Biuletyn samorządowy 37-405 Jarocin 159Pobieranie 176.94 Kb.
Strona1/5
Data10.05.2016
Rozmiar176.94 Kb.
  1   2   3   4   5


BIULETYN SAMORZĄDOWY

37-405 Jarocin 159

tel./fax (015) 8713113, 8713138 Nr 7 maj 2002 r.

e-mail: jarocin@kki.pl
internet: www.jarocin.of.plPrzygotowania do Spisu
Już niedługo zostanie w naszej gminie – podobnie jak w całym kraju - przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny i Spis Rolny. Do wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu na terenie gminy Jarocin powołane zostało Gminne Biuro Spisowe (GBS). Gminnym Komisarzem Spisowym z racji pełnionej funkcji jest Wójt Gminy. Zastępcą Gminnego Komisarza Spisowego jest Alicja Habuda – Cichoń. Gminne Biuro Spisowe tworzą panie: Halina Góreczna, Helena Cichoń oraz Agnieszka Wołoszyn. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz powszechnego spisu rolnego w dniach od 21maja do 8 czerwca 2002 r. a w szczególności:

 • uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Statystyczny,

 • nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych i przeprowadzenie ich szkolenia

 • rozdział druków a następnie nadzorowanie czynności spisowych,

 • przyjmowanie od rachmistrzów formularzy spisowych,

 • kontrola kompletności formularzy w obwodach spisowych oraz kontrola kompletności i poprawności zapisów na formularzach spisowych,

 • uporządkowanie i przekazanie całości materiałów spisowych do Wojewódzkiego Biura Spisowego.

Gminne Biuro Spisowe rozpoczęło pracę 1 marca 2002 r. a zakończy swoją działalność 31 lipca 2002 r.

Czynności spisywania dokonują rachmistrze spisowi powołani przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego (wójta) spośród osób pełnoletnich, posiadających, co najmniej średnie wykształcenie oraz godnych zaufania.

W przypadku, gdy osoba spisywana deklaruje wypełnienie formularzy spisowych we własnym zakresie, rachmistrz spisowy pozostawia formularze spisowe i odbiera je w ustalony sposób.

Rachmistrza przed dopuszczeniem do czynności spisywania zastępca gminnego komisarza spisowego poucza o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej; rachmistrz przed przystąpieniem do czynności spisowych składa na piśmie przyrzeczenie następującej treści:

"Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

Przy wykonywaniu czynności spisowych rachmistrz spisowy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym zdjęcie oraz imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Rachmistrzowie wypełnione formularze spisowe przekazują bezpośrednio po spisaniu do Gminnego Biura Spisowego.

Gmina Jarocin jest podzielona na 21 obwodów spisowych, więc do dokonania czynności spisywania zostało wybranych 21 osób, spośród 62 osób, które złożyły podania. Wybór został dokonany poprzez losowanie w obecności wszystkich zainteresowanych, spośród osób spełniających formalne kryteria stawiane rachmistrzom. Wybrani kandydaci na rachmistrzów zostali przeszkoleni przez GBS ( 40 godzin szkolenia), złożyli stosowny egzamin i zostaną przez dyrektora urzędu statystycznego powołani na rachmistrzów. Całość prac związanych ze spisem jest finansowana z budżetu państwa w części dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoby wykonujące prace związane ze spisem otrzymują wynagrodzenie w ramach zawieranych na wykonanie określonych czynności umów zlecenia lub umów o dzieło.Kierownik Gminnego Biura Spisowego w Jarocinie

A. Habuda - Cichoń
Zmiana ustawy wodno – ściekowej
W ubiegłym roku Sejm uchwalił ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Zawiera one bardzo ważne zapisy dotyczące praw i obowiązków wszystkich właścicieli posesji wyposażonych w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. W niniejszym biuletynie przedstawimy najważniejsze zapisy z powyższej ustawy.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego - kto korzysta z usług - w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Kategorycznie zabrania się wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Ponadto zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:


 1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

 2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

 3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

 4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

 5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

 6. niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów

Budowę przyłącza do sieci, studni wodomierzowej bądź pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego (licznik do wody) pokrywa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego (do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków) - odbiorca usług.

W razie braku urządzeń pomiarowych (liczników) ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody (np. dla zwierząt gospodarskich) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. (jeśli ktoś chce wyłącznie płacić za ścieki z budynku mieszkalnego to musi zainstalować sobie drugi licznik, wskazujący zużycie wody dla potrzeb gospodarstwa).

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodno - kanalizacyjnym pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, kto nie dopuszcza przedstawiciela powyższego przedsiębiorstwa do przeprowadzenia kontroli na posesji lub w budynkach właścicieli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych podlega karze grzywny do 5 000 zł

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodno - kanalizacyjnym wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Orzekanie w sprawach o powyższe czyny, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowością jest także zapis zobowiązujący Zarząd gminy do regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Mieniem

A. Kata
Problemy ze spółką wodną
Gminna Spółka Wodna jest organizacja przymusową gdyż należą do niej wszyscy właściciele działek zdrenowanych oraz tych, przez które przebiegają rowy melioracyjne. Obecnie trzeba płacić składkę członkowską - wyższą nieraz niż podatki gruntowe - chociaż pole leży odłogiem. Składka ta jest niewystarczająca dla bieżącej konserwacji rowów czy też usuwania „wybić” na sieci drenarskiej, dlatego też GSW otrzymywała w ostatnich latach dotacje z budżetu gminy. Jeszcze w starej strukturze województw otrzymywała znaczne dotacje państwowe. W tej chwili - w sytuacji kryzysu finansów państwa - pomoc ta jest tylko symboliczna. Składka członków wraz z dotacją UG pozwala tylko na konserwacje 1/3 wszystkich rowów rocznie oraz usuwanie "wybić", których jest coraz więcej, gdyż na nieuprawianych gruntach dochodzi do zarastania drenów korzeniami chwastów. Sieć drenarska wykonana została prawie czterdzieści lat temu, nic więc dziwnego, że przysparza coraz więcej kłopotów, tym bardziej, że w wielu miejscach była wadliwie wykonana. Problem zapewne byłby mniejszy gdyby nasze rolnictwo było w lepszej kondycji. W tej chwili głosy, co do funkcjonowania spółki wodnej – zarówno w społeczeństwie jak i w Radzie Gminy - są podzielone. Niektórzy uważają, że spółka powinna być rozwiązana, inni zaś (zwłaszcza ci, którzy jeszcze uprawiają swoją ziemię) mają odmienne zdanie.

Problemy związane ze spółką znalazły odbicie nawet podczas dwu ostatnich sesji Rady Gminy dotyczących uchwalenia budżetu gminy w miesiącu marcu bieżącego roku. W przygotowanej przez Zarząd Gminy uchwale budżetowej znajdowała się kwota 35 000 zł. dotacji dla GSW. Grupa kilku radnych zaproponowała zmniejszenie dotacji z kwoty 35 000 zł. do 5000 zł. Po burzliwej dyskusji w tej sprawie, zarówno podczas pierwszej jak i drugiej sesji, odbyło się głosowanie wniesionej poprawki. Większość radnych opowiedziała się za zmniejszeniem dotacji dla GSW w Jarocinie. Jednocześnie osoby te sugerowały, aby każde sołectwo oddzielnie – jeśli uważa to za potrzebne – dokładało do spółki wodnej własne środki.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art.181. 1.) spółka wodna może być rozwiązana uchwałą walnego zgromadzenia. Delegaci GSW muszą mieć jednak świadomość, że jeśli przegłosują rozwiązanie spółki to nikt już nie będzie konserwował sieci drenarskiej, Urząd Gminy także nie będzie interweniował w przypadku zgłoszeń od rolników o „wybiciach” na powyższej sieci. Pewnym jest natomiast, że nie można zaprzestać konserwacji rowów gdyż oprócz funkcji rolniczej pełnią ważną rolę gdyż odprowadzają wodę z dróg (drogi nieodwodnione szybko ulegają zniszczeniu) oraz podłączone są do nich odwodnienia placów i budynków użyteczności publicznej.

W państwie naszym mamy ciągle do czynienia ze zmianami w przepisach. Dotyczy to także nadzoru nad funkcjonowaniem spółek wodnych. Po upływie trzech lat – gdy nadzór nad GSW miał Wójt Gminy – spółki wracają pod nadzór Starostów.

Z. WalczakPobieranie 176.94 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna