Biuletyn samorządowy 37-405 Jarocin 159


Publicznego Gimnazjum w JarociniePobieranie 282.88 Kb.
Strona3/4
Data03.05.2016
Rozmiar282.88 Kb.
1   2   3   4

Publicznego Gimnazjum w Jarocinie

Zarząd Gminy w Jarocinie rozumie rozgoryczenie grona pedagogicznego Waszej szkoły z powodu odwołania przez Zarząd Gminy Pana Janusza Zagajewskiego ze stanowiska dyrektora. Zarząd Gminy doskonale zdaje sobie sprawę, iż rozgoryczenie to byłoby mniejsze gdyby odwołanie nastąpiło po zakończeniu roku szkolnego. Nie doszłoby zapewne do skandalicznego zachowania uczniów gimnazjum wyciągniętych bez zgody większości rodziców na demonstrację pod Urzędem Gminy przez 2 nauczycieli stażystów. Jedynym powodem odwołania Pana Zagajewskiego w trakcie roku szkolnego była konieczność dokonania tego przed 31 maja, właśnie ze względu na to, że po tym terminie mielibyśmy do czynienia z "ustaniem ruchu służbowego". Jeszcze do tego dnia można mieć wpływ na funkcjonowanie szkół w kolejnym roku szkolnym, co nie jest bez znaczenia dla ich finansów. Trudności w wyegzekwowaniu a tym samym zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego gimnazjum - mającego tak istotny wpływ na kształt całości oświaty w gminie - były jedną z przyczyn powzięcia tak drastycznej decyzji przez Zarząd Gminy. Pozostając z całym szacunkiem dla Rady Pedagogicznej musimy stwierdzić, że Zarząd Gminy nie miał obowiązku zasięgania Jej opinii w sprawie odwołania dyrektora.

Zarząd nie uwzględnił opinii Rady Pedagogicznej przy powołaniu nowego dyrektora ze względu na dobro szkoły. Istniała, bowiem konieczność zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania. Próby zasięgania opinii w sprawie odwołania poprzedniego jak i powołania nowego dyrektora przyniosły by zapewne wiele bałaganu organizacyjnego co uniemożliwiłoby w konsekwencji zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych z dniem 31 maja.

Zarząd Gminy powołał na stanowisko dyrektora osobę doświadczoną, która będzie w stanie sprostać wynikającym z tego tytułu obowiązkom, zwłaszcza w tak szczególnej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że w nieodległej perspektywie czasowej prestiż Waszej szkoły – zwłaszcza w środowisku wiejskim – może tylko na tym zyskać.

Wezwani przez Szanowną Radę do "rzetelnej i zgodnej z prawdą odpowiedzi" sądzimy, że uczyniliśmy temu zadość.

Z poważaniem


Zarząd Gminy w Jarocinie
Z treścią powyższej odpowiedzi nie zgodził się członek Zarządu p. Franciszek Sarzyniak, natomiast drugi z członków Zarządu p. Józef Walczak podczas XXI Sesji Rady Gminy dokonał sprostowania stwierdzając, że gdy... „ przewodniczący Zarządu odczytał odpowiedź zredagowaną do Rady Pedagogicznej, wyraziłem zgodę aby podpisać się pod odpowiedzią, przeoczyłem być może zapis, że młodzi stażyści wyciągnęli młodzież- jestem święcie przekonany, że tego nie zrobili a mimo to jestem podpisany pod tą odpowiedzią. Chciałem to sprostować”.

*****


Wprawdzie radny Józef Walczak jest „święcie przekonany, że stażyści nie wyciągnęli uczniów na manifestację pod Urząd Gminy” ale p. Jacek Cieśla, jeden z owych stażystów, poinformował radnych podczas sesji RG, że powiadomił policję o mającej się odbyć manifestacji ( zgromadzeniu publicznym) a do tego zobowiązany jest jej organizator, bo tylko jemu jest znany ten zamiar. Trzeba również społeczeństwo poinformować, że organizator zgromadzenia publicznego najpóźniej na 3 dni przed a najwcześniej na 30 dni zobowiązany jest powiadomić organ gminy o swoim zamiarze, bo jeżeli nie to zgromadzenie jest nielegalne i zgodnie z art.52 § 1 kodeksu wykroczeń, kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu podlega karze aresztu do dwóch tygodni, karze ograniczenia wolności do dwóch miesięcy albo karze grzywny. O zgromadzeniu uczniów w dniu 31 maja br. przed UG w Jarocinie, organ gminy nie był powiadomiony, a uczniowie przyszli w asyście „ dwóch stażystów,” mimo kategorycznego zakazu dyrektora J.Sokala wychodzenia poza obręb szkoły.

Stan dróg w powiecie niżańskim

i perspektywy realizacji.

Zarząd Dróg Powiatowych, którego jestem przedstawicielem posiada w swoim zarządzaniu najbardziej rozbudowaną sieć dróg ze wszystkich zarządów, które funkcjonują w naszym powiecie. Łączna ich długość wynosi 291 km 600 m; w tym dróg zamiej­scowych 262 km 468 m i dróg miejskich 29 km 301 m /są to ulice, które znaj­dują się na terenie Ulanowa, Rudnika i Niska/. Zarząd Dróg Powiatowych podzielił odcinki dróg, którymi zarządza na drogi mniej i bardziej ważne dla funkcjonowania tego rejonu. Kryteria którymi się kierował, to natężenie ruchu, znaczenie gospodarcze danych dróg dla rozwijających się firm, czy też ilość mieszkańców z nich korzystających. Podział ten decyduje o kolejności realizacji modernizacji poszczególnych ciągów drogowych.


Bardzo dynamiczny rozwój motoryzacji charakteryzujący się szybkim wzrostem potoku ruchu na drogach oraz wymiana pojazdów na szybsze, efektywniejsze stanowią istotne wyzwanie dla całego sektora drogownictwa w naszym powiecie, województwie a także w całym kraju. Wyznaczają one główne kierunki działania w zakresie inwestycji i poprawy bezpieczeństwa.

Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych starają się pozyskiwać środki finansowe z wszelkich dostępnych źródeł a więc z budżetu państwa, samorządu jak również międzynarodowych instytucji pomocowych. W tym roku otrzymaliśmy pierwszą pulę w wysokości 1 milion złotych

Z budżetu państwa na dofinansowanie dużej inwestycji tj. remontu mostu na rzece San w Ulanowie. Stanowi to 1/3 wartości całej inwestycji. Nie powiodło się nam natomiast z wnioskiem złożonym do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, zabrakło nam bardzo mało punktów abyśmy uczestniczyli w tym programie.

Myślę, że następnym razem będzie lepiej ponieważ zdobyliśmy nowe doświadczenia. Wybór priorytetów nie jest łatwy. Kryterium, szczególnie przydatnym w warunkach ograniczeń finansowych jest ocena podejmowanych przedsięwzięć w zakresie poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa jazdy na odcinkach ważnych dla naszego powiatu. Od stanu poszczególnych dróg zależny jest podział środków finansowych na inwestycje oraz roboty utrzymaniowe, modernizacyjne.

Konieczność odwrócenia niekorzystnych tendencji co do stanu dróg wymaga większej niż dotychczas koncentracji środków przezna­czonych na remonty bieżące i utrzymaniowe. Tu wspomnę, że wyso­kość otrzymanej subwencji drogowej wynosi w naszym powiecie około 2,8 mln. zł. Są to środki tylko z założenia na utrzymanie dróg powiatowych albowiem Zarząd Dróg Powiatowych otrzymuje z tej kwoty około 54 %, reszta przeznaczona jest na inne cele. Warto tu też wspomnieć o tym, że z tych środków przeznaczonych tylko na utrzymanie sieci drogowej wykonuje się co roku wspólnie z gminami modernizację średnio około 8 km odcinków drogowych. Jak wiadomo, głównym kryterium oceny efektywności infra­struktury, transportowej staje się niezawodność eksploatacji, przy jed­noczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu. Współczesne rozwiązania projektowe muszą spełniać właściwe kryteria. Polepszenie jakości dróg stwarza lepsze możliwości organizacji ruchu drogowego co ma istotny wpływ na zwiększenie efektywności funkcjonowania tak ważnej dziedziny, jaką jest transport drogowy.

Osiągnięcie infrastruktury drogowej o odpowiednich standardach w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej jest możliwe przez ewolucję nie tylko systemów technicznych czy prawnych, ale także organizacyjnych. Chodzi mianowicie o system zarządzenia ­menedżerskiego. Takowy system charakteryzuje się tym, że zleca się na zasadzie przetargów zainteresowanym przedsiębiorstwom, czynności w zakresie utrzymania modernizacji i budowy poszczególnych odcinków dróg. Przypomnę, że kilka lat wstecz Zarządy Dróg były w pewnym sensie połączone z wykonawstwem.

Moim zdaniem nie ma wątpliwości, że system całkowitego zle­cania wszystkich drobnych robót dla firm wykonawczych nie jest opłacalny dla Zarządów Dróg, dlatego też część robót związanych z utrzymaniem dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku wykonuje we własnym zakresie.

Dużym problemem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku i myślę, że ten sam problem mają Zarządy Dróg Krajowych i Dróg Wojewódzkich to niszczenie znaków drogowych przez wandali, proceder ten powtarza się zazwyczaj z soboty na niedzielę, kiedy to młodzież wraca z dyskotek do domu. W ubiegłym roku wydaliśmy około 20 tys. zł. na uzupełnianie zniszczonych znaków.

Trzeba tu też wspomnieć, że z inicjatywy Pana Starosty powstała komisja, która zajmuje się Bezpieczeństwem i Organizacją Ruchu w całym powiecie. Komisja działa społecznie. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe i gminne organizatorem ruchu jest Starosta. Zatwierdza oznakowania, zezwala na korzystanie z dróg do innych celów, nie związanych z ruchem drogowym np. organizacją różnego rodzaju imprez. Komisja Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Dro­gowego zajmuje się również bezpieczeństwem na drogach krajowych i wojewódzkich poprzez wysłanie wniosków, sugerowanie pewnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem na drogach przebiegających przez nasz Powiat.

Myślę, że mieszkańcy, którzy korzystają z tych dróg mają pełne prawo uczestniczenia w tworzeniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na własnym terenie.

Zbigniew Lach - radny powiatowy
Sprawa o płot
Mimo braku zgody Zarządu Gminy w Jarocinie na sprzedaż pasa gruntu szkolnego przyległego do działki p. Krystyny O. ( o co zwróciła się pismem w dniu 2 października 1998 r.) początkiem maja 1999 r. samowolnie dokonała przywłaszczenia pasa gruntu gminnego z placu szkolnego, wykonując trwałe ogrodzenie na długości od bramy szkolnej do szosy. W dniu 19.05 1999 r. p. Krystyna. O. została wezwana pismem do usunięcia w ciągu 7 dni zabetonowanych słupków ogrodzeniowych, bo w przeciwnym razie gmina będzie dochodzić swoich praw do działki na drodze postępowania sądowego. W dniu 8.06. 1999 r. do p. Krystyny O. zostało wysłane ponownie pismo nakazujące usunięcie już wykonanych prac przy ogrodzeniu oraz zaprzestanie podejmowania kolejnych, czyli do dobrowolnego usunięcia szkody. Gdy to nie poskutkowało, w dniu 19.07.1999 r. został skierowany do Sądu Rejonowego w Nisku pozew o przywrócenie naruszonego posiadania przez usunięcie zabetonowanych słupków ogrodzeniowych oraz zaniechanie prowadzonych prac przy ogrodzeniu. Posiedzenie Sądu odbyło się 28.09.1999 r. Zostali przesłuchani wówczas świadkowie ze strony gminy tj. A. Kata i A. Wołoszyn, którzy podtrzymali swoje stwierdzenia w sprawie zawarte w notatce z przeprowadzonej wizji lokalnej na gruncie w dniu 18.05.1999 r. czyli wkrótce po fakcie zabetonowania słupków ogrodzeniowych. Natomiast świadkowie pozwanej / 4 osoby / zeznali, że nowy płot stoi w tym samym miejscu co stary, najwyżej został troszeczkę tylko przesunięty /10 – 20 cm/. Wobec takich nieprawdziwych zeznań świadków, pełnomocnik gminy wystąpił o zawieszenie tego postępowania i w dniu 17.12.1999 r. złożył nowy pozew do Sądu Rejonowego w Nisku o nakazanie pozwanej oddanie zagarniętej części gruntu, o rozgraniczenie nieruchomości stron, zasądzenie od pozwanej na rzecz gminy kosztów procesu w tym zastępstwa adwokackiego) i o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. W związku z tym 14.03.2000 r. odbyła się pierwsza rozprawa, podczas której gminę reprezentował radca prawny obsługujący gminę mec. Stefan Kołodziejczyk a następna w dniu 18.04.2000 r. kiedy to zostali przesłuchani świadkowie J. Siembida, K. Mika oraz zostało zlecone geodecie biegłemu sądowemu rozgraniczenie działki szkolnej z działką pozwanej i dokonanie wyceny wartości gruntu przygrodzonego. Czynności tych dokonał inż. J. Wierzbiński i określił powierzchnię przygrodzonego pasa gruntu na 199 m2 na wartość 1393 zł.

Na kolejnej rozprawie Sąd namawiał do zawarcia zgody pomiędzy zainteresowanymi stronami. Zarząd Gminy w dniu 9.01.2001 r. zdecydował, po przeprowadzeniu z pozwaną postępowania ugodowego aby jej sprzedać sporny grunt za cenę niższą niż oszacowana przez biegłego, czyli za 800 złotych, pod warunkiem, że zainteresowana poniesie wszystkie koszty związane z wprowadzeniem zmian w ewidencji gruntów ( tj. sporządzenie mapy podziału i opłacenie aktu notarialnego).

Odbyła się kolejna rozprawa w dniu 24.01.2001 r. na której Sąd na zgodny wniosek stron zawiesił postępowanie na 3 miesiące. W tym czasie pani O. została zobowiązana do sporządzenia mapy potrzebnej do zawarcia aktu notarialnego oraz pokrycia wszystkich kosztów sądowych, w tym zastępstwa procesowego i zapłaty za działkę 800 zł.

Ponieważ pozwana nie chciała podpisać ugody pozasądowej na okoliczność dotrzymania przyrzeczonych zobowiązań i do lipca br. nie przedstawiła potrzebnej mapy do zawarcia umowy notarialnej kupna sprzedaży, mimo, że Rada Gminy na sesji 30 kwietnia br. podjęła uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż jej spornej działki w drodze bezprzetargowej oraz został wykonany operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego, w dniu 7 lipca br. gmina wystąpiła do Sądu o podjęcie zawieszonego postępowania i wydanie wyroku w sprawie.

Dnia 28.08 2001 r. odbyło się posiedzenie Sądu i zapadł wyrok nakazujący p. O. rozbiórkę płotu i pokrycie kosztów w wysokości 1587 zł. Na prośbę pozwanej, Zarząd Gminy wyraził zgodę na zakupienie przez nią przygrodzonego pasa gruntu za cenę 800 zł pod warunkiem wcześniejszego zapłacenia zasądzonych kosztów sądowych oraz opłacenia aktu notarialnego. Akt Notarialny w powyższej sprawie został zawarty w dniu 29 października 2001 roku. Państwo O. mają w tej chwili wielkie pretensje do Zarządu Gminy a zwłaszcza wójta, że skierowali sprawę do Sądu. Jeśli wójt nie uczyniłby tego naraziłby się na zarzut, że nie dba o mienie gminne. Wyrok w tej sprawie powinien być przestrogą dla wszystkich tych, którzy sądzą, że można bezkarnie przywłaszczyć sobie mienie komunalne gminy. J.R.
Renty strukturalne

Od 2002 r. rolnicy, którzy zdecydują się na 5 lat przed przejściem na emeryturę oddać swoją ziemię innemu rolnikowi lub Skarbowi Państwa, będą mogli otrzymać rentę strukturalną( Ustawa o rentach strukturalnych z dnia 26 kwietnia 2001 r. Dz.U.52 poz.5399 z dnia 26 maja).

Rozwiązanie to jest wprowadzonym wprost z UE i ma poprawić strukturę obszarową gospodarstw rolnych w Polsce przez promowanie przekazywania gruntów rolnych przez rolników w wieku o 5 lat niższym od wieku emerytalnego na rzecz osób, które z przejętych gruntów powiększą już istniejące gospodarstwo do powierzchni, co najmniej 15 hektarów.

Jeżeli rolnik nie będzie miał możliwości przekazania gospodarstwa innemu rolnikowi, zostanie ono przejęte, na jego wniosek, nieodpłatnie do Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa na podstawie decyzji Agencji Rolnej Skarbu Państwa pod warunkiem, że są wolne od obciążeń z wyjątkiem służebności gruntowych.

Prawo do renty strukturalnej będzie przysługiwało rolnikom w przedziale wiekowym 55-60 lat kobiety oraz 60-65 lat mężczyźni, tj. nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, którzy spełnią następujące warunki:  • gospodarstwo rolne przez co najmniej ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej stanowiło własność rolnika lub jego małżonka lub współwłasność małżonków,

  • prowadzić nieprzerwaną działalność rolniczą przez okres ostatnich 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, przy czym działalność ta była jedynym lub głównym źródłem jego utrzymania,

  • podlegać ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres wymagany do uzyskania emerytury rolniczej z chwilą ukończenia 55 lat kobieta lub 60 lat mężczyzna,

  • zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej,

  • przekazać gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 3 ha

  • gospodarstwo powinno być przekazane na powiększenie istniejącego już gospodarstwa rolnego do powierzchni co najmniej 15 ha,

  • osoba , której gospodarstwo będzie przekazane musi spełniać następujące warunki: być rolnikiem, posiadać kwalifikacje rolnicze, nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego,

  • przekazujący może zostawić na własne potrzeby działkę o powierzchni nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem rolnym,

Wysokość renty strukturalnej będzie wynosić 150 % najniższej emerytury( obecnie ponad 700 zł)

Każdemu z uprawnionych rolników przysługuje uprawnienie tej wysokości. Renta taka może być wypłacana przez 5 lat, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia przez rolnika wieku emerytalnego.

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej należy złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w której rolnik jest ubezpieczony w I kwartale danego roku.

Do złożenia wniosku w danym roku są uprawnieni rolnicy, którzy ukończą wymagany wiek

( 55 lat kobiety i 60 mężczyźni) nie później niż do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego. Wniosek złożony po terminie 31 marca danego roku, zostanie odesłany rolnikowi. Jeżeli rolnik pozostaje w związku małżeńskim, wniosek powinien obejmować także małżonka rolnika. Renty strukturalne przyznane w oparciu o wniosek, wypłaca się nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że wnioski złożone do końca I kwartału 2002 r., jeżeli sprostają wszystkim wymaganiom ustawy, będą otrzymywać rentę od 1 stycznia 2003 r. przez maksimum 5 lat. Jeżeli do renty strukturalnej uprawniony jest rolnik i jego małżonek, każdemu z uprawnionych przysługuje świadczenie w wysokości półtora krotności najniższej emerytury.

Dość rygorystyczne warunki określone w ustawie, zarówno dla przekazującego, jak

i przejmującego gospodarstwo rolne, wynikają z założenia, że ustawa ma być przede wszystkim instrumentem polityki strukturalnej państwa zmierzającym do poprawy struktury gospodarstw w Polsce a dopiero w dalszej kolejności ma spełniać cel socjalny. Rolnicy, dla których wskutek niespełnienia warunków określonych w ustawie renta strukturalna nie będzie dostępna będą mogli skorzystać z wcześniejszej emerytury rolniczej z KRUS. Renta strukturalna będzie świadczeniem całkowicie finansowanym z budżetu państwa a z chwilą wstąpienia do UE pojawi się możliwość współfinansowania rent strukturalnych z budżetu Wspólnoty.

J. R.


Obwodowe Komisje wyborcze - sposób powoływania
W związku z tym, że wśród mieszkańców naszej gminy żywe kontrowersje wzbudził skład Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia na terenie naszej gminy wyborów do parlamentu jako osoba zajmująca się z ramienia Urzędu Gminy problematyką wyborów wyjaśniam bliżej te sprawy aby rozwiać nieporozumienia z tym związane. Zgodnie z ordynacją wyborczą do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wybory na terenie gminy przeprowadzają Obwodowe Komisje Wyborcze powołane przez Zarząd Gminy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. określającym sposób zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz wzór zgłoszenia oraz szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych w tym tryb przeprowadzenia losowania. Kandydatów na członków po jednym kandydacie do każdej z obwodowych komisji wyborczych w gminie położonej na obszarze tego okręgu miał prawo zgłaszać do Zarządu Gminy pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, lub osoba przez niego upoważniona który uzyskał rejestrację listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów w danym okręgu wyborczym. Kandydatami do komisji mogły być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców. Głosowanie przeprowadzono w 7 stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz .U. Nr 95 poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz 2001 r. nr 45 poz. 497).

W ustawowym terminie tj. na 30 dni przed terminem głosowania do obwodowych komisji wyborczych zostało zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby 77 kandydatów ( po 11 osób do każdej komisji).

Kandydatów zgłosiły w kolejności następujące Komitety Wyborcze:


 1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej- Unia Pracy.

 2. Komitet Wyborczy Wyborców „Kocham mój Kraj”

 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy –Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

 4. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego,

 5. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

 6. Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

 7. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Wyborcza 2001

 9. Komitet Wyborczy Wyborców – Blok Senat 2001

 10. Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

 11. Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”

Zgodnie z ordynacją wyborczą w skład komisji należało powołać od 6 – 10 osób.

W związku z tym, że zgłoszono więcej niż 10 kandydatów skład osobowy komisji ustalono na podstawie publicznego losowania przeprowadzonego przez Zarząd Gminy na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2001 r. Losowania członków spośród kandydatów zgłoszonych do danej obwodowej komisji wyborczej dokonano odrębnie dla każdej komisji. W losowaniu uczestniczyło po 1 kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika do danej komisji .

Losowanie przeprowadzono w ten sposób że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznaczone były numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kartek w kopertach losowano 10 numerów, odczytywano je i odczytywano nazwiska i imiona kandydatów oznaczonych tymi numerami.

Do komisji nie zostali wylosowani kandydaci zgłoszeni przez pełnomocników Komitetów Wyborczych:Jarocin Nr 1 – kandydat zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy

Demokratycznej - Unia PracyDomostawa Nr 2 – kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Platforma

ObywatelskaGolce Nr 3 – kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Wyborcza 2001

Majdan Golczański Nr 4 – kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

Mostki 5 – kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

Szyperki 6 – kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjuszu Lewicy Demokratycznej- Unia

Pracy


Zdziary 7 – kandydat zgłoszony przez Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”
Po przeprowadzeniu losowania Zarząd Gminy powołał w skład obwodowych komisji wyborczych 10 wylosowanych kandydatów oraz osobę wskazaną przez Wójta albowiem miał on obowiązek zgłosić do każdej komisji swojego przedstawiciela. Wójt zgłosił do 6 komisji dyrektorów szkół w których miały siedzibę lokale wyborcze oraz p. Agnieszkę Wołoszyn z Urzędu Gminy w Jarocinie do komisji w Jarocinie.

Podsumowując: główny wpływ na taki a nie inny skład obwodowych komisji wyborczych miały komitety wyborcze, które zgłaszały swoich do nich kandydatów.


W. Herdzik – urzędnik wyborczy
Finansowe skutki rozdrabniania gospodarstw rolnych.
Bardzo dużo osób w ostatnim czasie dzieli pomiędzy dzieci swoją ziemię. Bardzo często zdarza się, że obdarowani otrzymują grunt poniżej 1 ha. I wtedy zaczynają się problemy albowiem grunty o powierzchni mniejszej niż 1 ha podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym, nawet wtedy gdy jest on wykorzystywany na cele rolnicze. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszelkie grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym i leśnym, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów – powierzchnia tych gruntów od 1m kw.

 • dla budynków – powierzchnia użytkowa od 1m kw

 • dla budowli –ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Przypomnijmy : za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

Dla celów opodatkowania podatkiem rolnym istotne jest, aby powierzchnia gospodarstwa rolnego obejmowała określone rodzaje gruntów i wynosiła więcej niż 1 ha. Nie ma natomiast znaczenia, czy grunt ten jest faktycznie wykorzystywany rolniczo.

W związku z tym przy przekazywaniu gospodarstw rolnych należy wziąć pod rozwagę to, czy przekazujemy gospodarstwo rolne i przestajemy być podatnikami podatku rolnego lub czy pozostawiamy na własność grunt o powierzchni mniejszej niż 1 ha i stajemy się wtedy podatnikami podatku od nieruchomości- dużo wyższego niż podatek rolny.

Helena Cichoń

insp. d/s wymiaru podatków i opłat
Świętowanie w Jarocinie.

W dniu 26 października 2001 r. w Jarocinie świętowano uroczyste otwarcie nowo wybudowanej, pierwszej w gminie sali gimnastycznej. Budowa tego pięknego obiektu na miarę dwudziestego pierwszego wieku została rozpoczęta w 1999 r. Władze gminy podjęły decyzję o realizacji tej inwestycji wówczas, gdy w gminie Jarocin powstało tylko jedno gimnazjum i to właśnie w budynku nowej szkoły w Jarocinie a sala gimnastyczna miała w tym przypadku spełniać zaplecze sportowe dla obu funkcjonujących tu szkół. Budowa trwała dwa lata, wymagała wiele starań o pozyskanie środków pozabudżetowych na jej realizację. Całkowity koszt budowy wyniósł l .328 tyś. Złotych, w tym gmina wyłożyła700000 zł., Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. 528000 zł, Urząd Wojewódzki - Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie 100000 zł. Sala gimnastyczna przy szkołach w Jarocinie jest naprawdę bardzo nowoczesnym obiektem o wymiarach 18m na 36 m z kompletnym wyposażeniem oraz zapleczem i siłownią. Prace budowlane wykonywała firma BUDHAN z Zarzecza natomiast wyposażenie sali sportowej w urządzenia i sprzęt sportowy firma FRICCO z Rzeszowa. Gmina Jarocin wykonała parking przed budynkiem oraz asfaltową drogę dojazdową za dodatkową kwotę 32500 zł.

Na uroczystość otwarcia zaproszono wielu znakomitych gości, chociaż niektórym bardzo ważne obowiązki służbowe przeszkodziły w uczestniczeniu. Tak było między innymi z zaproszonymi parlamentarzystami, którzy w tym dniu brali czynny udział w pracach sejmu. W uroczystości otwarcia uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej z Jarocina, nauczyciele tych szkół, dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele wykonawców, wójtowie sąsiednich gmin, przedstawiciele urzędu gminy.

Aktu przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu Barbara Wieczorek, wicestarosta niżański Jan Zań, , dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Krystyna Mika, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jarocinie Józef Sokal, wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak. Następnie już na sali sportowej wójt przywitał przybyłych na uroczystość gości. Ksiądz Tadeusz Kuźniar proboszcz jarocińskiej parafii dokonał poświęcenia nowo oddawanego do użytku obiektu sportowego, pani dyrektor K. Mika przedstawiła okolicznościowy referat na temat historii budowy szkoły i sali sportowej w Jarocinie, pani dyrektor Barbara Wieczorek w imieniu Kuratora Oświaty dziękowała za ten wspaniały dar dla dzieci i młodzieży szkolnej, jakim jest sala sportowa, wicestarosta niżański Jan Zań odczytał list od Starosty Juliana Ozimka a Pani Maria Pchełka- radna, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy w Jarocinie przeczytała napisaną przez siebie „rymowankę," w której zawarła zmagania władz gminy z budową oraz podziękowanie za osiągnięty cel.

Następnie młodzież z jarocińskiego gimnazjum i szkoły podstawowej pod kierownictwem swoich wychowawców przedstawiła przygotowaną na tę okoliczność efektowną część artystyczną. Wystąpiła również zaproszona przez dyrektora GOKSTiR w Jarocinie dziecięca grupa taneczna ze Stalowej Woli a oprawę muzyczną sprawował pan Szczepan Szulikowski. Na zakończenie wójt Zbigniew Walczak przekazał na ręce dyrektora gimnazjum Józefa Sokala puchar zdobyty w 1985 za zdobycie Mistrzostwa Województwa Tarnobrzeskiego w rozgrywkach klasy wojewódzkiej mężczyzn w piłce siatkowej przez drużynę LZS Jarocin. Jarocin, który wtedy nie miał sali gimnastycznej - a mecze, podczas których był gospodarzem rozgrywał gościnnie w sali szkoły elektrycznej w Nisku - awansował do ligi regionalnej /III ligi /. Niestety, brak własnej sali oraz kłopoty finansowe uniemożliwiły start w tych rozgrywkach, tym bardziej, że wiązało to się z wyjazdami dwudniowymi na znaczne odległości /np. Zamość, Warka/. W tej chwili - dysponując tak okazałą salą - możemy nawiązać do tych tradycji. Wójt życzył dyrektorom obu placówek szkolnych aby ich uczniowie odnosili jak najwięcej sukcesów sportowych. Następnie w szkolnej stołówce odbyło się spotkanie towarzyskie zaproszonych gości, podczas którego wójt w imieniu radnych wyzwał nauczycieli na pojedynek w piłce siatkowej.

J. R.


Szkoła w Szwedach wreszcie sprzedana.

W dniu 25.10. 2001 r. Zarząd Gminy w drodze negocjacji wyłonił wreszcie nabywcę działki i budynku po byłej szkole w Szwedach. Do negocjacji przystąpiła tylko jedna osoba, która w związku z brakiem innych zainteresowanych, została nabywcą sprzedawanej nieruchomości za cenę 30 300 zł (trzydzieści tysięcy trzysta złotych). Nabywcą jest mieszkaniec Lublina, który nawiasem mówiąc z transakcji jest bardzo zadowolony, wpłacił na konto Urzędu Gminy część kwoty, natomiast całą kwotę uiści przed dniem sporządzenia aktu notarialnego w dniu 4 grudnia br.


Pobieranie 282.88 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna