Biuletyn samorządowy 37-405 Jarocin 159


Budynek przedszkola w Jarocinie do sprzedaży!!!Pobieranie 282.88 Kb.
Strona4/4
Data03.05.2016
Rozmiar282.88 Kb.
1   2   3   4

Budynek przedszkola w Jarocinie do sprzedaży!!!


W związku z tym, że Rada Gminy w Jarocinie w dniu 23 sierpnia br. podjęła uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze nieograniczonego przetargu, działki i budynku po byłym przedszkolu w Jarocinie, została dokonana wycena sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Działka o powierzchni 0.17 ha została wyceniona na kwotę 8 500 zł (5 zł za 1 m2) natomiast budynek na kwotę 62 800 zł. - łącznie 71 300 zł.

Wykaz o przeznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń UG i u sołtysów wszystkich sołectw. Ogłoszenie o terminie przetargu zostanie zamieszczone w lokalnej prasie( Sztafeta) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Liczymy, że sprzedawany obiekt znajdzie godnych nabywców, którzy spowodują jego zagospodarowanie dla dobra tutejszej społeczności. J. R.


Odpowiedź na artykuł prasowy
11 października na łamach SZTAFETY ukazał się artykuł pt. „Katy protestują”. Jako Kierownik ZOS chciałabym przedstawić odpowiedź na zawarte w w/w artykule zarzuty dotyczące dowożenia dzieci do szkół.

Dowożenie dzieci do szkół nigdy nie stanowiło problemu dla Rady Gminy czy Zarządu. Jest na to z góry przeznaczona kwota i nie ma takiego dziecka w gminie, które nie korzystałoby z przywileju – jaki nadaje art.17 ustawy o systemie oświaty. (Art.17 określa drogę dziecka z domu do szkoły 1) 3km – w przypadku uczniów młodszych, 4 – km dla starszych; jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza w/w odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej). Zarząd Gminy w Jarocinie podjął uchwałę o dowożeniu dzieci, które nie mieszczą się w wyznaczonych przez ustawę ramach. Dlatego też trudno się zgodzić z następującym stwierdzeniem pana Madurskiego: „Coś mi tu nie pasuje, ponieważ kiedy wprowadzano reformę szkolnictwa, mówiło się, że dzieci, a właściwie ich rodzice będą mogli wybrać szkołę, która im najbardziej odpowiada. Pewnie w Jarocinie są inne prawa niż w państwie polskim”. Jest wręcz odwrotnie. W państwie polskim dla dzieci z Katów nie powinny być - ze względu na odległości pomiędzy domem a szkołą - kupowane bilety, natomiast w gminie Jarocin jest to możliwe. Decyzja o zakupie biletów dla tych właśnie dzieci została podjęta jeszcze w sierpniu, gdy nikt nie znał planów Państwa Madurskich. Nigdy nie było takiego zamiaru ze strony Rady Gminy czy Zarządu aby pozbawić młodsze dzieci z Kat bezpłatnego dowozu do szkoły w Domostawie. Wbrew temu, co mówi Pan Madurski – bilety na miesiąc wrzesień zostały zakupione dla wszystkich dzieci; w tym również dla Madurskich. Pan Madurski sugeruje w w/w artykule, że pieniądze na bilety w kasie gminnej znalazły się w obawie o możliwość przeniesienia innych dzieci do szkół spoza terenu gminy. Urząd Gminy nie obawia się żadnych przenosin. Uważamy, że Szkoła Podstawowa w Domostawie jest bardzo dobrą szkołą, zatrudniającą wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a poza tym niedługo zakończy się, budowa nowoczesnej hali sportowej.

Rozumiem decyzję Państwa Madurskich i jak najbardziej popieram wybór szkoły dla swoich dzieci; ale po pierwsze decyzję tę podjęli bardziej z osobistych korzyści niż z niechęci do Szkoły w Domostawie, a po drugie bilety może im zapewnić w ich przypadku jedynie dobra wola Dyrektora Szkoły którą wybrali dla swoich dzieci. Skoro Państwo Madurscy wybrali szkołę w Łążku Ordynackim, to subwencja na jego dzieci przejdzie do Łążku. Sądzę, że Dyrektor Szkoły w Łążku nie będzie robił Państwu problemów z zakupem biletów. Dlatego proponuję zwrócić się z tą sprawą do Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Łążku.

Pan Madurski swoją decyzje tłumaczy również złą organizacją dowozu w naszej gminie. Przewoźnikiem w naszej gminie jest PKS, który całość dowożenia realizuje w ramach kursów otwartych. W niektórych przypadkach są to kursy dodatkowe, z których mogą też korzystać mieszkańcy gminy. Bez względu na to, kto zajmowałby się dowożeniem nie ma takiej możliwości żeby każde dziecko było odwożone zaraz po zakończeniu swoich lekcji. Kursy są tak dostosowane do potrzeb szkoły żeby jednorazowo mogła z nich korzystać większa liczba dzieci. Z usług PKS-u Urząd Gminy korzysta już kolejny rok, jak dotychczas jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy.

Możliwość wyboru szkoły przez rodziców jest dla nich przywilejem, ale to nie pociąga zobowiązań dla Rady Gminy w obwodzie, której się mieszka. Zastanówcie się Wszyscy Państwo czytający ten artykuł: czy jeśli w przyszłym roku wybierzecie dla swoich dzieci szkołę w Nisku, Stalowej Woli a może w Rzeszowie czy Rada Gminy powinna zapewnić im dojazd? Na dzień dzisiejszy prawo polskie nie stanowi, żeby dowozić dzieci do szkół według gustów ich rodziców.
Anna Podpora - Kierownik ZOS
Dyrektorzy szkół ocenieni.
Organ prowadzący szkoły czyli gmina i organ nadzoru pedagogicznego czyli Kuratorium Oświaty jako uprawnieni i zobowiązani dokonali oceny dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Jarocin. Na ostateczną ocenę składała się ocena cząstkowa wystawiona przez organ nadzoru, ocena cząstkowa wystawiona przez organ prowadzący (Zarząd Gminy) . Skala ocen jest dość wąska bo składająca się z dwóch ocen pozytywnych ( wyróżniająca i dobra) i oceny negatywnej, która dyskwalifikuje osobę do piastowania stanowiska dyrektora szkoły. Dyrektorzy szkół w Szyperkach - Pani Renata Sobiło; Zdziarach - Pani Lucyna Mazur; Golcach - Pan Józef Sokal (obecnie dyrektor gimnazjum) otrzymali ocenę wyróżniającą, natomiast dyrektorzy szkół w Jarocinie - Pani Krystyna Mika, Domostawie - Pan Janusz Kata oraz Sokalach - Pan Adam Dec otrzymali ocenę dobrą. Nie był oceniany dyrektor szkoły w Majdanie Golczańskim i dyrektor Gimnazjum w Jarocinie ze względu na zbyt krótki okres pracy na tym stanowisku.

Wnioski o dotacje na 2002 rok.
W związku z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2001 - 2002 Urząd Gminy w Jarocinie złożył wnioski na dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdziary – Kutyły

- wnioskowana kwota 200 000 zł

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golce • wnioskowana kwota 100 000 zł

3. Budowa sali sportowej wraz z zapleczem w miejscowości Domostwa

 • wnioskowana kwota 200 000 zł

Złożony został wniosek o dofinansowanie z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu budowy sali sportowej w Domostawie – wnioskowana kwota 600 000 zł


Wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zamieszczenie na liście przedsięwzięć priorytetowych na rok 2002 budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdziary i Kutyły.
Zarząd Gminy w Jarocinie złożył również wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na n/w drogi:

   1. Droga Katy - Podfabryka wnioskowana kwota 10 000zł

   2. Droga Domostawa – Maklaki wnioskowana kwota 10 000zł

   3. Droga Mostki – Podpory wnioskowana kwota 20 000zł


Z ostatniej chwili.

Urząd Gminy informuje, że 29 listopada br. odbędzie się przetarg na udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Budowa wodociągu we wsi Golce”. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłoniony wykonawca przystąpi do realizacji inwestycji jeszcze w tym roku.

Wodociąg będzie budowany również w miejscowości Mostki-Kiszki, trwają prace projektowe a realizacja jest przewidywana wiosną 2002 r.

Opracowywany jest projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jarocinie( tzw. drugi segment). Przystąpienie do realizacji tego zadania wynika z zamierzeń gminy w kierunku kompleksowej rozbudowy kanalizacji w kolejnych sołectwach a z tym wiąże się zwiększenie przepustowości działającej oczyszczalni. Dotychczasowa oczyszczalnia jest tak skonstruowana, że daje możliwość jej rozbudowy w miarę zwiększania się ilości zrzucanych do niej ścieków( dotychczasowa przepustowość wynosi 150 m3 na dobę a rozbudowa ma ją zwiększyć o 250 m3 na dobę)


Zarząd Gminy w wymaganym ustawowo terminie do 15 listopada

opracował projekt budżetu gminy na 2002 r.
Budżet gminy na 2002r po stronie dochodów zaplanowano w kwocie : 6.115.445 zł

a po stronie wydatków : 5.343.778 zł.

Dochody zaplanowano wyższe o kwotę 771.667 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z lat ubiegłych :

- oczyszczalnia ścieków - 120.000 zł • kanalizacja Jarocin - 100.000 zł

 • kanalizacja Szyperki - 165.000 zł

 • sala sportowa przy PSP w Domostawie – 66.667 zł

 • oświata - 320.000 zł

Zgodnie z treścią pisma Ministerstwa Finansów z dnia 11 października2001r Znak: ST3-4820-27/2001 uwzględniono:

- subwencję ogólną w kwocie - 1.662.566 zł

- subwencję oświatową - 2.662.847 zł

- subwencję rekompensującą - 148.386 zł

- wpływy z tyt. udziału podatku

dochodowego od osób fizycznych - 370.753 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dla dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy przyjęto plan wg danych szacunkowych otrzymanych z urzędów.

Dochody w zakresie podatku rolnego , leśnego i nieruchomości przedstawiają się następująco:

- podatek rolny – wpływy na podstawie roku ubiegłego ( tj 30 zł / q )

- podatek od nieruchomości: podatek od budynków mieszkalnych i pozostałych wzrósł wskaźnikiem inflacji ( 6,1% ) w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 0.25 zł

podatek od działalności gospodarczej - na poziomie roku ubiegłego ( 9 zł od budynków i 0.35 zł od m2 od gruntu)

podatek od gruntów pozostałych - 0.045 zł /m2

podatek od gruntów wykorzystanych rolniczo – 0,03 zł/m2 )

podatek od budowli służących od odprowadzania i oczyszczania ścieków , rurociągów i przewodów doprowadzających wodę – na poziomie roku ubiegłego ( tj 1% wartości budowli ), podatek od pozostałych budowli – 2% ich wartości

- podatek od środków transportowych- wskaźnikiem inflacji 6,1%

Przewidywane dochody z majątku gminy wyniosą :46.317 zł

w tym: - wpływy z użytkowania wieczystego 88 zł

- wpływy z wynajmu i dzierżawy 46.229zł

Wydatki zaplanowano w kwocie : 5.343.778 zł ,uwzględniono wydatki związane z realizacją obowiązkowych zadań z zakresu oświaty , pomocy społecznej, działalności kulturalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.

Wydatki skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego i wg potrzeb .

Wydatki podzielono na :

- wydatki ogólno gminne – 4.539.336 zł

- wydatki sołeckie - 804.412 zł

Przy wyliczaniu środków sołeckich brano pod uwagę liczbę ludności w poszczególnych sołectwach.

Wynagrodzenia osobowe przeliczono wskaźnikiem 6.1% .

Zaplanowano rezerwę ogólną do wysokości 1% wydatków ogółem - tj.50.000 zł.

Zarząd poczyni starania o pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje . Przedłożony projekt budżetu będzie przedmiotem oceny przez poszczególne komisje RG a następnie uchwalony przez Radę Gminy.


Pobieranie 282.88 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna