyki Współczesnej „Wieczory w Arsenale” (8 ; 2004 ; Wrocław)

650 Muzyka kameralna – konkursy i festiwale – Polska – 2004 r.

651 Wrocław (woj. dolnośląskie) – muzyka – konkursy i festiwale – 2004 r.

Hasło tytuł ujednolicony


W tym polu znajdują się m.in. tytuły ksiąg biblijnych, tytuły recenzowanych książek bezautorskich, np.
245 Doświadczenie mędrca Koheleta / Andrzej Kiejza.

630 Biblia – ST – Księga Koheleta – analiza i interpretacja
245 [Dzieje Chojnic – recenzja] / Cezary Obracht-Prondzyński.

520 Zawiera rec. książki: Dzieje Chojnic. – Chojnice, 2003

630 Dzieje Chojnic – recenzja

651 Chojnice (woj. pomorskie) - historia
W polu 630 znajdą się także tytuły filmów, gdyż zgodnie z praktyką Słownika tytuł filmu z dopowiedzeniem film stanowi samodzielne hasło, np. Dzień świra (film), Kopciuszek (film).

W przypadku pola 630 stosujemy taką samą zasadę jak dla hasła osobowego z tytułem, tzn. tytuły dzieł podawane są w języku polskim, np. Pieśń o Rolandzie, Dziewczyna z perłą (film), Gwiezdne wojny (film). Wyjątek stanowią recenzje książek wydanych za granicą lub tytuły filmów, które nie były wyświetlane w Polsce, np.245 [Asian energy factor – recenzja] / Krzysztof Rosikoń.

520 Zawiera rec. książki: Asian energy factor.– New York, 2000

630 Asian energy factor – recenzja

650 Energetyka – polityka – Azja

651 Azja - gospodarka
245 Football w kinie / Kacper Jeżewski.

520 Zawiera rec. filmu: Football Factory / reż. Nick Love

600 Love, Nick – twórczość - recenzja


630 Football Factory (film) - recenzja

Hasło geograficzne


Hasła geograficzne opracowywane są na podstawie normy Hasło opisu bibliograficznego, Forma nazw geograficznych. Istotną pomocą dla osób tematujących jest praca Wandy Klenczon i Anny Stolarczyk, Hasło geograficzne. Wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej. Nazwy geograficzne podawane są w języku polskim. Nazwy miejscowości mają dopowiedzenia lokalizujące, dla polskich jest to nazwa województwa, dla obcych nazwa państwa. Od 2005 r. w BZCz dajemy dopowiedzenia także po miastach wojewódzkich, np. Kielce (woj. świętokrzyskie), Łódź (woj. łódzkie). W nowej bazie dodajemy nazwę powiatu, a czasem gminy, gdy w jednym województwie jest kilka miejscowości o tej samej nazwie, np. Trzebiechów (woj. lubuskie, pow. Zielona Góra). W przypadku jednostek fizjograficznych, jeśli wiadomo, że występuje w Polsce więcej niż jedna o tej samej nazwie dodajemy dokładniejsze informacje, np. Biała (lewy dopływ Supraśli), Piaseczno (jezioro ; Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie).

Najmniejszy problem stanowią hasła rzeczowe. Są to hasła występujące w Słowniku JHP BN. Jeśli w przypadku opracowywania artykułu zdecydujemy, że potrzebne jest hasło bardziej szczegółowe, które nie wystąpiło w Słowniku, zgłaszamy propozycję nowej jednostki leksykalnej. Są one analizowane, weryfikowane przez zespół redakcyjny, a następnie wprowadzane do zasobu Słownika. Największa ilość zgłaszanych przez nas haseł dotyczy tematów z zakresu botaniki, zoologii, prawa czy aktualnych wydarzeń politycznych, np. Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r., Wojna 2003- amerykańsko-iracka, Afera Rywina. Jeśli propozycje zostaną odrzucone, artykuł jest tematowany za pomocą istniejącego słownictwa.

Od 2005 r. w BZCz nastąpiła zmiana w tematowaniu utworów literackich drukowanych w czasopismach. Do 2005 r. beletrystyka otrzymywała hasło ogólne Literatura piękna polska i Literatura piękna obca. Obecnie staramy się tematować je tak jak Przewodnik Bibliograficzny, tzn. teksty literackie otrzymują hasła typu poezja polska, powieść polska, proza polska, np.

245 Lego ; Ludzie i papierosy / Artur Nowaczewski.

650 Poezja polska – 21 w.
245 Zapach czasu / Grzegorz Jaśko.

650 Powieść polska – 21 w. - fragmenty

Tak jak przewidywaliśmy, jest to kategoria tematów, która sprawia dość duże problemy. Pierwszy to ustalenie narodowości autora. Czasopisma często drukują dorobek mało znanych autorów i rzadko podają informacje biograficzne, a więc narodowość czy lata życia. Trudności nastręcza także ustalenie określnika chronologicznego. Czasem pod utworem podana jest data jego powstania lub w przypadku wierszy informacja, w jakim tomiku został opublikowany. Kolejnym problemem jest ustalenie gatunku literackiego. Staramy się korzystać z pomocy Przewodnika Bibliograficznego i Internetu, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze uda się zdobyć wszystkie informacje.

Chciałabym na koniec dokładniej omówić tematowanie artykułów recenzyjnych. Jest to dość liczna kategoria opisów występująca w BZCz, np. w zeszycie 5 z 2005 r. na 4322 pozycje, recenzji książek było ok. 600.

W przypadku książek w polach 600 podawane są dane dotyczące autora i tytułu recenzowanej pracy, a także informacje o jej zawartości treściowej. I tak w przypadku książki autorskiej w polu 600 podajemy nazwę autora, tytuł recenzowanej książki i określnik formalny recenzja. Jeśli mamy książkę bezautorską w polu 630 podajemy jej tytuł oraz określnik recenzja. Charakterystyki rzeczowe przejmowane są z Przewodnika Bibliograficznego lub bibliografii narodowych w przypadku wydawnictw zagranicznych. Po określnikach formalnych np. album, pamiętniki, korespondencja dodajemy określnik recenzja. Jeśli książka nie została jeszcze opracowana przez Przewodnik Bibliograficzny charakterystykę rzeczową opracowujemy na podstawie artykułu recenzyjnego. I tu kilka przykładów:245 Wszyscy byli skompromitowani / Robert Ostaszewski.

520 Zawiera rec. książki: Jezioro radykałów / Cezary Michalski. – Warszawa, 2004

600 Michalski, Cezary. Jezioro radykałów - recenzja

650Powieść polska – 21 w. – recenzja245 [Globalizacja – recenzja] / Janusz Dąbrowski.

520 Zawiera rec. książki: Globalizacja / Joseph E. Stliglitz. – Warszawa, 2004

600 Stliglitz, Joseph E. Globalizacja – recenzja

610 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju – polityka – krytyka

610 Międzynarodowy Fundusz Walutowy – polityka – krytyka

650 Globalizacja – krytyka

650 Kraje rozwijające się – gospodarka – polityka

650 Rozliczenia międzynarodowe – od 1989 r.
245 ABC terroryzmu / Marek Karpiński.

520 Zawiera rec. książki: Encyklopedia terroryzmu. – Warszawa, 2004

630 Encyklopedia terroryzmu – recenzja

650 Terroryzm – encyklopedia - recenzja

W przypadku recenzji filmu, w polu 600 podajemy nazwę reżysera i określnik rzeczowy twórczość oraz określnik formalny recenzja, natomiast w polu 630 podajemy tytuł recenzowanego filmu z dopowiedzeniem film i określnik formalny recenzja. Jak już wspominałam, tytuł podawany jest w języku polskim.245 Perła Griet / Jerzy Wocial

520 Zawiera rec. filmu: Dziewczyna z perłą / reż. Peter Weber

600 Webber, Peter – twórczość – recenzja

630 Dziewczyna z perłą (film) – recenzja

W przypadku recenzji przedstawienia teatralnego lub operowego podajemy:  • nazwę autora sztuki, tytuł dzieła oraz określnik inscenizacje i określnik recenzja

  • nazwę reżysera oraz okr. inscenizacje i okr. recenzja

  • nazwę teatru i okr. recenzja

  • nazwę miejscowości, w której znajduje się teatr oraz okr. teatr i określnik repertuar, np.

245 Król Edyp Sofoklesa / Joanna Godlewska.

520 Zawiera rec. przedstawienia: Król Edyp / Sophocles ; reż. Gustaw Holoubek ; Teatr Ateneum, Warszawa

600 Sophocles. Król Edyp – inscenizacje – recenzja

600 Holoubek, Gustaw – inscenizacje – recenzja

610 Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza (Warszawa) – recenzja

651 Warszawa – teatr - repertuar

Jak już mówiłam, od 2005 r. staramy się w BZCz realizować założenia Języka Haseł Przedmiotowych BN, jednak ze względu na specyfikę opracowywanego przez nas materiału, nie zawsze jest to możliwe. Chciałabym na zakończenie wymienić najważniejsze zmiany jakie wprowadziliśmy w BZCz w stosunku do Słownika Języka Haseł Przedmiotowych BN. Są to:  • określnik biografia i bibliografia po hasłach osobowych

  • określnik pamiętniki po autorach pamiętników

  • określnik polityka po nazwach geograficznych mniejszych niż państwo i region

  • określnik chronologiczny – konkretny rok – po określnikach imprezy, konkursy i festiwale

  • tytuły dzieł dajemy w języku polskim, a nie w oryginale

  • po tematach z dziedziny literatury i sztuki w przypadku artykułów biograficznych występuje określnik biografie a nie historia, np. artykuł o Mickiewiczu otrzyma tematy:

Mickiewicz, Adam – twórczość

Literatura polska – biografie – 19 w.
Beksiński, Zdzisław – nekrolog

Malarstwo polskie – biografie – 20-21 w.
Staramy się ograniczać własne rozwiązania, jednak kilka pozostało, wydaje nam się, że są one konieczne ze względu na naszych użytkowników. Bibliografia Zawartości Czasopism nie posiada w zasadzie kartotek wzorcowych, wyjątkiem są hasła osobowe. Użytkownicy nie mają do dyspozycji całego systemu odsyłaczy, z tego powodu ich poszukiwania mogą być utrudnione, przyjmując pewne uproszczenia chcieliśmy im ułatwić ich pracę.
: download -> document
document -> Wykaz haseł zmodyfikowanych w kartotece haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej 18-24. 02. 2010
document -> Ukd w opracowaniu rzeczowym zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
document -> Bibliografia stare druki – wersja 18. 12. 2009 Skrót Tytuł pozycji
document -> Wykaz haseł usuniętych z kartoteki haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej 12-17. 02. 2010
document -> Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w systemach informacyjno-wyszukiwawczych Biblioteki awf kraków
document -> IV. Hasło osobowe
document -> Wykaz haseł zmodyfikowanych w kartotece haseł wzorcowych przedmiotowych biblioteki narodowej
document -> Rekordy usunięte 21-27. 05. 2010
document -> Rekordy modyfikowane 04-10. 03. 2010
document -> Po promocja Czytelnictwa Priorytet 3 – Rozwój czasopism kulturalnych Nabór II – czerwiec 2008 Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna