Biuletyn Prawa Karnego nr 8/09Pobieranie 0.51 Mb.
Strona1/12
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Biuletyn Prawa Karnego nr 8/09
Biuletyn Prawa Karnego jest opracowywany przez Zespół Prawa Karnego, Wojskowego i Europejskiego Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz asystentów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Jego celem jest dostarczenie bieżącej informacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Biuletyn dzieli się na następujące działy:
1. Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego

W tym dziale prezentowane jest bieżące orzecznictwo obu izb Sądu Najwyższego z okresu bezpośrednio poprzedzającego ukazanie się kolejnego numeru biuletynu. Założeniem tego działu jest omówienie wszystkich orzeczeń w sprawach karnych wydawanych przez Sąd Najwyższy, w których dołączono pisemne uzasadnienie. Dział ten zawiera także informacje o pytaniach prawnych, jakie wpłynęły do Sądu Najwyższego oraz przedstawia omówienie bieżących spraw znajdujących się na wokandzie SN.

2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa karnego

W dziale tym zamieszone są bieżące informacje o sprawach rozpoznawanych w Trybunale Konstytucyjnym związanych z prawem karnym, jak również o wydanych przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeniach.

3. Legislacja

Dział ten poświęcony jest informacji o uchwalonych i wchodzących w życie aktach normatywnych z zakresu prawa karnego, a także o pracach legislacyjnych rządu i parlamentu. Prezentowane są zarówno projekty aktów normatywnych, jak i informacje umożliwiające zapoznanie się z przebiegiem dyskusji wokół tych projektów. W dziale tym przedstawiane są także opinie sporządzane w toku prac legislacyjnych przez upoważnione podmioty.

4. Analizy

W dziale Analiz publikowane są opracowania i analizy z zakresu stosowania prawa karnego przygotowywane przez Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz asystentów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego

5. Informacja Międzynarodowa

W dziale Informacji Międzynarodowej zamieszczane są aktualne informacje dotyczące działalności legislacyjnej i orzeczniczej organów i trybunałów międzynarodowych, a także informacje o obowiązujących aktach prawa międzynarodowego odnoszących się do prawa karnego. W tej części Biuletynu prezentowane są także bieżące informacje o działaniach podejmowanych w ramach Unii Europejskiej mających związek z prawem karnym.

6. Przegląd książek i czasopism

W dziale tym anonsowane są nowe publikacje z zakresu prawa karnego.
Zarówno bieżący, jak i poprzednie numery Biuletynu, są umieszczone na stronie internetowej Sądu Najwyższego (www.sn.pl).

Ze względów redakcyjnych do cytowanych w Biuletynie orzeczeń wprowadzane są niekiedy dodatkowe zwroty lub zdania. Owe uzupełnienia wpisywane są nie kursywą, lecz zwykłą czcionką i umieszczane w nawiasach.

Zespół przygotowujący Biuletyn będzie wdzięczny za wszelkie uwagi, które pomogą udoskonalić formę przekazywanych informacji.

Włodzimierz Wróbel

Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

bsakww@sn.pl


Spis treści1.Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Wojskowa 6

1.1. Uchwały i postanowienia – KZP 6

1.2. Orzeczenia w sprawach kasacyjnych 6

1.2.1. Uchylanie się od obowiązku podatkowego 6

1.2.2. Zasady odpowiedzialności karnej za wykroczenia; Nullum crimen sine lege scripta 10

1.2.3. Niemożność sprostowania omyłki dotyczącej merytorycznych elementów wyroku 11

1.2.4. Obowiązek zapoznania się z zeznaniami świadka anonimowego przez wszystkich członków składu orzekającego 12

1.2.5. Brak zgody państwa na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej jako „inna okoliczność wyłączająca ściganie” 16

1.2.6. Zakaz orzekania nawiązki, zadośćuczynienia lub obowiązku naprawienia szkody, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania 18

1.2.7. Konsekwencje przetworzenia „drzewa” w rozumieniu art. 290 § 2 k.k. i art. 120 k.w. 21

1.2.8. Ograniczenie obszaru penalizowanego jako zniewaga funkcjonariusza 22

1.2.9. Obecność oskarżonego na rozprawie odwoławczej jako istotny element materialnego prawa do obrony, inne uprawnienia oskarżonego 24

1.2.10. Związek przesłanki wznowienia postępowania z wymierzoną karą a zakres uchylenia wyroku 26

1.2.11. Wydawanie wyroku łącznego co do skazań niepowołanych we wniosku; Obligatoryjne orzekanie kary łącznej 28

1.2.12. Wymóg rzeczywistego zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej 32

1.2.13. Konsekwencje zaistnienia negatywnej przesłanki procesowej w przypadku wyroku uniewinniającego; Rozstrzyganie o kosztach przy wyroku uniewinniającym 33

1.2.14. Wyznaczanie obrońcy z urzędu skazanemu, który złożył wniosek o wznowienie postępowania i zachodzi wątpliwość co do jego poczytalności 36

1.2.15. Konsekwencje odmowy sporządzenia i podpisania kasacji przez obrońcę z urzędu 37

1.4. Zagadnienia prawne 381.4.1. Społeczny kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. 38

1.4.2. Skutki wad procesu delegowania sędziego sądu wojskowego 38

1.4.3. Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego poza granicami 38

1.4.4. Zakres powagi rzeczy osądzonej wynikający z uprzedniego postanowienia o umorzeniu postępowania na tej podstawie 39

1.4.5. Znaczenie celu posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej dla bytu przestępstwa określonego w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 39

1.4.6. Możliwość działania za pokrzywdzonego – ZUS – jego pracownika, dysponującego upoważnieniem do reprezentowania Zakładu w postępowaniach karnych 39

1.4.7. Zatarcie skazania, na mocy którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów a możliwość późniejszego skazania za przestępstwo określone w art. 244 k.k. 40

1.4.8. Skargi skazanych (art. 6 § 2 k.k.w.) oraz zaskarżenie decyzji (art. 7 k.k.w.) jako środki odwoławcze 40

1.4.9. Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary, której wykonanie uprzednio warunkowo zawieszono 41

3.Legislacja 42

3.1. Akty normatywne dotyczące prawa karnego 42

3.1.2. Wchodzą w życie: 42

3.2. Prace legislacyjne rządu 43

3.3. Prace legislacyjne Sejmu i Senatu RP 43

3.3.1. Sejm 43

3.3.2. Senat 61

5.Informacja międzynarodowa 62

5.1. Rada Europy 62

5.1.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 62

5.1.2. Dostęp do kasacji, prawo do uzyskania odpowiedniej informacji w procesie karnym 62

5.2. Unia Europejska 645.2.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 64

5.2.2. Rozkład ciężaru dowodu i zasada domniemania niewinności w sprawie karnej z elementem wspólnotowym 64

6.Przegląd książek i czasopism 69

6.1. Przegląd książek 69

6.2. Przegląd czasopism 70


  1. Pobieranie 0.51 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna